Osmanlı Devleti Padişahları Hakkında Kısa Bilgiler


Osmanı İmparatorluğu'nun kuruluşundan sonuna kadar 600 yildan fazla bir Tarihi dönemi kapsayan devirde İmparatorluğu idare etmiş olan 36 padişah vardır. Avustralya'daki gençlerimize faydalı bir kaynak olacağını düşünerek en kısa şekilde bütün padişahların hayat hikâyelerini renkli resimleriyle birlikte okuyuculara sunmaktayız. Bu ölümsüz ve şanlı ecdadlarımızın torunları olan genç nesillere ne mutlu.BİRİNCİ PADİŞAH SULTAN OSMAN I (OSMAN GAZİ )
(1258 - 1326)
Osmanlı Devletinin kurucusudur. Ertuğrul Bey'in oğludur. Söğüt'te doğdu. Bizans sınırlarına yakın bir uç beyi olan babasının ölümü üzerine1288 yılında başa geçti.

Bizanslılarla çeşitli savaşlar yaptı. Karacahisar Göynük ve Mudurnu'yu fethetti. Yerhisar ve İnegöl'ü de aldı. Anadolu Selçuklu Devletinin son bulması uzerine 1299 yılında bağımsız oldu. Bu devlete kurucusunun adından dolayı OSMANLI DEVLETİ dendi. Osman Gazi bundan sonra da savaşlarına devam etti. Malkara Kocahisar Akhisar Lefke ve Geyve'yi almayı başardı. Oğlu Orhan beyin Bursa'yı alma haberini aldığı sıralarda öldü. Yerine oğlu Orhan Bey geçti.
İKİNCİ PADİŞAH SULTAN ORHAN (Gazi)
(1288 - 1359)
İkinci Osmanlı Padişahı Osman Bey'in oğludur. Babasının ölümü üzerine 1326 yılında tahta geçti. İlk işi Osmanlı Devleti sınırları içine Bursa'yı katmak oldu. Bundan sonra kardeşi Alâeddin Paşa ile birlikte genç Devleti yönetti. Küçük bir beyliği büyük bir Devlet durumuna getirdi. Orhan Bey devletin merkezini Yenişehirden Bursa'ya nakletti. Orhan Gazi zamanında Rumeli'ye geçildi. Hayrabolu İpsala Gelibolu Bolayır Osmanlı sınırlarına katıldı. Rumeli'ye geçen oğlu Süleymen Paşa'nın ölümü üzerine üzüntüden öldüğü söylenir. "Gazi" unvaniyle anılan Orhan Bey Osmanlı tarihinin en kahraman en temiz ve kusursuz hükümdarlarından biridir.
M U R A T I.
(1325 . 1389 )
Üçüncü Osmanlı padişahı. Orhan Bey'in oğludur. Dedesi Osman Bey'dir. Babasının ölümü üzerine 1359 yılında tahta çıkmıştır. Osmanlı Devleti'ni beylik halinden çıkarıp bir devlet haline getiren hükümdardır. Saltanatının ilk yıllarında Ankara'yı almıştır.

Daha sonra Rumeli'ye geçmiş Edirme'yi almış Hırıstiyanlara karşı Sırp Sındığı savaşını kazanmıştır. Rumeli'de ilerlemelerine devam etmiş Sofya ve Selânik alınmıştır. Balkan devletlerinin Osmanlıların Rumeli'de ilerlemelerine engel olmak için giriştikleri büyük bir meydan muharebesi olan Birinci Kosova Meydan Muharebesi'nde büyük başarı kazanmıştır. Ancak savaş alanını dolaşırken bir Sırplı tarafından şehit edilmiştir. Murat I 'Hüdavendigâr' sanı ile anılır.

YILDIRIM BEYAZİT (BEYAZİT I.)

