Müzik sesi'ni çıkarabilmek için bir enstrümanın üç temel unsura sahip olması gerekir: kaynak rezonatör ve yayıcı (Resim–2). Ses kaynağı havada titreşir; titreşimin bu frekansı perde üst frekansları ise ses rengi olarak algılanır. Rezonatör titreşimi artırarak temel frekansı güçlendirir. Yayıcı yüzey veya aralık şeklinde olup sesi havaya iletir.

Borazanı ele alırsak çalgıcı nefesinden gelen havayla ağızlığı titreştirerek temel bir ses frekansı ve daha üst frekansları oluşturur. Enstrümanın metal borusu rezonatör görevi yaparak titreşimi güçlendirir ve dışa doğru genişleyen menfez (yayıcı) sesi yayar. Borazancı dudak gerginliğini değiştirerek veya düğmelere basarak borazan borusunun uzunluğunu değiştirmek suretiyle farklı frekanslar elde edebilir. Kemanı ele alırsak teller titreşimin kaynağını oluşturur orta hava boşluğu ve üst tahta yüzey rezonatör görevi yapar ve iki yanda bulunan 's' şeklindeki yarıklar ise sesin havada yayılmasını sağlar.Bir şarkıcı ise hava üfleyerek ses kirişlerinde titreşim oluşturur. Ses kirişleri (veya ses telleri) gırtlak duvarından kese şeklinde çıkıntı yapan iki adet çok hususi dokudur. Bu kirişlerin birbirine hızla temas etmesi ve ayrılmasıyla titreşimler meydana gelir. Glotis (nefes borusunun ağzı) açılır ve kapanır. Gırtlağın hemen üstündeki bölge tıpkı borazan ağızlığı gibi sesi daha ilerideki ses bölgesine yani rezonatöre iletir. Dudaklar ise borazanın çıkış menfezinde olduğu gibi yayıcı rolünü üstlenir


Bir başparmak tırnağı büyüklüğünde olan ses kirişleri müzik enstrümanı imalâtçıları için cazip bir âlet olarak görünmez. Küçüklüklerinin yanı sıra çok yumuşak ve süngerimsi dokuları titreşimleri desteklemeye ve çeşitli perdeleri çıkarmaya yetmeyecekmiş gibi görünür. Gırtlağın üzerindeki hava kanalı 15–20 altındaki ise 12–15 cm'dir. Rezonatör görevi gören bu kanalın küçük bir flüt boyutunda olması ayrı bir dezavantajdır. İnsan sesiyle oluşturulan perdeleri yaklaşık olarak elde eden havalı müzik enstrümanları ise boyutça çok büyüktür: borazan yaklaşık 2 metre trombon ise açıldığında yaklaşık 3 metredir.Kaynak tasarımı

Bir kamış veya telin titreşimi destekleyebilmesi için elâstik bir yapıda olması gerekir ki deforme olduğunda eski şeklini alabilsin. Elâstisite; direngenlik veya gerginlik ile irtibatlıdır. Kamışın eğilmeye direngenliği vardır; tel ise gergin durumda titreşir. Bir ses kaynağının direngenliği veya gerginliği kareköklü bir bağıntı ile ses frekanslarını belirler. Bir çelik telin frekansını iki kat artırmak için (perdesini bir oktav artırma) gerginliğini dört katına çıkarmak gerekir. Bu kısıtlayıcı faktörden dolayı sadece gerginliği değiştirerek istenilen frekans aralığını elde etmek mümkün olmaz. Titreşen elemanın uzunluğu değiştirilerek de frekans değiştirilebilir. Titreşen telde frekanslar telin uzunluğu ile ters orantılıdır. Parmakla telin bir ucuna basarak çalgıcı telin titreşen kısmının boyunu ve dolayısıyla frekansları değiştirebilir. Telin titreşen uzunluğu yarıya indirilirse frekans iki katına çıkar. Geniş bir frekans aralığı elde edilebilmesi için enstrümanlarda tek tel yerine birçok tel kullanılır. Böylece telli çalgılarda değişik frekansları elde etmek için üç temel mekanizma bulunur: tel uzunluğunu değiştirmek gerginliği ayarlamak ve çoklu tel kullanmak. Telli enstrüman çalanlar gerginliği etrafına telin sarılı olduğu akort anahtarını çevirmek suretiyle ayarlarlar. Ancak çalma esnasında hem gerginliği hem de uzunluğu aynı anda ayarlamak mümkün değildir.


Rezonans havayolu
Müzik âletlerinde âletin boyutlarını rezonatör belirler. İnsan rezonatörü ise çok küçük olmasına rağmen diğer büyük âletlerin verimi elde edilebilir. Müzik âletlerinde yüzeyler hazneler borular çanlar kaynaktan gelen sesi artırmak için kullanılır. Kemanda teller bir köprü desteği ile üst satıhla irtibatlandırılmıştır. Bu satıh tellerdeki frekanslar ile aynı frekanslarda titreşecek şekilde özel olarak tasarlanmıştır. Böylece teldeki titreşim satıh tarafından artırılır. Üst ve alt satıhların arasındaki hava kütlesi de telin tabiî frekansında titreşir. Fizik kuralına göre bütün kararlı frekanslar temel frekansın (2:1 3:1 4:1...) tamsayı katları olmak zorundadır. Bu geniş frekans spektrumunu karşılayabilmek için rezonatörün yeterince büyük olması gerekir. Bu yüzden borazan 12–2; trombon ise 3–9 metreye kadar uzayabilir. İnsan sesinde ise mesafe çok kısadır; ses kirişlerinden ağız çıkışına kadar sadece 17 cm vardır. Ancak ses yoluna müzik âletlerinde olmayan şeklin değişebilmesi gibi önemli bir hususiyet verilmiştir. Belli perdelerde ve güçlü üst tonlarda ağız bir megafon gibi açılarak ses elde edilir. Bu megafon şekli bir borazana benzetilebilir. Ağız borazanın çıkışındaki çana benzetilebilir. Başka müzik tonlarında ve perdelerinde ise ağız daraltılarak ters megafon şekli kullanılır (Resim–4).

Ses mekanizmamızdaki harikalıkları anlayabilmek için bilim adamları çalışmalarını sürdürmektedirler. Yaratılış harikası bu mekanizmaların daha detaylı analizi sayesinde ileride belki de çok daha küçük hacimde ve performansı yüksek yeni müzik âletleri geliştirilebilecektir.

Dipnotlar
Ingo R. Titze The Human Instrument Scientific American January 2008.
Johan Sundberg The acoustics of the singing voice Scientific American March 1977.
Robert T. Sataloff The human voice Scientific American December 1992.
Levin Edgerton The throat singers of Tuva Scientific American September 1999.

KYNK: Sızıntı Dergisi