Akciğer kanseri akciğer dokularındaki hücrelerin
kontrolsüz çoğaldığı bir hastalıktır . Bu kontrolsüz
çoğalma hücrelerin çevredeki dokuları istila etmeleri
veya akciğer dışındaki organlara yayılmaları ile
(metastaz) sonuçlanabilir. Dünya Sağlık Örgütü 'nün
(WHO) raporuna göre akciğer kanseri tüm dünyada
kanser türleri arasında erkeklerde en sık ölüme neden
olan birinci kadınlarda ise ikinci kanser türüdür [1] ve
tüm dünyada her yıl yaklaşık 13 milyon ölüme neden
olmaktadır[2] .
Ölüm oranı (mortalitesi) oldukça yüksek olan bu
kanser türünde dünya genelinde sigara içme
alışkanlıklarındaki değişmeye bağlı olarak alttiplerinde
ve kadınlarda görülme oranlarında değişimler
olmuştur[3] . Akciğer kanserinin en sık nedeni uzun
süreli olarak tütün dumanına maruz kalmak olmakla
beraber [4] tüm akciğer kanserli hastaların %15'e
ulaşan bir oranı sigara içmeyenlerden oluşmaktadır
[5] . Akciğer kanseri birçok faktöre bağlı olarak ortaya
çıkan bir hastalıktır. Bu nedenler arasında; genetik
faktörler[6][7] radon gazı [8] asbest[9] ve hava
kirliliği[10][11][12] gibi faktörler sorumlu
tutulmaktadır.
Akciğer kanserinin belirtileri hastalığın nerede
başladığına nasıl yayılmış olduğuna ve vücudun
hastalığa tepkilerinin varlığına bağlı olarak farkedebilir
[13] . En sık görülen belirtileri nefes darlığı (dispne)
öksürme ( kanlı öksürme da dahil) ve kilo kaybıdır [14] .
Bu belirtiler sadece akciğer kanserine özgü
olmadıklarından hastaların tanı almaları gecikebilir.
Akciğer kanseri göğüs röntgeni ve bilgisayarlı
tomografi (BT) ile görülebilir. Kesin tanı biyopsi ile
konmaktadır. Biyopsi genelde bronkoskopi veya BT-
yardımlı biyopsi ile yapılır. Tedavi ve prognozu
belirleyen faktörler; kanserin histolojik tipi kanserin
evresi ve hastanın genel performans durumudur .
Akciğer kanserinin birçok histolojik alttipi olmasına
karşın klinikte genellikle küçük hücreli ve küçük
hücreli dışı akciğer kanseri olmak üzere iki başlıkta
incelenir çünkü tedavide izlenecek yolu bu
gruplandırma belirler. Küçük hücreli akciğer kanseri
tedavisinde kemoterapi ve radyoterapi tercih
edilirken küçük hücreli dışı kanserlerde ilk tercih
cerrahidir. [15]
Akciğer kanserinin görülme oranı yaşla artar genelde
50-70 yaşlarında görülür [16] . Akciğer kanserinin
erken evrelerde beş yıllık sağkalımı %60-70 iken ileri
evre olgularda bu oran %5'in altına düşmektedir. Tüm
alttipler ve evreler göz önüne alındığında tedavi ile
beş yıllık sağkalım oranı %14'tür [14] .
Sıklık ve yaygınlık
Tüm kanser türleri arasında en ölümcül kanser türü
olan akciğer kanseri tüm dünyada kanser türleri
arasında erkeklerde en sık ölüme neden olan birinci
kadınlarda ise ikinci kanser türüdür [1] ve tüm
dünyada her yıl yaklaşık 1.3 milyon ölüme neden
olmaktadır[2] . Bununla beraber ABD'de hem kadın
hem de erkeklerde ölüme sebep olan kanser türleri
arasında 1. sıradadır [17] . Günümüzde akciğer kanseri
ABD'de kadınlarda ölüme sebebiyet veren kanser
türleri arasında en önde gelenidir ve meme kanseri
yumurtalık ve yumurtalık tüpü kanserleri toplamından
daha yaygındır [18] . Ancak ABD'de sigara içiminin
azalması ile akciğer kanseri sıklığı da azalmaya
başlamıştır. Buna karşılık Türkiye 'de sigara içimi arttığı
için artmaya devam etmektedir. Ancak başka
yönlerden sağlıklı olan ve hayatı boyunca sigara
kullanmamış olan insanlar da akciğer kanserine
yakalanabilmektedir.
Büyütmek için resme tıklayınız.
Akciğer kanseri 20. yüzyılın başlarında nadir bir
hastalık iken bugün her iki cinsiyette de kanserden
ölümlerinin başında yer almaktadır. Mortalitesi
oldukça yüksek olan bu kanser türünde dünya
genelinde sigara içme alışkanlıklarındaki değişmeye
bağlı olarak histolojik alttiplerinin oranında değişiklik
yaşanmış ve kadınlar sigara kullanımının zamanla
artmasının sonucunda kadınlarda görülme sıklığında
artma gözlenmiştir [3] . Tarihsel olarak çoğunlukla
erkeklerde görülen bu kanser türü zaman içinde
meydana gelen sosyolojik değişiklikler sonucunda
kadınların da sigara kullanma alışkanlıklarının artması
sonucunda kadınlarda bu kanser türünün görülme
sıklığı artmıştır[18] .
Akciğer kanserinin küresel insidans artış hızı
yılda %05 iken özellikle kadınlarda her yıl %41 artış
söz konusudur. Gelişmiş ülkelerde önceleri kanserden
ölümlerin %34'ünden akciğer kanserleri sorumlu iken
günümüzde %28'inden sorumludur. Bu azalmaların
nedeni gelişmiş ülkelerde sigara kullanımında belirgin
azalma ve sigara içeriğinde yapılan değişikliklere
bağlanmaktadır. Ancak gelişmekte olan ülkelerde
sigara kullanımında azalma olmaması bilakis artması
sonucunda hem erkeklerde hem de kadınlarda tüm
kanser ölümleri içinde önemli yerini korumakta ve
belirgin artış gözlenmektedir [20] .
Türkiye'de de akciğer kanserine sık rastlanmaktadır.
Ancak Türkiye'de kanserli hasta verilerinin
toplanmasındaki sorunlar sebebiyle bu konuda
istatistik sonuçlarının güvenilirliği azdır. Verilerin
yetersizliği çeşitli araştırmalarda çelişkili sonuçlar
bulunmasına sebep olmakta bu da akciğer kanserinin
sıklığı ve yaygınlığı konusunda sağlıklı bilgi edinmeyi
engellemektedir. Örneğin Sağlık Bakanlığı Kanser
Kontrol ve Kanser İstatistiği Kurumu' nun
verilerine göre 1999 yılı akciğer kanseri insidansı
sadece 142/100.000'dir (erkeklerde 78/100.000
kadınlarda 12/100.000). Bu verilere göre akciğer
kanseri erkeklerde en sık görülen kanser türüyken
kadınlarda 6. sırada yer almıştır. Bununla beraber
İzmir'de 1993-94 yıllarını kapsayan bir araştırmada
akciğer kanseri insidansı 616/100.000 bulunmuştur.
Bu sonuca göre Türkiye dünyada akciğer kanseri
insidansı en yüksek ülke olarak kabul edilebilir[3] .
T.C. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 1983-89 yılları
arasında Türkiye'de kanser insidansı 32/100.000
olarak hesaplanmış bunun %26'lık bölümü ise aynı
zamanda en sık görülen kanser türü olan akciğer
kanseri vakaları oluşturmaktadır. 1991-1992
verilerine göre solunum sistemi kanserlerinin oranı
tüm kanserler içinde %43 olarak bulunmuştur. Yine
aynı verilere göre yapılan tahminlerde Türkiye'de
gerçek kanser insidansının 120-130/100.000
civarında olduğu düşünülmektedir. Türkiye'de akciğer
kanserinin bölgelere göre görülme sıklığı sırayla;
Akdeniz Bölgesi %41 Ege Bölgesi %395 Marmara
Bölgesi %269 İç Anadolu Bölgesi %23 Doğu Anadolu
Bölgesi %21 Güneydoğu Anadolu Bölgesi %182
oranındadır. Türkiye'de akciğer kanserinden ölüm
oranını da kesin olarak bilinmemekle beraber her yıl
tütün ile ilgili hastalıklardan 35.000 kişinin
kaybedildiği düşünülürse yaklaşık 25.000 kişinin
akciğer kanserinden öldüğü tahmin edilmektedir[21] .
Belirti ve bulgular
Akciğer ve bronş sisteminin ağrı duyusu içermemesi
ve ilk semptom olan öksürüğün sigara içenler
tarafından bir hastalık belirtisi olarak
değerlendirilmemesi nedeniyle akciğer kanseri
vakalarının tanısı çoğunlukla ileri evrelerde
konulmaktadır. Semptomlar tümörün lokal
büyümesine bağlı olabileceği gibi metastatik hastalığa
veya metastatik olmayan kanserli hücrelerin vücudun
diğer dokularına dolaylı etkilerine ( paraneoplastik
sendromlara) bağlı olabilir [22] .
Semptomlar
Akciğer kanserinin semptomları birincil (primer)
tümör tipine tümörün göğüs kafesi içinde
(intratorasik) dağılımına yayılımına metastazlara veya
paraneoplastik sendromlara bağlı olarak ortaya çıkar
[13][23] . American Thoracic Society (ATS) ve
European Respiratory Society' nin (ERS) çeşitli
araştırmaların verilerine göre yaptığı ortak
araştırmaların sonucunda; öksürük %8-75 kilo
kaybı %0-68 nefes darlığı (dispne) %3-60 göğüs
ağrısı %20-49 ve öksürükle kan tükürme
(hemoptizi ) %6-35 oranlarında görülebilmektedir
[13] .
