Şimdi uçakla birkaç saatte alınan yolları katır ve deve sırtında aşmak o kadar da kolay değildi. Çöllerde içleri aşk ateşiyle dışları güneşin hararetiyle kavrulan hacılar Şam—Medine arasını 247 satte Medine—Mekke arasını 106 satte alıyorlardı. Gün olarak ise Şam—Mekke arası 61 gün sürüyordu

İslamiyetin 5 şartından biri olan Hac farizası bizim gibi Haremeyn'den uzak diyarlarda yaşayan Müslümanlar için farklı bir anlam taşır. Hac gücü yetenler için farz bir ibadet olduğu kadar İslâmiyetin yayılmaya başladığı Peygamberimiz'in (a) yaşadığı toprakları görme o havayı teneffüs etme imkânıdır da aynı zamanda. Şu anda seksen beş bin vatandaşımız bu imkâna kavuşmanın bahtiyarlığını yaşıyor kutsal topraklarda.


Bir zamanlar katır ve develerle aylarca süren hac yolculuğu günümüzde teknoloji harikası uçaklarla birkaç saate kadar indi. Oysa geçmişte bu yolculuğa "Gidip de dönmemek dönüp de görmemek var" diyerek çıkan inananlar karlı dağları kuş uçmaz kervan geçmez çölleri aşıp ulaşırlardı mukaddes beldeye. Tabii bu gidiş gelişler kolay olmadığından ve herkese de kısmet olmadığından ayrı merasimlere tabiydi kültürümüzde.


Kutsal bölgelere çok büyük önem veren Osmanlı Devleti bu önemi hac

ibadetinin yerine getirilmesinde de gösterirdi. Aylarca süren yolculuğun
güvenli bir şekilde tamamlanması için tüm tedbirler alınırdı. Bununla birlikte Osmanlı döneminde hac kafilesi Surre ile özdeş bir hal almıştı.
Osmanlı döneminde Mekke ve Medine ahalisine gönderilen hediyeler anlamına gelen 'Surre' İstanbul'dan hac kafilesiyle birlikte yola çıkardı.

Hediyeleri taşıyan kafileye de 'Surre Alayı' denilirdi. Surre Alayı'nın yola çıkışı bir protokol devleti olan Osmanlı'da en önemli merasimlerden idi.


Uzun süre hakkında çok fazla araştırma yapılmayan ve arşivlerin tozlu

sayfalarında unutulmaya terk edilen Surre Alayları dolayısıyla Osmanlı
Hac geneleneği konusu Sudanlı tarihçi Anam Muhammed Osman Elkabashi tarafından gün yüzüne çıkarıldı. Halen İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü'nde doktora yapan Hartum Üniversitesi Araştırma Görevlisi Anam Muhammed Osman Elkabashi'nin yüksek lisans tezi olarak hazırladığı çalışma surrenin tarihsel gelişimi surre kayıtlarının tutulduğu defterlerin özellikleri surre alayının izlediği yollar surrenin gönderildiği dönemde kutsal topraklarda yaşayan halkın durumu hac geleneği gibi konulara ışık tutacak nitelikte.

Çalışması nedeniyle surre kayıtlarının tutulduğu surre defterlerini inceleyen Elkabashi'nin hazırladığı tez Mekke ve Medine halkının halkın nüfusu kültürü ekonomik yapısı eski hac yolculukları hakkında önemli ip uçları veriyor. Hiçbir şeyin muallakta bırakılmadığı defterlerde bu iki şehirde yaşayan tüm halkın mesleği mezhebi ırkı hediye olarak ne gönderildiği yazılıyor. Kayıtlara göre aylarca yol alan Surre Alayıyla Mekke ve Medine'de yaşayan herkese hediye gönderilmiş.


Kutlu hac alayları İslam tarihinde oldukça eski olan bu gelenek Osmanlı Devleti'nde ilk defa Çelebi Mehmet döneminde görülmeye başlandı. Başkentten yola çıkan ve kıymetli hediyeleri beraberinde götüren Surre Alayı aylar öncesinden büyük özenle hazırlanır ve törenlerle yola çıkardı.


İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti olduktan sonra Surre Alayı ve beraberindeki hacı adaylarının recep ayının 12. günü yola çıkmaları adet olmuştu. Eğer bu ayın 12. günü cuma gününe rast gelirse çıkarılan bir tezkereyle alayın cumadan bir gün önce ya da bir gün sonra yola çıkması sağlanırdı. Daha önceleri her sene Mısır'da dokunan Kâbe örtüsü de 1798'de Mısır'ın Napolyon Bonapart tarafından işgal edilmesinin ardından İstanbul'da hazırlanarak Surre Alayı ile birlikte gönderilmeye başlandı.


Örtü büyük ustaların elinde Sultanahmet Camii'nin şadırvan avlusunda

işlenirdi. Kâbe'nin yeni örtüsü ile Mekke ve Medine'ye gidecek hediyeleri taşıyan Surre devesi çok gösterişli bir şekilde süslenirdi. Surre devesini yine süslü katırlar takip ederdi. Bu deve ve katırlarda Haremeyn halkının Arap kabilelerinin adlarına kayıtlı ve meşin torbalara koyulmuş tahsisatlar Mekke şerifine ve diğer vazifelilere gidecek hediyeler ile Kâbe ve Ravza—i Mutahhare'ye yollanan elyazması Kur'an—ı Kerimler tespihler altından gümüşten değerli taşlarla süslü şamdanlar buhurdanlar askılar kandiller halılar vs. değer biçilmez hediyeler olurdu. Padişah ve sultanların yanısıra halktan da dileyenler kudretleri miktarınca Haremeyn fukarasına para ve hediyeler gönderirlerdi. Hediyeleri alanlar gönderenler için mukaddes makamlarda yıl boyunca dua eder ayrıca aynı meşin torbalara kına sürme gümüş yüzük hurma gibi ufak tefek hediyelerle
mukabelede bulunurlardı. Böylece Surre o devrin güç şartlarında hacca gitme imkanı bulamayanlar ile Mekke—Medine arasında bir nevi irtibatı temin ederdi.

Surrenin ihracı münasebetiyle sarayda bir merasim icra olunur Surre—i Hümayun devrin en itibarlı ve dindar isimleri arasından seçilen Surre Eminine teslim edilirdi.

Topkapı Sarayı önünden yola çıkan Alay 'çekdiri' adı verilen savaş gemileriyle Sirkeci'den Üsküdar'a geçirilirdi. Deniz aşılıp Üsküdar toprağına geçilince Harem—i Şerife bitişik olan topraklara ilk adım atılmış olurdu ki Üsküdar sahilindeki iskelenin adı da bu yüzden Harem iskelesi idi. Hicaz Demiryolu hizmete girdikten sonra Surre Alayı Sirkeci'den Haydarpaşa'ya geçmeye başladı.

Alayın İstanbul sokaklarından geçişi sırasında başta resmi elbiselerini giymiş 12 atlı çavuş ve 12 zaim bulunurdu. Bunları yaya olarak yürüyen 60 baltacı iki müjdecibaşı 8 kapıcıbaşı Surre emini kethudası etrafı 30 kadar baltacı ile sarılmış Surre devesi yedek deve ile para ve hediyeleri taşıyan 8 katır takip ederdi. Bu ağırbaşlı kafileyi de akkâm denilen ve Araplardan oluşan 50—60 kişilik bir kafile takip ederdi. Akkâmlar ufacık davullarını dümbeleklerini çalarlar kılıç kalkan oyunları oynarlar kafileyi neşelendirirlerdi. Bütün İstanbul halkı da bu muazzam kafilenin seyrine çıkardı.


Hacılar Şam'da buluşurdu


Yanlarındaki kıymetli hediyelerle yola çıkan hacı adayları birkaç değişik güzergah takip ederdi. İlk defa Abbasiler döneminde 923 yılında başlatılan Surre Alayı Osmanlı Devleti'nde Sağ Sol ve Orta Yol olmak üzere 3 ana güzergahtan yollanmaya başlandı. Surre Alayı'nın güzergahı aynı zamanda hac kafilesinin güzergahıydı. Hacılar yola çıkmadan önce tüm devlet erkanının da hazır bulunduğu bir merasim yapılması birgelenek olmuştu.


Alayın izlediği sağ kol Üsküdar-Eskişehir-Akşehir-Konya-Adana-Antakya-Haleb-Şam üzerinden orta kol Üsküdar-Gebze-İznik-Sapanca-Geyve-Hendek-Ayaş-Düzce-Bolu-Hacıhamza-Merzifon-Amasya-Turhal-Tokat-Sivas-Malatya-Diyarbakır-Şam üzerinden sol kol ise Üsküdar-Merzifon'a kadar orta yolu takip Karahisar-Bayburt-Tercan-Erzurum ve Kars üzerinden kutsal topraklara ulaşırdı.


Recep ayının 12. günü İstanbul'dan yola çıkan ve değişik yol güzergahlarını izleyen hacı kafileleri yolda kendilerine eklenen hacı adaylarıyla birlikte genelde ramazan ayının 20'sinden itibaren Şam'da toplanmaya başlardı. Değişik yerlerden gelen hacı adayları burada toplanır ve ramazan bayramı bu şehirde geçirilirdi.


Surre Alayı bayramın hemen akabinde büyük bir törenle buradan yola

çıkardı. Hacıların toplanma yerde bulunması sebebiyle Şam Paşası Osmanlı döneminde her zaman ayrıcalıklı bir yere sahip olmuştu. Şam Paşası ya da o civarın kudretli beylerinden biri İstanbul tarafından Hac Emiri tayin edilir o yıl hac ile alâkalı bütün işler bu Hac Emirinin riyasetinde gerçekleşirdi. Hac Emirinin en mühim vazifelerinden biri çölleri aşmak zorunda olan hacıların güvenliği idi. Bu yüzden hac yolculuğu toplu bir halde gerçekleştirilirdi.

1864 yılına kadar kara yolundan katır at ve develerle yola çıkan Alay bu tarihten 1908 yılında Hicaz Demiryolu hizmete girene kadar vapurla

gönderildi. Yolun kısalması nedeniyle şaban ayının 15.'inde İstanbul'dan kalkan vapur Beyrut'a giderdi. Hacı adayları buradan gene Şam'a geçerek bir araya gelirdi.

Osmanlı yönetimi askeri hareketlerin sınırları içerisinde hiç eksik olmaması nedeniyle Surre'nin geçtiği Hac yollarının güvenliğine büyük önem veriyordu. Bu nedenle yolların güvenliği için Surre Alayı'nın geçtiği güzergahta kale silsileleri bulunurdu. Bu kalelerin büyük kısmı MısırMemlüklüleri döneminde yapılmıştı.


Yapılan bu kaleler vasıtasıyla yüklü miktarda hediye taşıyan hacı kafilelerinin güvenliği sağlanmış oluyordu. Yola çıkan Surre Alayı sınırlarına girdiği sancağın beyi tarafından karşılanır ve diğer sancak beyine senetle devredilirdi.


Osmanlı döneminde İstanbul dışında iki yerden daha Hac Kafilesi yola çıkmaktaydı. Kuzey Afrika Müslümanlarının katıldığı kafile 'Mısır Kafilesi' adını taşırdı. Bu kafile de Kahire'den yola çıkardı. Irak İran ve Asyalı Müslümanları hacca taşıyan kafile Bağdat'tan yola çıkardı ve adına 'Irak Kafilesi' denilirdi.


İstanbul'dan yola çıkan hacılar 54 yerde konaklardı Şam'da toplanan kafileler burada 'ağır kervanlar' ve 'hafif kervanlar' olmak üzere iki kısma ayrılırdı. Hediyeleri taşıyan Surre Alayı 'ağır kervanlar' arasında yer alırdı. Ağır kervanlar kışın gündüz yol alıp geceleri dinlenirdi. Yaz mevsiminde ise öğleden sonra saat 5'te yola çıkılır sabah güneş doğduktan iki saat sonra mola verilirdi.


Şimdi uçakla birkaç saatte alınan yollar o zamanlar oldukça uzun sürerdi. Örneğin katır ve deveyle yol alan hacı adayları o zamanlar Şam—Medine arasını 247 satte Medine—Mekke arasını 106 satte alıyorlardı. Gün olarak ise Şam—Mekke arası 61 gün sürüyordu. Şimdiye göre oldukça meşakkatli olan bu yolculuk sırasında hacı adayları toplam 54 yerde konaklıyordu.


Kafilenin hızı taşımada kullanılan havyanın cinsiyle de doğrudan ilgiliydi.Hız sıralamasında önce at sonra katır en son ise develer geliyordu.Ancak yavaş da olsalar her biri 3—5 beygirin yükünü taşıyabildiği için develer daha çok tercih ediliyordu. Nakliye ücreti de yolculuğun mevsimine ve eşyaya göre değişiyordu.


Ücret her batman (8 kilo) için günde 90 para ile 3 kuruş arasında iner çıkardı. Çöl bedevileri Surre Alayı'na saldırırdı. Surre Alayı'nın güvenliği konusunda ne kadar özen gösterilirse gösterilsin beraberinde kıymetli hediyeler taşıyan bu hacı kafileleri zaman zaman çöl bedevilerinin saldırısına uğrardı. 'Urban' adı verilen eşkıyalar ellerindeki silahlarla kafilelere saldırır hacıları öldürür ve hatta bunu kendilerine maişet kaynağı olarak görürdü. Bu soygun olaylarından biri Osmanlı'nın karışık olduğu IV. Mustafa döneminde meydana geldi. Surre Alayı'nın baskına uğradığını duyan dönemin padişahı Sultan Mustafa üzüntüsünden bir destan kaleme aldı;

"Niyet ettik Beytullah'a gitmeğe/ Hacerü'l Esved'e yüzler sürmeğe/
Arafat'ta hem vakfeye durmağa/ Takdir her tedbiri bozar dediler."

İstanbul'dan çıkıp Şam'da diğer hacılarla bir araya gelen hacı adaylarını ve beraberindeki hediyeleri kutsal topraklara ulaştırmakla vazifelendirilen Surre Emini eğer sağ salim Mekke'ye varırsa yanında getirdiği "Name—i Hümayun'u" merasimle Mekke Emiri'ne takdim ederdi. Mekke Emiri de nameyi öpüp başına koyar ve şehre 4 saat mesafedeki Mina mevkiinde padişahın mektubunu halka alenen okuturdu. Bunun ardından İstanbul'dan çıkan hediyeler Mekke Emiri Surre Emini Mekke Kadısı Şeyhü'l Harem nezaretinde sahiplerine dağıtılırdı. Vefat ya da başka nelenlerden dolayı teslim edilemeyen hediyeler tekrar Surre Emini'ne teslim edilerek İstanbul'a geri gönderilirdi.

Hac kafilesi mevlid kandilinde yani rabiulevvel ayının 12'sinde İstanbul'a geri dönmüş olurdu. Sultanahmed Camii'nde gerçekleşen mevlid merasiminde padişah ve devlet ileri gelenlerine Mekke'den gönderilen hurma ikram edilir haccın sağ salim gerçekleştiğini dair gönderilen berat okunurdu. Hacı evlerinde ise hacı tehniyeleri haftalar hatta aylar boyu devam ederdi.

Hac yolu zaman zaman kapanırdı. Zaman zaman çöl bedevileri nedeniyle tehlike altına giren hac yolununVehhabiler yüzünden kapandığı dahi oldu. Nitekim Vehhabi korkusundan1804 yılında hacılar yola çıkamazken Hac Emiri İbrahim Paşa bile hayatını Vehhabilere haraç vererek kurtardı. Gene 1807 yılında yola çıkan hac kafilesi Vehhabiler tarafından tehdit edilince kafile Maraş Müftüsü Mahmud Efendi'nin haccın sakıt olduğu fetvasına uyarak geri döndü. Bu tarihte Surre de kabul edilmedi. İleriki dönemlerde bu mesele siyasi boyut kazandı.


Aralarda kesintiye uğrasa da Hac kafilesiyle Surre gönderilmesi geleneği 1915 yılına kadar devam ettirildi. Hatta Osmanlı Devleti Mekke Emiri'nin isyan etmesine karşın 1916 yılında güç şartlar altında Medine'ye hediyeler gönderdi. Bunu takip eden 1917—18 yıllarında ancak Şam'a kadar ulaşabilen hediyeler 1919'dan sonra yollanamaz olmuştu. Bununla beraber 1919—20 yıllarında Sultan Vahdeddin tarafından Haremeyn fukarasına sadaka dağıtıldı. Padişahlık sıfatını taşımamakla birlikte Osmanlı hanedanından gelen ve son halife olan Abdülmecid Efendi1923—24 yıllarında bu geleneğe resmen son verdi.