Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Nizâm-ı Cedid Nedir?

  Nizâm-ı Cedid

  Osmanlı Devletinde 18. asır sonunda askerî ve idârî sâhalardaki düzensizliklere çâre bulmak için yapılan teşebbüslerin tamâmı. Ayrıca Avrupa usûlleriyle meydana getirilen tâlimli orduya verilen isim.

  Bu terim ilk defâ Fâzıl Mustafa Paşanın sadrâzamlığı esnâsında mâliyede yapılan bâzı yenilikler için kullanılmıştır. Daha sonra Sultan Üçüncü Selim Han (1789-1807) devrinde de şimdi anlaşılan manâda kullanılmağa başlanmıştır. Ancak Nizâm-ı Cedid geniş ve dar mânâda olmak üzere iki şekilde târif edilmiştir. Dar mânâda; Sultan Üçüncü Selim Han devrinde Avrupaî tarzda yetiştirilmek istenen askerî kuvvetlerde geniş mânâda ise; yine aynı pâdişah devrinde devlet teşkilâtının bütününde yapılmak istenilen yenilikler olarak bilinmektedir. Bu tariflerden ikincisi daha doğru olarak kabul edilir.
  On sekizinci asır boyunca devam eden askerî başarısızlıklar bunları tâkip eden günlerde ıslahat lâyihalarının verilmeleriyle neticelenirdi. Bunların içinde Halil Hamid Paşanın askerlik sahasındaki nizamnâmesi en önemlisidir. Sultan Üçüncü Selim’in tahta çıkışına kadar aşağı yukarı yüz sene devam eden ıslahat hareketlerinin bir merhalesini teşkil eden Nizâm-ı Cedid fikri tamâmen bu pâdişâhın şahsına bağlanır. Gerçekten de bu pâdişâh şehzâdeliği ve veliahtlığı esnâsında devletin içinde bulunduğu durum için yapılan ıslâhât teşebbüslerini yakından tâkip etmiştir.

  Nizâm-ı Cedid hareketi Sultan Üçüncü Selim’in tahta çıkışıyla berâber belli bir tertip içinde uygulanmaya başlandı. Böyle yeni bir sistemin konulması için öncelikle bâzı yönlerden örnek alınacak Avrupalıların ilerlemesinin sebeblerinin incelenmesi ve devlet adamlarıyla âlimlerden teşekkül edilecek bir danışma meclisinin kurulması îcab ediyordu. Pâdişâh meşveret (danışma) meclisi teşkiliyle yeni fikrin bir şahsın değil devletin malı olması gâyesini güdüyordu. Islahat için yirmi iki devlet adamından bu konudaki düşüncelerini açıklayan birer rapor hzırlamalarını istedi. Yirmi iki kişinin ikisi Avrupalı idi. Bunlardan Bertrauf Osmanlı ordusunda çalışan bir subay diğeri ise İsveç konsolosluğunda çalışan D’Ohosson idi. Türk devlet adamlarının belli başlıları ise Sadrâzam Koca Yûsuf Paşa Veli Efendizâde Emin Defterdar Şerif Efendi Tatarcık Abdullah Efendi Çavuşbaşı Efendi ve târihçi Enver Efendiydi.
  Diğer taraftan Ebû Bekr Râtib Efendi o devir için Avrupa’nın güçlü devletlerinden olan Avusturya’nın başşehri Viyana’ya sefâret vazifesiyle gönderildi. Gönderilen bu elçiden Avusturya’nın bütün müesseselerini incelemesi ve rapor etmesi istendi. Sekiz aylık bir seyahat neticesinde yazılan bu Sefâretnâme’de alınması gerektiği bildirilen başlıca tedbirler şu maddeler içinde özetlenebilir:

  1. Hazinenin dolu ve düzenli olması
  2. Askerin itâatli olması
  3. Devlet adamlarının doğru ve sâdık kimseler olması
  4. Halkın refah ve himâyesinin temini
  5. Bâzı devletlerle ittifak anlaşmalarının yapılması.

  Ebû Bekr Râtib Efendiye göre örnek seçilecek bir devletin askerî kânunları ve nizamları iktibas edilerek kendi bünyemize uydurup ihtiyacımıza cevap verecek bir Nizâm-ı Cedid ordusunun kurulması gerekiyordu. Pâdişâhın düşüncelerine tesir eden bu Sefaretnâme Nizâm-ı Cedid programının hazırlanmasının bir safhasını teşkil ediyordu.