Tanı konan hastaların %10 [23] ile 25'e [24] varan
oranlarda asemptomatiktir yani herhangi bir semptom
göstermez. Böyle hastalarda kanser tanısı tesadüfen
çekilen akciğer röntgeni veya bilgisayarlı tomografide
saptanan soliter pulmoner nodüllerin incelenmesiyle
tanı konmaktadır. Kanserin büyümesi ve akciğer
dokusuna yayılması sonucunda öksürük nefes darlığı
hışıltılı solunum (wheezing) göğüs ağrısı hemoptizi
semptomları görülür. Akciğer kanserinin metastazları
ise yayılım gösterdiği organa bağlı olarak bulgu verir.
Bu kanserin beyine yaptığı metastaz nörolojik
semptomlara neden olurken kemiğe metastazıyla ağrı
şikayetleri görülür. Tümör hücrelerinden salınan
hormonlara dolaylı olarak paraneoplastik sendromlar
gelişebilir. Çeşitli hormonların salınımı sonucunda
salınan hormona bağlı olarak çeşitli bulgular
görülebilir. Ayrıca akciğer kanserli hastaların çoğunda
kilo kaybı halsizlik yorgunluk gibi nonspesifik (özgül
olmayan) semptomlar bulunabilir[23][24] .
Semptomlar primer tümörlerin lokalizasyonuna göre
değişebilir. Bronş içi (endobronşial) merkezi
tümörlerde daha çok öksürük nefes darlığı
hemoptizi ; çevresel olanlarda ise sıklıkla plevra
kaynaklı göğüs ağrısı ve dispne gibi semptomlar
görülür. Bununla beraber hastaların %5-10'nda hiç
semptom olmayabilir[25] .
Akciğer kanserine bağlı ortaya çıkan semptomlar
primer tümörün yerleşimi ve büyüklüğü tümörün
yayılım yeri ve yayılma derecesi gibi parametrelere
göre çeşitlilik gösterebilir. Nefes darlığı genellikle
merkezî yerleşimli tümörlerin bronş içi havayolu
tıkanması ile akciğer hacimlerinin azalmasına; göğüs
ağrısı ise akciğer çevresi tümörlerde plevra veya göğüs
duvarının istilası brakial pleksusa sızma ve tümöral
kitlenin büyümesine bağlıdır. Öksürük merkezî
yerleşimli olan tümörlerde çevresel olanlara göre
daha sıktır ve havayollarının tıkanması sıkışması
tümörün içine sızması ve enfeksiyonlarına bağlıdır.
Hışırtılı solunum (wheezing ) veya stridor hava yolu
(trakea veya ana bronş ) kısmî tıkanması ile meydana
gelir. Ses kısıklığı özellikle merkezi tümörlerde
rekürren larengeal sinir tutulumu ile ilgili; yutma
güçlüğü (disfaji ) ise özefagus sıkışması ile ilgili olarak
ortaya çıkar. Ayrıca akciğer kanserinde nonspesifik bir
bulgu olan ateş ; obstrüktif (tıkanmalı) pnömoni ve
karaciğer metastazları ile ilgili olup sıklıkla pürülan
(irinli) balgam ve hemoptizi ile birliktedir [20][25] .
Görülen belirtiler sıklıkla birincil tümörün sebep
olduğu belirtilerdir. Birincil tümöre bağlı belirtilere;
göğüs ağrısı öksürük dispne hemoptizi örnek
verilebilir. Bununla beraber hastaların %40'ında göğüs
kafesi içi (intratorasik) yayılıma bağlı semptomlar
görülür. İntratorasik yayılıma bağlı olarak bası yaptığı
yerlere göre değişik semptomlara sebep olabilir.
Boyundaki sempatik sinirlere bası yaptığında horner
sendromu; plevraya doğru yayılım gösterdiğinde
plevral efüzyon ; özafagusa bası yaptığında özafagiyal
belirtiler; superior vena cava tıkanması sonucunda
superior vena cava sendromu gibi çeşitli klinik
bulgulara neden olabilir. Göğüs kafesi dışı
(ekstratorasik) yayılımda ise metastaz yapılan organa
göre belirtiler ortaya çıkar. Hastaların yaklaşık
1/3'ünde ekstratorasik yayılıma bağlı belirtiler görülür.
Bunlar arasında; kemik ağrısı kırıklar akıl bulanıklığı
(konfüzyon) kişilik değişmesi alkalin fosfataz
seviyelerinde yükselme sınırlı konumlu (fokal)
nörolojik hasar baş ağrısı bulantı kusma ele gelen
lenfadenopati zayıflık halsizlik bayılmalar gibi
belirtiler bulunmaktadır. Yaklaşık %10 hastada ise
paraneoplastik sendrom görülür [23] .

Paraneoplastik sendrom
Ayrıca bakınız: Paraneoplastik sendrom
Paraneoplastik Sendrom bir tümör veya tümörün
metastazları ile doğrudan ilgili olmayan ancak
tümörün varlığına bağlı olan ve dolayısı ile tümörün
çıkarılmasından sonra gerileyebilen belirtilerdir [25] .
Tümör hücrelerinin biyolojik olarak aktif bileşenler
salgılaması sonucu meydan gelir. Salgılanan etmenlere
(hormon gibi) göre çeşitli belirtilere yol açabilirler.
Bunlar arasında; kan sodyum miktarının azlığı
(hiponatremi) Cushing sendromu normalin üstünde
kan kalsiyumu ( hiperkalsemi) erkek göğüsünde
normalden fazla büyüme ( jinekomasti) sayılabilir.
Paraneoplastik sendromlar küçük hücreli akciğer
kanserlerinde genellikle daha fazla görülür. Küçük
hücreli dışı akciğer kanserlerinde daha sık görülen
paraneoplastik sendromlar arasında hiperkalsemi ve
hipertrofik osteoartropati sayılabilir. Hipertrofik
osteoartropati en sık akciğer adenokarsinomlarına
eşlik eder.
Fiziki bulgular
İn situ tümör aşamasında fizik bulgu yoktur tümör
büyüdükçe lokal ve genel bulgular ortaya çıkmaktadır.
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ile birlikte
ise fizik muayenede hışıltılı solunum (wheezing) her
iki akciğerde dağınık ronküsler ve ekspiryum uzaması
gibi bulgular bulunabilir. Herhangi bir lenf bezini
tutacak şekilde tümör yayılmış ise tutulan lenf bezleri
muayenede elle hissedilebilir. Lenf bezlerine metastaz
oranları; hiler %90 bronşial %40-60 skalen %85
supraklaviküler %15-20 ve hiler-mediastinal %50'dir.
Muayenede nadir olarak karina düzeyinde ana
bronşların daralmasına ikincil stridor daha derindeki
hava yollarında yerleşmiş tümörlerde ise hışıltılı
solunum ( wheezing) ve yerelleşmiş ronküs duyulur.
Radyolojik tetkiklerde tek taraflı atelektazi pnömoni ve
plörezi görülebilir fizik muayenede de bu patolojilere
bağlı bulgular saptanabilir. Bu bulgular muayenede
göğüsün yarısındaki solunum hareketlerinde kısıtlılık
solunum sırasında göğüsteki titreşimlerde artma veya
azalma perküsyonda tok ses stetoskopla dinlemede
(oskültasyonda) solunum seslerinde azalma ve hırıltı
(ral) duyulması gibi bulgulardır. Karaciğer metastazı
halinde karaciğer büyümesi (hepatomegali )
görülebilir. Serebral yayılım varsa seyrek olarak
vücudun tek tarafında duyu azalması (hemiparezi )
veya hareketsizlik hemipleji veya nöropatiye neden
olabilir. Vena cava superior sendromu Horner
sendromu bulguları çomak parmak ve cilt altında
nodüller saptanabilir [20] .
Nedenleri
Tütün ürünleri endüstriyel ürünler ( uranyum
radyasyon asbest) hava kirliliği beslenme eksiklikleri
kanserin oluşmasında rol alan faktörlerdendir. Son
araştırmaların ışığında akciğer kanseri riskini artıran
en önemli faktör kanserojen maddelerin uzun süre
boyunca solunumundan kaynaklanmaktadır. Akciğer
kanserinin oluşumunda şu faktörler yer alır:
Tütün ürünleri
(sigara v.b.)
kullanımı (% 90'dan
daha fazla)
Radon (% 10-15)
Asbest
Akciğerde skar
fibrozis
Kronik İntertisyel
Pnömonitis
Halojen eterler
(klorometileter)
İnorganik arsenik
Radyoizotoplar
Hava kirliliği
Ağır metaller
Krom
Nikel
Hardal gazı
Vitamin A ve E
eksikliği
Sigara
Akciğer kanseri tanısı almış hastada
akciğerin görünümü. Üst lobdaki
beyaz bölge kanserleşmiş dokuyu
siyahlaşmış kısımlarsa hastanın
sigara kullandığını göstermekte
Sigara kullanımı akciğer kanserinin en sık görülen
nedenidir. Bununla beraber akciğer kanseri sigara
içmeyenlerde de görülebilmektedir. Akciğer kanserli
erkeklerin %10 ve kadınların ise %20-25'sinde gelişen
kanser sigara ile ilişkili değildir [26] .
