Darüssaade Ağası
Harem Ağalarının Amiri

Sultan Mahmud II
Otuzuncu Osmanlı Padişahı

Silahtarağa
Padişahın Silahlarını Muhafaza Edip Taşıyan

Baş Cuhadar
Padişahın Giyeceklerini Muhafaza Edip Taşıyan

İç Ağaları
İç Saray Hizmetleri

Enderun Dilsizi
Saray Soytarılarından

Kızlarağası
Haremağalarının Amiri

Cüce
Saray Soytarılarından

Ak Ağa
Harem’de Vazifeli Ak Hadım

Müjdeci Başı
Hac Kafilesinin Mekkeye Vardığı Haberini Getiren

Serdengeçti Ağası
Gönüllü Fedailer Amiri

Saraç Başı
Has Ahır Saraçlarının Amiri

Salı Usta
Kapıkulu Süvarilerinin İstanbul’daki İşlerini Takibe Memur

Cebeci Kahyası

Yol Haseki
Saray muhafız subayı

Çuhadar
Padişahın giyeceklerini muhafaza edip taşıyan

Bölükağası
Yeniçeri bölük kumandanı

Sadrazam

Alay Başçavuşu
Sadaret Alayında İnzibata Memur

Çavuşbaşı
Divan Çavuşları Amiri (Adalet Bakanı)

Beylikçi
Fermanların Yazıldığı Kalemin Amiri

Amedi
Dış İşleri Özel Kalemi Amiri

Büyük Tezkereci
Bakanlık Özel Kalemi Amiri

Baş Çavuş
Yeniçeri Ağasından Sonra Gelen Üçüncü Amir

Kul Kahyası
Yeniçeri Ağasından Sonra Gelen İkinci Amir

Kapıcı Başı
Saray Kapıcılarının Subayı

Orta Çavuşu
Baş Çavuşun Yardımcısı

Defterdar
Maliye Bakanı

Defter Emini
Devlet Arazi Kayıt Defterlerinin Muhafızı

Nişancı
Devlet Bakanı

Darbhane Emini
Darbhanenin Amiri

Babıali Tercümanı
Sadrazamla Elçiler Arasında Tercümanlık Eden

Avrupalı Sefir
Avrupalı bir Elçi Tipi

Reisülküttab
Dış İşleri Bakanı

Buhara Sefiri
Buharalı Elçi

İç Ağası
Sadaret Dairesinin İç Hizmetlerine Memur

Dersvekili
Şeyhülislam Namına Ders Okutan

Şeyhülislam
Ulema Sınıfının Başı ve Müftü

Vekayici
Resmi Tarih Yazarı (Vakanüvis)

Peyk
Padişahın Seyahatlerinde Önde Giden Yaya Haberci

Solak
Padişahın Seyahatlerinde Merasim Kıtası Eri

Baş Karakullukçu
Karakullukçuların Amiri

Karakullukçular
Yeniçeri Ocağında En Kıdemsiz Erler

Orta Sakası
Her Yeniçeri Birliğinde Bulunan Sucu

Baş Muhzir
Sadaret Dairesi Muhafızı

Mekke Kadısı
Mekke Baş Hakimi

Rumeli Kazaskeri
Rumelideki Kadıların Amiri

Nakib-ül-eşraf
Peygamber Soyundan Olanların Başı

İstanbul Kadısı
İstanbul Baş Hakimi

Baş Teşrifatçı
Protokol Amiri

Devlet Kethüdası
Başbakan Yardımcısı ve İç İşleri Bakanı

Teşrifatçı
Protokol Amiri

Hil’at Giyen Memurlar
Mükafaten Hususi Elbise Giydirilen Memurlar

Cellad
İdam Hükümlerini İnfaza Memur

Celladbaşı
Celladların Amiri

Subaşı
Şehrin İnzibat Amiri

Asesbaşı
Yeniçeri Ocağı İnzibat Amiri

Böcek Başı
Gizli Polis Amiri

Cebehane Karakullukçusu
Cephane Muhafızı

Cebehane Çorbacısı
Cephane Subayı

Bostancı
Saray Muhafızı

Satır
Tören Kıtası Eri

Çırak Esnaf
Esnaf Çırağı

Usta
Küçük Rütbeli Yeniçeri Subayı

Kalyoncu
Yelkenli Gemi Efradından