Menisküs Yaralanmalarında Ameliyat ve Tedavi Aşaması


Menisküsler diz ekleminde yastık görevi görürler diz eklemininbütünlüğüne yardım ederler ve dönmelerde güvence unsurudurlar.Menisküsler genelde dize yandan gelen darbeler sonucu yırtılırlar. Dizbükülü iken uyluğun içe doğru aşırı dönmesi ile ve dizde aşırı gerilmesonucu da menisküsler yırtılabilir.


Başlıca yırtılma nedenleri:

- kaza ve darbelere bağlı
- hasar oluşturan eklem hastalıklarına bağlı
- eklem bağı hasarlarına bağlı
- doğuştan var olan şekil değişikliklerine bağlı kendiliğinden yırtılma

Başlıca yırtılma şekilleri:
- longitudinal (uzunlamasına) yırtıklar
- transvers ve oblik (yatay ve eğri) yırtıklar
- menisküs kisti ile birlikte olan yırtıklar

Tanı

Muayene röntgen çift kontraslı artrografi bilgisayarlı tomografi ve artroskopi ile tanı kesinleştirilebilir.

Başlıca Belirtiler

- Kilitlenme : dizin 20-25 derece bükülü kalması dizin gerilememesidurumudur. Bu durum bir kaç günlük istirahatle geçer. Ancakkilitlenmeye neden oalbilecek diğer durumlardan (ağrı kitle gibi)ayırılmalıdır.

- Boşalma : dizlerde boşalmaya neden olabilecek diğer durumlardan ayrılmalıdır.

- Şişlik (sıvı birikmesi) : darbe - kaza sonucu meydana gelenmenisküslerde görülebileceği gibi menisküs yırtığı da sıvı birikmesineneden olabilir.

Tedavi

Menisküs yırtığı tanısı konulduktan sonra yırtığın şekline ve olayınakut veya kronik oluşuna göre menisküsün tamamı veya bir kısmıameliyatla alınır. Bir kısmının alınması tercih edilir. Ayrıcaartroskopik yöntem günümüzde daha çok kullanılmaktadır.

Diskoid menisküs denilen durum gelişim sırasında meydana gelen biranomalidir ve sıklıkla dış menisküsde görülür. Dizin hareketlerisırasında sesli bir kayma meydana gelir. Yırtık gelişirse ağrı ve kaymaşiddetlenir.

Menisküs kisti; dış menisküsde daha sık görülür. Dışta ağrılı birşişlik şeklinde görülür. Diz gerginken şişlik belirginleşir bükülüiken kaybolur
MENİSKÜS YARALANMA
VESAKATLIKLARINDA TEDAVİ

Menisküsler uyluk kemiği ve kaval kemiğinin eklemyüzeyleri arasındaki boşluğu kısmen dolduran yarım ay biçimindekifibro-kıkırdak oluşumlardır. Bu oluşumlar eklemi bütün hareketlersırasında stabilize eder ve içe dışa döndürme hareketi ayrıca ayağıiçe ve dışa doğru açma ve kapama hareketinin sınırlandırılmasınısağlar. Yine menisküsler yük binen bölgenin yüz ölçümünü artırarakuyluk ve kaval kemiği arasında bir amortisör görevi görür ve ayrıcaeklemin kayganlığını sağlarlar.

Menisküs yaralanmaları hemen hemen bütün spor dallarında görülmeklebirlikte özellikle temas sporlarında görülme oranı daha fazladır. Dışmenisküs yaralanmaları çoğu zaman bağ yaralanmaları ile birliktedir. Bukısmen dış yan bağa bağlı olmasından kısmen de darbelerin çoğu zamandizin dış yanına isabet ederek kaval kemiğinin dışa doğru dönmesine yolaçmasından kaynaklanmaktadır.

Gerçekten de dış menisküs yaralanmalarının sıklığı iç menisküsyaralanmalarının hemen hemen beş katı kadar fazla sıklıkla olmaktadır.