Gelişmiş ülkelerde akciğer kanserinden ölümlerin
erkeklerde %92-94'ünün kadınlarda ise %78-80'inin
sigaraya bağlı olduğu bildirilmiştir. Ülkelerin
tükettikleri sigara miktarı ile akciğer kanseri mortalitesi
arasında doğrusal bir korelasyon vardır. Bu durum
son yıllarda tütün tüketiminin arttığı gelişmekte olan
ülkelerde belirgin bir şekilde izlenmektedir. Türkiye 'de
yapılan çalışmalarda akciğer kanserli
kadınların %17'sinin erkeklerin ise %94'ünün sigara
içtikleri bildirilmiştir [20] . Pasif sigara içiciliği (sigara
içilen ortamda bulunularak sigara dumanına maruz
kalma) de sigara kullanmak gibi akciğer kanseri
açısından risk faktörüdür.
Kanser gelişme riski; sigara içme süresi günde içilen
sigara sayısı erken başlama yaşı derin çekme
(inhalasyon) katran (" tar") miktarı ile artar kullanımı
kesme süresi ile azalır[20][22] . Sigara kullanımı
özellikle yılda 20 paketi geçtikten sonra göreceli risk
belirgin olarak artış gösterir. Sigara miktarı arttıkça
risk katlanarak artmakta ancak sigarayı bıraktıktan
sonra risk giderek azalmaktadır. Sigara dışında puro
içenlerde risk 3 kat pipo kullananlarda ise 8 kat
artmaktadır. Filtreli ya da düşük katran içeren " light"
sigaraları içenlerde kanser riski azalmamaktadır [22] .
Sigara ve diğer tütün ürünlerinin kullanım miktarı ve
süresi arttıkça akciğer kanseri (ve başka kanserlerin)
gelişme ihtimali artmakta bırakılması durumunda da
zamanla azalmaktadır. Akciğer kanseri gelişme riski
sigarayı bırakmayı takiben 10-20 yıl içinde hiç
içmeyenlerin düzeyine yaklaşmaktadır[20] .
Endüstriyel ve çevresel maruziyet
Meslek
Belirli mesleklerde (gemi yapımı yapı malzemeleri
çanak-çömlek matbaa...) çalışanlarda akciğer kanseri
daha sık görülmektedir. Başlıca mesleki karsinojenler
arasında; Asbest arsenik alüminyum bis-klorometil
eter krom hidrokarbonlar ( polisiklik aromatik
hidrokarbon gibi) hardal gazı nikel ve nikel
bileşenleri radyasyon radon vinil klorid berilyum
kadmiyum ve formaldehit sayılabilir[20][22] .
Sigara dumanı kanser oluşumu sürecinde çevre
kirliliği maddeleri ile etkileşmektedir. Bu durum sigara
içen uranyum ve asbest işçilerinde çarpıcı bir şekilde
izlenir. Öyleki; akciğer kanseri riski sigara içen asbest
işçilerinde 92 kat sigara içmeyen asbest işçilerinde
sadece 5 kat fazladır [20] .
Radon
Radon gazı Amerika Birleşik Devletleri'nde akciğer
kanserinin ikinci en sık (%10) nedenidir ve her yıl
6.000-360.000 akciğer kanserli kişinin ölümünden
sorumludur. Radon kimyasal inert bir gaz olup
uranyumun parçalanma ürünüdür. Solukla alındığında
radon gazı akciğer epiteli veya diğer hücreleri ile
etkileşip kansere neden olur. Toprakta doğal olarak
bulunur ve iyi havalandırılmayan ev ve işyerlerinin
altındaki topraktaki miktarına bağlı olarak kapalı
mekandaki havadaki radon miktarı yüksek olabilir. Üst
sınır 4 pCi/L olup 8 pCi/L'nin üstüne çıktığında kanser
riski artmaktadır. Sigara ile radonun etkileşimi
sinerjiktir ve kanser riski 13-18 oranındadır. Zemin
kat eski binalarda yaşayanlarda sıktır bu nedenle
metro ve tünel işçileri gibi meslekî gruplarda risk taşır
[20] .
Diğer çevresel faktörler
Akciğer kanserinden alınan sürüntü
örneğinin sitolojik incelenmesinde
asbestos parçacıkları ve ayrıca
neoplastik hücreler görülmekte
Akciğer kanseri etyolojisinde rol oynayan önemli
karsinojenlerden biri de asbesttir. Gerek endüstriyel
olarak gemi izolasyon otomativ sanayi gibi alanlarda
kullanımının yanında bu minerale çevresel (tremolit
içeren ak toprak ve zeolit ) maruziyet de kanser
gelişme riskini artırır.
Ak toprak olarak da bilinen asbest; Türkiye'nin çeşitli
bölgelerinde bulunmakta olup kırsal alanda sıva ve
boya amacıyla kullanılmaktadır. Zeolit ise
Kapadokya'da peri bacalarında yer alan bir mineraldir
[22] .
Asbest akciğer kanseri de dahil olmak üzere çeşitli
akciğer hastalıklarına neden olabilir. Asbest maruziyeti
ve tütün kullanımı sinerjist etki göstererek akciğer
kanseri gelişme riskini artırır [9] . İngiltere'de asbest
akciğer kanserinde ölen erkeklerin %2-3'ünün
sorumlusudur [27] . Asbest ayrıca mezotelyoma olarak
adlandırılan plevranın kanserine de neden olabilir
mezotelyoma bir akciğer kanseri değildir.
Hava kirliliğinin kanser gelişme riskindeki önemi
tartışmalıdır. Bununla birlikte yoğun çevre kirliliği
akciğer kanseri mortalite istatistiklerine yansımaktadır.
Nitekim kentlerde kırsal kesimde oturanlara göre
akciğer kanseri gelişimi 13-23 kat daha fazladır [20] .
Virüsler
Hayvanlarda yapılan çalışmalarda virüslerin akciğer
kanserine yol açabildiği gösterilmiştir [26][28] son
yıllarda yapılan çalışmalarda insanlarda da virüslerin
akciğer kanseri için bir risk faktörü olduğu
gösterilmiştir. İnsanlarda risk faktörü olduğu ileri
sürülen virüsler arasında; İnsan papillomavirüs [29] JC
virüs[30] simian virüs 40 BK virüs ve sitomegalovirüs
[31] sayılabilir.
Skar gelişimi – Fibrozis
Silisyum maruziyeti ile ortaya çıkan silikozis gibi
akciğer hastalıkları ve akciğer dokusunda fibrozis ile
seyreden hastalıklar yara izi ( skar) dokusunun
kanserojen etkisi nedeniyle malignite insidansını
arttırır[22] . Sinirli yerleşimli (lokalize) akciğer skar
alanlarında ve diffüz (yaygın) akciğer fibrozisi olan
hastalarda akciğer kanseri geliştiği bildirilmiştir. Skar
yakınında mikroskopik olarak epitelyal dokuda aşırı
büyüme (hiperplazi) saptanmıştır. Skar zemininde
kanser gelişiminin patogenezi henüz tam olarak
bilinmemektedir. Skar ve fibrozis sonucu gelişen
damarlaşma eksikliği (avaskülarite) ve dokuda oksijen
yetersizliği (anoksi ) epitel metaplazisine yol açtığı ve
karsinogenezisi hazırladığı düşünülmektedir. Skar
alanlarında yüksek akciğer adenokarsinomu insidansı
bildirilmiştir. Çalışmalarda akciğer kanserinin
sarkoidozlu hastalarda 3 kat fazla geliştiği
tüberkülozlu hastalarda üst loblarda kanserin de
birlikte bulunabildiği ve yaklaşık 8 kat fazla görüldüğü
bronşiolo-alveoler tip kanserlerin aileden gelme
(konjenital) kistik akciğer hastalığı ile ilişkili olabileceği
belirtilmektedir[20] .
Beslenme
Birçok epidemiyolojik çalışmada besinle sebze alımının
akciğer ve diğer kanser risklerini orta derecede
düşürdüğü gösterilmiştir. Bunlari takip eden
araştırmalarda retinol veya vitamin A içeren
retinoidlerin öncülü (prekürsörü) olan beta karotenin
akciğer kanseri riski düşüklüğü ile ilişkili olabileceği
öne sürülmüştür. Sigara içenlerde serum beta karoten
düzeyleri içmeyenlerden düşük bulunmuştur. Bu
düşüklük beta karotenlerin diyetle daha düşük
alımına ve sigaranın absorbsiyon ve metabolizma
üzerindeki etkisine bağlanmıştır. Retinoidlerin bir çok
çalışmada antikarsinojenik etkileri gösterilmiştir.
Ayrıca vitamin A eksikliği solunum sistemi epitelinde
skuamöz metaplaziye neden olmaktadır. Yani
normaldeki solunum sistemini döşeyen epitel
hücreleri özelliklerini kaybedip yassı (skuamöz)
hücrelere dönüşür. Vitamin A fakiri diyetle
beslenenlerde vitamin A zengini beslenenlere kıyasla
akciğer kanser riski 46 kat daha fazla bulunmuştur.
Vitamin C ve selenyum eksikliği siyah çay ve
kolesterol de sorumlu tutulmuştur. Sigara içen
erkeklerde 5-8 yıl süre ile vitamin E ve beta karoten
verilmesi insidansta azalmaya neden olmamaktadır
[20] .
Genetik yatkınlık
Akciğer kanserinde kalıtsal ön yatkınlık yaratan
faktörlerin varlığı ileri sürülmektedir. Birinci derece
akrabalarında akciğer kanseri olan kişilerde kanser
geliştirme riski 2-4 kat artmaktadır. Ancak bunun
tamamen genetik faktörlere bağlı olmadığı
akrabaların aynı ortamda bulunmasının da etkisi
olduğu düşünülmektedir.
Kronik karsinojen maruziyeti sonucunda genetik
yapıda hasar oluşmaktadır. Hücreyi kanserleşmeye
götüren hasarın temelinde hücre çoğalmasını kontrol
eden genlerdeki değişiklik yatar [22] .
