Haram Yemeyen Ordu
Osmanlı ordusunun İslam'ı tek bir bayrak altında toplamak gayesiyle Mısır seferine giderken Gebze yakınlarındaki bağlık-bahçelik bir arazide mola verdiğinde Yavuz Sultan - Selim'in bütün askerlerin heybelerini arattığını ve hiçbirinde meyve cinsinden birşey çıkmaması üzerine ellerini Ulu Dergah kaldırıp :"Allahım sonsuz şükürler olsun. Bana haram yemeyen bir ordu lutfettin. Eğer askerimin içinde tek bir kişi sahibinden izinsiz bir meyve yeseydi ve ben bunu haber alsaydım Mısır seferinden vazgeçerdim'.' diyerek Rabbine sonsuz hamd ü senalarda bulunduğunu. ...

Sultan Vahdeddin'in Vatanperverliği
Osmanlı ordusunun silahlarının elinden alındığı düşman filolarının Çanakkale Boğazı' nı aşıp İstanbul'a dayandığı felaketli bir dönemde halife sıfatıyla Osmanlı tahtına oturan Sultan Vahdeddin'in Osmanlı askeri olarak şahsını korumak için bırakılmış olan biricik taburu Ayasofya Camii' ne göndererek:"Aziz İstanbul'un fethinin sembolü olan Ayasofya'ya çan takmak isteyenlere ateş ediniz!... " emrini verdiğini...

Bir Hazır Cevap

Fransa Kralı III Napolyon'un Paris'te Osmanlı Devleti Büyükelçisi olarak bulunan Ahmet Vefik Paşa ile konuşması esnasında bir ara alaylı bir şekilde "Sen kendini Yavuz Sultan Selim'in elçisi mi zannediyorsun?" demesi üzerine Ahmet Vefik Paşa'nın da büyük bir hazır cevaplıkla: "Öyle olsaydım siz Fransa'da imparator olarak bulunamazdınız" cevabını verdiğini . .
.
Milletin Sigorta Lambası
Tarihçi Reşat Ekrem Koçu'nun Sultan Vahideddin'in kaderi ile ilgili oldukça orijinal bir değerlendirmesinde :""Mazileri çok temiz olan ve memleketleri felaket girdabına düştükten sonra işbaşına geçen ağır mesuliyetler yüklenen yenik milletleri daha fazla çiğnetmemek için nefret edilen galip düşmanlara dostane el uzatmak durumunda kalan o kara bahtlı insanlar milletlerin tarihlerinde sigorta lambalarına benzerler. Kendilerinin yanması büyük tesislerin kurtulmasını temin eder diye yazdığını.

" Ayağını Yüzüme Bas ki . Yüzüm Allah Katında Şeref Kazansın"

Hintli Müslüman kardeşlerimizin Osmanlı Devleti'nin Balkan Savaşı'nda yüzlerce şehit ve binlerce yaralı verdiklerinin haberini almaları üzerine kilometrelerce ötedeki kardeşlerinin acılarını bir nebze olsun dindirebilmek için bir heyet teşkil ederek Türkiye'ye gönderdiklerini...Bu heyetin savaş boyunca birçok din kardeşinin yaralarını sarıp başarılı hizmetlerden sonra 1913 Temmuz'unda Hindistan'a döndüğünü. . -Heyetin Bombay'da büyük bir karşılama merasimi hazırlanıp gemi limana yanaştığında o günkü Hintli Müslüman liderlerden Muhammed Ali Cevher' in heyet başkanı Doktor Ensari'ye :"Sen mücahit Osmanlı ordusuna hizmet edip geldin Ayağını Hindistan topraklarına basmadan bu benim yüzüme bas da yüzüm Allah katında şeref kazansın" diyerek başını yere koyup yüzünü Dr. Ensari'nin ayakları altına uzattığını...