Menisküs yaralanmaları çoğu zaman diz ekleminin hareket zorlamalarınayol açan kuvvetler sonucu oluşur. Ayağın ve alt bacağın uyluk kemiğinegöre dışa doğru dönmesi durumunda yaralanma en çok dış menisküsteoluşur. Buna karşılık ayağın ve alt bacağın içe doğru dönmesi durumundaen kolay iç menisküs zarar görür.

Menisküs yaralanmaları ayrıca ayak ekleminin aşırı şekilde içe ve/veyadışa doğru açılıp kapanması sonucu da gelişebilir. Yaşlılardamenisküsler normal vücut hareketleri sırasında örneğin dizler aşırıbüküldüğünde dış eklerin yol açtığı zayıflık nedeniyle zarar görebilir.

Menisküs yaralanmaları herhangi bir darbe sonucuysa yırtılma menisküsboyunca dikey olarak gelişir. Yaşlılarda ise yatay yırtıklar daha çokgörülür.

Şüphelenen ya da kesin teşhis konulmuş olan her iki menisküs yaralanmasında da bağların yapıları incelenmelidir.

İnsan olarak elimizdeki tek materyal olan vücudumuzu iyi tanımalı ve onu olabildiğince korumaya çalışmalıyız.
2. MENİSKÜS YARALANMA VE SAKATLIKLARINDA TEDAVİ AŞAMASINDA YAPILABİLECEKLER :

Tedavi aşamasında :

Menisküs yaralanmasının oluştuğu süphesi halinde öncelikle kişiye dizbağlarına yönelik egzersizler yaptırlmalıdır. Diz ameliyatı için sırabekleyenlerin uyluk kaslarına her gün belirli sıralar dahilindeegzersizler yaptırmak son derece önemlidir. Bu egzersizler kaslarıngereksiz yere zayıf kalmasını önleyerek rehabilitasyon dönemini büyükölçüde kısaltır.

Menisküsün hasar görmüş kısmını çıkarmak veya eski yerine dikmek içincerrahi müdahale gereklidir. Akut kilitlenme vakalarında mümkünolduğunca en kısa sürede cerrahi müdahale yapılmalıdır. Bunun yanındabelirli menisküs yaralanmaları atroskopi sırasında başarı ile tedaviedilebilir.

Diz bağlarını oluşturan kasları ve dizi bükmeye yarayan kaslarıçalıştıracak antrenmanlar yapılmalıdır. Bu antrenmalara ameliyattansonra en kısa zamanda başlanılmalıdır. Bir iki hafta süre ile koltukdeğneği kullanılması ameliyatlı bacağın üzerindeki yükü hafifleteceğiiçin önerilir.

Menisküs'ün iç yan bağa olan bağlantı yerinden ayrılmış şekli

Menisküs ameliyatı olmuş bir kişi diz ekleminin gücü ve mobilitesitamamen yerine gelinceye kadar her zamanki yapılan antrenmanlaradönmemelidir. Antrenmanlara dönüş süresi cerrahi müdahaleden sonr 4-8hafta atroskopik ameliyattan sonra ise 1-2 hafta kadardır.

Ameliyatlar ise mümkün olduğunca günlük ve devamlı olmalı verilen programın dışına çıkılmamalıdır.

3. DIŞ YAN MENİSKÜS YARALANMALARI :
Genel olarak baktığımızda dış yanda gelişen menisküsü teşhis etmek için şu bulgulara dikkat etmemiz gerekir.

- Diz ekleminin hareketleri sırasında eklemin dış yan taradında belirlibir bölgede ağrı. Bu ağrı bir çok vakada belirli egzersizleryapıldıktan sonra ortaya çıkar.

- Diz ekleminde kilitlenme oluşumları.

- Diz ekleminin aşırı şekilde içe veya dışa doğru hareketlerinde veayrıca diz ekleminin 90 derecelik pozisyonundaki durumunda ayağın vealt bacağın kaval kemiğine doğru içe döndürülmesinde diz dış yan eklemçizgisinde bölgesel ağrı oluşumu.

