Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Question Devşirme Usûlü Nereden ve Neden Çıkmıştır? Çocuklar Zorla mı Annelerinden Alınmıştır?  Devşirmenin başlama sebeplerini şöylece özetlemek mümkündür:

  Çocuklar Zorla mı Annelerinden Alınmıştır?

  1) Yıldırım Bayezid'in Ankara mağlûbiyetinden sonra fetihlerin duraklaması hattâ muvakkaten (geçici olarak) gerilemesi sebebiyle yeniden esir elde edilememesi acemi oğlan ihtiyacını arttırmıştır.

  2) Ayrıca bugün Amerikan ordusunda asker olmak için can atan çok sayıda üçüncü dünya ülkesi vatandaşı insanların mevcut olduğu inkâr edilemediği gibi o günün tek süper gücü olan Osmanlı Devleti'nin en önemli ordusu olan Yeniçeri teşkilatında görev almak için Müslüman ve Hıristiyan her çevreden talepler gelmeye başlamıştır.

  3)Bir diğer önemli sebep de gayrimüslimlerin askerlik edemeyişleri ve buna karşı cizye vergisi ödemeleri söz konusu olduğundan gayrimüslimler ve özellikle Osmanlı hayranı Bulgar Arnavut Bosnalı ve Ermenilerin Osmanlı ordusunda görev alma arzuları gittikçe artış göstermiştir.

  İşte bütün bu sebeplere dayanan Osmanlı Devleti belli bir kanun ve kaide çerçevesinde sadece gayrimüslim Bulgar Arnavut Bosna yerlileri ve Ermenilerden hem rızaları dahilinde olmak ve hem de belli bir kaide dahilinde yapılmak şartıyla her kırk haneden bir tane 14 ilâ 18 yaş arasında genci Osmanlı ordusunun temelini teşkil eden Yeniçeri teşkilâtına girmek veya sarayda önemli vazifeler yapmak üzere devşirmeye başlamıştır. Bu usûle devşirme adının verildiğini ve bunun kanunnamesinin hazırlandığını görüyoruz.

  Usûl hakkında bilgi vermeden evvel şu bir kaç hususun bilinmesinin zaruret olduğu kanaatindeyiz:

  A) Yeniçeri teşkilâtına girmek veya saraya girmek önemli bir şeref olmasından ve hattâ bu yolla Yeniçeri olan yahut saraya girenler belli bir müddet sonra önemli mülkî ve askerî makamlara geldiklerinden dolayı gayrimüslim gençlerin ve ailelerin bunu arzuladıklarını açıkça görüyoruz. Diyarbekir Beylerbeyi ve sonradan da Mısır Beylerbeyi olan Hüsrev Paşa bu yükselenlere verilecek en bâriz misaldir. Hattâ Müslüman Boşnaklar Müslüman olduklarından dolayı kendi çocukları devşirilmeye tâbi tutulmadığından ısrarla bu kanun gereği çocuklarının toplanmasını kendileri arzu etmişlerdir. Israrlı arzuları üzerine Müslümanlardan sadece Boşnaklar devşirme kanununa tâbi olmuşlardır. Bunlara Poturoğulları denmektedir.

  B) Bu devşirmeden kasıt rızası dairesinde kalmak şartıyla önce Müslüman Türk ailelerin yanına verilerek Müslümanlaştırmak ve Türkleştirmektir. Ancak bunun zorla yapıldığına dair bir şikâyet söz konusu değildir. Belki devşirmeye tâbi olmayan Yahudi Rus ve Rumlardan "neden bizden de almıyorsunuz" şeklinde sitemli arzular vardır. Bu söylediklerimiz yükselme dönemi içindir; gerileme döneminde devşirmecilerin türlü türlü zulümler yaptıkları maalesef doğrudur.

  C) Avrupalıların anlattığı tarzda küçük çocuklar ana ve babalarından zorla alınıyor değildir. Belki 14-18 yaşları arasındaki delikanlılar alınmaktadır.

