İkinci dili kavramanın en iyi zamanı okul öncesi dönem


Dilbilim ve eğitim alanında yapılan bazı çalışmalar yabancı dillerin çocuklara mümkün olduğu kadar erken bir yaşta öğretilmesi gerektiğini ileri sürüyor. Erken yaşta dil öğreniminin okul performansında genel bir artış ve üst düzey problem çözme becerileri geliştirme gibi faydaları olacağı belirtiliyor. Bu düşünceye göre ana dili dışında bir dili öğrenen çocukların iletişim kabiliyetleri gelişiyor bilişsel gelişimleri ise daha iyi seyrediyor. Ayrıca ikinci dil bilenler zengin bir kültürel farkındalık kazanarak gelecekte daha iyi iş imkanlarına sahip oluyorlar.

Çocuğun gereksinimlerine ve bireysel farklılıklarına uygun olmalı.

Çocuğun psikomotor sosyalduygusal dil ve bilişsel gelişimini desteklemeli özbakım becerilerini kazandırmalı ve onu ilköğretime hazır duruma getirmeli.

Eğitim kurumlarında çocukların gereksinimlerini karşılamak amacıyla demokratik eğitim anlayışına uygun eğitim ortamları hazırlanmalı.

Etkinlikler düzenlenirken çocukların ilgi ve gereksinimlerinin yanı sıra çevrenin ve okulun olanakları da göz önünde bulundurulmalı.

Eğitim sürecinde çocuğun bildiklerinden başlanmalı ve deneyerek öğrenmesine olanak tanınmalı.

Çocukların Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmalarına gereken önem verilmeli.

Okul öncesi dönemde verilen eğitim ile çocukların sevgi saygı işbirliği sorumluluk hoşgörü yardımlaşma dayanışma ve paylaşma duygu ve davranışları geliştirilmeli.

Eğitim çocuğun kendine saygı ve güven duymasını sağlamalı ona öz denetim kazandırmalı.

Oyun bu yaş grubundaki çocuklar için en uygun öğrenme yöntemidir. Tüm etkinlikler oyun temelli düzenlenmeli.

Çocuklarla iletişimde onların kişiliğini zedeleyici şekilde davranmamalı baskı ve kısıtlamalara yer verilmemeli.

Çocukların bağımsız davranışlar geliştirmesi desteklenmeli yardıma gereksinim duyduklarında yetişkin desteği rehberliği ve güven verici yakınlığı sağlanmalı.


Erken çocuklukta yabancı dil eğitimi

Bazı erken çocukluk dönemi eğitim programlarında yabancı dil matematik veya okuma gibi alanlar ayrı bir ders olarak veriliyor. Bazı programlarda ise tüm veya bazı dersler öğrenilen yabancı dilde yapıyor. Uzmanlara göre küçük çocuklar için dil öğrenmek doğal bir süreç. Bazı eğitimcilerin karşı çıkmasına rağmen bazıları da çocukların yabancı dille mümkün olduğu kadar erken bir yaşta tanıştırılması gerektiği düşüncesinde. Okul öncesinde yabancı dili destekleyen uzmanlara göre yuvada veya anaokulunda yabancı dil derslerine yer vermek çocukların tüm gelişim alanlarında potansiyellerini gerçekleştirmelerini desteklemeleri için mükemmel bir yol. Uzmanlara göre yabancı dilde öğretim programlarında çocuklar tam akıcılık kazanmaya çalışır. Öğrendikleri dilde düşünme ve hareket etme eğilimleri gelişir. Dilde yüksek seviyede bir genel yeterlik kazanabilirler. Çocuklar yabancı dilde eğitim programında öğrendikleri yabancı dili tüm duyularını uyaran kapasitelerini zorlayıcı samimi ve duygusal anlamda destekleyici bir ortamda proaktif bir biçimde kullanma ve tekrarlama fırsatına sahip olurlar.


Çocuk en iyi yaşıtlarıyla bir arada öğrenir
Çocuğun zihinsel sosyal duygusal ve fiziksel açıdan en hızlı olduğu dönem erken çocukluk eğitimidir. Bu dönemde oluşturulacak temel kişinin tüm hayatı boyunca etkili olacaktır. Bu nedenle erken yaşlarda çocuğun aldığı eğitim ona sunulacak deneyim ve uyarıcılar onun beyin gelişimine büyük destek verir.

Çocuğun gelişimi çevre ile etkileşim sonucu olmakla birlikte çevreden en fazla erken çocukluk döneminde etkilenir. Unutmamak gerekiyor ki çevre sadece çocuğun içinde bulunudğu yakın aile ile sınırlı değil. Çocuğun dolaylı ya da doğrudan etkileşimde olduğu aile akraba okul öncesi eğitim kurumu ailenin içinde bulunduğu topluluk kurumsal topluluk sosyo-politik çevre ve medya gibi değer çevreler de gözönünde bulundurulmalı. Bu nedenle sadece ailelerin değil toplumun tüm kesimlerinin erken çocukluk eğitimine duyarlı olması gerekiyor.


Çocukların daha sonraki yaşamlarında çok önemli bir yeri olan 0-6 yaş arasında bedensel psikomotor sosyal-duygusal zihinsel ve dil gelişimleri ilköğretim öncesinde tamamlanır. “Erken Çocukluk Çağı” diye de adlandırılan bu süreçte başlangıçta çocuğun gelişiminde aile ve çevresi birinci derecede etkili olur. Ancak daha sonraki yıllarda bu çevre çocuğun tüm gelişim ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalabilir. O zaman da devreye çocukların yaşıtlarıyla kendi çevrelerini oluşturup gelişimlerini en sağlıklı en doğal biçimde yaşayabilecekleri bir ortam sağlayan okul öncesi eğitim kurumları girer. Bu kurumlarda uygulanan programlar çocuğa sunulan ortam planlı sistemli çocukların yaş ve gelişim özelliklerini destekleyici nitelikte olduğu için gelişimde büyük önem taşır.

Okul öncesinde kendini tanıyor

Okul öncesi eğitim çocuğun kendi bedensel yapısını tanıması özbakım ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve vücudunu etkin bir biçimde kullanabilmesine yardımcı olur. Çocuk buralarda grup içine katılmayı sağlıklı ilişkiler kurmayı günlük yaşamda gerekli kuralları öğrenerek temel alışkanlıklar kazanmayı kendine ve başkalarına olumlu tavır geliştirmeyi öğrenir. Ayrıca paylaşma yardımlaşma dayanışma gibi sosyal becerileri de bu kurumlarda kazanır.

Okul öncesi eğitim; çocuğun cinsel kimliğini kazanarak benlik kavramını geliştirmesini ve kendini ifade etmesine fırsat verecek ortamlar hazırlayarak özdenetimini geliştirmesini ve kendine güvenli bağımsız bir kişilik kazanmasını destekler. Bunun dışında çocuğun akıl yürütme yeteneğini yaratıcılığını ve hayal gücünün gelişimini sağlamada okul öncesi eğitim etkilidir.