- Diz dış yan eklem çizgisi üzerinde belirli bir noktada hassasiyet ve ağrı.

- Diz ekleminin içe doğru aşırı bükülmesi durumunda diz eklemi dış yan çizgisi üzerinde bölgesel ağrı.

- Diz ekleminin farklı açılarda döndürülmesi durumunda oluşan bölgesel ağrılar.

- Diz ekleminin stabilitesini sağlayan kuadriseps kasında zayıflama ve boyca kasılma.

Yukarıda sıraladığımız şikâyetlerin varlığı durumunda fazla geçkalmadan mutlaka bir uzman doktora başvurulmalı ve kendisine verilenöneriler doğrultusunda hareket edilmelidir
MENİSKÜS YIRTIKLARI


Vücudumuzun en sık yaralanan bölgelerden biriside menisküslerimizdir.Menisküsler diz bölgesinde en büyük iki kemiğimizin kesiştiği noktada'C' şeklinde mevcut olan ince yastıkçıklardır. Dizde yuvarlak uylukkemiği (femur) ile düz kaval kemiğinin (tibia) uyumlu bir eklemoluşturması yükün taşınması birçok yöne dönme hareketininyapılabilmesifemur(uyluk kemiği) ve tibia (kaval kemiği) arasındakigüç dengesinin sağlanması gibi görevler de rol oynarlar.

Futbol gibi karşılıklı temas sporlarında dizindönmesi ani hareketlerde meydana gelen katlanma tek diz üzerine yükalınması sonrasında menisküsler yırtılabilir.

Sporcularda buyaralanmalara ön çapraz bağ
yaralanmaları da eşlik edebilir. İleri yaş grubundaise menisküsler herhangi bir travma olmaksızın dizde gelişendejenerasyon ve kıkırdak hasarına bağlı olarak yırtılabilirler. Ayrıcaher yaş grubunda bir travma olmaksızın dejenerasyonla giden yırtıklargörülebilir.

Belirti ve şikayetler

Diz içerisinden gelen sesler yırtığın ilk bulguları olabilir.Dizde ödem gelişene dek sporcular oyuna devem edebilir yada günlükaktiviteler yapılabilir. Ancak ödem geliştiğinde şikayetler oluşur.Şikayetler 24-48 saat içerisinde gelişir.

Dizde gerginlik ve şişlik
Eklem hareket açıklığında azalma
Dizde sıvı toplanması
Menisküsün yırtık parçası eklem içine düştüğünde takılma kitlenme

Tanı

Doktorunuza herşeyin hangi travma ile nasıl başladığınıanlatındoktorunuz çeşitli manevralar ile dizinizi muayene edecektir.Ayırıcı tanı için röntgenler ve menisküslerin görüntülenmesi için MRIistenebilir. Dizin kitli kaldığı durumlarda artroskopik muayeneönerilebilir. Menisküs yırtıkları birkaç tipte olabilir.

Sporcularda dönme sonrasında oluşan dikey yada kova sapı tarzında yırtıklar

Genç atletlerde sürekli tekrarlayan tipte travmalar sonrası koşma gibi oluşan radial yada gaga tarzında yırtıklar
Yaşlılarda kıkırdak bozulmasına bağlı oluşan horizantal yada iç taraf yırtıkları sayılabilir.

Menisküs yırtıklarının başlangıç tedavisi RİCE olarak kısaltılmış protokoldür:

Rest(istirahat)
İce(buz uygulaması)
Compressıon(bası uygulamsı bandaj gibi)
Elevatıon(dizin yukarı alınması) şeklinde özetlenebilir

Bu tedavinin takibinde dizde kitlenme ve kronik yakınmalar gibişikayetler gelişmez ise tedavi istirahat süresi boyunca sürer ve biter.Meniskünün sadece 1/3 dış (eklem kapsülüne yakın) bölümünde kandolaşımı vardır. Bu bölgelerdeki yırtıklarda menisküs kendibeslenmesi sayesinde k iyileşebilir. 2/3 iç bölgede ise tam bir tamirolmaz. Yinede her zedelenmiş menisküs bulgu verecek diye bir kural dayoktur.
MENİSKÜS CERRAHİSİ

Cerrahi tedavi menisküsün iyileşemediği ve şikayetler oluşmaya devamettirdiği zamanlarda planlanmaktadır. Menisküs cerrahisi günümüzdehemen sadece artroskopik cerrahi ile yapılmaktadır.

