İÇ ÇALKANTILAR VE İSYANLAR

İsyanların Nedenleri ve Özellikleri


17.yüzyıla girildiğinde Osmanlı Devleti en geniş sınırlara ulaşmıştı. Buna karşın ortaya çıkan siyasal ve ekonomik sorunlar devleti güç durumda bırakmaya başladı. Osmanlı Devleti doğuda İran; batıda Lehistan Venedik Avusturya; ku-zeyde Rusya ile sürekli mücadele içindeydi.

Ayrıca coğrafî keşiflerin olumsuz etkileri iç isyanlar İran savaşları Avusturya ve Lehistan seferleri Girit savaşla-rı saray kadınlarının devlet işlerine karışmaları devlet giderlerinin artmasına karşılık gelirlerin azalması Osmanlı Devleti'-ni ekonomik yönden büyük güçlükler içine sokmuştu.

İsyanların başlıca nedenleri :

1)Savaşların uzun sürmesi Anadolu'daki beylerbeyi sancakbeyi ve tımarlı sipahilerin savaşta bulunmaları sonucu merkez ve taşra yönetiminin bozulması

2)17. yüzyılda göreve gelen bazı padişahların ve devlet adamlarının yeteneksiz ve güçsüz olmaları

3)Devlet memurlarının göreve getirilmelerinde rüşvet ve iltimasın rol oynaması ve yetersiz kimselere görev verilmesi

4)Devletin temel yapısını oluşturan toprak yönetiminin ve askerî teşkilâtın bozulması

5)Tımarlı sipahilerin ihmal edilmesi yeniçerilerin ve süvarilerin disiplinsizliği haksızlıkların önlenememesi tüm bunların da halkın devlete olan güvenini zedelemesi

6)Tımar sisteminin bozulması ve buna bağlı olarak tarım ve hayvancılığın gerilemesi savaşların getirdiği sıkıntılar halktan ve tüccardan yeni vergiler alınmasıyla huzursuzluğun artması ve birçok insanın tarımdan elini çekerek tüketici ol-maya başlaması üretimin azalması gıda maddelerinin fiyatlarının artması

7)Avrupa'nın bilim ve teknik alandaki gelişmesine ayak uydurulamaması

8)Uzun süren savaşların bir sonucu olarak üretimin azalması ve gıda maddelerinin fiyatların yükselmesi

9)Paranın değer kaybetmesi sonucunda halkın ve askerin satın alma gücünün azalması.

Osmanlı Devleti'nde İdarî askerî sosyal ve ekonomik alanlardaki bozulmalar eğitim alanında da görülmeye başladı. Osmanlı eğitim sistemini oluşturan medreseler bozuldu buralarda verilen eğitim çağın gerisinde kaldı yeni gelişmeler takip edilemedi. Medreselerin programlarından pozitif bilimlerin çıkarılması sonucu tıp felsefe matematik gibi dersleri okutacak kişiler yetişmedi.

17. yüzyılda uzayıp giden Avusturya ve İran ile savaşlar devleti uğraştırıyordu. Osmanlı Devleti'ni uğraştıran bir başka konu da iç isyanlardı.

İSYANLAR
1)-İstanbul İsyanları
2)- Taşra İsyanları
a)-Celali İsyanları
b)- Eyalet İsyanları

1 İSTANBUL İSYANLARI:
1- İSTANBUL İSYANLARI


İstanbul isyanları kapıkulu askerlerinin özellikle yeniçeriler ve sipahiler tarafından çıkarılmıştır.Askeri isyanlarda denilen bu isyanlara bazen ulema halk ve medrese öğrencilerinin de katıldığı görülmüştür.

Nedenleri:

1) Devlet yönetimindeki otorite boşluğundan yararlanan yeniçeri ağaları ve saray kadınlarının yönetimi olumsuz yönde etkilemeleri

2) Kapıkulu (devşirme) sisteminin değişmesi ve Yeniçeri Ocağı’na kanunlara aykırı olarak askerlikle ilgisi olmayan kişilerin alınması ve asker sayısının artması

3) Ekonominin bozulmasından dolayı Kapıkulu askerlerinin maaşlarının zamanında ödenmemesi veya ayarı düşük paralarla ödenmesi

4) Yeniçerilerin cülus bahşişi almak için sık sık padişah değiştirmek istemeleri

5) Devlet yönetiminde etkin olmak isteyen devlet adamlarının yeniçerileri kışkırtması

6) Yeniçeri ve sipahilerin çıkarları doğrultusunda hareket etmeyen padişah ve devlet adamlarını görevden uzaklaştırmak istemeleri

7) Kapıkulu askerlerinin disiplin altında tutulamaması

8) Yeniçerilerin askerlik dışı işlerle uğraşmaları

9) “Ocak devlet içindir “anlayışı yerine “devlet ocak içindir” anlayışı egemen olması.

İstanbul isyanlarının başlangıcı Fatih dönemine kadar uzanır ilk kez bu dönemde yeniçeriler cülus bahşişi için ayaklandılar isteklerinin kabul olunması üzerine de bundan sonra her padişah değiştikçe askere devlet büyüklerine ve memurlara cülus bahşişi vermek bir gelenek hâline geldi.

Aynı ayaklanma Yavuz Sultan Selim zamanında da tekrarlanmıştır.

Bundan sonra padişah değiştikçe cülus bahşişi almak bir gelenek durumuna geldi.

Yeniçeriler II. Selim’in padişahlığı sırasında yine cülus bahşişi yüzünden isyan ettiler.

