Osmanlı Devletinde yabancıların statüsünü tespit eden hukukî malî idarî ve dinî özellikteki antlaşmalar. Kapitülasyonlara kısaca “imtiyaz” veya “imtiyâzât-ı ecnebiyye” de denir.

Osmanlı Devleti tarihinde ilk olarak Sultan Birinci Murad Han zamanında 1365 yılında Dalmaçya kıyılarında fakir bir ülke olan Ragusa Cumhuriyetine beş yüz duka haraç karşılığında ticarî imtiyaz verildi. 1397’de Osmanlı ülkesine gelen Bizans elçi ve konsoloslarına bazı imtiyazlar verildi. Bu imtiyazlar karşılığında Bizans İmparatorluğundan İstanbul’da bir Türk mahallesi kurma ve bu mahallede oturan Türklerin davalarına bakmak üzere kadı ile din işlerine bakacak müfti tayin etme hakkı alındı. Yıldırım Bayezid’in oğulları Süleyman Çelebi Musa Çelebi ve Mehmed Çelebi devirlerinde de (Bkz. Fetret Devri) yabancılara bazı imtiyazlar tanındı. Fatih Sultan Mehmed İstanbul’u fethinde Bizans’ın Venedik ve Ceneviz’e tanıdığı imtiyazları küçük bazı değişikliklerle kabul etti. 1479’da yine Fatih tarafından Venedik’e Kefe ve Trabzon’da ticaret yapma hakkı tanındı. Fatih Sultan Mehmed tarafından Venedik’e verilen bu imtiyazları Yavuz Sultan Selim 1513’te ve Kanunî Sultan Süleyman 1521’de yapılan Osmanlı-Venedik ticaret antlaşmalarıyla genişleterek kabul ettiler.

Mısır’ın fethinden sonra Fransız Venedik ve Katalanlara Memlûklar tarafından verilen imtiyazlar Yavuz Sultan Selim tarafından da tanındı. Osmanlı sultanları verdikleri bu imtiyazlarla fethettikleri ülkelerde ticarî faaliyetlerin canlı kalmasını ve ellerine geçirdikleri önemli transit yolların faal olmasını sağlıyorlardı. Ayrıca bu asırda Amerika’nın ve Ümit Burnu’nun keşfedilmesi sebebiyle İpek Yolu ticareti Osmanlı topraklarından uzaklaşmış ticaret batıya kaymıştı.

Almanya-İspanya İmparatoru Şarlken’le İran şahının Osmanlı Devleti aleyhinde birlik kurmak istediklerini tespit eden Kanunî Sultan Süleyman Han Şarlken’in Avrupa’ya hakim olma isteğine mani olmak için rakibi Fransa’yı siyasî bakımdan destekledi. Veziriâzam Makbul İbrahim Paşa Fransız konsolosu ile 1535’te tasarı şeklinde ticarî bir muahede hazırladı. Ahidnâmeye göre Fransız tüccarlarının yüzde beş gümrük ile her iki devlete ait gemilerle serbestçe dolaşmaları ve bütün hukukî muamelelerde Fransız konsoloslarının kaza (hüküm erme) hakları kabul ediliyordu. Bundan başka Fransız tebaa hakkında davalarda hüküm verecek kadıların yanında bir Fransız tercümanı hazır bulunacaktı. Müslüman tebaadan birisine olan borcunu ödemeden kaçan Fransız'ın yerine başka bir Fransız ve konsolos yakalanmayıp Fransa kralı aleyhine dava açılacaktı. Her iki taraf için eşitlik ilkesini esas alması sebebiyle antlaşma padişah tarafından tasdik edilmedi.

Osmanlı padişahlarının siyasî ve ticarî menfaatlerine uygun olarak verdikleri imtiyazlar Avrupa’da Osmanlı idaresi lehinde büyük propaganda yapılmasına Osmanlı Devletinin büyüklüğünün tanınmasına dolayısıyla İslâmiyetin yayılmasına yol açtı. Hattâ Avrupa’da reform hareketlerinin önderi olarak kabul edilen Luther’in; “Ey Rabbim! Büyük Türkleri bir an önce başımıza getir de senin ilâhî adaletinden onlar sayesinde nasibimizi alalım” demesine sebep oldu.

Kanunî Sultan Süleyman’ın vefatından sonra 1569’da Sultan İkinci Selim Han Fransa Kralı Dokuzuncu Charles ile 18 maddelik; 1581’de Sultan Üçüncü Murad Han Üçüncü Henri ile 19 maddelik; 1579’da Sultan Üçüncü Mehmed Han Dördüncü Henri ile 32 maddelik; 1604’te Sultan Birinci Ahmed Han yine Dördüncü Henri ile 53 maddelik; 1743’te Edirne’de Sultan Dördüncü Mehmed Han Ondördüncü Louis ile 55 maddelik; 1770’de Sultan Birinci Mahmud Han Onbeşinci Louis ile 84 maddelik kapitülasyon antlaşmaları imzaladılar.

Bunlardan başka 1578’de Toskana Krallığına; 1565’te Ceneviz Cumhuriyetine; 1580 1593 1603 1606 1622 1624 1641 1662 1675 yıllarında İngiltere’ye; 1598 1612 1634 1668 1712 yıllarında Hollanda Krallığına; 1617’de Avusturya’ya; 1678’de Polonya’ya; 1700’de Rusya’ya ve 1737’de İsveç Krallığına çeşitli imtiyazlar verildi.
Bu kapitülasyonlar yabancılara; Osmanlı Devletinde yerleşmek dolaşmak ve ticaret yapmak haklarını tanıyordu. Ancak ticaret hususunda tam bir serbestliğe sahip bulunmuyorlardı.

Bundan başka kapitülasyonlara göre yabancıların Osmanlı Devletine getirdikleri ticaret eşyası üzerinden başlangıçta %5 daha sonra %3 gümrük resmi alınmaktaydı.

On sekizinci yüzyılın ilk yarısına kadar verilen kapitülasyonların bir bölümü antlaşma niteliği taşımaktaydı. Ancak büyük bölümü (%90’ı) padişah fermanları ile tek taraflı verilmiş imtiyazlardı. Bu tip kapitülasyonlar padişah hayatta olduğu müddetçe yürürlükte kalır istenildiği an kaldırılabilirdi. Bu yüzden her padişah değiştiğinde imtiyazların da yenilenmesi gerekiyordu. Ancak bu yenileme işlemlerinin uzun zaman alması ve Avrupa devletlerinin her defasında yeni imtiyazlar istemeleri üzerine 1740’ta Sultan Birinci Mahmud ile Fransa Kralı Onbeşinci Louis arasında daimî statü ile yeni bir kapitülasyon antlaşması yapıldı. Yeni antlaşma Fransa’ya tanınan ticarî ve hukukî imtiyazları genişlettiği gibi kapitülasyon kavramına da yeni bir nitelik kazandırdı ve karşılıklı bağlayıcılığı olan bir ticaret muahedesi şeklini aldı. Bu devrede verilen imtiyazların hiçbirisi devletin aleyhine olmamıştı. Zira maksat batıya kayan ticaret yollarını tekrar Osmanlı ülkesine çekmek ve iç pazarı da devlet eliyle korumaktı. Bu durum 1838’e kadar Osmanlı lehine devam etti.