Yırtık ve şikayete neden olan menisküs yırtıkları kıkırdakta aşınmayave ileri dönemde kireçlenmeye neden olur. Genç aktif yaşam sürenkişilerde menisküs yırtıklarının ameliyat edilmesi önerilir.Yırtığıntipine eşlik eden başka bir patoloji olup olmamasıhastanın yaşınagöre doktorunuz uygun tedaviyi planlayacaktır. Cerrahi sonrasırehabilitasyon tedavinin önemli bir parçasıdır. 2 tip menisküscerrahisi vardır

1. Meninsektomi (yırtık menisküsün alınması); Ensık uygulanılan diz artroskopik cerrahisidir. Hasarlı menisküs bölümükesilerek çıkarılır. Küçük yırtıklarda menisküsün de küçük bir bölümüalındığı için hastalarda herhangi bir fonksiyonel kayba neden olmaz.Menisküsün 1/3 kısmının iyileşme şansı olmadığı için alınır. Yine çokparçalı büyük yırtıklar da alınmak zorunda kalınabilir.

Menisküs alınmasının avantajı hastaların ameliyattan 4 saat sonra yürümekte ve 3 hafta sonra spora dönmeleridir.

Dezavantajlar ise menisküsün büyük kısmının yırtık olduğu durumlardaise menisküsün büyük bir kısmı -bazen tamamı- alınır ki bu ciddi birfonksiyonel bozukluğu bağlı zaman içinde diz ağrılarına ve kireçlenmeyeneden olabilir. Bu nedenle gereksiz durumlarda menisküsün alınmamasıdikilmesi önerilir. Menisküsün alınmasına bağlı olarak oluşan ağrılıdurumlarda genç hastalarda kadavradan menisküs nakli gerekebilir.

2. Menisküs dikilmesi; Teknik olarak sonderece zor ve deneyimli diz cerrahları tarafından yapılması gereken birişlemdir. Menisküsün 2/3 dış (eklem kapsülüne yakın) kısmı iyileşmepotansiyeli gösterir. Yine bu 2/3 lük dış bölge menisküsfonksiyonlarının % 90 ını yapar. Bu nedenle bu bölgedeki yırtıklarmümkün olduğunca dikilmelidir.

Avantajı menisküsün orjinale yakın biçimde iyileşerek uzun vadeli bir diz performansı sağlar.

Dezavantajları ise ameliyat sonrası 6-8 hafta koltukdeğneği kullanılması gerekmesi % 10 dikilen yırtığın iyileşmemesispora dönüşün 3-4 ayı bulmasıdır.

Ana kural; dikilebilecek tüm menisküs yırtıkları dikilmelidir alınmamalıdır.
OPERASYONA KARAR VEREN HASTALARA UYARILAR


Operasyon sırasında ve sonrasında erken dönem olası komplikasyonlar;

Enfeksiyon; İyi ameliyathanakoşullarında artrokopik operasyonlarda enfeksiyon oranı % 1 inaltındadır. Enfeksiyon olursa yeniden bir artroskopi ile ekleminyıkanması ileri enfeksiyonlarda operasyonda konulmuş olan vidaların vegreftin çıkarılması gerekebilir.

Enfeksiyon olmaması için anestezi sırasında damardan antibiotikverilmektedir. Ayrıca kullanılan aletlerin sterilizasyonuna çok dikkatedilmektedir.