  D) En önemlisi de devşirme yoluyla Acemi Ocağı'na çocuğunu veren gayrimüslimler belli vergilerden muaf tutulduğundan kendi elleriyle ve hile yaparak ve hattâ devşirme memuruna rüşvet vererek çocuklarını Acemi Oğlanı yapmaya çalışmışlardır.

  E) Bütün bunların yanında insan unsurunun girdiği hiçbir işte suiistimal olmaması mümkün görünmediğinden bu konuda bazı suiistimaller olmuş olabilir.

  Prof. Dr. Ahmed Akgündüz/Bilinmeyen Osmanlı


  Alıntıdır.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Devşirme

  Devşirme

  Saray hizmetleriyle Bostancı Ocağı ve Yeniçeri Ocağında istihdam edilmek üzere Osmanlı Devleti'nin Hıristiyan halkından topladığı çocuklara verilen isim.


  Orhan Gâzi devrinde yalnız Türklerden teşkil edilen Osmanlı ordusunun kâfi gelmemesiyle harpte ele geçirilen güçlü ve kuvvetli esirlerden faydalanma yoluna gidilmiştir. Böylelikle “Pençik Oğlanı” denilen ve her beş esirden birinin alınması yoluyla bir ordu teşkil edilmiştir. Sultan Birinci Murad zamanında Pençik Oğlanı teşkilâtı bir kanuna bağlanarak Gelibolu Acemi Ocağı kuruldu. Böylece Kapıkulu Ocağının temelleri atılmış oldu.

  Acemi Ocağı teşkilâtı daha sonraları ihtiyaç nispetinde genişletildi ve yeni kanunlarla daha mükemmel bir hâle kondu. Fütuhâtın ilerlemesi üzerine bir taraftan askere olan ihtiyaç diğer taraftan siyasî hadiseler neticesinde ordu mevcudunun azalması Pençik Oğlanından başka Devşirme ismiyle Osmanlıların Rumeli’deki topraklarında bulunan Hıristiyan tebaadan ocağa yeniçeri namzedi olarak efrad alınmasını gerektirdi. Bu suretle Hıristiyan tebaa evlâdından asker devşirmek için bir Devşirme Kanunu yapıldı. Bu yeni kanunla baştan başa gayrimüslim olan Rumeli halkı yavaş yavaş Müslümanlaştırılacak böylece Müslüman olmuş askerle Türk ordusu kuvvetlenecekti. İki yönlü faydası olan Devşirme Kanunu artık eski ehemmiyetini kaybeden Pençik Kanunuyla asker alınmasının yerine geçmiş kuvvetli ve sürekli olarak iki buçuk asır devam etmiştir.

  Devşirme işiyle birinci derecede Yeniçeri Ağası alâkadardı. Ağa gerek Acemi Ocağı ve gerek diğer hizmetlerdeki acemilerle Türk çiftçilerinin hizmetlerinde bulunan acemileri göz önünde bulundururdu. Yeniçeri Ocağına Acemi Oğlanı verilmesi ve Acemi Ocağına oğlan alınması hep onun tezkiresiyle olurdu. Bunun için devşirmeye lüzum hâsıl olunca Yeniçeri Ağası bir arîza ile dîvâna müracaat ederek ihtiyaç miktarını gösterirdi. Bunun üzerine kanun gereği Osmanlı ülkesindeki muhtelif mıntıkalara memurlar sevk olunarak sancakbeyleri kadılar topraklı süvari ve zeamet sahiplerinin de yardımlarıyla acemi efrat devşirilirdi. Devşirme için ocak tarafından bir emin ile bir memur tayin olunması kanundu. Başka yerden olamazdı.

  Devşirme memuru vazifesinde tamamen serbestti. O tayin olunduğu mıntıkada her bir kadılığı yani kazaları gezip görerek kanunî vasıfları haiz olmak şartıyla sekiz-on ve on dört yaş arasında kırk hanede bir oğlan hesabı üzere çocuk devşirirdi. Devşirme memuru bu çocukları alırken kadılar sipahiler veya vekilleri ve köy kethüdaları da hazır bulunurlar ve bir suiistimal olmamasına dikkat ederlerdi. Devşirilen çocuğun köyü kazası sancağı baba ve anasının ve sipahisinin isimleri doğum tarihi ve bütün özellikleri bir deftere yazılır ve bu defter iki nüsha olarak biri devşirme memurunda bulunur diğeri de çocukları sevk eden sürücüye verilirdi.