Aile öyküsünde akciğer kanseri bulunan kadınlarda
risk 5-7 kat artmaktadır. Aile öyküsünde akciğer
kanseri bulunmasının yanında sigara içme öyküsü de
varsa risk 30 kat artmakta aile öyküsü olmaksızın
sadece sigara öyküsü varsa 15 kata kadar artmaktadır
[20] .
Moleküler genetik ve patogenez
Solunum yolları mukozasının karsinojen etkenlerle
uzun süre karşılaşması sonucunda dokularda bir
takım değişiklikler olur. Karsinojenler hücre içinde
protein lipid gibi bir çok moleküle ve DNA 'ya
bağlanır. Kronik karsinojen teması ile genetik
malzemede hasar oluşur. Bu hasar hücre
çoğalmasından sorumlu c-myc ras gibi onkogenlerin
aktivasyonu ve hücre büyümesini baskılayan Rb p53
gibi tümör supresör genlerin inaktivasyonuna yol
açabilir[20] .
Kronik karsinojen maruziyeti sonucunda genetik
yapıda hasar oluşmaktadır. Hücre çoğalmasını kontrol
eden genlerdeki hasar kanser oluşumundaki temel
unsurdur[22] . Diğer kanser türlerine benzer olarak
akciğer kanserinde de onkogenlerin aktivasyonu ya da
tümör baskılayıcı genlerin inaktivasyonu sonucunda
gelişir [32] . Son yıllarda proto-onkogen olarak
adlandırılan normal ve genellikle hücrenin bölünmesi
ile ilgili işlevlerde rol alan genlerin; belirli
karsinojenlerle onkogen haline geçerek
karsinogeneziste rol aldıkları anlaşılmıştır [20] . Küçük
hücreli karsinomda genellikle c-myc ve Rb; küçük
hücreli dışı karsinomda ise genelde ras ve p16'de
sorun vardır.
Akciğer kanseri ile ilgili etkinleşmiş onkogenlerin 6
familyası vardır; en önemlileri ras (H-ras K-ras N-
ras) ve myc (N-myc C-myc Lmyc)dir [20] . K-ras
proto-onkogenindeki mutasyonlar akciğer
adenokarsinomlarının %10-30'undan sorumludur [33]
[34] .
Epidermal büyüme faktörü (EGF) reseptörünü
kodlayan ERBB1 geni ve RAS protoonkogenleri daha
çok küçük hücreli dışı akciğer kanseri olgularında
izlenen mutasyonlardan sorumludur [22] . Epidermal
büyüme faktörü reseptörü (EGFR) hücrelerin
profilerasyon apoptoz anjiogenezis ve tümör
invazyonunda rol alır[33] .
Tümör supresor genlerin inaktivasyonuna neden
olacak kromozomal hasarlar da akciğer kanserinde rol
alır. İnsan kanserlerinde en sık bulunan tümör
supresör geni kromozom 17 'de bulunan p53 ve
kromozom 13 'deki Rb genidir. Rb hücre siklusu
boyunca ilerlemeyi bloke edip büyümeyi kontrol
eder. p53 mutasyonları büyümeyi hızlandırarak
kanser oluşumunda rol oynar. Tüm akciğer kanserli
hastaların yarısında bu mutasyonlar
gözlemlenmektedir[20] . Baskılayıcı genler içinde en
fazla araştırılanı p53 geni mutasyonlarıdır . Bir nükleer
fosfoprotein olan p53 özellikle DNA hasarına cevap
olarak hücre siklusunu DNA sentezi ve onarımını
hücre farklılaşmasını ve apoptozisi kontrol eden
genleri düzenler [22] . p53 tümör supresör geninin
mutasyonları akciğer kanseri vakalarının
ise %60-75'inde görülür [35] . 3p 5q 13q ve 17p
konumlarında meydana gelen kromozom hasarları
bilhasa küçük hücreli akciğer kanserleri olmak üzere
akciğer kanserlerinde görülür [35] . Küçük hücreli
akciğer kanseri olgularının %90'ında ve küçük hücreli
dışı akciğer kanseri olgularının ise %50'sinden
fazlasında 17p konumunda mutasyonlar
bulunmuştur[22] .
Tanı
Ayrıca bakınız: Akciğer biyopsisi
Toraks BT'sinde kitle görünmekte
Soliter pulmoner nodül normal akciğer dokusu ile
çevrili herhangi bir adenopati ya da atelektazi ile
ilişkisi olmayan bir akciğer radyolojik opasitesidir . Bu
opasitenin nedeni nodül denen küresel şekilli
nispeten sert bir hücre kümesine karşılık gelir. En az
invaziv (girişimsel) yaklaşımla kötücül nodülleri iyicil
nodüllerden ayırmak doğru ve özgül tanıyı elde
etmek soliter pulmoner nodüllü bir hastada temel
amaçtır. Soliter pulmoner nodül tanısında ilk adım
klinik ve radyolojik değerlendirmedir [36] . Ancak
kanser tanısının kesin olarak konabilmesi için patolojik
inceleme yapılması gerekir. Biyopsi sonucu olmaksızın
kanser tanısı kesinleşemez. Lenf bezlerine metastaz
şüphesi olduğunda lenf bezlerinden biyopsi almak
gerekebilir.
Akciğer kanserinin tanısı ve aşamasının saptanması
amacıyla akciğer röntgeni toraks ve batın BT
Manyetik rezonans görüntüleme kemik sintigrafisi
beyin BT uygulamalarının yanı sıra bronkoskopi ve
mediastinoskopi denilen lenf bezlerinden biyopsi
materyali alınması yöntemleri uygulanır[37] .
Akciğer kanserlerine en sık üst loblarda özellikle de
sağ üst lobda rastlanmaktadır[3] . Bronş kanserleri
mukozal yerleşebilecekleri gibi mukoza altı
lenfatiklerde veya bronş çevresi (peribronşial) alanda
bulunabilirler. Mukozada eritem bronş düzeninin
kaybı bronşlarda daralma tren rayı gibi mukozal
kalınlaşma ( mukozanın demiryolu gibi bir hat üzerinde
paralel çizgiler şeklinde kalınlaşması) dışardan bası ile
bronşta düzensizlikler darlıklar gibi bulgular
görülebilir[25] .
Bilgisayarlı tomografiyle saptanmış
bir AC CA olgusu
Akciğer kanserlerine kesin tanı en sık bronkoskopik
forseps biyopsilerle konulmaktadır. Son yıllarda
gelişen bronş içinden (transbronşiyal) iğne aspirasyon
ve deriden ( perkütan) biyopsi teknikleriyle hem
merkezi (santral) hem de çevre (periferal) tümörlere
tanı konulma olasılıkları artmıştır[3] . Forseps biyopsi
ile bronş içinde yüzeye doğru büyüyen (ekzofitik)
kitlelerde %55-85 bazen ortalama %90 olan tanısal
oranlar submukozal ve peribronşial
yayılmalarda %55 gibi daha düşüktür. Bu oranlar
bronşial lavaj ve bronşial fırçalama ile birlikte %90'ın
üzerindedir. Buna ek olarak; nekrotik tümörlerde
büyük ve derin biyopsi alınması submukozal
infiltrasyonlarda transbronşial iğne aspirasyonu ile
beraber %97 gibi yüksek tanısal oranlar elde edilir.
Submukozal tümörlerde transbronşial forseps
biyopsisi ile %55 periferik lezyonlarda %30-50
endoskopik tanı oranları bildirilmiştir [25] .
Göğüs radyogramı ve toraks BT tetkikleri ile tümörün
lokalizasyonu büyüklüğü yayılımı izlenebilir. Bunların
yanında hastanın mevcut olan akciğer hastalıkları
(KOAH amfizem bronşektazi atelektazi vs.) ve göğüs
duvarındaki yapısal özellikler hakkında bilgi verir[37] .
Eşlik eden akciğer hastalıkları hastanın performansının
değerlendirilmesi açısından önemlidir.
Temel radyolojik yöntemler arka-ön akciğer grafisi ve
toraks BT incelemesidir. Bu incelemeler ile nodüle ait
çeşitli özellikler değerlendirilir. Nodül boyutu kenar
özellikleri iç yapısı büyüme hızı stabilite süresi ve
lokalizasyonu değerlendirilmesi gereken başlıca
özelliklerdir[36] .
Pozitron emisyon tomografisi (PET) iyicil ve kötücül
soliter akciğer nodüllerinin tanısında yüksek etkinliğe
sahip bir yöntemdir. PET'in kötücül nodüller için;
duyarlılığı %968 özgüllüğü %778'dir. İyicil
nodüllerdeki duyarlılığı ise %96 ve özgüllüğü %88
olarak bulunmuştur[36] .
Bronkoskopi görüntüsü
Bronkoskopinin akciğer nodüllerinde tanısındaki
değeri nodülün çapına ve lokalizasyonuna göre
değişir. Tanı değeri santral lezyonlarda %82 periferik
lezyonlarda ise %53 olarak bulunmuştur [36] . Akciğer
tümörlerinde bronkoskopi; tümörün lokalizasyonu
tümörün yaygınlığı operasyona uygunluğu histolojik
tip tayini tümörün belirti göstermeyen
(asemptomatik) hastada tesbiti tümörün
evrelendirilmesi endobronşial tümör tedavisi gibi
önemli rollere sahip bir yöntemdir[25] .
Transtorasik iğne aspirasyonunun tanı değeri kötücül
lezyonlarda %64-100 arasında olup özgül iyicil tanı
oranı %12-68 arasında değişmektedir [36] .