Derin ven trombozu ( toplar damarlardakan pıhtılaşması); Bu komplikasyon %5 in altındadır. Genellikle 3.günden sonra görülme olasılığı başlar 6-0. günler en fazla görülür.Ancak nadiren de olsa operasyondan aylar sonra dagörülebilmektedir.Derin ven trombozlarınının da % 5-10 kadarı (tümhastaların 10 binde 5-10 u ) pıhtının koparak akciğere veya beyinegiderek hayati risk yaratabilir. Hastaların bazılarında ek riskfaktörleri vardır. Bunlar kadınlarda doğum kontrol haplarıkullanılması hastaların daha önce derin ven trombozu geçirmiş olmasıbacaklarda varis bulunması ailevi yatkınlık vb.

Derin ven trombozundan korunmak için (gerekli ise) kan sulandırıcıilaçlar operasyon sonrası antiembolik çoraplar giydirilmesi yatak içiegzersizler ve erken ayağa kaldırarak yük verme riskleri azaltmaktadır.Eğer hastalarda ek risk faktörleri varsa bu uygulamalar daha dauzatılmaktadır.

Teknik hatalar; Menisküs ameliyatları özellikle de dikişi teknik olarakson derece komplike operasyonlardır. Bu nedenle teknik hatalara bağlıkomlikasyon olasılığı her zaman ve her yerde olabilmektedir. İyiellerde teknik hatalara bağlı komplikasyonların riskleri çok azalmaktave sonuca etki eden teknik hatalar çok nadiren oluşmaktadır.

Ameliyat sırasında ve sonrası süreç;
Hastalar ameliyathaneye alındıktan sonra önce uyutulmakta steril ortamiçin ilgili bacak silinmekte ve örtülmekte sonrasında artroskopininsistemleri kurulmaktadır.Bu ortalama 40 dakika bir zamangerektirmektedir. Operasyonun deneyimli ellerdeki normal süresi 30dakika-1 saat civarındadır. Dizdeki diğer sorunlar (kıkırdak bağlezyonları gibi) da aynı anda opere ediliyorsa bu süre uzayabilir.Operasyon sonrası hastalar 30 dakika-1 saat arasında ayılma odasındabekletilmekte ve sonra da odalarına alınmaktadır.

Menisküsün alınması durumunda; Hastalar odalarına alındıktan sonra 2saat içinde tamamen uyanık hale gelmektedir. Genellikle fazla bir ağrıolmamaktadır ve basit ağrı kesicilerle tamamen kontroledilebilmektedir. Hastaların dizinde(kliniklerde uygulama farklarıvardır elastik bandaj bacağa giydirilmiş antiembolik çorap bulunur.3-4 saat sonra hastalara yemek verilir. Yemek sonrası hastaların ayağakalkmalarına izin verilir. Ayağa kalkmadan önce 5 dakika kadar oturarakbaşın dönmediğinden emin olunmalı baş dönerse uzanarak 1 saat sonraayağa kalkma yeniden denenmelidir. Koltuk değneğine ihtiyaç duymadankorkusuzca basabilir ve dizinizi bükebilirsiniz.

Hastanede (uygulamalar farklı olmakla beraber) aynıgün operasyonda çıktıktan 4-5 saat sonra taburcu olacaksınız. Hastanedekaldığınız sürece dizinize buz uygulanacaktır. İlk 2 gece 38 civarındaateşiiniz olabilir enfeksiyon anlamına gelmez. Enfeksiyon bulguları 3.günde başlar.

Eve döndükten operasyon sonrası 3. gün sonuna kadarbacağınızı uzatarak yatabilir veya oturabilirsiniz. Bu sırada buzuygulamaya devam etmelisiniz. İhtiyaçlarınız için dilediğiniz sıklıktaayağa kalkabilir ve dizinizi bükebilirsiniz. Bu dönemde dizinizdekibandajı ve çorabı kesinlikle çıkarmayın. Egzersizlerinizi aksatmadahergün tarif edildiği şekilde yapınız. Bu dizinizin içinde kanama veşişmeye neden olabilir. Eğer önerildi ise bu sırada kan sulandırıcıilacınızı kullanmayı aksatmayınız ve ağrınız olursa ağrı kesicinizialınız. 3.günden sonra ofisinize uğrayıp oturarak çalışabilirsiniz.Dikkat; ateşiniz 38 derece üzerine çıkar bacakta ağrı-ayakparmaklarınızda şişme olursa doktorunuzu derhal arayın.