  Kanun üzere Hıristiyan çocukların en asil olanları seçilirdi. İki çocuğu olanın biri ve birkaç çocuğu olanın müsait olan en sıhhatlisi ve yakışıklısı seçilirdi. Bir oğlu olanın çocuğu alınmaz babasının hizmetine bırakılırdı. Alınacak çocukların orta boylu olmasına dikkat edilirdi. Anası ve babası ölmüş çocuklar terbiyesi noksan ve aç gözlü olacağı düşüncesiyle devşirmeye müsaade edilmezdi. Sığırtmaç ve çoban oğullarıyla genç sığırtmaç ve çobanlar kel ve köse olanların da alınmamaları kanundu.

  Devşirilen çocuklar yüzer yüz ellişer iki yüz veya daha fazla gruplar hâlinde muhafızların nezaretleri altında hükümet merkezine sevk edilirlerdi. Bunların yollarda kaçmamaları ve değiştirilmemeleri için sıkı tedbirler alınırdı. Devşirmeler devlet merkezine gelince iki üç gün istirahat ettirilir daha sonra yeniçeri ağası tarafından sarayda görev yapacaklarla kapıkulu ve bostancı ocağına gidecekler seçilir ve padişaha arz edilirdi.

  Devşirme Kanunu bilhassa 17. yüzyılın başından itibaren Hıristiyan çocuklarının gerekli tetkik ve muayeneler yapılmadan alınmaları tutulması gerekli olan eşkâl defterine pek ehemmiyet verilmemesi üzerine bozulmaya başlamıştır. Bu durum Yeniçeri Ocağına devşirme efradının alınmasından vazgeçilmesine yol açmıştır. On sekizinci yüzyıl başlarında yalnız Bostancı Ocağı için 1000 devşirme toplanmışken aynı yüzyılın ortalarında devşirme usulü kesin olarak bırakılmıştır. (Bkz. Devşirme Usûlü nereden ve neden çıkmıştır?)

  Alıntıdır.

  Sürmenaj, Bunu Beğendi.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Question Devşirme Nedir?

  Devşirme - Devşirme Tanımı - Devşirme Hakkında - Osmanlıda Devşirme

  Devşirme Osmanlı İmparatorluğu'nun ele geçirdiği Hıristiyan topraklardan -özellikle Balkanlar'daki- genç ve yetenekli çocukların toplanması bu çocukların sıkı bir eğitimden geçirilerek üstün bir asker veya bürokrat oluşturulması sistemidir. Bu sistem ile yetiştirilip bürokrat olan devşirmeler arasında Sokullu Mehmet Paşa ve Yunus Paşa gibi sadrazamlığa dahi yükselebilenler oluyordu.

  Devşirilen her çocuğun doğum tarihi köyü kazası sancağı baba ve ana adının yanı sıra eşgali de bir deftere yazılır bu defterlere eşgal defterleri denirdi. Daha sonra yanına verileceği Türk ailesinin reisi olan sipahisinin ismi de bu deftere yazılırdı. Bu defter iki nüsha tutulur ve biri devşirme memurunda diğeri de çocukları sevk eden memurda bulunurdu. Günümüze kadar bu eşgal defterlerinden üç adet bulunmuş. Bu defterlerdeki bilgilerin incelenmesiyle kural olarak 8-18 yaş arası gençlerin alınmakta olduğu görülmüş ancak 6 yaşında alınanları da görülmüştür. Üç defterdeki devşirmelerin yaş ortalaması ise 15.3 çıkmıştır.

