Askerlik işleriyle alâkalı dairenin başı.
“Millî Müdafaa Vekili” ve şimdi de “Millî Savunma Bakanı” isimleriyle karşılanan bu unvan Osmanlı hükümetine 1908 Temmuzunda kurulan Said Paşa kabinesiyle girmiştir. Ondan evvel bu görevi yapana “Serasker” denilirdi. İlk Harbiye Nazırı Ömer Rüşdü Paşadır.

Harbiye Nazırlığına (Nezaretine) askerliğin en yüksek rütbesi olan müşirler (orgeneral) tayin olurlarken 1908 inkılabından sonra feriklerden (korgenerallerden) Harbiye Nazırı olanlar olduğu gibi orduyu gençleştirmek fikriyle bir aralık rütbesi mirliva olan Enver Paşa bu göreve getirilmiştir.

Harbiye Nazırının başında bulunduğu daireye “Harbiye Nezareti” denilirdi.

Harbiye Nazırlığı Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar devam etmiştir.