Soliter pulmoner nodül tanısında kullanılan cerrahi
yöntemler video yardımlı torakoskopik cerrahi (VATS)
ve torakotomidir . VATS morbidite ve mortalitesi
düşük etkinliği yüksek bir yöntem olduğundan
düşünülen ilk cerrahi yöntemdir. Yapılan bir
araştırmada VATS'ın özgüllüğü %100 morbidite
oranı %96 ve mortalite oranı %05 olarak rapor
edilmiştir[36] .
Torakotomi yöntemi hastada radyolojik bulgular ve
mevcut risk faktörleri akciğer kanserini düşündürüyor
fakat yapılan tetkiklerle kesin tanı konamamış ise tanı
koymak amacıyla kullanılabileceği gibi metastaz
taramaları negatif olan hastada rezeksiyon amacıyla da
kullanılabilir. Mediastinoskopi mediastene açılan
küçük bir insizyon (kesim) ile bu boşluktan içeri itilen
endoskop aracılığı ile soğuk ışık yardımı ile
araştırılmasıdır. Akciğer kanserlerinde olguların
yaklaşık yarısında mediastinal lenf bezi invazyonu
görülebileceğinden mediastinoskopi; trakea karina
vena kava superior komşuluğundaki lezyonlar ve
mediastendeki lenf bezlerinden amaliyat öncesi
evreleme amacıyla yapılmaktadır. Mediasten normal
ise yapılmayabilir [25] .
Evrelendirme
Ana madde: Akciğer kanserinde evrelendirme
Akciğer kanseri tanısı konduktan sonra hastanın
prognozu hakkında sağlıklı bir yaklaşımda bulunmak
en etkili tedavi yöntemini belirleyebilmek ve alınan
tedavi sonuçlarının bilimsel kıyaslamasını yapabilmek
için hastalığın anatomik yaygınlığının saptanması yani
evrelendirilmesi gerekir. Akciğer kanseri için birincil
tümörün büyüklüğü ve yayımına (T ) bölgesel lenf
bezi (n odu) tutulumuna (N ) uzak metastaz varlığına
(M) dayanan TNM evrelendirmesi yapılmıştır. Sonraki
yıllarda daha sağlıklı evrelendirme yapabilmek
amacıyla TNM sisteminin yeniden geliştirilmesi ile
skuamöz büyük hücreli ve adenokarsinomlu (Küçük
hücreli dışı Non-small cell NSCLC) hastalar
yapılacak tedavi ve prognoz yönünden Evre IA IB IIA
IIB IIIA IIIB ve IV şeklinde sınıflandırılmaktadır.
Küçük hücreli kanserli hastalarda TNM sistemi yerine
VALG (Veterans Administration Lung Cancer
Group) tarafından önerilen evreleme sistemi
kullanılmaktadır. Buna göre hastalığın konumu göğüs
kafesinin yarısında (bir hemitoraksta) ise "sınırlı " ve
hemitoraksın dışında daha yaygın ise "yaygın " olarak
evrelendirilmektedir. Bununla beraber TNM evreleme
sistemi küçük hücreli hastalarda da
kullanılabilmektedir[25] .
Akciğer kanserlerinde evreler :[25]
Evre 1 : Tümör sadece akciğerin küçük bir
bölümünde görülme halidir.
Evre 1A: Kanser sadece bir akciğerdedir.
Evre 1B: Kanser ya (a) akciğer içinde büyür
ya (b) akciğerin ana bronşa yayılır ya da (c)
akciğeri kaplayan plevranın iç tabakasına
yayılır.
Evre 2 : Hastalık en yakın lenf bezelerine atlamış
durumdadır.
Evre 2A: Kanser göğüste bulunduğu taraftaki
lenf bezlerine yayılır
Evre 2B:Kanser ya Evre 1B'deki gibidir ve aynı
taraftaki lenf bezlerine yayılmıştır; veya kanser
lenf bezlerine yayılmamıştır ama şunlardan
bir veya daha fazlasına yayılmıştır: (a) Göğüs
duvarına (b) Diyaframa veya (c) akciğerler
arasındaki plevraya (d) kalbin etrafındaki zara
ve/veya (e) ana bronşa.
Evre 3 : Tümör plevra veya iki akciğer arasındaki
mediasten denen boşluğa veya buradaki bezelere
yayılmışsa bu durum 3. evredir.
Evre 3A: Kanser kendisiyle aynı taraftaki lenf
bezlerine yayılmıştır. Ayrıca şunlardan bir veya
daha fazlasına da yayılmış olabilir: (a) Göğüs
duvarına (b) Diyaframa veya (c) akciğerler
arasındaki plevraya (d) kalbin etrafındaki zara
(perikardiyum ) ve/veya (e) ana bronşa .
Evre 3B:Kanser köprücük kemiğinin üstündeki
lenf bezlerine veya göğsün karşı tarafındaki
lenf bezlerine yayılmıştır ve.veya şunlardan
biri veya daha fazlasına yayılmıştır: (b) kalbe
(c) aşağı vena kava ve aorta (d) göğüs
duvarına (e) diyaframa (f) trakeaya (g)
sternum ve yutağa. Kanser ayrıca plevra
tabakaları arasındakı sıvıya da yayılmış
olabilir.
Evre 4 : Karaciğer kemik böbrek üstü bezi gibi
uzak organlara yayılmış durumudur.
Histopatolojik sınıflama
Akciğer kanserlerinin büyük bir çoğunluğu
karsinomdur (epitel hücrelerinden köken alan tümör).
Akciğer karsinomlarının iki ana grubu vardır: küçük
hücreli dışı (%804) ve küçük hücreli (%168) [38] .
Histolojik kriterleri baz alan bu sınıflama klinik
yaklaşım ve hastalığın prognozu açısından önemlidir.
Küçük hücreli dışı akciğer karsinomlarının tek bir
grupta toplanmasının nedeni bu gruptaki karsinom
tiplerinin prognozları ve tedavi yaklaşımlarının benzer
olmasıdır. Başlıca üç alttipi şunlardır: Skuamöz
hücreli karsinom adenokarsinom ve büyük
hücreli karsinom.
Akciğer kanserinin histolojik sıklığı. [38]
Histolojik sınıf Sıklık (%)
Büyük hücreli 80.4
Küçük hücreli 16.8
Karsinoid[39] 0.8
Sarkoma[40] 0.1
Sınıflandırılamayan Akciğer kanseri 1.9
Birincil (primer) akciğer kanserinde tümör tipinin
bilinmesi tedavi yönteminin seçilmesi ve prognoz
açısından önemlidir[41] . Erkeklerde en sık epidermoid
kanser (skuamöz hücreli karsinom) görülürken
kadınlarda en sık görülen tümör adenokarsinomdur
[3] . Adenokarsinom daha çok çevresel (periferik)
yerleşimlidir. Skuamöz hücreli karsinom ise tipik
olarak santral bronş yerleşimli olduğu için hilus ve
mediasten civarında izlenir. Büyük hücreli karsinom
genellikle periferik yerleşimlidir. Küçük hücreli
karsinom proksimal hava yollarındaki yerleşimi ile
yine hilus ve mediasten bölgesinde yerleşir ve
olguların %78'inde santral yerleşimli radyolojik lezyon
ile karşımıza çıkar[13] . Santral tümörler sıklıkla küçük
hücreli veya skuamöz hücreli periferik tümörler ise
adenokarsinom veya büyük hücreli tiptedir [25] .
Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri
alttiplerinin sigara içen ve içmeyenlere göre
sıklık oranları[42]
Histolojik alttipler
Küçük hücreli
dışı akciğer
kanserilerinin
sıklığı (%)
Sigara
içenler
Hiç
sigara
içmemi
olanla
Skuamöz hücreli karsinom 42 33
Adenokarsinom
Adenokasinom
(bronkioalveolar
olmayan)
39 35
Bronkioalveolar
Karsinom 4 10
Karsinoid 7 16
Diğer 8 6
Akciğer kanser tipleri:
Bronkojenik karsinom %90-95
Nöroendokrin tümörler %5
Mezenkimal tümörler %2
Metastatik tümörler
Bronkojenik karsinom
Bronkojenik karsinom bronş epitelinden kaynaklanır.
Her iki cinste de en ölümcül malignitedir. Erkeklerde
daha sık görülmektedir. 4 alttipi vardır. Bunlar
Skuamöz hücreli karsinom Adenokarsinom
Küçük hücreli karsinom ve Büyük hücreli
karsinom 'dur:
Skuamöz Hücreli Karsinom: Erkeklerde daha sık
görülür. Sigara kullanımı ile yakın ilişkilidir. Büyük
boyutta merkezî (santral) yerleşimlidir. Metastaz
biraz geç olur.
Adenokarsinom: Kadınlarda ve sigara
içmeyenlerde daha sık görülen tiptir. Daha küçük
boyutta ve periferal yerleşimlidir. Spesifiye
edilemeyen ve bronkioalveolar alt tipleri vardır.
Bronkioalveolar Karsinom: Tümör hücreleri
alveolar septayı döşer temel alveolar yapı
korunur. Nadir görülen bir tip olup daha çok
sigara içmeyenler ve kadınlarda görülür [43] .
Bronkoalveolar karsinomun
hemotoksilen eozin boyamada
mikroskobik görüntüsü
Küçük Hücreli Karsinom: Bu grup tümör
hücrelerinin çoğu nörosekretuvar granül içerir. En
saldırgan gruptur. Bununla beraber kemoterapiye
yanıt iyidir. Küçük hücreli akciğer kanseri daha
saldırgan seyirli bir tümör olup uzak metastaz
oranı daha yüksektir. Bu tümör grubu sıklıkla
kemoterapi ve/veya radyoterapi ile tedavi edilir
[41] .