  Osmanlılar genç ve yetenekli çocukları seçerken alacakları çocuğu evdeki tek erkek çocuk olmaması şartı ile alırlardı ve yüz güzelliği de önemliydi. Eğer daha önce aynı aileden bir çocuk alındıysa yıllar geçse de ikinci bir çocuk alınmaması kuralı vardı. Devşirmelerin %90 civarında çoğunluğu asker %10 kadarı saray görevlisi ve bürokrat olurlardı. Ailelerin genellikle itiraz etmemelerinin nedenlerinden biri de gençlerin o dönem için seçkin bir mevki elde edecek olmaları düzenli maaş ve yaralanma veya yaşlılıkta emeklilik benzeri bir yardımın yapılmasıydı.

  Devşirmeler Orhan Gazi veya I. Murat zamanında kurulmuş olan Yeniçeri Ocağı ve Bostancı Ocağı'nın kuruluşlarından bir süre sonrasında temelini oluşturmaya başlarlar. Devşirme Osmanlı'da fethedilen bölgelerdeki Hıristiyan ailelerin çocuklarının 1/5 ini alarak onları yeteneklerine göre yetiştirmeye dayanırdı; eğer güçlü ve dövüşmeye yatkın iseler Yeniçeri ocağına devlet işlerine yatkın iseler Saray'a alınırlardı. Osmanlı tarihindeki büyük komutanların devlet adamlarının vezirlerin pek çoğu devşirme sisteminden gelmekteydi. Bu ilk dönemlerde çok faydalı olmuş; devşirmeler Osmanlı Ordusu'nda önemli yere sahip olmuşlardır. Ancak sistem son dönemlerde suistimal edilmiş ve bozulmuştur. Devşirme sisteminin Osmanlı imparatorluğunun çözülmesindeki etkisi bugün önemli bir tarihsel tartışma konusudur.

  Devşirme sistemi kaldırıldıktan sonraki yıllarda yeniçeri olabilecek olan Yunanlar Bulgarlar Sırplar Ermeniler isyanlarda 93 Harbi ve Balkan Harbi'nde Osmanlıya karşı savaştılar.

  Devşirme sistemi; Nepal Pakistan ve Hindistan'da günümüzde de devam etmektedir. Tarihte Osmanlı'dan önce Roma Bizans ve birçok İslam devletindeki devşirme uygulamasında daha çok yabancı ülke halklarından gençlerin seçilmesi yaygındı. Osmanlı'daki devşirme sistemi ise kendi tebasından gençlerin toplanması üzerine kuruluydu.

  İlk devşirme sistemi I. Murat zamanında yapılmıştır.

  Kaynak: wikipedia

  ALINTIDIR.
  Sürmenaj, Bunu Beğendi.

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Devşirme usulü nasıldı? Acemi Oğlanları nasıl yetiştiriliyordu

  Acemi Oğlanları nasıl yetiştiriliyordu

  İhtiyaca göre üç beş senede bir ve bazen daha uzun fasılalarla Hıristiyanlardan (Yahudilerden alınmazdı) 14-18 yaş arasındaki çocukların gürbüz ve sağlam olanları alınırdı. Evvelâ Arnavutluk Yunanistan Bulgaristan’dan daha sonraları Sırbistan ve Bosna-Hersek’ten ve Macaristan’dan XV. Yüzyılın sonlarından itibaren yavaş yavaş Anadolu’daki Hıristiyan tebaadan XVII. Yüzyılda ise umumi olarak bütün Osmanlı memleketlerindeki Hıristiyan tebaadan devşirme alındı.