Trablusgarp Mücahitleri
Trablusgarp Savaşında Osmanlı askerlerinin arasında bulunmuş olan Fransız gazetecisi Georges Lemo nun gördükleri karşısında hayretler içinde kalarak:Türk subayları içinde on iki kez yaralanmış olanlar vardı. Müthiş birşey kendileri ile konuştuğum zaman edindiğim intiba şu oldu:Türk subaylarında yenmek ve ölmek duygusu cinnet derecesine varmış bir istek halinde yaşıyordu" diye hatıralarında intibalarını yazdığını...

Kıyas
Onuncu Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman ( 1495- 1566) döneminde Sivas vilayetimizin bütçesinin 20 milyon altın olduğunu . . .Buna karşılık yine aynı dönemde Fransa Birleşik Krallığı'nın bütçesinin 4 milyon altın ve Birleşik İngiltere Krallığı'nın bütçesinin de 35 milyon altın olduğunu...

Veli Sultan
Yavuz Sultan Selim Han Gazi'nin İslamiyet'i tek bir bayrak altında toplamak gayesi ile çıkmış olduğu Mısır seferi sırasında daha önceleri Cengiz ve Timur'un geçemeyip yüz geri döndükleri korkunç Tih çölünü mucizevi bir şekilde onüç günde geçtiğini. . .Bu geçiş esnasında askerinin önünde yaya vaziyette mütevazı bir şekilde iki büklüm olarak yürüyen Koca Yavuz"a vezirlerin: Hünkarım atınıza binseniz" demelerine karşılık Büyük Sultan'ın gözyaşları içinde:Nasıl binerim... Görmüyor musunuz? Resulullah Efendimiz (sav) önümüzde bize yol gösteriyor" dediğini..

İzmir'de Vahşet
15 Mayıs 1919 tarihinde İngilizlerin kışkırtmalarıyla İzmir'i işgal eden Yunan askerlerinin Kordon boyu'nda genç-ihtiyar çoluk-çocuk demeden yüzlerce insan vahşice katlettiklerini . Sahil kıyısındaki askeri gemilerde beklerken olanları gören ve Türk düşmanlığı ile şartlandırılmış İngiliz askerlerinin dahi yapılan insanlık dışı vahşete tahammül edemeyerek gemide isyan alametleri göstermeleri üzerine gemilerin denize açılmak mecburiyetinde kaldığını

Adüvvullah Cevdet
Dr. Abdullah Cevdet'in(1869/l932) (Adüvvullah Cevdet) çıkarmış olduğu dergilerindeki yazılarıyla hayatı boyunca İslami değerlere hücum ettiğini...En büyük hedefinin "halk arasında dinin nüfuzunu kırmak olduğunu söyleyen bu ateist adamın ölüp de" cenazesinin Ayasofya Camisi'ne getirildiğinde cemaatin cenaze namazın kılmadığını ve bunun üzerine cenazesinin götürülmek istendiğini... Cenaze arabası bulunmaması üzerine Fener Rum Patrik hanesi'nden bir cenaze arabası istenip haç işaretli bu cenaze arabasına konularak götürüldüğünü...

"Çok Şükür Sol Kolum Yerinde Duruyor"
Fransız ordusunun meşhur kumandanlarından General Guro'nun Çanakkale Savaşı' ndan sonra İstanbula gelip karşılaştığı ilk Türk kumandanına Çanakkale'de Türklerin gösterdiği destansı mücadelenin tesirinin bir ifadesi olarak:"Sağ kolumu Çanakkale'de verdim ama bir Türk generalini selamlayabilmek için çok şükür sol kolum yerinde duruyor" diyerek hayranlığını ifade ettiğini.

Ahiret Seferi
Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferinden İstanbul.a döndüğünde İstanbul İskenderiye deniz yolunun ortasında çok tehlikeli bir korsan ocağı ola Rodos şövalyelerinin üzerine sefer yapılmasını isteyen vezirlerine:Bizim şimdiden sonra sefer-i Ahiret'den gayrı seferümüz yoktur" diyerek vefatının yaklaştığını hissedip haber verdiğini ve hakikaten de kısa bir müddet sonra da vefat ettiğini..