Büyük Hücreli Karsinom: Anaplastiktir.
Farklılaşma (Differansiasyon) yoktur.
Küçük hücreli akciğer kanserinin
biyopsi materyalinin hemotoksilen
eozin boyamada histopatolojik
görüntüsü.
Nöroendokrin tümörler
Tümörlet : İyicil nöroendokrin tümördür.
Endokrin hücrelerin yerleşik (lokalize) çoğalması
veya küçük karsinoid kabul edilir.
Karsinoid Tümör : Santral periferal atipik
tipleri vardır.
Diğer ve mezenkimal tümörler
Hamartom inflamatuvar psödotümör kondrom
lipom teratom leyomiyom endometriozis gibi
tümörler örnek verilebilir. Bunlar iyicil tümörlerdir.
Metastatik tümörler
Akciğer kılcal damar yatağı bol olduğundan sıklıkla
metastaz olan bir organdır. En sık meme
gastrointestinal böbrek tümörleri metastaz yapar.
Metastatik tümörler genellikle çoklu vücudun iki
tarafında ve keskin sınırlı olurlar.
Önleme
Önleme akciğer kanserine karşı mücadelenin
maliyetine oranla en etkili yöntemidir. Çoğu ülkede
endüstriyel ve eve ait karsinojenler tespit edilip
yasaklanmış olmasına karşın sigara kullanımı hâlâ
yaygındır. Tütün ürünlerinin içilmesinin sona
erdirilmesi akciğer kanserine karşı mücadelenin en
başta gelen amacıdır sigarayı bırakma da bu süreçte
önemli bir koruyucu önlemdir. Gençleri hedefleyici
koruyucu programlar bu girişimlerde özellikle çok
önemlidir [44] .
Kamusal mekanlarda (lokanta ve işyerleri gibi) pasif
sigara içiciliğini azaltmayı amaçlayan politik
müdahaleler çoğu Batı ülkelerinde sıkça uygulanır
olmuştur. Bu yönde ilk adımı 1998'de kamu
alanlarında sigara içimini yasaklayan ABD'de
Kaliforniya eyaleti atmıştır AB ülkeleri arasında da
2004 İrlanda bu yönde ilk herkete geçmiştir.
Türkiye'de devlet dairelerinde sigara içimi 1997'de
yasaklanmış 2008'de ise tüm kapalı mekanlarda (bar
kahve ve lokantalar için kanun 2009 Haziran'ından
sonra uygulamaya girecek) ve bazı açık mekanlarda
(cami ve hastane bahçeleri stadyumlar) yasaklandı.
Butan 'da 2005 yılından beri sigara içmek tamamen
yasaklanmıştır [45] .
Dünya Sağlık Teşkilatı ( WHO) gençlerin sigaraya
başlamasınının önüne geçmek için tüm ülkelerde
sigara reklamlarının yasaklanması için çağrıda
bulunmuştur. WHO bu tür yasaklamaların
uygulamaya girdiği yerlerde tütün kullanımının %16
azaldığını belirlemiştir[46] .
1998'de ABD'de 46 eyalet sigara içen kişilere
sağladıkları sağlık hizmetlerinin bedelini dört büyük
ABD sigara şirketlerine ödetmek için açtıkları davanın
karar aşamasından önce taraflar arasında anlaşmaya
varıldı[47] . Anlaşma sonucunda sigara şirketlerinden
şikayetçi olunmayacak ve bu şirketler gelecekte tütün
kullanımından kaynaklanan tazminat davalarından
muaffiyet elde edeceklerdir. Buna karşın sigara
şirketleri pazarlama etkinliklerini sınırlamayı kabul
ettiler ve bu 46 eyalete yıllık bir ödeme yapmayı kabul
ettiler. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma
Merkezleri (Centers for Disease Control and
Prevention CDC) toplanan bu fonların %15'inin
sigara içimiyle ilişkili hastalıklara karşı koruyucu sağlık
harcamalarına ayrılmasını önermişse de çoğu eyalet
bu oranın çok altında para harcamaktadır[47] .
Tedavi
Klinik ve tedavi açısından birincil akciğer kanserleri
küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK) ve küçük hücreli
dışı akciğer kanseri (KHDAK) olmak üzere ikiye
ayrılmaktadır. Akciğer kanserinin hücre tipinin
belirlenmesi tedavi planlanması ve prognozu
açısından önem taşımaktadır[48] .
Akciğer kanserinde erken dönemde hastalıkta cerrahi
tedavi ile uzun süreli yaşam %85 gibi yüksek oranlara
varmaktadır. Türk Toraks Derneği' nin yapmış
olduğu çok merkezli çalışmada akciğer kanserli
hastaların %85'i tanı anında evre III ve IV olarak
bulunmuştur. Akciğer kanserinden ölümlerin nedeni
çoğunlukla uzak metastazlardır . Bu nedenle erken tanı
büyük öneme haizdir[25] .
Hastalığın evresi ve histolojik tipini belirledikten sonra
hastanın yaşı ve performans durumu da göz önünde
tutularak tedavisi planlanmaktadır [49] .
Genel kural olarak; tüm hastalıkların tedavide yarar/
zarar oranı yapılmakta ve buna göre karar
verilmektedir. Kanser tedavisinde radyoterapi
kemoterapi ve cerrahi yöntemler uygulanabilmektedir.
Kanser tedavisinde de uygulanan tedavi yöntemlerine
göre çeşitli yan etkiler görülmekle birlikte bu genel
kural göz önüne alınmaktadır. Kanser tadavisinde
çeşitli yan etkiler görülebilmektedir. Bununla beraber
bu etkiler çeşitli faktörlerden etkilenmektedir. Bunlar
arasında; uygulan tedavi yöntemine tedavide
uygulanan kemoterapötik ajana kemoterapi ve/veya
radyoterapinin dozu sayılabilir. Her çeşit yan etki
bütün hastalarda görülmeyeceği gibi bazı yan etkileri
hasta kendisi fark edemeyebilir. Bu nedenle çeşitli
tetkikler ile ortaya çıkabilecek yan etkilere karşı önlem
alınmaya çalışılır.
Histopatolojik evrelendirmeye göre tedavi
Küçük hücreli dışı akciğer kanseri tedavisi
Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde metastatik
hastalık saptanmayan olguların büyük çoğunluğunda
cerrahi tedaviyle şifa (kür) şansı sağlanmaktadır.
KHDAK'lıların altgrupları arasında da prognoz ve
yayılımları açısından farklılıklar vardır. Epidermoid
kanserlerin adenokanserlerden daha iyi prognoza
sahip olduğu bildirilmiştir. Adenokanser ve büyük
hücreli kanserler epidermoid kanserlere göre daha sık
beyin metastazı yapar. Bu nedenle birçok araştırmacı
da adenokanser ve büyük hücreli kanserler için
ameliyat öncesi sistemik taramanın rutin olarak
yapılmasını önermektedir[48]
Hastalığın ilk evrelerinde (evre 1 evre 2 ve kimi evre 3
durumlarda) cerrahi müdahale uygulanarak tümörlü
doku temizlenir. Bu uygulama tüm bir akciğer
lobunun alınmasına kadar gidebilir. Ameliyat sonrası
kontroller sonucunda ender olarak radyoterapiye
gereksinim duyulduğu görülmektedir. 3. evre kanser
tanılarında ameliyatla yokedilme olanağı bulunmayan
tümörler için radyoterapi (ışın tedavisi) ya da
kemoterapi (ilaç tedavisi) öngörülür. Bu yöntemler
sırayla ve hekim denetiminde uygulanır. 4. Evre
akciğer kanserinde kemoterapi yaşam süresini üç ila
altı ay kadar uzatmaktadır. Bu durumda
kemoterapinin yan etkileri nedeniyle hasta-aile-hekim
kararına gerek duyulur.
Küçük hücreli akciğer kanseri tedavisi
En saldırgan seyirli akciğer kanseri tipi olan küçük
hücreli akciğer kanserinde tedavi seçeneği olarak
çoğunlukla kemoterapi kombinasyonları tercih
edilmektedir. Hastalık çok sınırlı (evre I) ise cerrahi
tedavi uygulanabilmektedir. Vakaların büyük
çoğunluğunda kemoterapiye yanıt iyidir. Bu sayede
sağkalım süresi uzatılmasına karşın şifa şansı oldukça
düşüktür[48] .
Bu türün tedavisinde hastalığın yayılma aşaması
verilecek kararı etkiler. Az yayılma durumunda
kemoterapinin ardından radyoterapi uygulanır. Beyne
yayılmasının yüksek olasılık içermesinden dolayı
beyne de radyoterapi yapılır. Ender olarak küçük
cerrahi müdahaleler gerekebilir. Tümörün yayılmış
hallerinde ise kemoterapi uygulanmasına karşın
tekrarlama riskinin yüksek olmasından dolayı
radyoterapi yapılabilir.
Tedavi yöntemleri
Akciğer kanserinin tedavisinde uygulanacak prosedüre
karar verilirken; kanserin histopatolojik tipi mevcut
evresi ve hastanın performans durumu göz önüne
alınmaktadır. Sıklıkla uygulanan tedavi yöntemleri;
cerrahi kemoterapi ve radyoterapidir[50][51] .
Cerrahi
Akciğer kanseri tanısı almış
hastada pnömonektomi ile çıkarılan
materyalin çıplak gözle görünümü.
Akciğer kanserinin alttipinin squamöz
hücreli karsinom olduğu tespit
edilmiş.