Eğer işinizi organize edebilirseniz 10 gün ofisegitmemenizi öneririz. 10. gün yaranız doktorunuz tarafındangörülecektir ve uygunsa dikişleriniz alınır ya da dikiş alınması 15.güne ertelenebilir. Dikiş alındıktan sonra fizik tedavi başlanır. Bazıhastalarda fizik tedavi 3.hafta sonuna ertelenebilir. Fizik tedavinizgenellikle haftada 3 gün olmak üzere 1. ayın sonuna kadar devamedecektir. Fizik tedavi operasyon gibi deneyimli fizyoterapistlertarafından yapılmalıdır. Sonuç ta kaliteli fizik tedavi en etkilifaktörlerden biridir.

2. haftadan sonra daha aktif olabilirsiniz arabakullanabilirsiniz fakat sportif aktivite halen yasaktır. 1. ay sonundafizyoterapistiniz sportif aktivitelere yavaş yavaş başlatabilir.Menisküs dikişi sonrası;


Hastanede (uygulamalar farklı olmakla beraber) operasyon sonrası 4-6saat kalacakınız. Fizyoterapist gelerek size yatakta yapmayabaşlayacağınız ve evinizde devam edeceğiniz egzersizleri gösterecektir.Hastanede kaldığınız sürece dizinize buz uygulanacaktır. İlk 2 gece 38civarında ateşiniz olabilir enfeksiyon anlamına gelmez. Enfeksiyonbulguları 3. günde başlar.

Eve döndükten operasyon sonrası 7. gün sonuna kadarbacağınızı uzatarak yatabilir veya oturabilirsiniz. Bu sırada buzuygulamaya devam etmelisiniz. Yemek için ayağınızı yere koyarakoturabilir ve ihtiyaçlarınız için koltuk değnekleri ile ameliyat olanbacağınıza yük vermeden ayağa kalkabilirsiniz. Bu dönemde dizinizdekibandajı ve çorabı kesinlikle çıkarmayın. Bu dizinizin içinde kanama veşişmeye neden olabilir. Egzersizlerinizi aksatmada hergün tarifedildiği şekilde yapınız. Ağrınız olursa ağrı kesicinizi alınız.3.günden sonra 1-2 saatliğine ofisinize uğrayıp oturarakçalışabilirsiniz. Dikkat; ateşiniz 38 derece üzerine çıkar bacaktaağrı-ayak parmaklarınızda şişme olursa doktorunuzu derhal arayın.

7.günden sonra ofisinizde oturarak 5-8 saatçalışabilirsiz. Eğer işinizi organize edebilirseniz 10gün ofisegitmemenizi öneririz. 10. gün yaranız doktorunuz tarafından görülecektir ve uygunsa dikişleriniz alınır yada dikiş alınması 15.güne ertelenebilir. Dikiş alındıktan sonra fizik tedavi başlanır. Bazıhastalarda fizik tedavi 3.hafta sonuna ertelenebilir. Fizik tedavinizgenellikle haftada 3 gün olmak üzere 3. ayın sonuna kadar devamedecektir. Fizik tedavi operasyon gibi deneyimli fizyoterapistlertarafından yapılmalıdır. Sonuç ta kaliteli fizik tedavi en etkilifaktörlerden biridir.

6-8 hafta sonra koltuk değnekleri bırakılır. Budönemde kendinizi çok iyi hissedeceksiniz fakat halen son derecetehlikeli bir aşamadasınız. 8. haftadan sonra daha aktif olabilirsinizaraba kullanabilirsiniz fakat sportif aktivite halen yasaktır. 3-4. aysonunda fizyoterapistiniz sportif aktivitelere yavaş yavaşbaşlatabilir. Amatör sporcularda tam spora dönüş 6ay sonundadır.

ALINTIDIR.