Felç
Yirmiyedinci Osmanlı Padişahı I. Abdülhamid(17 25 17 89) döneminde Tuna boylarında Osmanlı-Rus Savaşı devam ederken savaşın komutanı Koca Yusuf Paşadan padişaha bir mektup gelip mektupta Özi kalesinin düşmanın eline geçtiği ve 25 bin masumun Ruslar ta-rafından vahşice katledildiği" haber verildiğini...Günlerdir vatanından koparılan topraklardan dolayı içi kan ağlayan müşfik padişahın bu haber üzerine Ah mel'unlar!" diye bağırarak aniden tahtından yere yıkıldığını ve üzüntüsünden felç gelip Hakk'ın rahmetine kavuştuğunu. .

Çocuğunu Satılığa Çıkaran Kadın
Çok zor şartlar altında devleti 33 yıl dahice idare eden Abdulhamid Hanın Osmanlı tahtından indirilmesinden sonra Osmanlı Devleti'nin başına Balkan gailesi açılıp Sırp Yunan.Bulgar ve Karadağlı çapulcuların İstanbul önlerine kadar gelmeleri üzerine binlerce kilometre ötedeki Müslüman Hintli kardeşlerimizin İslam'ın son hür kalesi olan Hilafet merkezi Osmanlı'ya yardım elini uzatmak için çırpındıklarını...Genç kızların çeyizlerini ihtiyarların cenaze masrafları için bir köşeye ayırdıkları paralara kadar neleri varsa ortaya dökdüklerini Bu yardım toplama kampanyası sırasında Peşaver'de çok fakir bir kadının verecek birşeyi olmaması üzerine kucağındaki mini mini yavrusunu halka gösterip onu satılığa çıkartıp karşılığında alacağı parayı Osmanlı'ya yardım için vereceğini ilan ettiğini . . .

Osmanlı'nın Dayısı
Osmanlı Devleti'nin Cezayir Beylerbeyi Dayı Hasan Paşa ile ABD Cumhurbaşkanı George Washington arasında 1795'te yapılan bir anlaşmaya göre Dayı Hasan Paşa'nın Amerikan gemilerini vergiye daha doğrusu haraca bağladığını...ABD'nin yabancı dille(Türkçe) yapmış olduğu bu ilk ve tek anlaşmaya göre Amerikalıların 12 bin Cezayir sikkesi veya 642 bin ABD altını vergi(haraç) vermeyi kabul etmek zorunda kaldıklarını. .

Fatih'in Topları
Büyük dahi Sultan Mehmed'in İstanbul'un fethi için balistik hesaplarını bizzat kendisinin yaptığı yaklaşık 17 ton bakır kullanılarak dökülen ve 15 ton ağırlığındaki mermileri 1000 metre uzağa atabilen "şahi" adını verdiği muazzam toplar döktürdüğünü...50 çift manda ve 700 askerle iki ayda Edirne'den İstanbul yakınlarına getirilebilen bu o zamana kadar misli görülmemiş topların ilk deneme atışları yapılmadan önce yakında bulunan kimselerin dillerini yutmamaları ve gebe kadınların çocuklarını düşürmemeleri için şehrin her tarafına münadiler salınarak topların atılacağı zamanın ilan ettirildiğini... Rumeli Hisarının Planı Planları başta Fatih Sultan Mehmed olmak üzere Mimar Muslihiddin tarafından çizilen ve inşaatında Koca Sultan ın bile taştaşıdığı Rumeli Hisarı'nın altı bin işçinin geceli gündüzlü vecd ve iman havasının lezzeti ve heyecanı içinde çalışması sayesinde yüzotuziki gün gibi akıl almaz bir zamanda bitirildiğini...Hisarın planına kuş bakışı nazar edildiği zaman Arapça 'Muhammed" yazısı okunacak şekilde olduğunu. . .Bu muazzam abidenin "Mim" harflerinin olduğu yerde kulelerin "Ha " ve "Dal" harflerinin olduğu yerde ise istihkamların yer aldığını... Biliyor muydunuz.?