  Devşirmeye lüzum hâsıl olunca Yeniçeri Ağası Divana baş vurarak ihtiyaç miktarını bildirir ve devşirmeye gidecek olan Ocak Ağalarını seçerdi. Bunun üzerine devşirilecek mıntıkalara emirler gönderilerek Sancakbeyi Kadılar ve Topraklı süvarilerin yardımı temin olunur ayrıca Ocaktan bir Devşirme emini ile bir Devşirme memuru tâyin edilirdi. Devşirmenin kadıların kontrolünde yapıldığı kesindir. Devşirme Ağası da denilen Devşirme memurunun eline ferman ile birlikte aynı şeyleri bildiren bir Yeniçeri Ağası mektubu verilirdi. Fermanda her mıntıkadan alınacak oğlan adedi kazalara göre tesbit edilmişti. Devşirme memuru bu mıntıkaları bizzat gezerek evsafı haiz çocuklardan kırk evden bir oğlan hesabıyla devşirirdi. 14-18 yaş arasında olanlar tercih olunur ve evliler alınmazdı. Devşirilen oğlanın köyü kazası sancağı baba ve anasının ve sipahinin isimleri yaşı bütün eşkâli ve Sürücü denilen sevk memurunun adı bir deftere yazılır bu defter iki nüsha olur biri Devşirme memurunda biri Sürücü denilen görevlide bulunurdu. Kanun mucibince çocukların en asilleri papaz çocukları iki çocuğu olanın biri birkaç çocuğu olanın en güzeli ve sıhhatlisi seçilirdi. Ailenin tek çocuğu alınmazdı. Alınacak olanların orta boylu olmasına dikkat edilirdi. Uzun boylulardan ise vücudu mütenasip olanlar saray için devşirilirdi. Yahudiler hiç alınmazdı. Rus Çingene ve Acemlerden oğlan devşirmek katiyen yasak idi.

  Devşirilen çocuklar hükümet merkezine sevk olunurdu. Çocukların devşirildiği yerden sevk masrafı ve Kızıl aba ile Sivri külah’dan ibaret elbise paraları için beher oğlan başına Hil’at-baha veya Kul akçesi adıyla bir miktar para alınırdı. Bu para ilk zamanlar yüz akçe kadarken XVII. Yüzyılda 600 akçeye kadar çıkmıştı.

  Tek oğul Yahudi ve evlilerden başka köy kethüdası oğlu çoban ve sığırtmaç köse kel doğuştan sünnetli Türkçe bilen sanat sahibi İstanbul’a gelip gitmiş çok uzun veya çok kısa boylu olanlar da devşirilmezdi. Yalnız Bosnalı olan ve Poturoğulları denilen Müslüman çocuklarının saray ve Bostancı Ocağı için devşirilmelerine müsaade edilmişti. Trabzon Hıristiyanlarından da oğlan devşirilmezdi. Yavuz Selim devşirme usulünü kaldırmışsa da XVI. Yüzyılın sonlarında gene konmuştu. Istabl-ı âmireye ait çayırları biçtikleri muhafaza ettikleri atlara bakıp daha bazı hizmetler gördükleri için İstanbul civarında Kartal ve Kadıköy Hıristiyanları da devşirme vermekten muaf tutulmuşlardı.

  Devşirilen oğlanlar devlet merkezine gelince iki üç gün istirahat eder oğlanlara şahadet getirtilip Müslüman edilirdi. Sonra Yeniçeri Ağası tarafından teftiş olunur içlerinde sünnetli bulunup bulunmadığına bakılır uygun çıkanlar eşkâl defterine kaydolunup Acemi Ocağı cerrahı tarafından sünnet edilirlerdi. Bunu müteakip becerikli ve seviyeli olanlar saray için gürbüzceleri Bostancı Ocağı için ayrılır öbürleri Anadolu ve Rumeli ağaları vasıtasıyla Türk köylülerine dağıtılırdı. Buna Türk’e vermek denirdi. Orada muayyen bir müddet hizmet ettikten ve hem İslâm’ı ve hem de Türkçe’yi öğrendikten sonra eşkali yoklanıp Acemi Oğlanı yazılırlardı. Bu yazılmaya Torba yazısı yazılanlara da Torba oğlanı denirdi.