2TAŞRA İSYANLARI:
a)celali isyanları
b)eyalet isyanları
2)Taşra isyanları:
a)celali İsyanları ve Sebepleri

TAŞRA İSYANLARI:
İstanbul dısında meydana gelen isyanlardır.

a)Celali İsyanları:
Anadolu'da meydana gelen isyan ve karısıklıklara "Celali İsyanları" denilmistir.
Celali kelimesi Yavuz döneminde Yozgat ve çevresinde ayaklanan "Bozoklu Celal" adından gelir.

Baslıca Celali İsyanları: Karayazıcı Canbolatoğlu Kalenderoğlu Katırcıoğlu Abaza Mehmet Pasa

Tavil Ahmet Gürcü Nebi Deli Hasan isyanlarıdır.

CELALİ İSYANLARININ SEBEPLERİ:
- Devlet yönetiminin bozulması
- Ekonominin bozulması ve vergilerin artması
- Tasrada bulunan yöneticilerin kadıların ve askerlerin halka olumsuz davranısları
- Özellikle beylerbeyi ve sancak beylerinin devsirme kökenli olması nedeniyle Türk halkıyla gereken duygusal bağları kuramamaları.

Celali İsyanlarının Sonuçları:
Bu isyanlar bazen taviz verilerek bazen de siddet kullanılarak bastırılmıslardır.
Ancak isyanlar sonucu Anadolu'da dirlik ve düzen bozulmus ekonomik hayat felce uğramıstır.

b.eyalet isyanlarıI:
Yemen Bağdat Kırım Eflak Boğdan ve Erdel'de meydana gelen isyanlardır.

Sebepleri:
- Devlet otoritesinin zayıflamasıyla eyaletlerdeki yerel yöneticilerin devletten ayrılma istekleri

- Yöneticilerin olumsuz tutum ve davranıslarına halkın tepki göstermesi

NOT: Bu isyanları Fransız ihtilalinden sonra baslayan "Milliyetçilik" hareketleriyle karıstırmamak gerekir. Çünkü bu dönemde MİLLİ DEVLET kurma fikri ortaya çıkmamıstır

(Eyalet İsyanları)
XVII.yüzyılda merkezi yönetimin zayıflaması sonucu EflakBoğdan ve Erdel’de çıkan isyanlar güçlükle bastırılabildi.Bu isyanların bastırılmasıOsmanlı Devletini zaman zaman Avrupa devletleriyle karşı karşıya getirdi.Osmanlı Devletinin uzak eyaletlerinden biri olan Yemenisyanların en çok görüldüğü yerlerden biriydi.İstanbul’dan tayin olan yöneticilerin bölgede kontrolü sağlayamamaları sebebiyle Yemen1598-1635yılları arasında mahalli idarecilerin elinde kaldı.Bağdat’ta Subaşı Bekir’in çıkardığı isyanIV.Murat döneminde Bağdat seferi ile son buldu.Bağdat beylerbeyi Hüseyin Paşa tarafından bastırıldı(1655).
XVII.yüzyılda diğer bir önemli isyan da Kırım’da çıktı.1608’de Kırım Hanı Gazi Giray’ın ölümü üzerine oğlu Toktamışİstanbul’dan gelecek fermanı beklemeden kendini han ilan ettirdi.Bu durum İstanbul’da iyi karşılanmadı.Kırım Hanlığı’na Selamet Giray tayin edildi.Bu olay Kırım’da karışıklıklara sebep oldu.Kırım’daki karışıklıklarCanbey Giray’ın Kırım hanı olmasına kadar devam etti.

İsyanların Sonuçları
Yeniçerilerin isyankar tavırları Fatih Sultan Mehmet zamanında başlar.Ulufe konusuna dayanan yeniçeri hareketlerizaman zaman siyasi mahiyet kazanmıştır.İstanbul isyanlarında devletin otoritesi ağır bir sarsıntı geçirmiştir.İsyanlar sebebiyle devletin üst dereceli memurlarında psikolojik çöküntü doğmuştur. Yüksek dereceli memurların eli silahlı ve güçlü çapulcu ordusuna karşı yapabilecekleri bir şey yoktur.Bu gelişmeler sonucunda Osmanlı Devletinin merkezi otoritesi çöktü;inanırlığı ve güvenirliğini kaybetti.

Celali İsyanları’nın kaynağı büyük ölçüdevergi yükünden yılıp köyünüçiftini çubuğunu terk eden(çift bozan) insanlar oluşturuyordu.Kadılarıntaşradaki yöneticilerinin usulsüzkanuna aykırı iş yapmalarıfazla para(veya mal) toplamalarıhatta rüşvet almalarıbu isyanların psikolojik temelini meydana getirmiştir.Celali ve Eyalet isyanları bastırıldı.Fakatne çift bozan ne kanunsuzluk ve nede rüşvet eksildi.Bunun yanındakuyucu Murat Paşa’nın isyanları bastırmak içinsuçlu suçsuz önüne gelen insanıçoluk çocuk demeden öldürtmesi derin yaraların açılmasına sebep oldu.

Ticaret sanayiziraat kısacası üretimhuzur ve güven ortamını sever.İsyanlar sebebiyle ne İstanbul’da ne de Anadolu’da huzur kaldı.Tarım arazileri isyanlar ve bastırma çabaları sonunda tahrip oldu.Halk daha da yoksullaştı.Dolayısıyla devletin gelirleri de azaldı.Halkının refahınıgüvenliğini ve huzurunu sağlayamayan devlete güven kalmadı.