Yapılan tetkiklerle akciğer kanseri tanısı
doğrulanmışsa; bilgisayarlı tomografi ve sıklıkla
pozitron emisyon tomografisi kullanılarak kanserin
yerleşimine ve cerrahiye uygun olup olmadığına veya
cerrahi ile tedavi edilemeyecek yerlere yayılıp
yayılmadığına karar vermek amacıyla kullanılır.
Hastaların ameliyata uygun olup olmadığına karar
vermek amacıyla ek olarak kan testleri ve spirometri
(akciğer fonksiyon testi) de gerekli olan tetkiklerdir.
Spirometride solunum kapasitesi az bulunursa (sıklıkla
KOAH nedenli) cerrahi önerilmez. Hastanın akciğer
fonksiyonu ve diğer risk faktörlerine bağlı artıp
azalmak üzere cerrahi uygulamalarda ölüm riski
yaklaşık %44'dür [52] .
Evre IIIA'ya kadar tek akciğerde yerleşik küçük
hücreli dışı akciğer kanserlerinde sıklıkla cerrahi tercih
edilmektedir. Akciğer dokusu alındıktan sonra akciğer
fonksiyonlarında sorun olmamasını sağlamak için
ameliyat öncesinde solunum kapasitesi yeterli
olmalıdır.
Cerrahi yöntemler şunlardır; dilim (wedge )
rezeksiyon (bir akciğer lobunun bir parçasını
çıkarma) segmentektomi (akciğerin loblarının
anatomik parçaları olan segmentlerden birinin
çıkarılması) lobektomi (bir lobun çıkarılması)
bilobektomi (iki lobun çıkarılması) veya
pnömonektomi (bir akciğerin tamamen çıkarılması).
Yeterli solunum kapasitesi olan hastalarda lobektomi
tercih edilebilir bu prosedür aynı yerde kanserin
tekrarlama olasılığını azaltmaktadır. Solunum
fonksiyonu yeterli olmayan hastalarda wedge
rezeksiyon uygulanabilir[53] . Yapılan bir çalışmada
ameliyat sırasında brakiterapi uygulamasının kanserin
aynı yerde tekrarlama olasılığını azalttığı gösterilmiştir
[54] .
Kemoterapi
Küçük hücreli akciğer kanseri tedavisinde ilk seçenek
kemoterapi ve radyoterapidir. Bu hastalarda
cerrahinin hayatta kalma süresine etkisi olduğu
gösterilememiştir. Buna ek olarak kemoterapi
metastatik küçük hücreli olmayan akciğer
kanserlerinde de ilk terchtir.
Kemoterapide uygulanacak ajanlara histopatolojik
sınıflamaya göre karar verilir. Küçük hücreli dışı
akciğer kanserinde sıklıkla; sisplatin veya
karboplatin ve buna ek olarak gemsitabin
paklitaksel doketaksel etoposide veya
vinoelbine adlı kemoterapötiklerden biri kullanılır
[55] . Küçük hücreli akciğer kanserinde sisplatin ve
etoposide en sık kullanılan kombinasyondur [56] .
Bununla beraber sisplatin ile kombinasyon amacıyla
şu ajanlar da kullanılabilir; karboplatin
gemcitabine paclitaxel vinorelbine topotecan ve
irinotecan[57] .
KHDAK'de adjuvan kemoterapi
Yardımcı (adjuvan) kemoterapi ameliyat sonrasında
uygulanan kemoterapidir. Ameliyat sırasında lenf
nodlarından örnek alınır şayet örneklerde kanser
tespit edilirse hasta evre II veya evre III'dedir. Bu
durumda adjuvan kemoterapi uygulaması hayatta
kalma oranını %15 artırmaktadır [58][59] . Adjuvan
kemoterapide platinum ajanları ( sisplatin veya
karboplatin gibi) tercih edilir[60] . Evre IB kanser
tanısı amış hastalarda adjuvan kemoterapi uygulaması
tartışmalıdır. Şimdiye kadar yapılan klinik
araştırmalarda hayatta kalma süresine katkısı net
olarak gösterilememiştir [61][62] . Rezeksiyon
yapılmaya uygun küçük hücreli dışı akciğer
kanserlerinde preoperatif kemotrapi uygulaması
(neoadjuvan kemoterapi) tesirsizdir [63] .
Radyoterapi
Radyoterapi ; genellikle kemoterapinin yanında verilir
ve küçük hücreli dışı akciğer kanseri olan ancak
cerrahiye uygun olmayan hastalarda iyileştirme amaçlı
kullanılabilir. İyileştirici amaçlı kullanılan radyoterapi
yüksek dozda uygulanır bu uygulama radikal
radyoterapi olarak adlandırılır. Bu tekniğin gelişmiş
şekli devamlı hiperfraksiyone hızlandırılmış
radyoterapi (CHART) tekniğinde yüksek dozda
radyoterapinin kısa zaman aralığında verilmektedir
[64] . Küçük hücreli akciğer kanseri vakaları için
iyileştirici potansiyeli vardır kemoterapiye ek olarak
göğüse radyoterapi uygulanması sıklıkla önerilen bir
uygulamadır[65] . Küçük hücreli akciğer kanserinde
iyileştirme amaçlı cerrahi sonrası yardımcı (adjuvan)
torasik radyoterapi uygulamasının yararı kesin olarak
kanıtlanamamıştır ve dolayısıyla tartışmalıdır.
Yararları sadece mediastinal lenf nodlarına yayılan
tümörlerle sınırlı olabilir [66][67] .
Hem küçük hücreli hem de küçük hücreli olmayan
akciğer kanseri hastaları için; göğüse küçük dozlarda
radyoterapi uygulaması belirtilerin kontrolünde işe
yarayabilir bu uygulamaya palyatif radyoterapi adı
verilir. Diğer tedavilerden farklı olarak akciğer kanseri
tanısı histolojik olarak onaylanmadan palyatif
radyoterapi uygulanabilir.
Eğer kanser bronkusun kısa bir kısmını etkilediyse
brakiterapi direkt havayolu içine uygulanabilir[68] .
Ayrıca ameliyat edilemeyen akciğer kanseri büyük
havayollarının tıkanmasına sebep olduğunda
uygulanabilir[69] .
Erken evre küçük hücreli akciğer kanserinde genellikle
profilaktik kraniyal radyasyon (İng . profilactic
cranial radiation ; PCI) uygulanır. Bu yöntem beyne
uygulanan radyoterapi yöntemlerinden biridir
metastaz riskini azaltmak amacıyla kullanılır[70] . Son
yıllarda PCI uygulamasının yaygın küçük hücreli
akciğer kanserlerinde de yarar sağladığı gösterilmiştir.
Kanserli hastalarda kemoterapi tedavisini takiben PCI
uygulamasının bir yıl içinde beyin metastazı olma
riskini %404 ila %146 oranında azalttığı
gösterilmiştir[71] .
Hedefleme ve görüntülemede son gelişmeler erken
evre akciğer kanseri tedavisinde ekstrakraniyal
stereotaksik radyasyon uygulamasına imkân
vermiştir. Radyoterapinin bu çeşidinde art arda farklı
yönlerden verilen radyasyon ışınları tümörün
bulunduğu noktada kesişirler böylece sağlıklı dokulara
olan zarar en azda tutulur tümörde yüksek miktarda
radyasyon dozu birikir. Bu tedavi yöntemi kansere ek
olarak başka hastalıkları nedeniyle cerrahiye uygun
olmayan hastalarda ilk tercih edilen yöntemdir [72] .
Girişimsel radyoloji
Radyofrekans ablasyon (RFA) bronkojenik kanser
tedavisinde kullanılması günümüzde halen araştırılma
aşamasında olan yeni bir yöntemdir. Bu yöntem
küçük bir sondanın tümör içine sokularak tümör
hücrelerine mikrodalga vererek ısıtma yoluyla
öldürülmesi şeklinde uygulanır [73] .
Hedefe yönelik kanser tedavisi
Son yıllarda ilerlemiş akciğer kanserlerinin tedavisi
için çeşitli moleküler düzeyde hedefe yönelik kanser
tedavi yöntemleri geliştirilmiştir. Küçük hücreli dışı
akciğer kanseri vakalarından çoğunda epidermal
büyüme faktörü reseptörünün (EGFR) aşırı ifadesi
(ekspresyonu) görülür. Bu nedenle epidermal büyüme
faktörü reseptöründe bulunan tirozin kinazı
hedefleyen ilaçlar geliştirilmiştir Gefitinib bu tip
ilaçlardan biridir. Özellikle sigara içmemiş hastalar
kadın hastalar Asya asıllı hastalar ve bronkoalveolar
tip akciğer kanserlerinde daha etkili olan ilaçlardır[43] .
Gefitinib tipi ilaçlarla metastatik küçük hücreli dışı
akciğer kanserli hastalarda sağkalım süresinde yarar
sağlandığı günümüzde bilinmektedir[74] .
Erlotinib bir diğer tirozin kinaz inhibitörü akciğer
kanseri hastalarında sağkalım süresini uzattığı
gösterilmiştir[75] . Bu ilaç son zamanlarda ileri evre
küçük hücreli dışı akciğer kanseri tedavisinde
kullanılmak üzere ABD Gıda ve İlaç Kurumu ( FDA )
tarafından onaylanmıştır. Gefitinib e benzer olarak
erlotinibde de kadınlar Asya asıllılar sigara içmemiş
hastalar ve bronkoalveolar akciğer kanserlerinde etkisi
daha fazladır [76] .
Anjiogenez inhibitörü olan bevacizumab ( paclitaxel
ve karboplatin ile kombinasyonda kullanılır) ileri
evre küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarında
sağkalım sürelerini uzattığı gösterilmiştir[77] . Bununla
beraber -özellikle squamöz hücreli karsinom
hastalarında- akciğerde kanama riski artar.