  Kendisinden önceki pâdişâhların ıslahat hareketlerindeki düşüncelerinden faydalanmasını bilen Sultan Üçüncü Selim Han Sultan Üçüncü Ahmed Han devrinde yapılmak istenilen ıslahatın devlet adamlarından gizli olmasının zararlarını gördüğünden devlet adamları ile âlimleri yanına çağırarak onların düşüncelerinden faydalanma ve memleketlerin durumunu daha iyi tahlil etme imkânını ele geçirmek istedi. Ancak layihaları kaleme alan kimselerin askerlik sâhasında tecrübeli olmaması köklü tekliflerin gelmesine mâni oldu.

  Verilen layihalar başlıca üç görüş üzerinde toplanıyordu:

  1. Ordunun Kânûnî Sultan Süleyman Kânunları’na göre ıslah edilmesi.


  Alıntıdır.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Nizâmı Cedid ne demektir? III. Selim bu yeni düzenle neyi gaye edinmiştir?

  Nizâmı Cedid ne demektir?

  Bir devletin iki temel vazifesi vardır: Birincisi memleket içinde adaleti ayakta tutarak vatandaşların haklarını korumak ve ikincisi de vatanın sınırlarını düşmana karşı savunmaktır. III. Selim tahta çıktığında yani 1789 yılında Osmanlı Devleti memleketin her tarafına yayılan derebeylik ve a’yânlar idaresiyle birinci vazifesini ve imzaladığı Küçük Kaynarca Andlaşması ile de ikincisini yapamaz hale gelmişti. Bütün bu bozukluklar Lale Devrinden beri devam edip gidiyordu. I. Mahmûd III. Mustafa ve I. Abdülhamid bunların farkına varmalarına rağmen yeniçeri engelinden dolayı istenilenleri yapamadılar.


  Birincisini yapabilmenin şartı hukukî idarî ve iktisadî hayata ait köklü ıslâhatlar yapmak ve ikincisini yerine getirmenin şartı da artık savaş yapamaz hale gelen Osmanlı askerini yani kapıkullarını yeniden düzenlemek idi. İşte bu alanlarda yapılacak olan yeni düzenlemelere ve ıslâhata nizâmı cedîd adı verildi ve bu düzenlemelerden özellikle askerî alanda yeniden tertip edilen ve Avrupa usulü eğitilen düzenli orduya nizâmı cedîd askerleri denmesi hasebiyle bu tabirden birinci derecede bu ikinci mana anlaşılmaya başlandı.

  III. Selim tesis ettiği güzel bir adetle Meclisi Meşveret ile devleti yönettiğinden bu problemi de aynı yolla çözüme kavuşturmak istiyordu. Bunun için henüz seferden dönmek üzere olan Sadrazama ve yetkili zatlara Osmanlı Devleti’nin zaafa uğrayan askerî meselelerini ve buna ilâveten diğer problemlerini çözme tekliflerini ihtiva eden lâyihalar hazırlamalarını ve bu layihaların tartışılarak en iyi metodun tesbit olunarak hemen uygulamaya geçilmesini emreden hattı hümâyûnlar gönderdi.

  Burada önemle belirtmemiz gereken bir husus vardır. Bazı tarihçiler (Yılmaz Öztuna ve Enver Ziya Karal gibi) açılan bu teklifin bütün Osmanlı Kanunlarına şamil olduğunu zannetmişler ve netice olarak da değişikliğe karşı çıkanları mürteci taraftar olanları radikal ve devrimci ve ortada olanları da bazan muhafazakâr diye İsimlendirmişlerdir. Halbuki bu tamamen yanlıştır. Tartışılan İslâm Hukukunun hükümleri değil İslâm Hukukunun ülü’lemre verdiği yetkiye dayanılarak tedvîn edilen ve Kanuni devrinde kemâlini bulan kanun hükümleridir kanunnamelerdir.

  Dolayısıyla III. Selim’i yüzünü batıya çeviren ve şerî’attan yüz çeviren bir padişah olarak vasıflandırmak mümkün değildir.

  III. Selim’in fermanı üzerine ikisi yabancı olmak üzere 21 mütehassıs Osmanlı askerî kanunları ve diğer örfî kanunları üzerinde kanaatlerini açıklayan lâyihaları hazırladılar. Bunların arasında muhafazakâr diye bilinen Rumeli Kazaskeri pâyelisi Tatarcık Abdullah Efendi o zaman Defterdar olan Şerif Efendi Sadrazam Yusuf Paşa Çavuşbaşı Râşid Efendi Sadrı Âli Kethüdası Mustafa Reşîd Efendi (Köse Kethüda) ve Muhâsebei Evvel Hacı İbrahim Efendi gibi şahsiyetler bulunmaktadır.

  Bunların tamamının ittifak ettiği nokta yapılacak yeni düzenlemelere ordudan başlanmasıdır. Ancak tekliflerin ayrıntılarında farklılık vardır. Bunları üç grupta toplamak mümkündür:

  1) Tatarcık Abdullah Efendi’nin başını çektiği bir grup Yeniçeri ocağına Kanuni kanunlarındaki gibi itibar edilmesini ve ancak Avrupa’daki yeni harp teknolojisinin ve eğitim usullerinin bu kanunlara adapte edilerek alınmasını savunmuşlardır.

