Nöroloji ve Beyin-Sinir Hastalıkları > Akut Bakteriyel Menenjit


Etyoloji
Yaşa ve altta yatan bazı hallere göre değişir.Toplumsal kaynaklı yetişkin menejitinde S.pneumoniae N.menengitidis L.monocytogenes en sık rastlanan etkenlerdir.

Tanı
Klinik bulgular genellikle yetkili olsa da kesin tanı ve etyolojik ayırım için mutlaka BOS incelemesi ve kültürü yapılmalıdır.

Labaratuvar
Göz dibi muayenesinden sonra LP yapılmalı; steril 3 tüpe 2’şer ml BOS alınır;

1.Makroskobik muayene.

2.Biyokimya; protein glikoz ( aynı anda kan şekerine de bakılır) ve klor.

3.Lokosit sayısı ve tipi.

4.BOS yaymalarynda metilen Gram ARB ve çini mürekkebi (kriptokok için) boyamaları yapılır.

5.BOS kültürü; kanlı EMB çukulatamsı ve Lövenstein besiyerlerine ekim.

6.BOS’ta latex aglütinasyon testiyle antijen (sadece S.pneumoniae H.influenzae tip B N.menegitidis ve B grubu streptokoklar tesbit edilir) araştırılır.

-Eğer göz dibinde belirgin staz varsa sadece birkaç damla BOS alınarak kültür ve boyamalar yapılır. BOS’un bulanık olması ve mikroskopide lökosit görülmesi akut bakteriyel menenjit lehinedir.

-Menejit kaynağı olabilecek odaklardan (boğaz sinüs mastoid vb) boya ve kültürler alınır.

-Kan kültürü tam kan periferik yayma tam idrar rutin biyokimya

-Akciğer ve paranasal sinüs filmigerekirse kranial tomografi veya MRI.

-Menenjitlerin bildirimi zorunludur.