Sitotoksik ilaçlar [78] farmakogenetik [79] ve hedefe
yönelik ilaçlardaki [80] ilerlemeler umut
vaadetmektedir. Hedefe yönelik ilaçların çoğu klinik
araştırma safhasına ulaşmış olsa da henüz klinik
araştırmaların erken safhalarındadır. Bunlardan
bazıları; siklo-oksijenaz-2 (COX-2) inhibitörleri[81]
apoptozisi tetikleyen ilaçlar [82] proteazom
inhibitörleri [83] beksaroten [84] ve aşılardır [85] .
Diğer araştırma alanları şunlardır; ras proto-onkogen
inhibisyonu fosfoinozitid 3-kinaz inhibisyonu tümör
baskılayıcı genleri yerine koyma ve histon deasetilaz
inhibisyonu[86] .
Gidiş ve sonlanış
Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri için prognostik
faktörler şunlardır: pulmoner semptomların varlığı ya
da yokluğu tümör büyüklüğü histolojik tipi (hücre
tipi) evresi (yayılım derecesi) ve lenf bezlerine
metastaz damarların tümörü istilası (vasküler
invazyon). Cerrahi uygulanmayan hastalarda %10'dan
daha fazla kilo kaybı ve performans durumunun kötü
olması prognozu kötü etkiler[87] . Küçük hücreli
akciğer kanserinde prognostik faktörler ise şunlardır:
performans durumu cinsiyet hastalığın evresi hasta
tanı aldığında merkezî sinir sistemi veya karaciğere
yayılım olup olmaması [88] .
Küçük hücreli dışı kanserlerin prognozu genellikle
kötüdür. Evre IA safhasındaki hastalığın tam cerrahi
rezaksiyonu takiben 5-yıllık yaşam %67'dir; evre IB
olan hasta için ise 5-yıllık yaşam %57'ye düşer [89] .
Evre IV küçük hücreli olmayan akciğer kanseri
hastasında 5-yıllık sağkalım oranı yaklaşık %1'dir [4] .
Küçük hücreli akciğer kanserinin de prognozu
kötüdür. Tüm evreler göz önüne alındığında 5-yıllık
yaşam oranı ortalama %5 civarındadır [14] . İleri
evredeki küçük hücreli akciğer kanserilerinde 5-yıllık
yaşam oranı %1'den azdır. Ortalama sağkalım zamanı
çok ilerlememiş evrelerde 20 ay olup 5-yıllık sağkalım
ise %20'dir [4] .
Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü ( National Cancer
Institute ) verilerine göre akciğer kanseri ortalama
tanı alma yaşı 70 ölüm yaşı ise 71'dir [90] .
Küçük hücreli akciğer kanseri daha saldırgan seyirli
bir tümör olup uzak metastaz oranı daha yüksektir.
Bununla beraber kemoterapiye yanıt iyidir. [41] .
KHDAK'lılarda ise metastatik hastalık saptanmayan
olguların büyük çoğunluğunda cerrahi tedaviyle
iyileşme şansı sağlanmaktadır. KHDAK'lıların
altgrupları arasında da prognoz ve yayılımları
açısından farklılıklar vardır. Epidermoid kanserlerin
adenokanserlerden daha iyi prognoza sahip olduğu
bildirilmiştir. Adenokanser ve büyük hücreli kanserler
epidermoid kanserlere göre daha sık beyin metastazı
yapar [48] .
Tarihçe
Ülkelere göre trakeal bronşial ve akciğer
kanserlerine bağlı yaş göre standardize
edilmiş ölüm oranları (her 100.000 kişi
başına 2004 yılı verileri) [91]
██ veri yok
██ ≤ 5
██ 5-10
██ 10-15
██ 15-20
██ 20-25
██ 25-30
██ 30-35
██ 35-40
██ 40-45
██ 45-50
██ 50-55
██ ≥ 55
1930'lara kadar pek sık görülmeyen primer akciğer
kanseri zaman içinde en sık görülen kanser türlerinde
başlarda yer almaya başlamıştır. ABD'de 1920'de 956
akciğer kanseri vakası bildirilmişken 1950 yılına
gelindiğinde artık önemli bir halk sağlığı sorunu olarak
kabul edilmeye başlanmıştır [92] . Günümüzde her iki
cinsiyette de kanserden ölümlerinin başında yer
almaktadır. Akciğer kanseri 1930 'lu yıllarda genellikle
erkeklerde görülen bir kanser türü iken; 1960'larda
kadınlarda görülme sıklığı artmaya başlamış halen de
bu artışını sürdürmektedir. 1980 'li yıllarda sigara
karşıtı kampanyaların başlamasıyla -bilhassa gelişmiş
ülkelerde- akciğer kanseri insidansında azalma
olmuştur. Özellikle genç nesilde sigara kullanımının az
olması sayesinde ABD'de 1980'lerde erkeklerde
87/100.000 olan insidans 1991'de 80/100.000'e
düşmüştür[92] . Ancak gelişmekte olan birçok
ülkelerde her yaş grubunda akciğer kanseri oranı
artmaya devam etmektedir. Dünyada 1975-1990
yılları arasında akciğer kanseri vakalarında ölüm oranı
erkeklerde %66 kadınlarda %110 artmıştır[93] . Batı
Avrupa Kuzey Amerika Avustralya ve Yeni Zelanda'da
erkeklerde kanser insidansı 1980'lerde doruğa ulaşmış
ve o zamandan ber azalmaktadır. Buna karşın Doğu ve
Güney Avrupa ülkelerinde Japonya ve Çin'de ve çoğu
gelişmiş ülkedeki kadınlarda insidans artmakta veya
daha yeni yavaşlamaktadır. Gelişmekte olan ülkelere
ait veriler seyrek olmakla beraber; Asya Afrika ve
Latin Amerika ülkelerinde artmaya devam etmesi
beklenmektedir[94] .
Sigara içiciliğinin yaygınlaşmasından önce oldukça
nadir görülen bir hastalık olan akciğer kanseri; 1761
yılına kadar doğru dürüst tanınan bir hastalık dahi
değildir[95] . 1810'larda akciğer kanseri ile ilgili değişik
görüşler ortaya atılmaya başlanmıştır [96] . 1878
yılında otopsi materyallerinde yapılan bir çalışmada
tüm kanser türleri içinde kötücül (malign) akciğer
kanseri vakaların sadece %1'ini oluşturmuş fakat
1900'lerin başında %10-15'lere yükselmiştir [97] .
1912 yılında dünya çapında tıbbi literatüre geçen
sadece 374 vaka vardır [98][99] . Otopsi raporlarının
derlenmesi yoluyla yapılan bir gözden geçirmede
akciğer kanseri insidansı 1852'de %03 iken
1952'de %566'e yükseldiği gösterilmiştir[100] . 1929
yılında Almanya'da Fritz Lickint adındaki bir hekim
akciğer kanseri ve sigara arasında bir ilişki olduğunu
ilk kez öne sürmüştür[97] . 1950'lerde yayınlanan
İngiliz doktorların bir çalışması ile akciğer kanseri ve
sigara arasındaki ilişki ilk kez epidemiyolojik verilerle
kanıtlanmıştır[101] . Bunların sonucunda 1964 yılında
Birleşik Devletler Askeri Başhekimi (Surgeon General
of the United States ) tarafından sigara içicilerine
sigarayı bırakmaları gerektiği önerilmiştir [102] .
1470 yılından beri gümüş madenleri bulunan
Schneeberg Saxonya yakınlarındaki Ore Dağları'ndaki
madenlerin çevresinde ilk kez radon gazı ile akciğer
kanseri arasındaki ilişki farkedilmiştir. Buradaki
madenler uranyum açısından zengin olmakla beraber
radyum ve radon da ihtiva etmektedir. Burada çalışan
madencilerin yüksek oranda akciğer kanserine
yakalanmaları sonucunda 1870'lerde akciğer kanseri
ile ilişki tanımlanmıştır. Emekli maden
çalışanlarından %75'i akciğer kanserinden ölmüştür
[103] . Bu bilgiye rağmen Sovyetler Birliği 'nin
uranyum isteği nedeniyle 1950'lere kadar bu maden
çalışmaya devam etmiştir [104] .
Akciğer kanseri için ilk başarılı pnömonektomi
1933[105] yılında gerçekleştirilmiştir ve
pnömonektomi cerrahi tedavi seçeneği olarak
kullanılmaya başlanmıştır [106] . Bununla beraber
kanser evrelendirmesi ve cerrahi tekniklerdeki
gelişmelerle lenf nodu diseksiyonu ile beraber
lobektomi bugün için daha iyi bir tedavi seçeneğidir
[107][108] .
Palyatif radyoterapi 1940'lardan beri kullanılmaktadır
[106] . Radikal radyoterapi ise 1950'lerden beri
kullanılmaktadır. Radikal radyoterapide daha yüksek
radyasyon dozları kullanılmakla beraber bu tedavi
göreceli olarak daha erken evredeki ve cerrahi için
uygun olmayan hastalarda kullanılan bir tedavi
yöntemidir[109] . 1997 yılında geleneksel radikal
radyoterapi yerine CHART (continuous
hyperfractionated accelerated radiotherapy )
adında yeni bir yöntem geliştirilmiştir [110] . Bu
yöntemde bir günde verilecek toplam radyasyon
günde üç doz olarak bölüştürülür.
Küçük hücreli akciğer kanserli hastalarda 1960'larda
denenen cerrahi rezeksiyon[111] ve radikal
radyoterapi[112] başarısız olmuştur. 1970'lerde
başarılı kemoterapi rejimleri geliştirilmesiyle tedavi
şansları artmıştır[113] .