(1360 Ğ 1403 )
Dördüncü Osmanlı padişahı. Babası Murat I.in Kosova Savaşı'nı kazandıktan sonra savaş alanında şehit düşmesi üzerine tahta çıkmıştır. Hükümdar olduktan sonra Sırbistan istilâsını tamamlamış Bizans'taki taht kavgalarını kendi isteğine göre düzene sokmuş Anadlu'daki beyliklerin çoğunu ülkesinin sınırlarına katmıştır. Bundan sonra Selânik'le birlikte Kuzey Yunanistan'ı almış Avrupa devletlerinin birlik olarak kurdukları büyük bir ordu ile Niğbolu'da karşılaşmış ve Niğbolu Zaferi'ni kazanmıştır. Bundan sona İstanbul'u kuşatmış Trabzon Rum İmparatorluğu'nu haraca bağlamıştır. Fakat bu sıralarda Anadolu'da ilerlemekte olan Timur'un üzerine yürümek zorunda kalmıştır. 1402 yılırda yapılan Ankara Savaşı'nda yenilgiye uğrayarak esir düşmüştür. Sekiz ay sonra da Akşehir'de ölmüştür. Yıldırım Osmanlı padişahlarının büyüklerinden biridir.
ÇELEBİ MEHMET I.
( 1387 - 1421 )
Beşinci Osmanlı padişahı. Yıldırım Bayezit'in oğludur. Yıldırım Bayezit'in Timur'a karşı yaptığı Ankara Savaşı'nda yenilmesinden ve ölmesinden sonra hükümdar olmak isteyen üç kardeşinin çıkardığı ayakanmalarla uğraşmış on iki yıl süren bu didişmelerden sonra kardeşlerini yenilgiye uğratarak 1413 te padişah olmuştur. Padişahlığı sırasında Yıldırım'ın yenilgisinden sonra başkaldıran beylikleri yeniden egemenliğine almaya uğraşmış Eflâk ve Macaristan'a sefer yapmış mezhep ayaklanmalarını bastırmaya uğraşmıştır. Osmanlı tarihçilerinin "İkinci Kurucu" unvanını verdikleri Çelebi Sultan Mehmet 34 yaşında iken attan düşerek felç olmuş kısa bir süre sonra da ölmüştür.

M U R A T II.

( 1402 - 1451 )
Altıncı Osmanlı padişahı Çelebi Sultan Mehmet'in oğludur. Babasının ölümü üzerine 1421 yılında tahta çıkmıştır. Saltanatının ilk yıllarında ayaklanan amcası Mustafa ile uğraşmış sonra da "Düzmece Mustafa" olayında onu yakalatarak Edirne'de astırmıştır. Bundan sonra Bizans'ı kuşatmıştır. Fakat Macarlar ve Karamanoğulları ile uğraşmak zorunda kaldığı için kuşatmayı bırakmıştır. 1444 yılında tahtı bir çocuk olan oğlu Mehmet'e (Fatih) bırakmış; Manisa'da dinlenmeye çekilmiştir. Fakat Haçlıların Osmanlılar üzerine saldırmaları üzerine yeniden tahta çıkmış haçlılar ordusunu Varna Meydan Muharebesi'nde bozguna uğratmıştır. Bundan sonra Yeniçerilerle uğraşmış haçlılara karşı Kosova savaşını kazanmış ve 49 yaşında Edirne'de ölmüştür.

FATİH SULTAN MEHMET

( 1430 - 1481 )
Yedinci Osmanlı padişahı. Murat II. nin oğludur. Babasının ölümü üzerine ikinci defa olarak 1451 yılında tahta çıkmıştır. Padişahlığınının ilk yıllarında herşeyden önce İstanbul'u almıştır. Bu nedenle "Fatih" sanı ile anılır. Fatih Sultan Mehmet bundan sonra Sırbistan üzerine yürümüş Belgrad'ı almış Mora'yı Osmanlı sınırlarına katmış. Eflâk üzerine yürümüş Arnavutluk seferlerini sonuca bağlamış. Midili ve Limni adalarını almıştır. Başarıları bunlarla kalmayan Fatih Osmanlı devletini bir imparatorluk durumuna getirmiştir. 1481 yılında büyük bir sefere çktığı sırada Gebze yakınlarında ölmüştür. Fatih Osmanlı padişahlarının en büyüklerinden biridir.

B EY A Z I T II.

( 1447 - 1512 )
Sekizinci Osmanlı padişahı. Fatih Sultan Mehmet'in oğludur. Babasının ölümü üzerine 1481 yılında tahta çıkmıştır. Ancak padişahlığının ilk yılları tahta çıkmak isteyen kardeşi Cem Sultan'la uğraşmakla geçmiştir. Cem'in ölmesinden (1495) sonra sonu alınmayan savaşlara girişmiştir. Büyük komutanların yönetiminde Türk orduları Macaristan Bosna ve Mora'da başarılı savaşlar yapmışlardır. Fakat yönetimindeki gevşeklik yüzünden çocukları arasında anlaşmazlıklar çıkmış; Trabzon'da vali olarak bulunan Yavuz'un tahta geçmesi Yeniçeriler tarafından istendiğinden tahttan indirilmiş ve yerine oğlu Yavuz Sultan Selim geçmiştir. Kendini sofuluğa verdiği için "Veli" unvanı ile anılır.

YAVUZ SULTAN SELİM

( 1467 - 1520 )
Dokuzuncu Osmanlı padişahı. Bayezit II.nin oğludur. Babasının tahttan indirilmesi üzerine 1512 yılında tahta çıkmıştır. Padişahlığının ilk yıllarında Anadolu'da şiîlik dâvasını çıkaran İran hükümdarı Şah İsmail üzerine yürümüş Çaldıran Savaşı'nda onu büyük bir yenilgiye uğratmıştır. Bundan sonra Doğu Anadolu'nun bir çok illerini Osmanlı sınırlarına katmış Suriye ve Mısır üzerine yürümüştür. Mısır'daki Abbas'ın halifeliğine son vererek Osmanlı padişahlarının "halife" olmasını sağlamıştır. Bu büyük zaferlerinden sonra İstanbul'a dönen Yavuz Sultan Selim yeni bir sefere hazırlanırken Çorlu civarında ölmüştür. Yavuz Sultan Selim Osmanlı tarihinin olduğu kadar dünya tarihinin de büyük hükümdarlarından biridir.
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN
( 1494 - 1566 )
Onuncu Osmanlı padişahıdır. Yavuz Sultan Selim'in oğludur. 1520 yılında tahta çıktı. Zamanında Osmanlı İmparatorluğu en parlak zamanını yaşadı. Türkler Viyana kapılarına kadar dayandılar. Akdeniz bir Türk gölü oldu. 46 yıllık saltanatı sırasında Viyana önlerinden Basra körfezine Hazar denizinden Cezayir'e kadar yayılan devrin en büyük İmparatorluğunu yaratan bir hükümdar oldu. Kazandığı en önemli muharebe Mohaç Meydan Savaşı'dır. Son seferi olan Zigetvar seferi sırasında 72 yaşında iken öldü. Başarıya ulaştırdığı İmparatorluğun muhteşemliği karşısında kendisine "Muhteşem" sanı da verilir. Hükümdarlığı sırasında ülkenin yönetimi ve örgüt için meydana getirdiği kanunlar nedeni ile de "Kanuni" sanı ile anılır.

İKİNCİ SELİM
( 1524 - 1574 )
On birinci Osmanlı padişahıdır. Kanuni Sultan Süleyman'ın oğludur. Babasının ölümü üzerine Sokollu Mehmet Paşa'nın gönderdiği haberi alarak Anadolu'dan İstanbul'a gelmiş 1566 tarihinde tahta çıkmıştır. Babası kadar değerli bir hükümdar olmamakla beraber Osmanlı İmparatorluğu'nun en kudretli zamanlarında hükümdar olduğu için; zayıf kişiliğinin devlete bir zararı olmamıştır. Sadrazam Sokollu Mehmet Paşa'nın yöneticilği altında Osmanlı İmparatorluğu en kudretli zamanlarını yaşamaya devam etmiştir. Zamanında Kıbrıs alınmış Aden cevresi fethedilmiş Sinan Paşa Kılıç Ali Paşa Piyale Paşa gibi ünlü komutanların yönetiminde Osmanlı orduları zaferler kazanmaya devam etmiştir. Zamanını eğlence içinde geçimiştir.


ÜÇÜNCÜ MURAT
( 1546 - 1595 )
On ikinci Osmanlı padişahıdır. Selim II.nin oğludur. Babasının ölümü üzerine 1574 tarihinde tahta çıkmış ilk iş olarak beş kardeşini öldürtmüştür. Sokollu Mehmet Paşa'nın sadrazam bulunduğu ilk yıllarda önemli olaylar olmamıştır. Fakat Sokollu'nun ölümünden sonra devlet işleri karışmaya başlamıştır. Osmanlı İmparatorluğu için başarısızlıkla sonuçlanan İran savaşları yapılmış Avusturya ile de başarısız savaşlara girilmiştir. Zamanında Osmanlı İmparatorluğu'nun büyük gücü yavaş yavaş kaybolmaya başlamıştır. Üçüncü Murat Osmanlı İmparatorluğu'nun güçlü zamanlarında hükümdar olduğu ve Sokollu Mehmet Paşa'nın gücünden yararlandığı için devlet yönetimine önem vermemiş zamanını zevk ve safa içinde geçirmiştir.

ÜÇÜNCÜ MEHMET

( 1567 - 1603 )
On üçüncü Osmanlı padişahı. Murat III. ün oğludur. Babasının 1595 tarihinde ölümü üzerine tahta çıkmıştır. Padişah olunca 19 erkek kardeşini boğdurmuş 24 kız kardeşini Eskisaray'a hapsettirmiştir. Babasından çocuk doğuracak olan 10 kadını da boğdurtmuştur. Askerlerin isteği üzerine Eğri seferine çıkmış 1596 da Eğri Kalesi'nin alınmasını sağlamıştır. Bundan sonra yapılan Haçova Meydan Muharebesi Hoca Sadettin Efendi'nin zorlaması üzerine padişahın savaştan çekilmemesi sağlanmış ve kazanılmıştır. Mehmet III. zamınında Kanije Kalesi de alınmış Anadolu'da Celâli ayaklanmaları başlamıştır. Eğri fatihi unvanı ile anılan Mehmet III. devri Osmanlı İmparatorluğu'nun gerilemeye başladığı devirdir.

BİRİNCİ AHMET
( 1590 - 1617 )

On dördüncü Osmanlı padişahı. Üçüncü Mehmet'in oğludur. Babasının ölümü üzerine on dört yaşında padişah oldu. Küçük kardeşi Mustafa'yı ataları gibi öldürtmedi. Fakat sarayda hapsettirdi. Zamanından önce devam eden Avusturya ve İran savaşlarına son verdirtti. Anadolu'daki Celâli ayaklanmaları Kuyucu Murat tarafından bastırıldı. Birinci Ahmet yirmi sekiz yaşında öldü. On dört yıl padişahlık yaptı. Padişahlık yılları hep sarayda geçirmiş saray kadınlarının etkisinden kendini kurtaramamıştır. Birinci Ahmet'in yaptığı en önemli işlerden biri tahta çıkanların kardeşlerini öldürmelerine son verdirmesidir. Buna göre Osmanlı soyundan en yaşlı olan veliaht olacak ve padişah öldüğünde tahta çıkacaktı.

