2.Abdülhamit kanun-ı esasi'nin yeniden yürürlüğe konması anlamına gelen bir meclis-i vükela mazbatasını 23 temmuz 1908 gecesi imzalamak zorunda kalmış.İstanbullular bunu o günün haberleşme koşullarıyla ertesi günyani 24 temmuz'da öğrenmiştir.2.Meşrutiyet'in ilanı İstanbullular tarafından heyecanla karşılanmıştır.O hafta bazı istanbul gazetelerinin yayımladığı ilavelerdedaha çok 2.Abdülhamit'in iradeleri ile resmi ilanlara yer verildiği görülmektedir.)

Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti İstanbul Şubesi'nin 2. meşrutiyet'in ilan edildiği gün dağıttığı beyanname

Beyanna^me-i umumi

Osmanlılar;

Mevcut emniyetiniz bir kat daha artsın ki zat-ı şevketsimat-ı hazret-i padişahibildiğimiz gibi hepimizin selametine çalışıyor.Bunu ispat edecek büyük bir delil-i aleniyi pek yakında göreceğiz.Bundan böyle vaktimizi meserret ve endişe nümayişleri yerine hukukumuzu bilenlerimizden ötede beride öğrenmekle geçireceğiz.

Yarını bekleyelim!Bunun tayin olunacak vakt ve mahalli yine yarın matbu bir beyanname ile her tarafa tebşir ve ilan edilecektir.

Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti İstanbul Şubesi(11 temmuz 1324/24 temmuz 1908cuma hürriyetin ilanı günü)

Sabah ve Sa'a^det'in ilavesi
Sabah ve Sa'adet gazetelerinin 27 temmuz 1908 pazartesi günü verdikleri ilavelerde yine bir resmi ilan yer almaktadır.Bu ilanda önce;padişahın bizzat tesis ve ilan etmiş olduğu Kanun-ı Esasi hükümlerinin uygulamaya konmasıyla İstanbul ve vilayetlerde seçimlere başlanması için durumun ilgili mercilere tebliğ edildiği belirtildikten sonra;padişahın bu lütfu nedeniyle halkın yaptığı sevinç gösterileri ille teşekkürlerin padişahı memnun ettiği gazeteler vasıtasıyla herkese ilan edildiği vurgulanmaktadır.Bu kanun hükümlerinin harfiyen tatbik edilmesi ve bunun hiçbir vakitte hiçbir sebeple geçerliliğine halel gelmemesi padişahın kesinisteğidir.Devletseçimlere sürat ve itina ile devam olunarak bu kanunun 43.maddesi hükmünce önümüzdeki teşrinisani başında(kasım 1908 sonunda) Meclis-i Mebusan'ın açılmasını kararlaştırmıştır.Bu hususlar padişahın merhametinin ve iyi niyetinin delilleridir.Padişahın bu teveccühü halk tarafından emniyet ve güvenle karşılanmalı ve istenen vasıflara sahip kişilerin seçimine şimdiden başlanmalıdır.Bu kanun hükümlerine uygun olmayansadık tebaaya yakışmayan istekler ile hareketlerden vatanın selameti için uzak durulmalıdır.Allah korusun halktan padişahın rızasına muhalif kötü bir hareketin vukuu memleket ve devlet için tamiri imkansız bir zarara neden olur.Bu vatanseverlik ile uyuşmadığı nazar-ı dikkatten uzak tutulması ve üç günden beri devam eden nümayişlere son verilmesi cümleye tavsiye ve ilan olunur.
alıntıdır