Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Öğrenci Kulüpleri Ve Yönetmenlikleri

  ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

  Kültür ve Edebiyat Kulübü

  Yayın ve İletişim kulübü

  Müzik Kulübü

  Resim Kulübü

  Folklor Kulübü

  Tiyatro Kulübü

  Kütüphanecilik Kulübü

  Sivil Savunma Kulübü

  Gezi Tanıtma ve Turizm Kulübü

  Çevre Koruma Kulübü

  Satranç Kulübü

  Hayvanları Koruma Kulübü

  Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Çocuk Esirgeme Yeşilay ve Benzeri Kulüpler

  Sağlık Temizlik Beslenme ve Kızılay Kulübü

  Spor Kulübü

  Bilim-Fen ve Teknoloji Kulübü

  Fotoğrafçılık Kulübü

  Trafik Güvenliği ve İlk Yardım Kulübü

  Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma ve Okul Müzesi Kulübü

  İzcilik Kulübü

  Bilinçli Tüketici Kulübü

  Meslek Tanıtma Kulübü

  Demokrasi İnsan Hakları ve Yurttaşlık Kulübü

  Engellilerle Daynışma Kulübü

  Yeşili Koruma Kulübü

  Çocuk Hakları Kulübü

  Felsefe Kulübü

  Denizcilik Kulübü


 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  SOSYAL KULÜPLER YÖNETMELİĞİ

  OKULUN ADI : GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU

  SOSYAL KULÜBÜN ADI : BİLİM-FEN VE TEKNOLOJİ KULÜBÜ

  BİRİNCİ BÖLÜM

  AMAÇ:
  SOSYAL ETKİNLİKLERİN AMACI
  Madde 5 — Sosyal etkinliklerin amacı Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilerin Atatürk İlke ve İnkılâplarına Anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar olarak yetişmelerine yeteneklerini geliştirerek gerekli donanımı kazanmalarına katkıda bulunmaktır.
  Bu amaçla öğrencilere;
  a) İnsan haklarına ve demokrasi ilkelerine saygı duyabilme
  b) Kendini tanıyabilme bireysel hedeflerini belirleyebilme yeteneklerini geliştirebilme bunları kendisinin ve toplumun yararına kullanabilme
  c) Çevreyi koruma bilinciyle hareket edebilme
  d) Kendine ve çevresindekilere güven duyabilme
  e) Planlı çalışma alışkanlığı edinebilme serbest zamanlarını etkin ve verimli değerlendirebilme
  f) Girişimci olabilme ve bunu başarı ile sürdürebilme yeni durum ve ortamlara uyabilme
  g) Savurganlığı önleme ve tutumlu olabilme
  h) Bireysel farklılıklara saygılı olabilme; farklı görüş düşünce inanç anlayış ve kültürel değerleri hoşgörü ile karşılayabilme
  ı) Aldığı görevi istekle yapabilme sorumluluk alabilme
  j) Bireysel olarak veya başkalarıyla iş birliği içinde çevresindeki toplumsal sorunlarla ilgilenebilme ve bunların çözümüne katkı sağlayacak nitelikte projeler geliştirebilme ve uygulayabilme
  k) Grupça yapılan görevleri tamamlamak için istekle çalışabilme ve gruba karşı sorumluluk duyabilme
  gibi tutum davranış ve becerilerin kazandırılmasına çalışılır.

  İLKELER
  Madde 6 — Öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarında katılımcılık planlılık süreklilik üretkenlik gönüllülük ve iş birliği temel ilkedir.
  Bu ilkeler doğrultusunda;
  a) İlköğretim ve orta öğretimde öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarının öğrencilerin gelişim seviyesine göre belirlenmesine
  b) Çevresine duyarlı ve liderlik özelliklerine sahip bireyler olarak yetişmelerine ilgi ve istidatlarını geliştirmelerine
  c) Demokratik yurttaşlık bilincini geliştirebilecek eğitim uygulamalarının hayatın tüm alanlarına yayılarak yapılacak çalışmaların okul içi ve okul dışı etkinlikleri içermesine
  d) Öğrencilerin toplumsal hayata sorunların çözümüne yerel düzeyde katılımına ve yöneltici projeler hazırlamaya özendirilmesine
  e) Her bireyin topluma katkı sağlayabileceği göz önüne alınarak tüm etkinliklerde geniş katılımın sağlanmasına
  f) Öğrencilerin yönlendirilmelerine ve kariyer gelişimlerinin desteklenmesine
  g) Sosyal etkinlik çalışmalarının planlanması ve yürütülmesinde öğrencilerin ilgi istek yetenek ve ihtiyaçları ile çevrenin imkân ve şartlarının göz önünde tutulmasına
  h) Etkinliklerde verimi sağlamak için okul ve halk eğitim merkezlerinde oluşturulan öğrenci kulüpleri arasında ortak çalışmalar yapılmasına ve bunların imkânlarından yararlanılmasına