  Acemi Ocağında askerî ve meslekî eğitim görenler kabiliyetlerine göre Yeniçeri Teşkilâtına Enderun Mektebine veya başka yerlere alınırdı. Bunlardan sadrazam paşa Sancakbeyi ve benzeri mülkî ve askerî makamlara yükselenler çoğunluktaydı. Osmanlı Devleti’nin duraklama ve gerileme dönemlerinde devşirme kanunlarının uygulamasında da ciddi manada aksaklıklar ve hatta zulümler yaşandığını maalesef Siyâsetnâmelerden okuyoruz. Oğlan devşirmeye memur olan zağarcı veya sekbanların kendi keyifleriyle işler yaptıklarını; kanunen bir oğlu olan zimmîden devşirme yapılamamasına rağmen rüşvet alarak ve zulmen bu yola başvurduklarını; itiraz eden erkekleri ayaklarından ve kadınları da saçlarından astıklarını ve buna benzer ciddi hatalar yapıldığını Tarihçi Âli anlatmaktadır.

  İşte Yeniçeri Teşkilâtının iki önemli kaynağı bunlardı. Bu iki kaynak suiistimal ile bozulunca Yeniçeri Teşkilâtı ve Devlet Teşkilâtı da bozulmuştu

  Alıntıdır.

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Devşirme sistemi nedir? Hıristiyan ailelerin çocukları zorla ve zulümle mi alınmıştır


  Devşirme sistemi nedir?

  Bugün Avrupalılar kadar memleketimizde de en çok merak edilen ve meselenin esası bilinmeden değişik yorumlar yapılan ve çarpıtılan konulardan biri de kapu kulları ve bunun kaynağını teşkil eden devşirme usulüdür. Bu sebeple özellikle devşirme usulünün hukukî ve tarihî gerekçelerini bilmek icab eder. Kapı kulları tabirini bahane ederek bütün devlet memurlarının Padişahın köleleri olduklarını ileri sürenler ise bu meselenin izahını zaruri hale getirmektedirler.


  Önemle ifade edelim ki Osmanlı Devletinde pençik oğlanı acemi oğlanı veya devşirme oğlanı ifadeleriyle anlatılan ve halk ile Batılılar arasında Hıristiyan ailelerin çocuklarının zorla alınarak önce köle yapılması sonra da Osmanlı ordusunda görev verilmesi ve çocukların eliyle ana ve babalarının öldürülmesi şeklinde takdim edilen askerî müessese Yeniçeri Teşkilâtıdır. Bu tür anlayışın nasıl hatalı olduğu biraz sonraki izahlardan daha iyi anlaşılacaktır.

  Herkesin bildiği gibi Kapı Kulu Ocakları ve bunların başında gelen Yeniçeri Teşkilâtı Osmanlı Devleti’nin merkezî ordusundaki vurucu güçtür. Bu sebeple de Kapıkulu Ocakları denilen askerî teşkilâtın çekirdek kısmıdır. Yeniçerilerin sahip oldukları iktisadî sosyal ve idarî imtiyazlardan dolayı devletin yükselme devirlerinde Osmanlı Devletinin Yeniçeri Teşkilâtında görev almak Müslüman ve gayr-i müslim herkes için bir şereftir. Zira devletin askerî ve mülkî erkânının çoğu da bu ocaktan yetişmedir.

  Osmanlı Devleti’nde Yeniçeri Ocaklarına asker temin eden iki önemli kaynak vardır:

  A) Pençik Oğlanları ve Acemi Ocakları.

  B) Devşirme Usûlü ve Acemi Oğlanları. Şimdi bunları aşağıdaki soruların cevaplarından daha iyi öğrenelim.

  Âli Nasihat’üs-Selâtîn Hüsrev Paşa Kütüphanesi nr. 311 vrk. 92/a-93/a;
  Ercan Yavuz "Devşirme Sorunu Devşirmenin Anadolu ve Balkanlardaki Türkleşme ve İslâmlaşmaya Etkisi" Belleten c. L sayı 198(1986) sh. 679-725;
  Akgündüz Osmanlı Kanunnâmeleri c. IX sh. 127-415 (Yeniçeri Kanunnâmesi);
  Sertoğlu Mithat Osmanlı Tarih Lügati İstanbul 1986 Devşirme ve Boşnak Maddeleri sh. 54-55 84-85;

  Ayverdi Türk Târihinde Osmanlı Asırları sh. 134-136.

  Alıntıdır.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş