İttihâd ve Terakki Cemiyeti içinde cereyan eden çeşitli görüş ve fikirlerin tamamı iki kola ayrılıyordu:
Birincisi; Maalesef tamamen batı taklitçisi mason farmason ve hatta Osmanlı ve din düşmanı grubudur ki Osmanlı Devleti’ni Avrupalı devletlere şikâyet edecek kadar alçalan ekip bunlardır. Bunların içinde Tevfik Fikret gibi tamamen dinsiz olanlar; Prens Sabahaddin gibi İngilizlerin oyuncağı haline gelecek kadar basiretsiz olanlar; Ermeni Sırp ve Yunanlılar gibi tamamen gayri müslim olanlar bulunmaktadır. II. Meşrutiyet’in ilanı sırasında Dâr’ülHikmet’ilİslâmiyye azası Seyyid Sa’dedin Paşa’nın Bediüzzaman’ı ikaz gayesiyle söylediği şu cümleler bu birinci grubu çok iyi anlatmaktadır: "Kesin olarak öğrendim ki kökü ecnebide kendisi de burada bulunan bir zındıka komitesi senin bir eserini okumuş ve demiş ki Bu eser sahibi dünyada kaldrğı müddetçe biz mesleğimizi yani dinsizliği bu millete kabul ettiremeyeceğiz. Bunun vücudunu kaldırmalıyız". İşte birinci grubun gayesi Osmanlı Devleti’ni parçalamak ve siyâseti dinsizliğe alet etmektir.

İkincisi; Hamiyet milliyet hürriyet ve müsavatı gerçek manada müdafaa eden Ahrâr grubudur ki sonradan Ahrâr Fırkası adı altında İttihâd ve Terakki’den ayrılmak istemişlerdir. Ahmed Rıza Bey Enver ve Niyazi Beylerin bu manada İttihâdcı olduklarını ve ancak birinci grubun esiri olduklarını düşünüyoruz. Nitekim Midhat Paşa’nın oğlu Ali Haydar Bey daha işin başından birinci grubun hıyanetlerini görerek cemiyetten istifa etmiştir. Bu ikinci gruba mensup olan hakiki hürriyetperverler daha sonra Abdülhamid’e yaptıkları zulümlerden pişman olmuşlar ve kusurlarını itiraf etmişlerdir.
Maalesef II. Meşrûtiyetin kurulmasından sonra İttihâd ve Terakkinin içinde hâkim olan kuvvet birinci grup olmuştur. Hakiki hürriyetçiler iki defa hükümetin başına geçtikleri halde birinciler tarafından çeşitli oyun ve entrikalarla devrilmişlerdir. İşte Mehmed Akif gibi İslâm âlimlerinin kendilerine nasihat ettikleri İttihâdcılar grubu Ahrâr denilen ikinci gruptur.

Kuran Ahmed Bedevi İnkılab Tarihi ve Jön Türkler sh. 277;
Badıllı Abdülkadir Tarihçe Hayat c. I sh. 228-231.