 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  koordine eder. Okul dışı etkinliklerde ilgili birimlerle iş birliği yaparak bu çalışmaların yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır.  GÖNÜLLÜ VELİLERİN BELİRLENMESİ
  Madde 9 — Öğretim yılı başındaki okul–aile birliği toplantısında gönüllü velilerin görev ve sorumluluklarının tanıtımından sonra öğrencilerin sosyal etkinlik çalışmalarına yardımcı olacak gönüllü velilerin seçimi yapılır. Aynı toplantıda Gönüllü Veli Başvuru Formları (EK–10) dağıtılır ve bu formların doldurularak daha sonra kurulacak olan sosyal etkinlikler kuruluna teslim edilmesi istenir.
  Naklen gelen öğrencilerin velilerinin de Kurulca uygun görüldüğü takdirde sosyal etkinlik çalışmalarına katılması sağlanır.
  Veli olmadığı hâlde bu çalışmalara gönüllü olarak katılmak isteyenlerin de Gönüllü Veli Formunu doldurarak okula başvurusu istenir. Uygun görülmesi hâlinde gönüllü veli olarak çalışmaları sağlanır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  TOPLUM HİZMETİ VE ÇALIŞMA ESASLARI


  TOPLUM HİZMETİ
  Madde 12 — Öğrencilerin; ailesine çevreye ve topluma duyarlı gönüllü çalışma bilincine sahip sorun çözen ve çözüm üreten resmî özel sivil toplum kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde çalışma becerilerini geliştirmiş birer fert olarak yetişmeleri için toplum hizmeti çalışmalarına yer verilir.
  Toplum hizmeti çalışmaları öğrencilerin yaş ve bilgi seviyelerine uygun öğrenci kulübü çalışmaları kapsamında ayrı olarak veya bireysel olarak ya da grupla hazırlanacak çalışma planlarına ve projelere göre yaptırılır.
  Toplum hizmeti;
  a) Velilerin okulla iş birliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak
  b) Okulu ve çevresinin güzelleştirilmesi bakım ve onarımının yaptırılması yönünde çalışmalar yapmak
  c) Kendi okulunun veya imkânları yetersiz diğer okulların kitap araç–gereç ve ihtiyaçlarını gidermek için kampanyalar düzenlemek
  d) Alt ve diğer sınıflardaki öğrencilerin ders ödev ve proje çalışmalarına yardımcı olmak
  e) Toplumda Türkçeyi doğru güzel etkili kullanma bilincini geliştirme ve kitap okuma alışkanlığını kazandırmaya yönelik çalışmalar yapmak
  f) Çevreyi korumak güzelleştirmek parklar oluşturmak tarihî ve kültürel değerlerimizi korumak ve yaşatmak için çalışmalarda bulunmak
  g) Toplum kurallarına uyulması için öğrencileri ve halkı bilinçlendirme çalışmaları yapmak
  h) Trafik kurallarına uyulması için öğrencileri ve halkı bilinçlendirme çalışmaları yapmak
  ı) Okul bahçesini çevreyi boş arazi ve alanları ağaçlandırmak erozyonla mücadele etmek yok olmaya yüz tutmuş bitki türlerini korumak ve yetiştirmek için çalışmalar yapmak
  j) İhtiyaç sahibi insanlara yardımcı olmak
  k) Çevrelerindeki yaşlı ve bakıma muhtaç insanlara günlük işlerinde yardımcı olmak
  l) Huzur evlerinde ve çocuk yuvalarındaki insanların hayatlarını kolaylaştırıcı onların toplumla kaynaşmalarını sağlayıcı çalışmalar yapmak


 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  m) Kimsesiz engelli ve sokakta yaşayan çocuklara yardımcı olmak
  n) Sosyal hizmet amaçlı sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına destek sağlamak
  gibi etkinlikleri kapsar.

