Rum Patriği'ne Muhteşem Cenaze Merasimi

Vefat eden Patrik Diyonisyos Efendi'nin cenazesinin kaldırılacağı gün İstanbul'da gerçekten heyecanla beklenen kayık yarışları yapılacaktı. Ama Yunan Büyükelçiliği'nin ricası üzerine Sultan II. Abdülhamid yarışları tehir ettirecek böylece cenaze alayının sönük geçmesi tehlikesi ortadan kalkacaktı.

Osmanlı Devleti'nin gayrimüslim tebaaya göstermiş olduğu hoşgörü çok bilinen bir husustur ve tarih sahifelerinde bunun sayısız örnekleri vardır. Üstelik yaşayanların yanısıra gayrimüslimlerin ölüleri de aynı hoşgörüden pay almışlardır.

Osmanlı'ın insan hak ve hürriyetlerine gösterdiği bu saygıdan en iyi şekilde faydalanan unsurların başında Rumlar gelir.

Bir de günümüze bakalım. Türkiye ile Yunanistan arasında mevcut pek çok problemden birisi de azınlıklar meselesidir.

Daha doğrusu Türkiye'deki Rumlar için herhangi bir sıkıntı yoksa da Batı Trakya'daki Türk azınlık sahip oldukları haklardan tamamen mahrum bırakılmış bulunmaktadır. Bu çerçevede trafik kazası süsü verilmiş bir cinayetle Batı Trakya Türkleri lideri Sadık Ahmet öldürülmekte halkın oyu ile seçilmiş müftü cezaevine atılmakta Türkler'in okuma seçilme seyahat etme vs. gibi ene tabiî hakları ellerinden alınmakta insanlara bulundukları yerlerde hapis hayatı çektirilmekte velhasıl Batı Trakya Türk azınlığına yaşama hakkı tanınmamaktadır. Bu tarz hareketleri her zaman sürdüren Yunanlılar'ın aşağıda gelişimini aktaracağımız olaydan ibret almalarını diliyoruz.

1891 yılındayız. İstanbul'daki Rum Patriği Diyonisyos Efendi bir müddetten beri yakalanmış olduğu hastalıktan kurtulamayarak vefat etmiştir. Cenazesi 27 Ağustos 1891 Perşembe günü kaldırılacaktır. Fakat aynı gün Moda'da daha önceden programlanmış kayık yarışları yapılacaktır. Bu yarışlar sıradan bir spor müsabakası olmayıp bizzat elli altın gibi önemli bir meblağ ile katkıda bulunan Sultan II. Abdülhamid'in himayesinde gerçekleşmektedir. Ayrıca tertip komitesi de Bahriye Nâzırı Hasan Paşa ile İngiliz Büyükelçisinin başkanlıkları altında üst seviye devlet adamları ve diğer elçilerden oluşmaktadır. Bu demektir ki yarış günü İstanbul'daki devlet daireleri ve sefarethaneler Moda'ya gidilmek üzere boşalacak halk da akın akın kayık yarışlarında yerini alacak kısaca İstanbul'un kalbi o gün Moda'da atacaktır.

İşte bu durum Rumları hayli endişeye sevketmiştir. Çünkü herkes kayık yarışlarında olacağından cenaze merasimi çok sönük geçecektir.

Bu endişe sebebiyle Yunan Büyükelçiliği 25 Ağustos 1891 tarihinde Hariciye Nezareti'ne bir yazı ile baş vurmuştur. Yazıda özetle şöyle denilmektedir:

"Sizin aracılığınızla yoluna girebilecek bir olayı arz etmeme müsaade buyurun. Rum Patriği'nin cenaze alayı Perşembe günü yapılacaktır. İmdi aynı gün Moda'da kayık yarışları da yapılacaktır. Söz konusu yarış aynı zamanda padişahın himayesinde gerçekleşmektedir. Bu hususu padişah hazretlerinin nazar-ı dikkatine sunup kayık yarışlarının birkaç gün tehiri için zât-ı şâhânelerinin iradesi sağlanabilirse Ortodoks tebaa minnettar kalacaktır. Cenaze alayının tehiri kabil olamayacağı aşikâr olup halbuki kayık yarışı iki üç gün tehir edilebilirse pek çok kişi cenaze bulunabileceğinden alay çok şâşaalı olacaktır. Erteleme olmadığı takdirde ise Perşembe günü herkes Moda'da bulunacaktır. Bu mülâhazalarımı çok özel bir surette arz ediyorum. İcabının yapılması sizin reyinize bağlıdır. Yalnız şunu belirteyim ki tarafınızdan böyle bir teşebbüs yapılır ve zât-ı şâhâne de Moda kayık yarışlarının tehirini irade ederse gerek Osmanlı gerek ecnebî tebaası olan Ortodokslar ziyadesiyle müteşekkir ve minnettar olacaklardır."

Bütün Ortodokslar'ın hislerini yansıtan Yunan sefirinin bu isteği Sultan II. Abdülhamid'e sunulmuş padişah konu ile ilgili iradesinde lâzım gelenlerin yapılmasını emretmiştir. Bu çerçevede cenaze başta padişah yaverlerinden biri olmak üzere üst seviye devlet görevlileri ve sefirlerin katılımı ile resmî bir törenle kaldırılacaktır. Dolayısıyla kayık yarışları da bir başka güne bırakılmış olmaktadır.

Ertesi günü yayınlanan Tercüman-ı Hakikat gazetesine bir göz attığımızda cenaze merasiminin Ortodoksları son derece memnun edecek tarzda şâşaalı geçtiği anlaşılmaktadır. Habere göre 27 Ağustos 1891 Perşembe günü İstanbul'da adeta resmî bir tatil günü yaşanmış devlet daireleri sefarethaneler kançılaryalar bankalar ve ticarethaneler hemen hemen boşalmıştır. Kayık yarışlarına gitmeye hazırlanan zevat yarışların tehir edildiğini öğrenince cenazeye katılmışlardır. Bu suretle Rum Patriği pek çok muteber kişinin katıldığı merasimle defnedilmiştir.

Durumun Ortodoks tebaayı son derece minnettar bıraktığı anlaşılmaktadır. Nitekim Ortodoks cemaati mensupları adına metropolitler ve meclis-i muhtelit âzaları tarafından Adliye ve Mezahib Nezaretine gönderilen 29 Ağustos 1891 tarihli yazıda Sultan II. Abdülhamid'in cenaze vesilesi ile gösterdiği yakınlıktan duyulan şükran ve ubudiyet hisleri dile getirilmektedir.

Hadise günümüzden tam 105 yıl önce cereyan etmiştir. Geçen bir asır içinde ise insanlardaki hoşgörü kavramının daha da geliştiği muhakkaktır. Hele XXI. yüzyılın eşiğinde bu kavramın artık dünya üzerindeki her toplumda yer etmiş olması gerekmektedir. Ancak ne yazık ki yüz yıl önce bizim Ortodokslara gösterdiğimiz hoşgörünün binde birinin dahî bugün Yunanlılar tarafından Batı Trakya Türklerine gösterilmediği ve bundan sonra da göstermeye niyetlerinin olmadığı bir vakıâdır. Bakalım Yunanistan tarihten ibret almayı ne zaman öğrenecek?..

Tarih ve Medeniyet