BİRİNCİ MUSTAFA
( 1591 - 1623 )
On beşinci Osmanlı padişahı. Üçüncü Mehmet'in oğludur. Padişah olan kardeşi Birinci Ahmet kendisini öldürtmediği saraya hapsettirdiği için zamanını saraydaki odasında kafes arkasında geçirdi. Zekâ ve görgüden yoksun akıl yeteneğini kaybetmiş bir durumda idi. Birinci Ahmet'in ölümü üzerine padişah oldu. Yirmi altı yaşlarında bulunuyordu. Fakat zekâsı iki yaşındaki bir çocuğunki kadardı. Çoğu zaman havuzlardaki balıklara para atarak eğlenirdi. Padişahın bu durumu halk arasında yayılınca padişahlıktan alındı. Saraydaki odasına hapsedildi. Yerine İkinci Osman padişah oldu. Fakat çok geçmeden İkinci Osman Yeniçeriler tarafından öldürülünce yeniden tahta çıkarıldı. Devlet yönetimi valide sultanın eline geçti. Deli olduğu için devlete yararı dökünmamış bir padişahtır.

İKİNCİ OSMAN (Genç)

( 1604 - 1622 )

On altıncı Osmanlı padişahı. Birinci Ahmet'in oğludur. Amcası Birinci Mustafa'nın tahttan indirilmesi üzerine on dört yaşında padişah oldu. Genç bir çocuk olduğu için kendini saray eğlencelerine kaptırdı. Devlet işleri annesi tarafından yönetildi. İkinci Osman on sekiz yaşına geldiğinde çevresini sarmış olan bu hileci insanlardan kurtulmak istedi. Çeşitli seferlere çıktı. Fakat yönetimindeki seferlerde başarı kazanamadı. Yeniçerilerle arası açıldı. Sonunda Yeniçeriler ayaklandılar. Saraya yapılan bir baskın sonunda İkinci Osman Yeniçerilerin eline geçti. Tahta Birinci Mustafa yeniden çıkarıldı. İkinci Osman Yeniçeriler tarafından Yedikule zindanlarına götürülerek feci bir şekilde öldürüldü. İkinci Osman on sekiz yıl yaşamış dört yıl padişahlık yapmıştır.

DÖRDÜNCÜ MURAT
(1612 - 1640)

On yedinci Osmanlı padişahı. Birinci Ahmet'in oğludur. Amcası Mustafa I. den sonra tahta çıkmıştır. Saltanatının ilk on yılında kendisi çocuk olduğu için devlet işleri Mahpeyker Kösem Sultan tarafından yöretilmiştir. Zamanında Anadolu'da Abaza Mehmet Paşa ayaklanmış Bağdat İranlılar tarafından alınmıştır. Yirmi yaşına geldiğinde devlet işlerini kendisi yönetmeye başlayan Dördüncü Murat ayaklanmaları bastırmak için çok kan döktürmüş içkiyi yasaklamıştır. İran üzerine zaferle sonuçlanan iki sefer yapmıştır. Reyan seferi adıyle ünlü olan birinci seferinde Reyan ve Tebriz'i almış; ikincisinde Bağdat'ı İranlılardan kurtarmıştır. Bu nedenle "Bağdat Fatihi" sanı ile anılır.

BİRİNCİ İBRAHİM (DELİ)

(1615 - 1649) On sekizinci Osmanlı padişahı. Kardeşi Dördüncü Murat'ın ölümü üzerine yirmi beş yaşında tahta çıkmıştır. Sarayda hapsedildiği ve her an öldürülme korkusu içinde büyüdüğü için sinirleri bozuk bir hükümdar olmuştur. Zamanla sinirliliği delilik derecesine çıkmıştır. Sekiz buçuk yıllık padişahlık devresi Osmanlı Devletinde yolsuzlukların ve rüşvetin arttığı bir devre olmuştur. Yeniçerlerin bir ayaklanması üzerine tahtan indirilmiş sarayda hapsedilmiştir. Fakat aradan çok geçmeden yeni bir ayaklanmaya neden olacağı düşüncesiyle boğdurularak öldürülmüştür. Osmaünlı İmparatorluğu'nda tahta çıkması ile yararlıkları değil büyük ölçüde zararları olmuş hükümdarlardan biridir.