  TOPLUM HİZMETİ ÇALIŞMA ESASLARI
  Madde 13 — Toplum hizmeti çalışmalarında aşağıda belirtilen hususlar esas alınır.
  a) Öğrenciler bireysel olarak veya grup hâlinde yapacakları toplum hizmeti çalışmalarına Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı veya Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formunu hazırlayıp danışman öğretmenlerine onaylattıktan sonra başlarlar. Projelerini tamamladıklarında Sosyal Etkinlikler Proje Sonuç Raporunu danışman öğretmene verirler.
  b) Öğrenci kulübü çalışmaları kapsamında yapılacak toplum hizmeti çalışmaları da kulüp çalışmaları kapsamında hazırlanacak Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı veya Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formunda belirtilir gerekli onaylar alındıktan sonra uygulamaya konur.
  c) Öğrenciler ilköğretim kurumlarının 1 inci 2 nci ve 3 üncü sınıflarında yılda 15 saat 4–8 inci sınıflarında 20 saat; orta öğretim kurumlarının tüm sınıflarında 25 saat olmak üzere toplum hizmeti çalışmalarına katılırlar.
  d) Öğrencinin seçtiği toplum hizmeti çalışmaları sonucunda velisinin izni alınır (EK–11).
  e) Öğrenci kulübü kapsamında yapılacak toplum hizmeti çalışmalarında halk eğitim merkezleriyle diğer kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği yapılarak bunların imkânlarından yararlanılır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  SOSYAL ETKİNLİKLER İLE İLGİLİ GÖREVLER

  OKUL MÜDÜRÜN GÖREVLERİ
  Madde 14 — Müdür sosyal etkinliklerin mevzuata uygun ve verimli olarak yürütülmesinden sorumludur. Müdür gerekli gördüğü durumlarda görevlendireceği müdür yardımcılarına veya öğretmenlere yazılı olarak yetki ve sorumluluk verebilir.
  Müdür;
  a) Velilere gerekli duyuruları yapar ve onları çalışmalara katılmaya teşvik eder.
  b) Okulun eğitim–öğretime açılışının 3 üncü haftasında öğrenci kulüp ve toplum hizmeti çalışmalarını başlatır.
  c) Danışman öğretmen ve gönüllü velilere rehberlik yapar gerektiğinde yazışmaları koordine eder.
  d) Öğrenci kulübü çalışma planları ile proje önerilerini onaylar.

  DANIŞMAN ÖĞRETMENİN GÖREVLERİ
  Madde 15 — Danışman öğretmen;
  a) Kulübün öğrenci sayısını liste hâlinde sosyal etkinlikler kuruluna bildirir.
  b) Çalışmalarda öğrencileri yaratıcı ve özgün fikirler üretmeye teşvik eder.
  c) Çalışmaların genel gözetim ve rehberliğini sağlar.
  d) Çalışmaların seyrini takip ederek sonucu sosyal etkinlikler kuruluna bildirir.
  e) Kulüp çalışmaları ile ilgili yazışmaları koordine eder.
  f) Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı Sosyal Etkinlikler Proje Uygulama Takvimi Sosyal Etkinlikler Öğrenci Değerlendirme Formu Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formu ve Sosyal Etkinlikler Proje Sonuç Raporunun hazırlanmasına rehberlik eder.
  g) Yapılacak tüm çalışmalarda öğrencilerin duygu ve düşüncelerini etkilemeksizin yazım kuralları ve benzeri konularda yardımcı olur.
  h) Kulüpteki öğrenciler ile toplanır onları yönlendirir ve yapılan çalışmaları değerlendirir.
  ı) Okul müdürüne karşı sorumludur.

  SINIF ÖĞRETMENLERİ İLE SINIF/ŞUBE REHBER ÖĞRETMENLERİNİN GÖREVLERİ
  Madde 16 — Sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenlerinin görevleri şunlardır;


 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  a) Öğretmenler kurulca belirlenen kulüplerin amaçları ve çalışmaları hakkında öğrencileri bilgilendirir.
  b) Öğrencilerin ilgi ve isteklerine göre belirlenen kulüplere göre üye olmalarını sağlar.
  c) Kulüplere öğrenci seçiminde danışman öğretmenle iş birliği yapar.
  d) Sınıflarda oluşturulan öğrenci listelerinin bir örneğini danışman öğretmene bir örneğini de okul yönetimine verir.
  e) Okulda ve çevrede yapabilecekleri toplum hizmetlerini öğrencilere tanıtır.
  f) Öğrencileri ilgi istek ve yetenekleri doğrultusunda toplum hizmeti çalışmalarına yönlendirir. Bu çalışmalarda öğrencilere rehberlik ve danışmanlık yapar.
  g) Kulüp çalışmaları ve toplum hizmetleri ile ilgili projenin hazırlanmasında ve uygulanmasında öğrencilere rehberlik yapar.
  h) Projenin uygulama aşamalarında öğrenci velisiyle iş birliği içinde bulunur.
  ı) Projenin uygulama aşamalarında çalışmaları izler görülebilecek eksikliklerin giderilmesi için gerekli tedbirleri alır.
  j) Çalışmaların sonucunda projeyi değerlendirerek öğrenci değerlendirme formu ile sonucunu gizlilikle okul yönetimine bildirir.

  GÖNÜLLÜ VELİNİN GÖREVLERİ
  Madde 17 — Gönüllü veli;
  a) Proje önerilerinin hazırlanmasında ve proje uygulanması sırasında sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenlerine yardımcı olur.
  b) Etkinliklerin bireysel veya gruplar hâlinde yapılmasına katkı sağlar.
  c) Okul dışı çalışmalarında öğrencilere yardımcı olur.
  d) Gerektiğinde çalışmalara maddî destek sağlar.
  Ayrıca Gönüllü Veliler Hangi İşleri Yapabilirde belirtilen işleri de yapabilirler (EK–9).

  ÖĞRENCİ KULÜBÜ TEMSİLCİSİNİN GÖREVLERİ
  Madde 18 — Temsilci;
  a) Öğrencilerle birlikte yıllık çalışma planlarının hazırlanmasını sağlar ve onaylanması için danışman öğretmene verir.
  b) Yapılacak faaliyetlerle ilgili görev paylaşımını ve görev dağılımını danışman öğretmene bildirir.
  c) Yapılan çalışmalar hakkında danışman öğretmeni bilgilendirir.
  d) Kulüp üyelerinin belirli zamanlarda toplanmasını sağlar.
  e) Kulüp çalışmalarıyla ilgili yazışmaları yapar ve dosyalanmasını sağlar.
  f) Kulüp üyelerince yapılacak proje çalışmalarında koordineyi sağlar.

  ÖĞRENCİLERİN GÖREVLERİ
  Madde 19 — Öğrenciler;
  a) En az bir öğrenci kulübüne üye olur ve en az bir toplum hizmeti yapar.
  b) Toplantı ve çalışmalara düzenli olarak katılırlar.
  c) Toplum hizmeti çalışmalarını düzenli olarak kaydeder çalışmalarında kendilerine rehberlik ve danışmanlık yapan öğretmene her hafta imzalatır.
  d) Proje çalışmalarında yapacakları değişiklikleri sınıf öğretmeni ile sınıf/şube rehber öğretmenine bildirir.
  e) Kendisi ile ilgili doldurması gereken formları zamanında danışman öğretmene verir.
  f) Okul dışında yaptıkları etkinliklerde okulunu en iyi biçimde temsil etmeye çalışır.


  SOSYAL KÜLÜP BAŞKANININ GÖREVLERİ
  1. Kulübün çalışmalarından yıllık çalışma programının uygulanmasından birinci derece sorumludur.
  2. Sosyal kulüp başkanının görevleri şunlardır:


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş