Yavuz Sultan Selim ve Dede Molla


Yavuz Sultan Selîm Han Mısır seferine giderken yolu Dede Molla isimlizâtın bulunduğu köyden geçer. Sultan atı üzerinde ordusunun önünde yol alırken ihtiyar birköylüyü tarlasını sürerken görür. Yaklaşıp selâm verir. Köylü gelenin kim olduğunufarketmemiş gibi bir tavırla selâmını alır ve işiyle meşgul olur.Atı üzerinde onu seyreden Sultan;
"Baba duydun mu?
Pâdişâh sefere çıkmış. Mısır'a gidiyormuş"
der. "Mevlâ yolunuaçık eylesin. İnşâallah hayırlı olur.

Emeline nâil ve muzaffer olarak döner." dedikten sonra işine devam eder. Sultan onun bu olgun hâline ve teslimiyetine bakıp dünyâya gönül bağlamayan lâzım olduğu kadar çalışan ve tevekkül sâhibi bir zât olduğunu anlar.Sultan nasıl karşılık vereceğini merak ederek tekrar;
"Dede uzak yerden geliyorum. Karnım açyiyeceğin var mı? der. Bunun üzerine biraz ilerde iki taşın üzerine yerleştirilmiş tencerede pişmekte olan aşı işâret ederek; "Pilav pişmek üzere işte orada karnın doyuncaya kadar ye!"der. Pâdişâh; "İyi ama ardımdaki ordu da aş ister." deyince; "İşte tencere orada indir sen deye askerlerin de yesin. Hepinize yeter inşâallah!" diye söyler. Sonra tarlasını sürmeye devâmeder. Biraz sonra ordu yaklaşınca vezirlerine mola vermelerini emreder. Mola veren askerlerg rup grup aksakallı ihtiyar zâtın pilavından yemek için sofraya oturur. Başta sultan vezirler ve bütün ordu bu pilavdan yer fakat pilav hiç eksilmez.

Bu ihtiyar zâtın erenlerden olduğunu anlayan Sultan onun kerâmetiyle pilavın bitmediğini görerek hürmetle elini öpüp duâsını alır ve ordusuna ilerle emrini verir.Osmanlı ordusu Mısır seferinde zafer kazanıp İstanbul'a dönerken Sultan yine bu zâta uğrar. Bir arzusu olup olmadığını sorar.Yavaş bir sesle;
"Mendilimi isterim" der. Sultan önce birşey anlayamaz. Biraz sonra savaş sırasında kolundan hafif yaralandığını ve o sırada yanında savaşan ihtiyar bir askerin koynundan mendilini çıkararak yarasını sardığını hatırlar. İşte o asker velîlerden olan bu zât imiş. Sultan bu kerâmetini de anlayınca ona hürmet gösteripbulunduğu bölgeye ihsânlarda bulundu.

Alıntıdır.