  2) Sadrazam Yusuf Paşa’nın başını çektiği bir grup ise yeniçeri ocağının ıslâhının mümkün olmadığını; tamamen yeni bir ordu tanzim edilerek ve Avrupa ordularındaki yeni eğitim metotları da esas alınarak mevcut sistemin değişmesini müdâfaa etmektedirler.

  3) Muhâsebei Evvel Hacı İbrahim Efendi ve ReisülKüttâb Abdullah Berrî Efendilerin başını çektiği bir grup ise askerin mutlaka tanzim edilmesini ancak bunun için yeniçeri kanunlarının iptali yönüne gidilmesinin doğru olmadığını arzu etmişlerdir.

  Bu üç görüşten de anlaşılacağı gibi herkes bu düzenlemenin yapılmasında müttefiktir. Ancak usullerde ayrılmaktadır. Bu görüş ayrılıkları tamamen askerî hukuk ve teşkilât ile yani kanunnamelerdeki hükümlerle alakalıdır. Bunu bütün bir Osmanlı hukuk sistemine teşmil ederek düzeni değiştirmeyi Osmanlı Devleti’nin esas kabul ettiği Şer’i şerifden taviz manasına almak ve muhalif olanları irtica ile suçlamak tarihi anlamamak demektir.

  III. Selim ikinci şıkkı esas almış ve Osmanlı ordusunun tamamen şirazeden çıktığını bildiğinden dolayı Şubat 1793 yılında bütün lâyihaları özetleyerek bir Risâle’de toplatmış ve temel olarak şu kararları almıştır: a) Mevcut asker nizâmı yeniden düzenlenecek; b) Avrupa’daki eğitimli askerler benzeri yeni bir ordu kurulacak (nizâmı cedid askeri) ve c) Savaş teknikleri ve askerî eğitim yeniden tanzim olunacak. İşte nizâmı cedid deyince akla gelmesi gereken bunlardır.

  Bu nizâmı cedid rüzgarı bununla da kalmamıştır. Gerçekten 1206 ve 1207 hicrî yıllarında yeni düzenlemeler olmak üzere gördüğümüz bir dizi ıslâhat yapılmıştır. Bunlardan bazıları şunlardır:

  1) Taşradan İstanbul’a olan göç yeniden düzenlenerek teftişi sıkı kurallara bağlanmıştır.

  2) Gemicilik mesleği teşvik edilmesi için nizâmnâme yapılmıştır.

  3) Resmi elbiseler ve protokol kaideleri yeniden tanzim olunmuştur.

  4) Yeniçeri ocağının ıslâhı için tedbirler alınmıştır.

  5) Asker maaşları düzenlenmiştir.

  6) Bahriye Zabitleri Kanunu çıkarılmıştır.

  7) Yargı Islâhatı yapılmıştır.

  8) Topçu ve Arabacı Kanunları kabul edilmiştir.

  9) İrâdı Cedid Hazinesi kurulmuştur.

  10) Asâkiri Mu’alleme Kanunu çıkarılmıştır.

  Bu ıslâhat aklı başında olan hiç kimse tarafından reddedilemezdi. Ancak uygulanmasında problemler çıkmış ve III. Selim’in tahtına ve canına mal olmuştur. Yoksa Nizâmı Cedid Islâhatından kasıt rejim değişikliği demek değildir. Nitekim konuyu daha sonra tekrar ele alan Ahmed Cevdet Paşa nizâmı cedid nizâmının şer’an ve aklen gerekli olduğunu ancak hakikatı halden habersiz bir takım rezillerin bu askerlere dil uzattıklarını ve maalesef III. Selim’in de şefkatinden dolayı bu rezilleri cezalandırmayarak sonunda canından olduğunu gayet açık anlatmaktadır137.

  Asım Tarihi c. 1 sh. 349 vd. c. 2 sh. 26-31;
  Cevdet Paşa Târih c. V sh. 107-109 113 125 171-183 187-253 268-269 279-280 438-453; c. VIII sh. 20;
  Karal Enver Zıya Osmanlı Tarihi c. V Ankara 1988 sh. 55-76;

  Karal Enver Ziya "Osmanlı Tarihine Dair Vesikalar. Bonneval’in Osmanlı Bahriyesine Dair Raporu Nizâmı Cedid Hakkında Vesikalar Osmanlı Devleti’nin Durumuna Dair Rapor" Belleten c. IV sayı 1415(1940) sh. 175-189;
  Öztuna Yılmaz Osmanlı Devleti Tarihi c. I sh. 464-467.

  Alıntıdır.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş