Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  bayrak Büyük Eser Nutuk

  Nutuk - 1. Dünya Savaşında Anadolu`nun Durumu ve Kurtuluş Çareleri-1.Bölüm


  Nutuk - 1. Dünya Savaşında Anadolu`nun Durumu ve Kurtuluş Çareleri-1.Bölüm

  Samsun`a Çıktığım Gün Genel Durum ve Görünüş

  1919 yılı Mayısının 19`uncu günü Samsun`a çıktım. Ülkenin genel durumu ve görünüşü şöyledir:

  Osmanlı Devleti`nin içinde bulunduğu grup I. Dünya Savaşı`nda yenilmiş Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş şartları ağır bir ateşkes anlaşması imzalanmış. Büyük Savaş`ın uzun yılları boyunca millet yorgun ve fakir bir durumda. Milleti ve memleketi I. Dünya Savaşı`na sürükleyenler kendi hayatlarını kurtarma kaygısına düşerek memleketten kaçmışlar. Saltanat ve hilâfet makamında oturan Vahdettin soysuzlaşmış şahsını ve bir de tahtını koruyabileceğini hayal ettiği alçakça tedbirler araştırmakta. Damat Ferit Paşa `nın başkanlığındaki hükûmet âciz haysiyetsiz ve korkak. Yalnız padişahın iradesine boyun eğmekte ve onunla birlikte kendilerini koruyabilecekleri herhangi bir duruma razı.

  Ordunun elinden silâhları ve cephanesi alınmış ve alınmakta...

  İtilâf Devletleri ateşkes anlaşmasının hükümlerine uymayı gerekli bulmuyorlar. Birer bahane ile İtilâf donanmaları ve askerleri İstanbul` da. Adana iIi Fransızlar; Urfa Maraş Ayıntap (Gaziantep) İngilizler tarafından işgal edilmiş. Antalya ve Konya`da İtalyan askerî birlikleri Merzifon ve Samsun`da İngiliz askerleri bulunuyor. Her tarafta yabancı subay ve memurlar ile özel ajanlar faaliyette. Nihayet konuşmamıza başlangıç olarak aldığımız tarihten dört gün önce 15 Mayıs 1919`da İtilâl Devletleri`nin uygun bulması ile Yunan ordusu da İzmir`e çıkartılıyor.

  Bundan başka memleketin her tarafında Hristiyan azınlıklar gizli veya açıktan açığa kendi özel emel ve maksatlarını gerçekleştirmeye devleti bir an önce çökertmeye çalışıyorlar.

  Sonradan elde edilen güvenilir bilgi ve belgelerle iyice anlaşılmıştır ki İstanbul Rum Patrikhanesi`nde kurulan Mavri Mira Hey`eti illerde çeteler kurmak ve idare etmek gösteri toplantıları ve propagandalar yaptırmakla meşgul. Yunan Kızılhaç`ı ve Resmî Göçmenler Komisyonu Mavri Mira Hey`eti`nin çalışmalarını kolaylaştırmakla görevli. Mavri Mira Hey`eti tarafını olan yönetilen Rum okullarının izni teşkilâtları yirmi yaşından yukarı gençleri de içine almak üzere her yerde kuruluşunu tamamlıyor.

  Ermeni Patriği Zazen Efendi de Mavri Mira Hey`eti ile birlikte çalışıyor. Ermeni hazırlığı da tıpkı Rum hazırlığı gibi ilerliyor. Trabzon Samsun ve bütün Karadeniz sahillerinde örgütlenmiş olan ve 4 İstanbul`daki merkeze bağlı bulunan Pontus Cemiyeti hiç bir engelle karşılaşmadan kolaylıkla ve başarıyla çalışıyor.

  Bunlara Karşı Düşünülen Kurtuluş Çareleri

  Durumun dehşet ve korkunçluğu karşısında her yerde her bölgede birtakım kimseler tarafından kurtuluş çareleri düşünülmeye başlanmıştı. Bu düşünce ile yapılan teşebbüsler birtakım kuruluşları doğurdu. Örnek olarak Edirne ve çevresinde Trakya - Paşaeli adıyla bir dernek vardı. Doğuda Erzurum`da ve Elâzığ`da Rele genel merkezi İstanbul`da olmak üzere Vilâyât-ı Şarkiye Müdafaa-i hukuk-ı Milliye Cemiyeti kurulmuştu. Trabzon`da Muhafaza-i Hukuk adında bir dernek bulunduğu gibi İstanbul`da da Trabzon ve Havalisi Adem-i Merkeziyet Cemiyeti vardı. Bu dernek merkezinin gönderdiği temsilcilerle Of ilçesinde ve Rize sancağında da şubeler açılmıştı.

  İzmir`in işgal edileceği konusunda Mayısın on üçünden beri açıktan belirtiler görmüş olan İzmir`deki bazı genç vatanseverler ayın 14/15`inci gecesi kendi aralarında bu acıklı durumla ilgili görüşmeler yapmışlar; bir oldubittiye geldiğine şüphe kalmayan Yunan işgalinin ilhakla sonuçlanmasına engel olma kararında birleşerek Redd-i İlhak ilkesini ortaya atmışlardır. Aynı gece bu ilkenin yaygınlaştırılmasını sağlamak üzere İzmir`de Yahudi Maşatlığı`na toplanabilen halk tarafından bir gösteri toplantısı yapılmışsa da ertesi gün sabahleyin Yunan askerlerinin rıhtımda görülmesiyle bu teşebbüsten beklendiği ölçüde sonuç alınamamıştır.

  Milli Kuruluşlar Siyasi Amaç ve Hedefleri

  Bu derneklerin kuruluş amaçları ve siyasî hedefleri hakkında kısaca bilgi vermek uygun olur görüşündeyim.

  Trakya Paşaeli Cemiyeti`nin ileri gelenlerinden bazıları ile daha İstanbul`da iken görüşmüştüm. Bunlar Osmanlı Devleti`nin çökeceğini çok kuvvetli bir ihtimal olarak görüyorlardı. Osmanlı vatanının parçalanma tehlikesi karşısında Trakya`yı mümkün olursa buna Batı Trakya`yı da ekleyerek ve bir bütün olarak İslâm ve Türk topluluğu halinde kurtarmayı düşünüyorlardı. Fakat bu amacı gerçekleştirmek üzere o gün için akıllarına gelen tek çare İngiltere`nin bu mümkün olmazsa Fransa`nın yardımını sağlamaktı. Bu maksatla bazı yabancı devlet adamları ile temas kurma ve görüşme imkânları da aramışlardı. Amaçlarının bir Trakya Cumhuriyeti kurmak olduğu anlaşılıyordu.

  Vilâyât-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti`nin kuruluş amacı da (tüzüklerinin 2. maddesi) Doğu illerinde oturan bütün halkın dinî ve siyasî haklarının serbestçe kullanılmasını sağlayacak meşru yollara başvurmak bu illerdeki Müslüman halkın tarihî ve millî haklarını gerektiğinde medeniyet dünyası karşısında savunmak Doğu illerinde yapılan zulüm ve cinayetlerin sebepleri ile bunları işleyenler ve sebep olanlar hakkında tarafsız soruşturma yapılarak suçluların süratle cezalandırılmalarını istemek. Yerli halk ile azınlıklar arasındaki anlaşmazlığın giderilmesine ve eskiden olduğu gibi iyi ilişkilerin sağlamlaştırılmasına gayret etmek savaş durumunun Doğu illerinde yarattığı yıkım ve yoksulluğa hükûmet nezdinde teşebbüslerde bulunarak elden geldiğince çare aramaktan ibaretti.

  İstanbul`daki yönetim merkezinden verilmiş olan bu direktife uygun olarak Erzurum şubesi Doğu illerinde Türk`ün haklarını korumakla birlikte Ermeni göçü sırasında görülen kötü davranışlarla halkın hiçbir ilgisi bulunmadığını Ermeni mallarının Rus istilâsına kadar korunduğunu buna karşılık Müslümanlara pek gaddarca davranıldığını; hattâ verilen emre aykırı olarak göçten alıkonan bazı Ermenilerin koruyucularına karşı yaptıkları kötülükleri güvenilir belgelerle medeniyet dünyasına duyurmaya ve Doğu illerine dikilmiş olan hırs yüklü bakışları hükümsüz bırakacak çalışmalar yapmaya karar veriyor (Erzurum şubesinin basılı bildirisi )

  Vilâyât-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti`nin Erzurum şubesini ilk olarak kuran kimseler Doğu illerinde yapılan propagandalar ile bunların hedeflerini Türklük Kürtlük - Ermenilik meselelerini bilim teknik ve tarih açılarından inceleyip araştırdıktan sonra ilerideki çalışmalarını şu üç noktada topluyorlar (Erzurum şubesinin basılı raporu) :

  1. Kesinlikle göç etmemek

  2. Derhal ilmî iktisadî ve dinî bakımlardan teşkilâtlanmak

  3. Saldırıya uğrayacak Doğu illerinin her köşesini savunmada birleşmek

  Vilâyât-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti`nin İstanbul`daki yönetim merkezinin medenî ve ilmî yollara başvurarak maksada ulaşabileceği konusunda fazla iyimser olduğu anlaşılıyor. Gerçekten de bu yolda çalışmalar yapmaktan geri durmuyor. Doğu illerindeki Müslüman unsurların haklarını savunmak üzere I.e Pays adında Fransızca bir gazete yayınlıyor. Hâdisât gazetesinin çıkarma hakkını alıyor. Bir yandan da İstanbul`daki İtilâf Devletleri temsilcilerine ve İtilâf Devletleri Başbakanlarına muhtıra veriyor: Avrupa`ya bir hey`et gönderme teşebbüsünde bulunuyor.

  Bu açıklamalardan kolaylıkla anlaşılacağını sanırım ki Vilâyât-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti`nin kuruluşuna yol açan asıl sebep ve düşünce Doğu illerinin Ermenistan`a verilmesi ihtimali oluyor. Bu ihtimalin gerçekleşmesinin de Doğu illeri nüfusunda Ermenilerin çoğunlukta gösterilmesine ve tarihî haklar bakımından onlara öncelik tanınmasına çalışanların ilmî ve tarihî belgelerle dünya kamuoyunu aldatmayı başarmalarına ve bir de müslüman halkın Ermenileri topluca öldüren barbarlar olduğu iftirasının bir gerçekmiş gibi kabulüne bağlı olduğu düşüncesi ağır basıyor. İşte bundan dolayıdır ki dernek aynı gerekçeye dayanarak ve aynı yollardan yürüyerek tarihî ve millî hakları savunmaya çalışıyor.

  Karadeniz sahilindeki bölgelerde de bir Rum Pontus hükûmeti kurulacağı korkusu vardı. Müslüman halkı Rumların boyunduruğu altında bırakmayıp onların yaşama ve var olma haklarını koruma gayesiyle bazı kimseler Trabzon`da da ayrıca bir dernek kurmuşlardı.

  Merkezi İstanbul`da olan Trabzon ve Havalisi Adem-i Merkeziyet Cemiyeti`nin amacı ve siyasî hedefi adından anlaşılmaktadır. Her halde merkezden ayrılmak gayesini güdüyor

  Memleket İçinde ve İstanbul'da Milli Varlığa Düşman Kuruluşlar

  Kurulma yolundaki bu dernekler dışında memleket içinde daha başka birtakım dernek ve kuruluşlar da ortaya çıkmıştır. Bunlar arasında Diyarbakır Bitlis Elâzığ illerinde İstanbul`dan idare edilen Kürt Teali Cemiyeti vardı. Bu derneğin amacı yabancı devletlerin himâyesi altında bir Kürt devleti kurmaktı.

  Konya ve dolaylarında İstanbul`dan yönetilen Tealî-i İslâm Cemiyeti`nin kurulmasına çalışılıyordu. Memleketin hemen her tarafında itilâf ve Hürriyet Sulh ve Selâmet Cemiyetleri de vardı.

  İngiliz Muhripleri Cemiyeti

  İstanbul`da çeşitli maksatlarla gizli ve açık olmak üzere kurulmuş parti veya dernek adı altında birtakım kuruluşlar da vardı.

  İstanbul`da önemli sayılabilecek kuruluşlardan biri İngiliz Muhipleri Cemiyeti idi. Bu addan İngilizlere dost olanların kurduğu bir dernek anlaşılmasın. Bence bu derneği kuranlar kendi şahıslarını ve kendi çıkarlarını gözetenler ile kendi çıkarlarının korunma çaresini Lloyd George (Loyt Corc) hükûmeti aracılığı ile İngiliz himâyesini sağlamakta arayanlardır. Bu zavallıların İngiliz Devleti`nin Osmanlı Devleti`ni bir bütün olarak korumak ve himaye etmek isteğinde olup olamayacağını bir defa olsun dikkate alıp almadıkları üzerinde düşünülmeye değer.

  Bu derneğe girenlerin başında Osmanlı Padişahı ve Halîfe-i Rûy-i Zemîn unvanını taşıyan Vahdettin Damat Ferit Paşa Dahiliye Nâzırı olan Ali Kemal Âdil ve Mehmet Ali Beyler ile Sait Molla bulunuyordu. Dernekte Rahip Frew (Fru) gibi İngiliz milletinden bazı macera heveslileri de vardı. Yapılan işlemlerden ve gösterilen faaliyetlerden anlaşıldığına göre derneğin başkanı Rahip Frew idi:

  Bu derneğin iki yönü ve iki ayrı niteliği vardı. Biri açık yönü ve usulüne uygun teşebbüslerle İngiliz himâyesini sağlama amacına yönelmiş olan niteliği idi. Öteki de gizli yönüydü. Asıl faaliyet bu gizli yöndeydi. Memleket içinde örgütlenerek isyan ve ihtilâl çıkarmak millî şuuru felce uğratmak yabancı müdahalesini kolaylaştırmak gibi haince teşebbüsler derneğin bu gizli kolu tarafından idare edilmekte idi. Sait Molla`nın derneğin açıktan yaptığı çalışmalarında olduğu gibi gizli çalışmalarında da ondan daha çok rol oynadığı görülecektir. Bu dernek hakkında söylediklerim sırası geldikçe yapacağım açıklamalar ve gereğinde göstereceğim belgelerle daha kolay anlaşılacaktır.

  Amerikan Mandası İsteyenler

  İstanbul`da erkekli kadınlı ileri gelen bir kısım kimseler de gerçek kurtuluşun Amerikan mandasını sağlamakta olduğu görüşünde idiler.

  Bu görüşte olanlar düşüncelerinde çok direndiler. En doğru yolun kendi görüşlerinin benimsenmesinde olduğunu ispata çok çalıştılar. Sırası gelince bu konuda da bazı açıklamalar yapacağım.

  Ordumuzun Durumu

  Genel durumu ortaya koyabilmek için ordu birliklerinin nerelerde ve ne durumda olduklarını da açıklamak isterim. Anadolu`da başlıca iki ordu müfettişliği kurulmuştu.

  Ateşkes anlaşması ilân edilir edilmez birliklerin savaşçı erleri terhis edilmiş silâh ve cephanesi elinden alınmış savaş gücünden yoksun bir takım kadrolar haline getirilmiştir.

  Merkezi Konya`da bulunan İkinci Ordu Müfettişliği`ne bağlı birliklerin durumu şöyle idi :

  Bir tümeni (41`inci Tümen) Konya`da bir tümeni de (23`üncü Tümen) Afyonkarahisarı`nda bulunan 12`nci Kolordu karargâhıyla Konya`da bulunuyordu. İzmir`de esir olan 17`nci Kolordu`nun Denizli`de bulunan 57`nci Tümeni de bu kolorduya bağlanmıştı.

  Bir tümeni (24`üncü Tümen) Ankara`da bir tümeni de ( 11`inci Tümen) Niğde`de bulunan 20`nci Kolordu karargâhıyla Ankara`da idi. İzmit`te bulunan 1`inci Tümen İstanbul`daki 25`inci Kolordu`ya bağlanmıştı. İstanbul`da da 10`uncu Kafkas Tümeni vardı.

  Balıkesir ve Bursa bölgesinde bulunan 61`inci ve 56`ncı Tümenler karargâhı Bandırma`da bulunan İstanbul`a bağlı 14`üncü Kolordu`yu oluşturuyordu. Bu kolordunun komutanı Meclis`in açılışına kadar merhum Yusuf İzzet Paşa idi.

  3`üncü Ordu Müfettişliği ki müfettişi ben idim; karargâhımla Samsun`a çıkmış bulunuyordum. Doğrudan doğruya emrim altında olmak üzere iki kolordu vardı. Bunlardan biri merkezi Sivas`ta bulunan 3`üncü Kolordu`dur. Komutanı yanımda getirdiğim Albay Refet Bey`dir. Bu kolorduya bağlı bir tümenin ( 5`inci Kafkas Tümeni ) merkezi Amasya`da ötekinin merkezi de Samsun`daydı. Diğeri merkezi Erzurum`da bulunan 15`inci Kolordu idi. Komutanı Kâzım Karabekir Paşa`ydı. Bu kolordunun tümenlerinden birinin` (9`uncu Tümen) merkezi Erzurum`da komutanı Rüştü Bey; ötekinin (3`üncü Tümen) merkezi Trabzon`da idi. Komutanı Yarbay Hâlit Bey` di. Hâlit Bey İstanbul`a çağrılmış olduğundan komutadan çekilerek Bayburt`ta gizlenmiş tümen vekâletle idare ediliyor. Kolordunun öteki iki tümeninden 12`nci Tümen Hasankale`nin doğusunda sınırda11`inci Tümen Bayezıt`ta bulunuyordu.

  Diyarbakır bölgesinde bulunan 2 tümenli 13`üncü Kolordu müstakildi. İstanbul`a bağlı bulunuyordu. Bir tümeni (2`nci Tümen) Siirt`te öteki tümeni (5`inci Tümen) Mardin`de idi.

  Müfettişlik Görevimin Geniş Yetkileri

  Benim bu iki kolorduya doğrudan doğruya emir ve komuta vermekten daha ileri bir yetkim vardı ki müfettişlik bölgesine yakın olan askerî birliklere de tebligat yapabilecektim. Aynı şekilde bölgemde bulunan ve bölgeme komşu olan illere de tebligatta bulunabilecektim.

  Bu yetkiye göre Ankara`da bulunan 20`nci Kolordu ve bunun bağlı bulunduğu müfettişlik ile Diyarbakır`daki kolordu ile ve hemen hemen Anadolu`nun bütün sivil yönetim amirleriyle ilişkiler kurabilecek ve yazışmalar yapabilecektim.

  Bu geniş yetkinin beni İstanbul`dan sürmek ve uzaklaştırmak maksadıyla Anadolu`ya gönderenler tarafından bana nasıl verilmiş olduğu garibinize gidebilir. Hemen ifade etmeliyim ki onlar bu yetkiyi bana bilerek ve anlayarak vermediler. Ne pahasına olursa olsun benim İstanbul`dan uzaklaşmamı isteyenlerin buldukları gerekçe Samsun ve dolaylarındaki güvensizlik olaylarını yerinde görüp tedbir almak üzere Samsun`a kadar gitmekti. Ben bu görevin yerine getirilmesinin bir makam ve yetki sahibi olmaya bağlı bulunduğunu ileri sürdüm. Bunda hiçbir sakınca görmediler. O tarihte Genelkurmay`da bulunan ve benim maksadımı bir dereceye kadar sezmiş olan kimselerle görüştüm. Müfettişlik görevini buldular; yetki konusu ile ilgili talimatı da ben kendim yazdırdım. Hattâ Harbiye Nazırı olan Şakir Paşa bu talimatı okuduktan sonra imzalamaya çekinmiş; anlaşılır anlaşılmaz bir biçimde mührünü basmıştır.

  Genel Durumun Dar Bir Çerçeve İçinden Görünüşü

  Bu açıklamalardan sonra genel durumu daha dar bir çerçeve içine alarak çabucak ve kolayca hep birlikte gözden geçirelim:

  Düşman devletler Osmanlı devlet ve memleketine karşı maddî ve manevî saldırıya geçmişler. Onu yok etmeye ve paylaşmaya karar vermişler. Padişah ve halife olan zat hayat ve rahatını kurtarabilecek çareden başka bir şey düşünmüyor. Hükûmeti de aynı durumda. Farkında olmadığı halde başsız kalmış olan millet karanlıklar ve belirsizlikler içinde olup bitecekleri beklemekte. Felâketin dehşet ve ağırlığını kavramaya başlayanlar bulundukları çevreye ve alabildikleri etkilere göre kendilerince kurtuluş çaresi saydıkları tedbirlere başvurmakta... Ordu ismi var cismi yok bir durumda. Komutanlar ve subaylar I. Dünya Savaşı`nın bunca çile ve güçlükleriyle yorgun vatanın parçalanmış olduğunu görmekle yürekleri kan ağlıyor; gözleri önünde derinleşen karanlık felâket uçurumu kenarında beyinleri bir çare kurtuluş çaresi aramakla meşgul...

  Burada pek önemli olan bir noktayı da belirtmeli ve açıklamalıyım. Millet ve ordu Padişah ve Halife`nin hâinliğinden haberdar olmadığı gibi o makama ve o makamda bulunana karşı asırların kökleştirdiği din ve gelenek bağları dolayısıyla da içten gelerek boyun eğmekte ve sadık. Millet ve ordu bir yandan kurtuluş çaresi düşünürken bir yandan da yüzyıllardır süregelen bu alışkanlık dolayısıyla kendinden önce yüce hilâfet ve saltanat makamının kurtarılmasını ve dokunulmazlığını düşünüyor. Halifesiz ve padişahsız kurtuluşun anlamını kavrama yeteneğinde değil... Bu inanca aykırı bir düşünce ve görüş ileri süreceklerin vay haline! Derhal dinsiz vatansız hain ve istenmeyen kişi olur...

  Diğer önemli bir noktayı da belirtmek gerekir. Kurtuluş çaresi ararken İngiltere Fransa İtalya gibi büyük devletleri gücendirmemek temel ilke olarak kabul edilmekte idi. Bu devletlerden yalnız biri ile bile başa çıkılamayacağı kuruntusu hemen bütün kafalarda yer etmişti. Osmanlı Devleti`nin yanında koskoca Almanya Avusturya - Macaristan varken hepsini birden yenip yerlere seren İtilâf kuvvetleri karşısında yeniden onlarla çatışmaya varabilecek durumlara girmekten daha büyük mantıksızlık ve akılsızlık olamazdı.

  Bu zihniyette olan yalnız halk değildi; özellikle seçkin ve aydın denen insanlar böyle düşünüyordu.

  O halde kurtuluş çaresi ararken iki şey söz konusu olmayacaktı. Önce İtilâf Devletleri`ne karşı düşmanca tavır alınmayacak; sonra Padişah ve Halife`ye canla başla bağlı ve sadık kalmak temel şart olacaktı.

  Düşünülen Kurtuluş Çareleri

  Şimdi Efendiler müsaade buyurursanız size bir soru sorayım: Bu durum ve şartlar karşısında kurtuluş için nasıl bir karar akla gelebilirdi?

  Açıkladığım hususlara ve yaptığım gözlemlere göre üç türlü karar ortaya atılmıştır.

  Birincisi İngiliz himâyesini istemek

  İkincisi Amerikan mandasını istemek

  Bu iki türlü karar sahipleri Osmanlı Devleti`nin bir bütün halinde korunmasını düşünenlerdir. Osmanlı topraklarının çeşitli devletler arasında taksimi yerine imparatorluğu tek bir devletin koruyuculuğu altında bulundurmayı tercih edenlerdir.

  Üçüncü karar bölgesel kurtuluş çarelerine başvurmuştur. Söz gelişi bazı bölgeler kendilerinin Osmanlı Devleti`nden koparılacağı görüşüne karşı ondan ayrılmama tedbirlerine başvuruyordu. Bazı bölgeler de Osmanlı Devleti`nin ortadan kaldırılacağını ve Osmanlı ülkesinin taksìm edileceğini oldubitti kabul ederek kendi başlarını kurtarmaya çalışıyordu.

  Bu üç türlü kararın gerekçesi yaptığım açıklamalarda yer almıştır.

  Benim Kararım

  Efendiler ben bu kararların hiçbirinde isabet görmedim. Çünkü bu kararların dayandığı bütün deliller ve mantıklar çürüktü temelsizdi. Gerçekte içinde bulunduğumuz o tarihte Osmanlı Devleti`nin temelleri çökmüş ömrü tamamlanmıştı. Osmanlı memleketleri tamamen parçalanmıştı. Ortada bir avuç Türk`ün barındığı bir ata yurdu kalmıştı. Son mesele bunun da taksimini sağlamaya çalışmaktan ibaretti. Osmanlı Devleti onun istiklâli padişah halife hükûmet bunların hepsi anlamı kalmamış birtakım boş sözlerden ibaretti.

  Neyin ve kimin dokunulmazlığı için kimden ne gibi yardım sağlanmak isteniyordu?

  O halde ciddî ve gerçek karar ne olabilirdi?

  Efendiler bu durum karşısında bir tek karar vardı. O da millî hâki`miyete dayanan kayıtsız şartsız bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak!

  İşte daha İstanbul`dan çıkmadan önce düşündüğümüz ve Samsun`da Anadolu topraklarına ayak basar basmaz uygulanmasına başladığımız karar bu karar olmuştur.

  Ya İstiklal Ya Ölüm

  Bu kararın dayandığı en güçlü muhakeme ve mantık şuydu:

  Temel ilke Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Bu ilke ancak tam istiklâle sahip olmakla gerçekleştirilebilir. Ne kadar zengin ve bolluk içinde olursa olsun istiklâlden yoksun millet medeni insanlık dünyası karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye layık görülemez.

  Yabancı bir devletin koruyup kollayıcılığını kabul etmek insanlık vasıflarından yoksunluğu güçsüzlük ve miskinliği itiraftan başka bir şey değildir. Gerçekten de bu seviyesizliğe düşmemiş olanların isteyerek başına bir yabancı efendi getirmelerine asla ihtimal verilemez.

  Hâlbuki Türk`ün haysiyeti gururu ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet esir yaşamaktansa yok olsun daha iyidir!...

  O halde ya istiklal ya ölüm!

  İşte gerçek kurtuluş isteyenlerin parolası bu olacaktır. Bir an için bu kararın uygulanmasında başarısızlığa uğranacağını farz edelim. Ne olacaktı? Esirlik!

  Peki efendim. Öteki karalara boyun eğme durumunda sonuç bunun aynı değil miydi?

  Şu farkla ki istiklali için ölümü göze alan bir millet insanlık haysiyet ve şerefinin gereği olan bütün fedakârlığı yapmakla teselli bulur ve hiç şüphesiz esirlik zincirini kendi elleriyle boynuna geçiren miskin haysiyetsiz bir millete bakarak dost ve düşman gözündeki yeri bambaşka olur.

  Sonra Osmanlı hânedan ve saltanatının devam ettirilmesine çalışmak elbette Türk milletine karşı en büyük kötülüğü işlemekti. Çünkü millet her türlü fedakârlığı göze alarak istiklalini kazanmış olsa da saltanat sürüp gittiği takdirde bu istiklale kazanılmış gözüyle bakılamazdı. Artık vatan ve milletle hiçbir vicdan ve fikir bağlantısı kalmamış bir sürü delinin devlet ve milletin istiklâl ve haysiyetinin koruyucusu mevkiinde bulundurulmasına nasıl göz yumulabilirdi?

  Halifeliğin durumuna gelince ilim ve tekniğin nurlara boğduğu gerçek medeniyet dünyasında gülünç sayılmaktan başka bir yanı kalmış mıydı?

  Görülüyor ki verdiğimiz kararın uygulanmasını sağlayabilmek için daha milletin alışkın olmadığı bazı konulara dokunmak gerekiyordu. Ortaya atılmasında kamuoyu bakımından büyük sakıncalar doğuracağı sanılan hususların dile getirilmesinde kaçınılmaz bir zaruret vardı.

  Osmanlı Hükümeti`ne Osmanlı padişahına ve Müslümanların halifesine başkaldırmak bütün milleti ve orduyu ayaklandırmak gerekiyordu.

  Uygulamayı Safhalara Ayırmak ve Basamak Basamak İlerleyerek Hedefe Varmak

  Türk ata yurduna ve Türk`ün istiklâline saldıranlar kimler olursa olsun onlara bütün milletçe silâhla karşı koymak ve onlarla çarpışmak gerekiyordu. Bu önemli kararın bütün gerek ve zaruretlerini daha ilk gününde açığa vurup ifade etmek elbette isabetli olamazdı. Uygulamayı birtakım safhalara ayırmak olaylardan ve olayların akışından yararlanarak milletin duygu ve düşüncelerini hazırlamak ve basamak basamak ilerleyerek hedefe ulaşmaya çalışmak gerekiyordu. Nitekim öyle olmuştur. Eğer dokuz yıllık faaliyetimiz ve yaptıklarımız bir mantık silsilesi ile gözden geçirilirse ilk günden bugüne kadar takip ettiğimiz genel doğrultunun ilk kararın çizdiği yoldan ve yöneldiği hedeften asla sapmamış olduğu kendiliğinden anlaşılır.

  Burada zihinlerde yer etmiş olması ihtimali bulunan bazı kararsızlık düğümlerinin çözülmesini kolaylaştırmak için bir gerçeği hep birlikte gözden geçirmeliyiz. Yapılan Millî Mücadele dıştan gelen saldırıya karşı vatanın kurtuluşunu tek hedef olarak kabul ettiğine göre bu Millî Mücadele`nin başarıya yaklaştıkça safha safha bugünkü döneme kadar millî irade rejiminin bütün ilke ve gereklerini yerine getirmesi tabiî ve kaçınılmaz bir tarihî akış idi. Bu kaçınılmaz tarihî akışı gelenekten gelen alışkanlığı ile hemen sezmiş olan hükümdar ailesi ilk andan başlayarak Milli Mücadele`nin amansız düşmanı kesildi. Bu kaçınılmaz tarihî akışı daha başlangıçta ben de görmüş ve sezmiştim. Ancak sonuna kadar devam etmiş olan bu sezgimizi başlangıçta bütün yönleri ile açığa vurup ifade etmedik. Gelecekteki ihtimaller üzerinde fazla konuşmak giriştiğimiz gerçek ve maddî mücadeleye hayalî bir macera niteliği verdirebilirdi. Dış tehlikenin yakın etkilerini derinden duyanlar arasında geleneklerine düşünce kabiliyetlerine ve ruh yapılarına aykırı olan muhtemel değişmelerden ürkeceklerin ilk anda direnme güçlerini harekete geçirebílirdi. Başarı için pratik ve güvenilir yol her safhayı vakti geldikçe uygulamaktı. Milletin gelişmesini ve yükselmesini sağlayacak doğru yol buydu. Ben de bu yolda yürüdüm.

  Ancak bu pratik ve güvenilir başarı yolu yakın çalışma arkadaşlarım olarak tanınmış kimselerden bazıları ile aramızda zaman zaman görüşler davranışlar veya yapılan çalışmalardaki uygulamalar bakımından temel veya ikinci derecede birtakım anlaşmazlıkların kırgınlıkların ve hattâ ayrılmaların da sebebi ve açıklayıcısı olmuştur. Millî Mücadele`ye beraber başlayan yolculardan bazıları millî hayatın bugünkü cumhuriyete ve cumhuriyet kanunlarına kadar uzanan gelişmelerinde kendi fikir ve ruh kabiliyetlerinin kavrayış sınırı bittikçe bana karşı direnişe ve muhalefete geçmişlerdir. Bu noktalara aydınlanmanız ve kamuoyunun aydınlanmasına yardımcı olmak için sırası geldikçe birer birer işaret etmeye çalışacağım.

  Milli Sır

  Bu son sözlerimi özetlemek gerekirse diyebilirim ki ben milletin vicdanında ve geleceğinde hissettiğim büyük gelişme kabiliyetini bir millî sır gibi vicdanımda taşıyarak yavaş yavaş bütün bir topluma uygulatmak mecburiyetinde idim.

  Ordu İle Temas

  Şimdi Efendiler ilk iş olmak üzere bütün ordu ile temasa geçmek gerekiyordu. Erzurum`daki 15` inci Kolordu Komutanı`na 21 Mayıs 1919`da yazdığım bir şifrede :

  ``Genel durumumuzun almakta olduğu tehlikeli şekilden pek üzüldüğümü ve elem duyduğumu millet ve memlekete borçlu olduğumuz bu son vicdan görevini yakından ortak bir çalışma ile yerine getirmemin mümkün olacağı inancı ile bu son memuriyeti kabul ettiğimi; bir an önce Erzurum`a gitmek isteğinde bulunduğumu ancak Samsun ve dolayları güvenlik yetersizliği yüzünden kötü bir sona uğrama tehlikesi ile karşı karşıya geldiğinden buralarda birkaç gün daha kalmak zarureti doğduğunu bildirdikten sonra beni şimdiden aydınlatmaya yarayacak hususlar varsa bildirilmesini rica ettim.

  Gerçekten de Samsun ve dolaylarında Rum çetelerinin Müslüman halka saldırması ve zaten vasıtasız bırakılmış olan bölge yöneticilerinin yabancıların da işe karışmaları yüzünden hiçbir tedbir alamaması durumu güçleştirmişti.

  Tanıdığımız ve kendisinden büyük enerji beklediğimiz bir zatın Samsun`a mutasarrıf olarak tayinini sağlamak için teşebbüste bulunmakla birlikte 3`üncü Kolordu Komutanı`nı geçici olarak Canik mutasarrıflığına atadım. Bölgede elden gelen bütün tedbirlerin alınmasına özellikle halkın gerçek durum üzerinde aydınlatılmasına ve orada bulunan yabancı birlik ve subaylardan çekinmeye ve korkmaya gerek olmadığının anlatılmasına önem verildi ve hemen o bölgede millî teşkilât kurulmasına girişildi.

  23 Mayıs 1919`da Ankara`da bulunan 20`nci Kolordu Komutanı`na: Samsun`a geldiğimi kendisi ile daha sıkı ilişki kurmak istediğimi ve İzmir dolaylarına dair daha kolaylıkla alabileceği bilgilerden haberdar olmak istediğimi bildirdim.

  Bu kolordunun durumu ile daha İstanbul`da iken ilgilenmiştim. Güneyden Ankara bölgesine trenle nakli söz konusu idi. Bu nakliyatın engellenmekte olduğunu anlamış bulunduğumdan İstanbul`dan hareketim günlerinde Genelkurmay Başkanı olan Cevat Paşa`dan kolordunun trenle nakli gecikirse karadan yürüyerek Ankara`ya sevkini rica etmiştim. Bundan dolayı sözünü ettiğim şifreli telgrafımda20`nci Kolordu birliklerinin bütün mevcudu ile Ankara`ya gelmeyi başarıp başaramayacağını sordum. Canik sancağı hakkında bilgi verdikten sonra bir iki güne kadar Samsun`dan karargâhımla bir süre için Havza`ya gideceğimi ve mutlaka Samsun`dan hareketimden önce beni aydınlatacak bilgileri beklediğimi yazdım.

  20`nci Kolordu Komutanından üç gün sonra 26 Mayıs 1919`da aldığım cevapta İzmir`den düzenli bilgi alamadıklarını Manisa`nın da işgal edildiğini telgraf memurlarının haber verdiğini kolordunun Ereğli`de bulunan birliklerinin hepsini trenle nakletmeyi başaramadıklarından karadan yürüyüşe başladıklarını ancak aradaki uzaklık dolayısıyla Ankara`ya ne zaman varacaklarının belli olmadığını bildiriyordu.

  Kolordu Komutanı aynı telgrafında Afyonkarahisar`da bulunan 23`üncü Tümen`in mevcudunun azlığından ve orada ellerine geçen erleri bu tümene göndermekte olduklarından söz ettikten sonra Kastamonu ve Kayseri dolaylarından güvenlik bozucu bazı olaylarla ilgili haberler gelmeye başladığını bildiriyor ve zaman zaman bilgi vereceğini yazıyordu.

  27 Mayıs 1919 tarihinde Havza`dan 20`nci Kolordu Komutanı`ndan ve aynı zamanda bu kolordunun bağlı bulunduğu Konya`daki Ordu Müfettişliği`nden Afyonkarahisar`daki tümenin takviyesi için hangi kaynaklardan yararlanılmakta olduğunu ve kuvvetinin arttırılmasına maddi imkân bulunup bulunmadığını bugünkü şartlara ve durumumuza göre bu tümene nasıl bir görev verilmesinin düşünüldüğünü sordum.

  Kolordu Komutanı 28 Mayıs 1919`da sorduğum hususlarla ilgili bilgi veriyor ve 23`üncü Tümen düşman bir işgal durumu karşısında yerini terk etmeyecek ve saldırıya uğrarsa bölge halkından alacağı yardımla kendi kesimini savunacaktır diyordu.

  Ordu Müfettişi de 30 Mayıs 1919`da verdiği cevapta 23`üncü Tümen Karahisar`daki güvenliği korumakla birlikte her türlü işgal olayına her türlü vasıtayla karşı koyacaktır diyordu. Bu vasıtaların hazırlanmakta olduğunu ve Konya`da orduya yardımcı olabilecek bir kuvvetin hazırlanmasına çalışıldığını ancak bu kuvvetin bir adının ve unvanının bulunmadığını bildiriyordu.

  Ben müfettişliğe yazdığım telgrafta Konya`da bir vatan ordusu kurulmaktadır diye bazı haberler yayılmıştır bunun içyüzü ve teşkilatı nedir demiştim. Böyle bir soruyu yöneltmekten maksadım biraz da onları özendirmek ve harekete geçirmekti. Müfettişliğin verdiği son bilgi bunun üzerinedir.

  Kolordu Komutanı bu açıklama isteğime Konya`da vatan ordusunun kurulduğundan haberdar değilim demişti.

  20` nci Kolordu ve Konya`daki Ordu Müfettişliği ile kurduğum temas sonunda edindiğim bilgilerden dikkat ve uyanıklığı gerektiren noktaları 1 Haziran 1919`da Erzurum`daki 15`inci Kolordu Samsun`daki 3` üncü Kolordu ve Diyarbakır`daki 13`ncü Kolordu Komutanlarına bildirdim.

  Trakya`da bulunan kuvvet ve komuta durumunu bilmiyordum. O bölge ile de temas kurmak gerekiyordu. Bu maksatla İstanbul`da Genel Kurmay Başkanı Cevat Paşa`dan 16 Haziran 1919`da özel şifre ile - Cevat Paşa ile İstanbul`dan ayrıldığım gün gizli ve özel bir şifre kararlaştırmıştık- Edirne`de Kolordu Komutanının kim olduğunu ve Cafer Tayyar Bey`in nerede bulunduğunu sordum. Cevat Paşa 17 Haziranda cevap verdi. Cafer Tayyar Bey`in 1`inci Kolordu Komutanı olarak Edirne`de bulunduğunu öğrendim.

  Amasya`dan 18 Haziran 1919 tarihinde Edirne`de 1`inci Kolordu Komutanı Cafer Tayyar Bey `e şifre ile verdiğim direktifte başlıca şu hususları belirttim: Millî istiklâlimizi boğan ve vatanımızın parçalanması tehlikelerini hazırlayan İtilâf Devletleri`nin yaptıkları İstanbul hükûmetinin esir ve güçsüz durumu sizce de bilinmektedir.

  Milletin kaderini böyle bir hükûmetin eline teslim etmek yıkılmaya mahkûm olmaktır.

  Trakya ve Anadolu`daki millî teşkilâtların birleştirilmesi ve milletin sesini bütün gürlüğü ile dünyaya duyurabilmesi için güvenli bir yer olan Sivas`ta ortak ve güçlü bir hey`et kurulması kararlaştırılmıştır.

  Trakya Paşaeli Cemiyeti yetki sahibi olmamak üzere İstanbul`da bir hey`et bulundurabilir.

  Ben İstanbul`da iken Trakya Cemiyeti üyelerinden bazılarıyla görüşmüştüm. Şimdi zaman geldi. Gereken kimselerle gizlice görüşerek derhal teşkilât kurunuz ve benim yanıma da temsilci olarak değerli bir iki kişi gönderiniz. Onlar gelinceye kadar Edirne ilinin haklarının savunucusu olmak üzere teşkilât üyelerinin beni vekil seçtiklerini belirten imzalı bir belgeyi kendi imzasıyla ve şifreli telgrafla bildiriniz.

  İstiklâlimizi kazanıncaya kadar bütün milletle birlikte fedakârca çalışacağıma mukaddesatım üzerine yemin ettim. Artık benim için Anadolu`dan hiçbir yere gitmemek kararı kesindir.

  Trakya`nın manevî gücünü yükseltmek maksadıyla bu talimâta şu bilgileri de ekledim: Anadolu halkı baştan aşağı bölünmez bir bütün haline getirildi. Kararlar istisnasız bütün komuta hey`etleri ve arkadaşlarımızla birlikte alınıyor. Vali ve mutasarrıfların hemen hepsi bizimle beraberdir. Anadolu`daki millî teşkilât ilçe ve bucaklara kadar genişledi. İngiliz himayesi altında bağımsız bir Kürdistan kurulması ile ilgili propaganda ortadan kaldırıldı ve taraftarları yola getirildi. Kürtler Türklerle birleşti.

  Yunan Ordusunun Manisa ve Aydın Çevresini İşgali

  Bu tarihe kadar Yunan ordusunun Manisa ve Aydın çevrelerini de işgal etmiş olduklarını öğrendim. Fakat İzmir`de ve Aydın`da bulunduklarını bildiğim kuvvetlerin ne durumda olduklarına dair daha hiçbir yerden açık bir bilgi elde edemiyordum. Doğrudan doğruya bu kuvvet komutanlarına da bazı emirler yazmıştım. Nihayet 29 Haziran`da 56` ncı Tümen Komutanı Bekir Sami Bey`in iki gün önceki tarihli bir şifreli telgrafını aldım.

  56`ncı Tümen`e İzmir`de Hurrem Bey adında biri komuta ediyormuş. Bu zat ve İzmir`deki iki alayın kılıç artığı subaylarıyla birlikte hemen hepsi esir olmuşlar. Yunanlılar bunları gemilerle Mudanya`ya götürmüşler. Bekir Sami Bey bu kılıç artıklarının komutasını ele almak üzere gönderilmiş.

  Bekir Sami Bey 27 Haziran 1919 tarihli telgrafında 22 Haziran 1919 tarihli iki emrimi ancak 27 Haziran`da Bursa`ya vardığında alabildiğini söylüyor. Verdiği bilgi ve yaptığı açıklamada: Millî gayeleri gerçekleştirecek yeterli vasıtaları bulamadığımdan ve tümenimi yeniden düzenleyip yoluna koyabilirsem daha iyi hizmetlerin yapılmasını mümkün gördüğümden 21 Haziran sabahı Kula`dan Bursa`ya doğru harekete mecbur oldum. Bununla birlikte ve birçok engele rağmen millî bir mücadelenin memleketin kurtarılması için kaçınılmaz olduğu düşüncesini her tarafa yaymayı başardım diyor. Düşündüklerime ve yaptıklarıma sarsılmaz inancı olduğunu bildiriyor. Bu konuda hemen temaslara başladığını Çine`de bulunan 57`nci Tümen`e de emir vermemi kendisine de emir vermekte devam etmemi istiyordu.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Nutuk - Milli Teşkilatların Kurulması ve Kongreler - 2. Bölüm

  Nutuk - Milli Teşkilatların Kurulması ve Kongreler - 2. Bölüm

  2. Bölüm: Milli Teşkilatların Kurulması ve Kongreler

  Milli Teşkilatın Kurulması ve Milletin Uyarılması

  Bir hafta kadar Samsun`da ve 25 Mayıstan 12 Hazirana kadar Havza`da kaldıktan sonra Amasya`ya gittim. Bu süre içinde bütün yurtta millî teşkilât kurulması gereğini bir genelge ile bütün komutanlara ve sivil idare âmirlerine bildirdim.

  Dikkate değer bir noktadır ki İzmir`in onun arkasından da Manisa ve Aydın`ın işgali ile yapılan saldırı ve zulümler hakkında millet daha aydınlanmamış; millî varlığa vurulan bu korkunç darbeye karşı açıktan açığa herhangi bir tepki ve şikâyet gösterilmemişti. Milletin bu haksız darbe karşısında sessiz ve hareketsiz kalması elbette kendi lehine yorumlanamazdı. Onun için milleti uyarıp harekete getirmek gerekirdi. Bu maksatla 28 Mayıs 1919 tarihinde valilere ve bağımsız mutasarrıflıklara Erzurum`da 15` inci Kolordu Ankara`da 20`nci Kolordu ve Diyarbakır`da l3` üncü Kolordu Komutanlıklarına Konya`da Ordu Müfettişliği`ne şu yolda birer genelge gönderdim:

  İzmir`in ve maalesef bunun arkasından da Manisa ve Aydın`ın işgali gelecekteki tehlikeyi daha açık olarak sezdirmiştir. Yurt bütünlüğümüzün korunması için milletçe gösterilen tepkinin daha canlı ve sürekli olması gerekir. Yaşayışımızda ve millî bağımsızlığımızda gedikler açan işgal ve ilhak gibi olaylar bütün millete kan ağlatmaktadır. Izdıraplar dindirilemiyor. Sindirilmesi ve katlanılması mümkün olmayan bu duruma derhal son verilmesinin bütün medenî milletlerle büyük devletlerin adalet ve nüfûzundan sabırsızlıkla beklendiğini göstermek maksadıyla önümüzdeki hafta içinde ve çeşitli illere göre pazartesi başlayıp çarşamba günü müracaatın arkası alınmak üzere büyük ve heyecanlı mitingler yapılarak millî gösterilerde bulunulması bunun bütün kasaba ve köylere kadar yaygınlaştırılması bütün büyük devletlerin temsilcileriyle Bâbıâli`ye etkileyici telgraflar çekilmesi yabancıların bulunduğu yerlerde yabancılar da etki altına alınmakla birlikte düzenlenen millî gösterilerde terbiye ve ağırbaşlılığın titizlikle korunması Hristiyan halka karşı saldırı gösteri ve düşmanlık gibi tavır ve davranışlardan sakınılması zaruridir. Yüksek şahsiyetinizin bu konularda duyarlı ve etkili bulunmaları dolayısıyla işin iyi idare edileceğine ve başarıya ulaşacağına bendenizin tam bir güveni vardır. Sonuçtan haberdar buyrulmamı rica ederim.

  Mitingler Milli Gösteriler

  Verdiğim bu talimat üzerine her yerde gösteri toplantıları yapılmaya başlandı.

  Yalnız sınırlı birkaç yerde bazı yersiz korkularla kararsızlığa düşüldüğü anlaşılmıştır. Örnek olarak15` inci Kolordu Komutanı`nın Trabzon hakkında gönderdiği 9 Haziran 1919 tarihli şifreden miting sırasında Rumların uygunsuz davranışlarda bulunabilecekleri hiç yoktan bir olay çıkabileceği düşüncesi ile mitinge karar verilmişken bu kararın uygulanmadığı... mitingi düzenleyen heyetin toplantısında İstrati ve Polidis`in de hazır bulunduğu anlaşılıyordu.

  Trabzon Karadeniz kıyısında ve önemli bir merkez olduğundan orada millî teşebbüs ve faaliyetler konusunda gösterilen kararsızlık ve Yunanlılar aleyhinde millî gösteriler yapılması görüşmelerinde İstrative Polidis Efendiler `i de bulundurmak gibi teşebbüsün ciddiyetsizliğine delil sayılacak gevşeklikler elbette İstanbul ve düşmanlar için pek değerli sayılacak belirtilerdir.

  Verdiğim talimattaki esasları kötüye kullanacak kadar ustalık gösterenler de oldu. Söz gelişi Sinop`a yeni atanan bir mutasarrıf orada yapılan gösterileri kendisi yönetiyor ve miting kararlarını kendisi yazıp halka imza ettirdiğini söylüyor ve bize de bir örneğini gönderiyor. Bu zatın zavallı halka gürültü patırtı arasında imza ettirdiği uzun yazılar içinde şu satırlar gizleniyordu : Türkler ilerleyip gelişemedi. Avrupa medeniyet esaslarını kabul edemedi ve benimseyemedi ise bu da şimdiye kadar iyi bir yönetime kavuşamamış olmasından ileri gelmiştir. Türk milleti ancak kendi padişahının saltanat ve hâkimiyeti altında olmak şartıyla Avrupa`nın himâye ve kontrolu altında kurulacak bir yönetim şekli ile yaşayabilir.

  Efendiler Sinop halkı adına İtilâf Devletleri temsilcilerine verilen 3 Haziran 1919 tarihli bu muhtıranın altındaki imzalara göz gezdirirken müftü vekili efendinin imzasından sonra gördüğüm imza bilginize sunduğum satırları yazan ve yazdıran ruhu bana keşfettirdi. O imza Hürriyet ve İtilâf Fırkası`nın ikinci başkanı olan zatın imzası idi.

  Milli Gösterilerin Yankıları

  Her yerde gösteriler yapılması için yaptığım tebligat tarihinden üç gün sonra yani 31 Mayıs 1919`da Harbiye Nâzırı`nın şu telgrafını aldım: İngiltere Olağanüstü Komiserliği`nden Bâbıâlî`ye tebliğ olunup Harbiye Nezareti`ne verilen nota sureti aynen aşağıya çıkarılmıştır:

  Bugüne kadar gelen raporlardan 3`üncü Kolordu bölgesinde âdî haydutluk olaylarından başka bir şey görülmediği bilinmekle beraber son notada bildirilen durumlar hakkında özel soruşturma yapılarak sonucunun acele bildirilmesini rica ederim.

  31/8/1919 Harbiye Nazırı Şevket

  Suret
  1- Sivas`ın durumu ile orada olup bitenler ve bu şehirde yahut bu şehrin yakınında toplanmakta olan çok sayıdaki Ermeni mültecîlerinin güvenliği ile ilgili olarak son günlerde oldukça kaygı verici haberler almış olduğumu siz Sadrazam Hazretleri`nin yüksek katına bildirmekle şeref duyarım.

  2 - Bundan dolayı askerî komutanın görev bölgesi içinde bulunan Ermenilerin iyi korunması ve hìmayeleri için elden gelen bütün tedbirleri almasını emreder ve herhangi bir şekilde öldürme veyahut kötü muamele olduğu takdirde kendisinin doğrudan doğruya sorumlu tutulacağını bildiren bir telgrafın yüksek Harbiye Nezareti`nce adı geçen komutana acele olarak çekilmesi hususunda emir buyrulmasını siz Sadrazam Hazretleri`nin yüksek şahsiyetlerinden rica ederim.

  3 - Bu talimata benzer bir talimatın ilgili sivil memurlara da verilmesini ayrıca rica ederim.

  4 - Memleket içindeki güvenlik bozucu olaylar konusunda siz Sadrazam Hazretleri`nin yüksek şahsiyetlerinin ne kadar haklı bir endişe içinde bulunduklarını bildiğim için siz Sadrazam Hazretleri`nin yüksek şahsiyetlerine ayrıca işbu uyulacağından eminim.

  5 - Söz konusu olan talimatın gönderildiği tarih hakkında verilecek bilginin beni fazlasıyla sevindireceğini bildiririm.

  Sivas Vali Vekilliği`nden aldığım 2 Haziran 1919 tarihli bir telgrafta da Albay Demange (Dömanj) imzasıyla alınan telgrafta): İzmir işgali üzerine Aziziye`de Hristiyanlar ölümle tehdit edilmiştir bu hareket doğru değildir. Sizi durumdan haberdar edeyim ki bu gibi haller müttefik askerleri tarafından ilinizin işgaline yol açar anlamında ihtarlarda bulunulmaktadır denilmekteydi.

  Gerçekte ne Sivas`ta kaygı verici bir durum vardı ve ne de Hristiyanların ölümle tehdit edildiği doğruydu. Bunları milletçe yapılmaya başlanan gösterilerden korkuya düşen Hrıstiyan azınlıkların yabancıların dikkatini kendi üzerlerine çekmek için kasıtlı olarak yaydıkları uydurma haberler olarak kabul etmek gerekir. Harbiye Nezareti`nin nota suretini de içine alan telgrafına verdiğim cevabı olduğu gibi arz edeceğim:

  İstihbarat çok ivedi

  Harbiye Nezareti Yüksek Katına

  İlgi : 2 Haziran 1919 tarihli şifre 3.6.1919

  Sivas ve çevresinde eskiden beri bulunan Ermenileri ve sonradan gelen mültecîleri yılgınlığa düşürecek hiçbir olay geçmemìştir. Ne Sivas`ta ne de çevresinde kaygı verici herhangi bir durum yoktur. Herkes sükûnet içinde iş ve güçleriyle meşguldür. Bunu kesinlikle bilginize sunar ve sizi temin ederim. Bu bakımdan İngiliz notasındaki haberlerin nereden kaynaklandığı bendenizce bilinmek gerekir. İzmir ve Manisa`nın işgali ile ilgili acı haberler üzerine Müslüman halk tarafından yapılan ve Hristiyan azınlıklar hakkında hiçbir düşmanlık duygusu gütmeyen toplantılardan belki de bazılarının ürkmüş olması hatıra gelebilir. İtilâf devletleri milletimizin haklarına ve bağımsızlığına saygılı kaldıkça millet de vatanın saldırıya uğrayıp parçalanmayacağından emin oldukça Hristiyan azınlıkların korkuya kapılmalarına hiç bir sebep yoktur. Bu konuda devlete karşı her türlü sorumluluğu yüklenir ve buna kesinlikle güven buyrulmasını istirham ederim. Ancak milletin bağımsızlık ve varlığını yok eden ve millî varlığı tehlikeye düşüren işgal cana kıyma ve zulüm gibi İzmir bölgesinde görülmekte olan olayların ve benzerlerinin tekrarlanmasına karşı ne milletin heyecanını ve içindeki acıları ne de bundan doğacak millî gösterileri engelleyip durdurmak için kendimde ve hiç kimsede bir güç ve kudret göremeyeceğim gibi bu yüzden çıkacak olayların karşısında da sorumluluk kabul edebilecek ne bir komutan ne bir sivil yönetici ve ne de bir hükûmet tasavvur edebilirim.

  Mustafa Kemal

  Bu nota suretiyle tarafımdan verilen cevap sureti bütün komutanlara vali ve mutasarrıflara bir genelge ile bildirildi.

  Bu tarihlerde İngiliz Muhipler Cemiyeti`nin isteğine katılarak bütün milletçe İngiltere himayesinin istenmesi bu dernek adına Sait Molla imzasıyla bütün belediye başkanlıklarına bir telgrafla bildirildiği ve bu telgrafın etkisini hükümsüz kılmak için milleti gerektiği gibi aydınlatmakla birlikte hükûmet nezdinde teşebbüslerde bulunduğum da sizce bilinmektedir. Bundan başka 27 Mayıs 1919 tarihinde Türkiye - Havas - Reuter (Royter) adındaki ajansın toplanan Saltanat Şûrâsı ile ilgili açıklamaları arasında Şûrâyı oluşturan bütün üyelerin düşüncesí Türkiye`nin büyük devletlerden birinin himâyesini sağlama noktasında birleşiyor haberini yayması üzerine sadrazama milletin millî bağımsızlığını korumaya kararlı olduğunu ve doğabilecek bütün kötü sonuçlara karşı her türlü fedakârlığı göze aldığını ve millî vicdanı temsil etmeyen haberlerin endişe verici tepkiler yarattığını yaymakla birlikte bütün milleti de bu durumdan nasıl haberdar ettiğimi başka bir açıklama dolayısıyla belirtmiştim.

  Sadrazam Ferit Paşa`nın Paris e bilinen daveti üzerine Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi`nin ilk toplantısını yaptığı günlerde bazı demeçler vermiştim. Bu konudaki görüş ve davranış tarzımın ne olduğunu açıklamak üzere şu bölgeyi olduğu gibi bilginize sunacağım.

  Şifre

  İvedi Havza 3.6.1919

  Kişiye özel

  Samsun`da 3`üncü Kolordu Komutanı Refet Beyefendi`ye

  Erzurum`da 15`inci Kolordu Komutanı Kâzım Paşa Hazretleri`ne

  Erzurum Valisi Münir Beyefendi`ye

  Canik Mutasarrıfi Hâmit Beyefendi`ye

  Sıvas Vali Vekili Hâkim Hasbi Efendi Hazretleri`ne

  Kastamonu Valisi İbrahim Beyefendi`ye

  Ankara`da 20`nci Kolordu Komutanı Ali Fuad Paşa Hazretleri`ne

  Konya`da Yıldırım Kıt`alan Müfettişi Cemal Paşa Hazretleri`ne

  Diyarbakır`da 13`üncü Kolordu Komutanı Vekili Cevdet Beyefendi`ye

  Van Valisi Haydar Beyefendi`ye.

  Fransız siyasî temsilcisi Mösyö Defrance (Döfrans)`ın Sadrazamlık yüksek makamına gelerek Osmanlı Devleti`nin haklarını konferans huzurunda savunmak için Paris`e gidebileceklerini bildirdiği Dâhiliye Nezareti`nin resmî tebliğlerinden ve ajans yayınlarından anlaşılmıştır. İzmir olayı üzerine milletimizin gösterdiği şiddetli tepki ve böylece bağımsızlığını koruma konusunda beliren kesin kararlılığının sonucu olan bu başarı şükranla karşılanmaya değer. Ancak buna rağmen Yunanlılar`ın İzmir ilini işgali önlenebilmiş değildir. Herhalde milletin kendi haklarının bilincinde ve onları çiğnetmemek için tek bir vücut halinde fedakârca harekete hazır olduğu İtilâf Devletleri`ne karşı gösterilmeye ve ispata devam edildikçe bu devletlerin milletimize ve onun haklarına saygılı olacağına şüphe yoktur.

  Sadrazam Paşa Hazretleri`nin konferans huzurunda Osmanlı Devleti`nin haklarını savunmak için ellerinden geleni yapacakları tabiîdir. Ancak milletçe kesin bir şekilde savunulması istenen ve gerekli görülen haklar özellikle iki noktada önem kazanır. Birincisi devlet ve milletin mutlak olarak tam bağımsızlığı İkincisi de vatanın ana topraklarında çoğunluğun azınlıklara feda edilmemesidir. Bu konuda Paris`e harekete hazırlanan hey`etin görüşü ile millî vicdanın kesin istekleri arasında tam bir uygunluğun bulunması şarttır. Aksi halde millet pek güç bir durumda ve giderilmesi imkânsız oldu bittiler karşısında kalabilir. Bu endişeyi doğuran sebepler şunlardır: Sadrazam Paşa Hazretleri duyulan demecinde bir Ermeni muhtariyeti ilkesini kabul etmiş olduğunu bildirdi. Bunun sınırını belirtmedi Bundan Doğu illerinin halkı elbette üzüntü duydu ve durumun açıklanmasını istemeye mecbur oldu. Toplanmış olan Saltanat Şûrâsı`nda da üyelerin hemen hepsi millî bağımsızlığın korunmasını ve millet mukadderatının bir millî şûrânın yetkisine bırakılmasını istedikleri halde yalnız hükûmetin dayandığı İtilâf ve Hürriyet Fırkası adına Bakan Sadık Bey tarafından yazılı olarak İngiltere`nin himâyesi teklif edildi. Geniş bir Ermenistan muhtariyetini ve devletin bir yabancı himayesini kabul konularında milletin isteği ile şimdiki hükümetin görüşü arasında bir uygunluk olmadığı anlaşılıyor. Sadrazam Paşa Hazretleri ile birlikte hareket edecek olan hey`etin milletin haklarını savunmada uyacağı ilkeler ve program milletçe bilinmedikçe arz edilen noktalarda endişeye kapılmamak mümkün değildir. Bu suretle illerdeki ve onlara bağlı yerlerdeki Müdafaa-i Hukuk-ı Mılliye ve Redd-i İlhak Cemiyetleri`nin temsilcileri ve daha teşkilâtı tamamlanamayan yerlerde de belediye hey`etleri Sadrazam Paşa Hazretleri`ne ve doğrudan doğruya Zât-ı Şâhâne`ye telgraflar çekerek millî bağımsızlığın mutlak dokunulmazlığının ve millet çoğunluğunun haklarının korunmasının milletin temel şartı olduğu belirtilmeli ve gidecek hey`etin yapacağı savunmanın esaslarını millete resmen ve açıkça bildirmesi istenmelidir. Milletin bu şekildeki hareketi ile gidecek hey`etin savunmaya çalışacağı ilkelerin gerçekten milletin isteği olduğu İtilâf Devletleri`nce anlaşılacak ve şüphesiz daha fazla bir önemle dikkate alınarak hey`etin görevini kolaylaştıracaktır. Bu düşüncelerin gerekenlere sür`atle ulaştırılmasını ve duyurulmasını vatanımızın mukadderatı adına vatansever yüksek şahsiyetinizden özellikle istirham ederim. Bu telgrafın alındığı zamanın bildirilmesini de rica ederim.

  Mustafa Kemal

  İstanbul'a Geri Çağrılışım

  Bu tarihten beş gün sonra yani 8 Haziran 1919 da İstanbul`a Harbiye Nâzırı tarafından çağrıldığımı ve gizlice sorup soruşturmam üzerine kimler tarafından ne için istendiğimi devlet adamlarımızdan birinin haber verdiğini daha önce başka bir münasebetle yaptığım açıklamada ifade etmiştim. O zat Genelkurmay Başkanlığı makamında oturan Cevat Paşa idi. Bunun üzerine İstanbul ile yapılmış olan yazışmaların bir kısmı herkesçe öğrenilmiştir. Bu yazışmalar Erzurum`da görevden ayrıldığım tarihe kadar değişik Harbiye Nâzırlarıyla ve doğrudan doğruya sarayla devam etmiştir.

  Anadolu`ya geçeli bir ay olmuştu. Bu süre içinde bütün ordu birlikleriyle temas ve bağlantı sağlanmış; millet mümkün olduğu kadar aydınlatılarak dikkatli ve uyanık bir duruma getirilmiş millî teşkilât kurma düşüncesi yayılmaya başlamıştı. Genel durumu artık bîr komutan ile yürütüp yönetmeye devam imkânı kalmamıştı. Yapılan geri çağırma emrine uymamış ve onu yerine getirmemiş olmakla birlikte milli teşkilât ve hazırlıkların yönetimine devam etmekte olduğuma göre şahsenâsı duruma geçmiş olduğuma şüphe edilemezdi. Bundan başka ve özellikle girişmeye karar verdiğim teşebbüs ve faaliyetlerin köklü ve şiddetli olacağını tahmin güç değildi. O halde yapılacak teşebbüs ve faaliyetlerin bir an önce şahsî olmak niteliğinden çıkarılması mutlaka bütün bir milletin birlik ve dayanışmasını sağlayacak ve temsil edecek bir hey`et adına olması gerekli idi.

  Sivas`ta Genel Bir Kongre Toplanma Kararı

  Bu sebeple 18 Haziran 1919 tarihinde Trakya`ya verdiğim direktifte işaret ettiğim bir noktanın uygulanma zamanı gelmiş bulunuyordu. Hatırınızdadır ki o nokta Anadolu ve Rumeli`deki millî teşkilâtları birleştirerek bir merkezden temsil ve idare etmek üzere Sivas`ta genel bir millî kongre toplamaktı. Bu gayenin gerçekleştirilmesi için yaverim Cevat Abbas Bey 21 /22 Haziran 1919 gecesi Amasya`da yazdırdığım genelgenin esas noktaları şunlardı:

  1 - Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir.

  2 - İstanbul hükûmeti üzerine aldığı sorumluluğun gereğini yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gibi gösteriyor.

  3 - Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. •

  4 - Milletin içinde bulunduğu durum ve şartların gereğini yerine getirmek ve haklarını gür sesle cihana duyurmak için her türlü baskı ve kontrolden uzak millî bir hey`etin varlığı zarurîdir.

  5 - Anadolu`nun her bakımdan en güvenli yeri olan Sivas`ta hemen millî bir kongrenin toplanması kararlaştırılmıştır.

  6 - Bunun için bütün illerin her sancağından milletin güvenini kazanmış üç temsilcinin mümkün olan en kısa zamanda yetişmek üzere yola çıkarılması gerekmektedir.

  7 - Her ihtimale karşı bu mesele milli bir sır olarak tutulmalı ve temsilciler gereğinde yolculuklarını kendilerini tanıtmadan yapmalıdırlar.

  8 - Doğu illeri adına 23 Temmuzda Erzurum`da bir kongre toplanacaktır. O tarihe kadar öteki illerin temsilcileri de Sivas`a gelebilirlerse Erzurum Kongresi`nin üyeleri de Sivas genel kongresine katılmak üzere hareket ederler.

  Görüyorsunuz ki bu yazdırdığım hususlar zaten vermiş ve dört gün önce Trakya`ya tebliğ etmiş olduğum bir kararın bir genelge ile Anadolu`ya da bildirilmesinden ibarettir. Bu kararın 21/22 Haziran 1919 gecesi karanlık bir odada alınmış korkunç ve esrarlı yeni bir karar olmadığı zannımca kolaylıkla takdir buyrulur.

  Bu noktanın aydınlanması için arzu buyurursanız küçük bir açık zorlamada bulunayım.

  Efendiler o müsvedde işte bu kâğıtlardır (göstererek) dört maddeliktir. İçindekileri bildirdim. Sonunda benim imzam vardır. Bir de görevi dolayısıyla Kurmay Başkanım olan Albay Kâzım Bey `in (şimdiki İzmir Valisi Kâzım Paşa) kurmay hey`etinden tebliğ işleriyle görevli memur Husrev Bey `in (şimdi büyükelçi) askerî makamlara şifreleyen yaverim Muzaffer Bey `in ve sivil makamlara şifreleyen bir memur efendinin imzaları vardır. Bunlardan başka daha bazı imzalar vardır.

  Adını Saklayan Bir Tanıdığın Amasya'ya Gelmesi

  Bu imzaların bu müsveddeye konması iyi bir şans ve tesadüf eseridir.

  Daha Havza`da bulunduğum sırada Ankara`da bulunan 20`inci Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa` dan bir şifreli telgraf aldım. Bu telgraf aşağı yukarı tanıdığımız bir zat bazı arkadaşlarla birlikte İstanbul`dan buraya gelmiştir. Nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda ne emir buyuruyorsunuz şeklinde idi. Adeta bir bilmeceyi andıran bu telgraf bende büyük bir merak ve hayret uyandırdı. Söz konusu edilen zatı tanıyorum benden nasıl hareket edeceğini soruyor; Ankara`da arkadaşım olan güvenilir bir komutanın yanında telgraf da şifrelidir. O halde neden adını şifreli olarak bile yazdırmaktan çekiniyor? Bir hayli düşündüm kavrar gibi oldum; tahmin buyrulur ki bilmece çözmekle uğraşacak zamanım yoktu. Fakat Fuat Paşa`yı yakından görmek bölgeleri çevreleri düşünceleri üzerinde kendisiyle konuşmak bence pek istenilir bir şeydi. Bu bilmeceli telgraftan ilham alarak kendisine şu ricada bulundum: Ankara`dan ayrıldığınızı belli etmeyecek tedbirleri aldıktan sonra ad ve kıyafet değiştirerek birkaç gün için hemen yanıma geliniz. İstanbul`dan gelen arkadaşları da birlikte getiriniz.

  Gerçekten de Fuat Paşa dediğim gibi Havza`ya hareket eder. Ancak bazı zorlayıcı sebepler dolayısıyla ben derhal Havza`dan ayrılıp Amasya`ya gitmeğe mecbur olmuştum. Fuat Paşa Havza yolunda durumu anlar ve Amasya`ya yönelir. İşte böylece 21 /22 Haziranda Amasya`da yanımda bulunuyor. Adı şifrede bildirilmeyen zat da Rauf Bey `di.

  İstanbul`dan ayrılmak üzere evimden otomobile bineceğim sırada Rauf Bey yanıma gelmişti. Bineceğim vapurun takip edileceğini ve beni İstanbul`da iken tutuklamadıklarına göre belki de Karadeniz`de batırılacağımı güvenilir bir yerden işitmiş onu haber verdi. Ben İstanbul`da kalıp tutuklanmaktansa batıp boğulmayı tercih ettim ve hareket ettim. Kendisine de eninde sonunda İstanbul`dan çıkmak zorunda kalırsa benim yanıma gelmesini söyledim.

  Rauf Bey gerçekten de İstanbul`dan çıkmak gereğini duymuş ve çıkmış... Ancak benim yanıma gelmedi. Arkadaşı olan 6`ncı Tümen Komutanı Albay Bekir Sami Bey `in yanına gitmek ve İzmir cephesine daha yakın bir yerde olmakla daha etkili ve daha yararlı olacağını zannederek Bandırma - Akhisar yoluyla Manisa bölgesine gitmiş. Gittiği yerde halkın maneviyatını bozuk durumu tehlikeli ve korkunç bulmuş. Derhal ad değiştirerek oradan Ödemiş Nazilli Afyonkarahisar üzerinden Aziziye Sivrihisar yoluyla ve arabayla Ankara`ya Fuat Paşa`nın yanına gelmiş ve bana haber göndermiş; pek güzel ama! Adını saklamak suretiyle beni üzmenin anlamı var mıydı?

  Öte yandan 3`üncü Kolordu Komutanım olup Samsun mutasarrıflığında bıraktığım Refet Bey`i artık Sivas`a Kolordu merkezine göndermek istiyordum. Birkaç defa gelmesi için emir vermiştim. Bölgeyi teftişe çıkmış. Emirlerime cevap bile alamıyordum. Nihayet o da bir tesadüf eseri olarak o gün gelmişti.

  Rauf Bey ve Refet Beylerin Kararsızlığı

  Şimdi imza meselesine gelelim: Ben müsveddenin yeni gelen arkadaşlar tarafından da imzalanmasını istedim. O sırada Rauf ve Refet Beyler benim odamda Fuat Paşa başka bir odada bulunuyorlardı.

  Rauf Bey misafir olduğundan bu müsveddeye imza koymak için kendini ilgili ve yetkili görmediğini nazikçe ifade etti. Bunun tarihi bir hâtıra olduğunu ileri sürerek imza etmesini söyledim. Bunun üzerine imzaladı.

  Refet Bey imzadan çekindi ve böyle bir kongre toplanmasındaki maksat ve yararı anlayamadığını söyledi.

  İstanbul`dan beri yanımda getirdiğim bu arkadaşın - tuttuğumuz yola göre- anlaşılması pek basit olan bir konuda böyle bir düşünce ve duygu içinde oluşu bana pek acı geldi. Fuat Paşa`yı çağırttım. Paşa maksadımı anlayınca derhal imza etti. Fuat Paşa`ya Refet Bey`in çekinmesinin sebebinì anlayamadığımı söyledim. Fuat Paşa Refet Bey `den biraz ciddî açıklama yapmasını istedikten sonra Refet Bey müsveddeyi eline alarak kendine göre bir işaret koydu. Öyle bir işaret ki bunu bu müsveddede bulmak oldukça güçtür.

  (Buyurun! Merak eden inceleyebilir.)

  Efendiler gereksiz gibi görülebilen bu açıklamalar daha sonraki yıllara ve olaylara ait bazı karanlık noktaları aydınlatmaya yardımcı olur düşüncesiyle yapılmıştır.

  İstanbul'da Bazı Kimselere Gönderdiğim Mektup

  Kongreye davet genelgesi sivil ve askerî makamlara şifre olarak verildi. Bundan başka İstanbul`da bulunan bazı kimselere de gönderildi. Fakat bu kimselere ayrıca bir de genel birer mektup yazdım. Kendilerine mektup yazdığım kimseler şunlardı: Abdurrahman Şeref Bey Reşit Akif Paşa Ahmet İzzet Paşa Seyit Bey Halide Edip Hanım Kara Vasıf Bey Ferit Bey (Nafia Nâzırı) Sulh ve Selâmet Fırkası Başkanı Ferit Paşa (daha sonra Harbiye Nâzırı oldu) Câmi Bey Ahmet Rıza Bey.

  Bu mektupta söylediğim noktaları özet olarak tekrar edeceğim:

  1. Yalnız mitingler ve gösteriler büyük gayeleri hiçbir vakit gerçekleştiremez.

  2. Bunlar ancak milletin bağrından fiilen doğan ortak güce dayanırsa kurtarıcı olur.

  3. Zaten acı olan durumu tehlikeli şekle sokan en etkili sebep İstanbul`daki muhalif akımlar ve millî faydayı yararlı bir şekilde yüzüstü bırakan siyasî ve gayri millî propagandalardır.

  4. Artık İstanbul Anadolu`ya bağlı olmak mecburiyetindedir.

  5. Size düşen fedakârlık pek büyüktür.

  Ali Kemal Bey`in Genelgesi

  25 Hazirana kadar Amasya`da kaldım. Hatırlardadır ki o tarihlerde Dahiliye Nâzırlığı görevinde bulunan Ali Kemal Bey benim görevden alındığımı ve artık benimle hiç bir resmî muameleye girişilmemesi gerektiği konusunda şifre ile bir genelge yayınlamıştı.

  23 Haziran 1919 tarih ve 84 sayılı olan bu genelge metni dikkate değer bir anlayışı gösterir belge olduğu için aynen bilginize sunacağım.

  Dahiliye Nâzırı Ali Kemal Bey`in 23.6.1919 tarihli ve 84 sayılı şifresinin çözülmüş suretidir :

  Mustafa Kemal Paşa büyük bir asker olmakla birlikte günün siyasetini pek bilmediği için olağanüstü sayılacak vatanseverlik ve gayretine rağmen yeni görevinde asla başarılı olamadı. İngiliz Olağanüstü Temsilcisi`nin istek ve ısrarıyla görevden alındı; bundan sonra yaptıkları ve yazdıkları ile de bu kusurlarını daha çok açığa vurdu. Redd-i İlhak Cemiyetleri gibi Balıkesir ve Aydın dolaylarında Müslüman halkı boş yere kırdırmaktan ve bu fırsattan yararlanarak halkı haraca kesmekten başka iş görmeyen emirsiz saygısız ve kanunsuz olarak kurulan bazı hey`etler için öteden beri çektiği telgraflarla siyasî hatâsını idarî yönden de artırdı. Kendisinin İstanbul`a getirilmesi Harbiye Nezareti ile ilgili bir iştir.

  Ancak Dahiliye Nezareti`nin size kesin emri artık o zatın görevden alınmış olduğunu bilmek kendisi ile hiçbir resmî işleme girişmemek hükûmet işleri ile ilgili hiçbir isteğini yerine getirmemektir. Bu genelgeye uygun hareket etmekle ne gibi sorumlulukların giderilmiş olacağını takdir buyuracağınızdan eminim. Ayrıca bu önemli ve tehlikeli günlerde memur halk her Osmanlı`ya düşen en büyük görev barış konferansınca geleceğimiz üzerinde karar verilirken ve beş yıldır yaptığımız deliliklerin hesapları görülürken artık aklımızı başımıza devşirdiğimizi göstermek akıllıca ve tedbirlice davranışları benimsemek parti mezhep ırk ayrılıklarını gözetmeksizin her ferdin hayatını malını ırzını koruyarak medenî dünyanın gözünde bu memleketi bir daha lekelememek değil midir?

  Ali Kemal Bey ve Padişah

  Bu şifreli genelgeden benim ancak Sivas`a vardığım 27 Haziran 1919 tarihinde haberim oldu. Ali Kemal Bey 23 Haziran tarihinde bu genelgesi ile düşmanlara ve padişaha önemli bir görev yaptıktan sonra 26 Haziran 1919 tarihinde hükûmetten çekilmiştir. Ali Kemal Bey ` in sadrazamlığa verdiği resmî istifa yazısından başka saraya da gidip padişaha kendi eliyle verdiği istifa yazısı suretleri ile sözlü mârûzâtını ve padişahın ona verdiği cevabı çok sonra öğrendim.

  Ali Kemal Bey istifa yazılarında özellikle bunun padişaha ait olanında: Osmanlı topraklarının çeşitli yerlerinde baş gösteren ayaklanma ve karışıklık belirtileri üzerine ihtilâl ateşinin hemen çıktığı yerde yayılmadan bastırılıp söndürülmesi ve yok edilmesi için tedbir almak yalnız kendi makamını ilgilendirirken padişahın gösterdiği yakın ilgi ve güveni çekemeyen bazı arkadaşlarının birçok yersiz sebepler ileri sürerek ihtilâlin daha da genişlemesine yol açtıklarından söz ettikten sonra resmî görevinden çekilmekle birlikte özel olarak hizmet ve sadakata devam edeceğini ekliyor ve sözlü olarak da resmî görevinden ayrılmasını fırsat bilen hasımlarının hücumundan ben kulunuzu koruyunuz istirhamında bulunuyor.

  Padişah karşılık olarak beni büsbütün yalnız bırakmayacağınıza güveniyorum. Bağlılığınız bana büyük ümit ve teselliler vermiştir. Saray her dakika size açıktır. Refik Bey`le işbirliğinden ayrılmayınız iltifatında bulunuyorlar.

  Kendisine olan bağlılığından padişahın büyük ümit ve teselliye kapıldığı Ali Kemal`i nâzırlık makamında ve padişah huzurunda gördükten sonra bir de asıl gerçek görevi başında görelim!

  Canınız sıkılmazsa Sait Molla`nın Rahip Frew`a yazdığı mektuplardan birini gözden geçirelim:

  Ali Kemal Bey`e son felâketi üzerine üzüntünüzü bildirdiğinizi söyledim. Bu zatı elde bulundurmak gerekir. Bu fırsatı kaçırmayalım. Bir hediye takdimi için en uygun zamandır.

  Ali Kemal Bey dün o zatla görüşmüş. Basın işinde biraz ihtiyatlı olmak gerektiğini söylemiş. Daha önce herhangi bir gidişten yana yöneltilmiş olan düşünce ve kalem erbabını bu defa öncekine aykırı bir gayeye yöneltmek bizde kolaylıkla mümkün olmaz. Bütün devlet memurları Millî Mücadele`yi şimdilik iyi görüyorlar demiş. Ali Kemal Bey talimatınıza harfi harfine uyacak Zeynelâbidin Partisi`yle de işbirliği yapmaya çalışıyor. Kısacası işler bulandırılacak.

  Aynı mektubun altında bir de notu vardır. Şimdi onu da okuyalım: Birkaç defadır söylemek istediğim halde unutuyorum. Mustafa Kemal Paşa`ya ve taraftarlarına biraz kendilerini destekliyormuş gibi görünmeli ki hiç bir şüpheye düşmeden buraya gelebilsin. Bu işe fevkalâde önem veriniz. Kendi gazetelerimizle onu destekleyemeyiz.

  Bu belgeler hakkında sırası gelince daha çok bilgi veririm. Şimdilik bu kadarı yeterlidir.

  Ali Galip Bey Sivas`ta

  Ali Kemal Bey` in daha Amasya`da iken haberim olmadığını arz ettiğim genelgesi memurların ve halkın kafasını gerçekten de bulandırmış. Her yerde eksik olmayan menfî ruhlu kimseler derhal aleyhimde propagandaya ve faaliyete geçmişler.

  Bu yoldaki baltalayıcı gösteri ve hareketlerin en önemlisi Sivas`ta hazırlanmaya başlanmış.

  Müsaade buyurursanız bunu kısaca anlatayım: Dahiliye Nâzırı Ali Kemal Bey`in bu genelge ile verdiği emrin tarihi olan 23 Haziran günü Sivas`ta Ali Galip Bey adında biri on kadar adamıyla hazır bulunuyormuş. Bu kimse İstanbul`dan Elâzığ valisi olarak gönderilmiş olan Kurmay Albay Ali Galip`tir. Sözde o ilin ikinci derecede memurları olmak üzere birtakım insanları da İstanbul`dan seçmiş birlikte götürüyor.

  Ali Galip yol üzerinde bulunan Sivas`ta kalmış. Özel bir görevi olduğuna şüphe etmemek gereken Ali Galip orada derhal kuvvetli taraftarlar bulmuş. Görevini hakkıyla yerine getirebilmek için tertip ve tedbirler almaya başlamış.

  Dahiliye Nezareti`nin aleyhimdeki emri gelir gelmez faaliyet başlamış. Sivas sokaklarında benim hain âsî zararlı bir adam olduğuma dair duvarlara yaftalar yapıştırılmış.

  Kendisi de bir gün Sivas`ta vali bulunan Reşit Paşa merhumun yanına giderek Dâhiliye Nezareti`nin emrinden bahsettikten sonra Sivas`a gittiğim takdirde hakkımda uygulayacağı işlemi sormuş.

  Reşit Paşa ne yapılabileceğini sormuş Ali Galip ben senin yerinde olsam derhal kollarını bağlar ve tutuklarım. Senin de böyle yapman gerekir demiş.

  Reşit Paşa bu işin bu kadar basit olacağına inanamamış. Konuşma hayli uzamış. Konuşmaya katılanlar çoğalmış... Öyle ki bir kısım halk verilecek kararı anlamak üzere toplanmış...

  Bugün Haziranın 27`nci günüdür. Bakışlarımızı yeniden bu noktaya dönmek üzere bir an için bu tablodan ayıralım ve Amasya`ya çevirelim:

  Sivas`a Hareket

  Ayın 25`inci günü Sivas`ta aleyhimde bazı yakışıksız olaylar çıkmaya başladığını haber aldım. 25/26 Haziran gecesi yaverim Cevat Abbas Bey`i çağırdım ve yarın sabah karanlıkta Amasya`dan güneye hareket edeceğiz dedim. Bu gidişin gizli tutularak hazırlık yapılması için emir verdim.

  Bir yandan da 5`inci Tümen Komutanı ve kurmay hey`etimle gizli olarak şu tedbiri kararlaştırdık: 5`inci Tümen Komutanı tümeninin seçkin subay ve erlerinden oluşmuş oldukça kuvvetli bir atlı piyade birliğini hemen o geceden başlayarak sür`atle kuracaktı. Ben 26 Haziran sabahı karanlıkta arkadaşlarımla birlikte otomobille Tokat`a hareket edecektim. Birlik kurulur kurulmaz Tokat üzerinden Sivas`a doğru sevk edilecek ve benimle bağlantı kurmaya çalışacaktı. Hareketimiz hiçbir yere telgrafla bildirilmeyecek ve elden geldiği kadar Amasya`da da açıklanmayacaktır.

  26 Haziranda Amasya`dan yola çıktım. Tokat`a varır varmaz telgrafhaneyi gözaltına aldırarak benim gelişimin Sivas`a ve hiçbir yere bildirilmemesini sağladım. 26/27 Haziran gecesini orada geçirdim 27`de Sivas`a hareket ettim. Otomobille Tokat Sivas`a aşağı yukarı altı saattir.

  Sivas valisine Tokat`tan Sivas`a hareket ettiğimi bildirir açık bir telgraf yazdım. İmzada Ordu Müfettişliği unvanını kullandım.

  Telgrafta bile bile çıkış saatimi kaydetmiştim. Fakat bu telgrafın yola çıkışımdan altı saat sonra çekilmesini ve o zamana kadar Sivas`a hiçbir şekilde bilgi verilmemesini sağlayacak tedbirleri aldırdım.

  Şimdi Efendiler bakışlarımızı yeniden Sivas`ta bıraktığımız tabloya çevirelim:

  Ali Galip Bey ile Reşit Paşa arasında bana karşı uygulanacak işlemin tartışılması sahnesine...

  Tartışmanın kızıştığı bir sırada Reşit Paşa`nın eline benim Tokat`tan çekilen telgrafımı verirler. Reşit Paşa haberi Ali Galip Bey`e uzatır. İşte kendisi geliyor buyurun tutuklayın! der. Reşit Paşa telgrafta yazılı olan hareket saatini görünce hemen kendi saatini çıkarır bakar... Efendim geliyor değil gelmiş olacaktır diye ilâve eder.

  Bunun üzerine Ali Galip ben tutuklarım dedimse benim il sınırlarım içinde olursa tutuklarım demek istedim deyince toplantı halinde bulunanları bir heyecan kaplar... Hep birden haydi öyleyse karşılamaya gidelim diyerek toplantıya son verirler. . .

  Ancak şehrin ileri gelenleri halk ve askerle parlak bir karşılama töreni hazırlayabilmek için biraz zaman kazanmak gerektiğini; fakat hesapça benim Sivas şehri kapılarına kadar yaklaşmış olacağımı dikkate alarak beni şehrin girişine yakın olan Ziraat Numune çiftliğinde bir süre dinlendirmenin yolunu aramışlar. Vali Paşa karargâhımın sağlık başkanı olup daha önce teşkilât kurmak üzere Sivas`a göndermiş olduğum Tali Bey`i çağırtarak bu işin yerine getirilmesini ondan rica etmiş ve gerekli hazırlıkları yapar yapmaz kendisinin de bize katılacağını söylemiş. .

  Gerçekten de tam Numune Çiftliği yakınlarında karşımıza çıkan bir otomobilin içinden Tali Bey göründü. Otomobillerden indik çiftliğin avlusunda oturduk. Tali Bey hikâye ettiğim durumu ayrıntılı olarak açıkladıktan sonra görevinin beni burada biraz oyalamak olduğunu söyleyince hemen ayağa kalktım çabuk otomobillere ve Sivas`a! dedim.

  Bunun sebebini anlatayım. O anda hatırıma gelen şuydu: Karşılama töreni yapacağız diye Tali Bey`i aldatmış olabilirler ve gerçekte aksi bir tertip yapmak için zaman kazanmak isteyebilirlerdi. Otomobillere binmek üzere iken Sivas tarafından başka bir otomobil yanımıza yaklaştı. İçinde Vali Paşa vardı.

  Reşit Paşa Efendim birkaç dakika daha istirahat buyrulmaz mı? diye söze başladı. Yarım dakika bile istirahata ihtiyacım yoktur. Derhal yola çıkacağız ve sen benim yanıma gel dedim.

  - Efendim dedi sizin yanınıza Rauf Bey binsin. Ben arkadaki otomobille de gelirim.

  - Hayır hayır! dedim. Siz buraya. ..

  Bu basit tedbirin neden alındığını açıklamaya gerek yoktur. Sivas şehrine girerken caddenin iki tarafı büyük bir kalabalıkla dolmuş askerî birlikler tören düzenini almış bulunuyordu. Otomobillerden indik. Yürüyerek askeri ve halkı selâmladım.

  Bu manzara Sivas`ın saygıdeğer halkının ve Sivas`ta bulunan kahraman subay ve askerlerimizin bana ne kadar bağlı ve sevgi ile dolu olduğunu gösteren canlı bir tanık idi...

  Bundan sonra doğruca Kolordu Komutanlık binasına gittim ve hemen maiyeti ile birlikte Ali Galip`i ve onun yardakçısı olduklarını anladığım fesatçıları getirttim. Onlara ne yaptığımı anlatarak zaten yeterince yorgunluk vermiş olduğuna şüphe etmediğim ayrıntıları uzatmak istemem.

  Yalnız bir noktaya işaret etmekle yetineceğim.

  Efendiler Ali Galip karşılaştığı bu kötü davranıştan sonra bana bildirecek bazı gizli şeyleri olduğunu söyleyerek gece yalnız olarak yanıma geldi. Kabul ettim. Davranışlarının dış görünüşüne önem vermemekliğimizi rica ile Elâzığ valiliğini kabul ederek gelmekten maksadının benim yolumda hizmet etmek olduğunu ve Sivas`ta kalışının benimle buluşup benden direktif almak maksadına dayandığını açıklamaya ve bin türlü delillerle ispata çalıştı. Bizi sabaha kadar oyalamak suretiyle başardığını da itiraf etmeliyim.

  Erzurum`a Hareket

  Sivas`taki teşkilât ve nasıl hareket edileceği konusunda gerekenlere talimat verdikten sonra hiç uyumadan geçen 27/28 gecesinin sabahında bir bayram günü Sivas`tan Erzurum`a doğru yola çıktık.

  Bir haftalık yorucu bir otomobil yolculuğundan sonra 3 Temmuz 1919 günü halkın ve askerin içten gelen samimi gösterileri arasında Erzurum`a varıldı. İstanbul Hükümeti`nden gelebilecek menfî emirleri denetlemek ve önlemek için haberleşme kanalı olan önemli merkezlerde tedbirler alınmak üzere bütün komutanlara 5 Temmuz 1919 tarihinde emir verdim.

  Komutan vali ve Vilâyât-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti`nin Erzurum şubesiyle temasa geçildi.

  Vali Münir Bey İstanbul Hükümeti`nce görevden alınmıştı. Hareket etmeyip Erzurum`da kalması için gönderdiğim haber üzerine henüz Erzurum`da bulunuyordu. Bitlis valiliğinden ayrılıp İstanbul`a gitmek üzere Erzurum`dan geçen Mazhar Müfit Bey de aynı şekilde Erzurum`da beni bekliyordu.

  Milli Gaye ile Ortaya Atılma Kararı

  Bu iki vali beyler ile 15` inci Kolordu Komutanı Kâzım Karabekir Paşa ve yanımda bulunan Rauf Bey eski İzmit mutasarrıfı Süreyya Bey karargâhına bağlı Kurmay Başkanı Kâzım Bey Kurmay Husrev Bey ve Doktor Refik Bey arkadaşlarımla ciddî bir görüşme yapmayı uygun buldum. Kendilerine genel ve özel durumu açıklayarak tutulması gerekli olan yolu anlattım. Bu münasebetle en elverişsiz durumları genel ve şahsî tehlikeleri; her ihtimale karşı göze alınması kaçınılmaz olan fedakârlığı dile getirdim. Bir de millî gaye ile ortaya atılacakların bugün yok edilmesini düşünen yalnız saray hükûmet ve yabancılardır. Ancak bütün memleketin aldatılmasını ve aleyhimize çevrilmesini de ihtimalden uzak tutmamak gerekir. Millete önder olacakların her ne pahasına olursa olsun amaçtan dönmemeleri memlekette barınabilecekleri son noktada son nefeslerini verinceye kadar bu amaç uğrunda fedakârlığa devam edeceklerine daha işin başında karar vermeleri gerekir. Kalplerinde bu gücü duymayanların teşebbüse geçmemeleri elbette daha isabetli olur. Çünkü aksi halde hem kendilerini hem de milleti aldatmış olurlar.

  Bir de söz konusu görev resmî makam ve üniformaya sığınarak el altından yürütülebilecek türden değildir. Bu tarz bir dereceye kadar sürdürülebilir. Fakat artık o devir geçmiştir. Açıkça ortaya çıkmak ve milletin hakları adına gür sesle bağırmak ve bütün milleti bu sese ortak etmek lâzımdır.

  Benim görevden alındığıma ve her türlü sonuçla karşı karşıya bulunduğuma şüphe yoktur. Benimle açıktan açığa işbirliği etmek aynı sonucu şimdiden kabullenmek demektir. Bundan başka bu şartların istediği adamın başka birçok bakımlardan da mutlaka benim şahsım olabileceği gibi bir iddia söz konusu değildir. Yalnız herhalde bu memleket evlâdından birinin ortaya atılması kaçınılmaz olmuştur. Benden başka bir arkadaş da düşünülebilir. Yeter ki o arkadaş bugünkü durumun kendisinden beklediği şekilde harekete evet diyebilsin dedim.

  Bu konuşma ve açıklamalardan sonra gelişigüzel karar almak doğru olamayacağından bir süre düşünmek ve özel görüşmeler yapabilmek için görüşmelere son verdiğimi bildirdim.

  Tekrar toplandığımızda işin başında benim devam etmemi kendilerinin bana yardımcı ve destek olacaklarını bildirdiler. Yalnız bir arkadaş Münir Bey önemli mazereti dolayısıyla bir süre için kendisinin fiilî görevden affını rica etti. Ben şeklen resmî görev ve askerlikten ayrıldıktan sonra da tıpkı şimdiye kadar olduğu tarzda üst komutan imişim gibi emirlerimin yerine getirilmesinin başarı için temel şart olduğunu belirttim. Bu nokta tamamen benimsenip kabul gördükten sonra toplantıya son verildi.

  Efendiler İstanbul`da Genel Kurmay Başkanlığı makamında birbirinin yerini alan Cevat ve Fevzi paşalardan Barış Hazırlığı Komisyonu`nda çalışan İsmet Bey`den başlayarak Erzurum`a gelinceye kadar her yerde temas ve ilişkide bulunduğum komutan subay her türlü devlet adamı ve ileri gelen kimselerle burada Erzurum`da yaptığım gibi görüşmeler ve anlaşmalar yapmıştım. Bundaki yarar takdir buyrulur.

  Erzurum Kongresi Hazırlıkları

  Erzurum`a gelişimin ilk günlerinde Erzurum Kongresi`nin toplanmasını sağlamak üzere gerekli tedbirlerin alınmasına önem verildi. Efendiler Vilâyât-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti`nin 3 Mart 1919 tarihinde bir kurucu hey`et meydana getirmek üzere oluşturduğu Erzurum şubesi Trabzon ile de anlaşarak 1919 yılı Temmuzunun onuncu günü Erzurum`da bir Vilayat-ı Şarkiye Kongresi toplamaya teşebbüs etti. Benim daha Amasya da bulunduğum tarihlerde Haziran içinde Doğu illerine temsilci göndermeleri için teklif ve davette de bulundu. İllerden temsilci getirtilmesi için o tarihten başlayarak benim Erzurum`a gelişime kadar ve ondan sonra da bu konuda pek çok gayret sarf etti.

  Ancak o günlerin şartları içinde böyle bir maksadın gerçekleştirilmesindeki güçlüğün büyüklüğü kolaylıkla takdir olunur. Kongrenin toplanma günü olan 23 Temmuz yaklaştığı halde illerden gönderilmesi gereken temsilciler seçilip gönderilmiyordu.

  Halbuki bu kongrenin toplanmasını sağlamak artık pek önemli olmuştu. Bu sebeple tarafımızdan da ciddî teşebbüslerde bulunmak gerekir.

  İllerin her birine açık telgraflar gönderildiği gibi bir yandan da şifreli telgraflarla valilere komutanlara gereken tebligatta bulunuldu. Sonunda on üç günlük bir gecikme ile yeterince temsilci getirtilerek kongreyi toplama gerçekleştirilebildi.

  Efendiler Millî Mücadele`ye ordu mensuplarının desteğini sağlamak askerî ve millî mücadeleyi birbiri ile uyumlu olarak yürütmek işi de son derece önemli idi.

  Trabzon`daki tümen vekâletle idare ediliyordu. Asıl komutanı Hâlit Bey Bayburt`ta gizlenmişti. Hâlit Bey`i gizlendiği yerden çıkartmak iki bakımdan gerekli idi. Biri ve en önemlisi İstanbul`a çağırılmanın ve bir emre uymamanın gizlenmeyi gerektirecek nitelikte olmadığını millete ve özellikle ordu mensuplarına göstererek manevî gücü yükseltmek içindi. Diğeri de sahilde önemli bir nokta olan Trabzon`a dışarıdan bir saldırı olduğu takdirde oradaki tümenin başında gözü pek bir komutan bulundurmak maksadına dayanıyordu.

  Bundan dolayı Hâlit Bey ` i Erzurum`a getirttim. Kendisine bizzat özel bir talimat verdikten sonra gerektiğinde derhal tümeninin başına geçmek üzere Maçka`da bulunması için de emir verdirdim.

  Biz bu işlerle uğraşırken bir yandan da İstanbul da Harbiye Nezareti makamında bulunan Ferit Paşa`nın ve Padişahın İstanbul`a dönmemi sağlamak üzere birbiri ardınca çekilen aldatıcı telgraflarına da türlü karşılıklar vermekle vakit kaybına mecbur oluyorduk.

  Resmi Sıfat ve Yetkilerimi Bırakarak Milletin Sevgi ve Fedakârlığına Güvenerek Vicdani Göreve Devam Etme Kararı

  Harbiye Nezareti İstanbul`a gel diyor. Padişah önce ``hava değişimi al Anadolu`da bir yerde otur fakat bir işe karışma`` diye başladı. Daha sonra ikisi birlikte ``mutlaka gelmelisin!`` dediler. ``Gelemem!`` dedim. Sonunda 8/9 Temmuz 1919 gecesi sarayla açılan bir telgraf başı görüşmesi sırasında birdenbire perde kapandı ve 8 Hazirandan 8 Temmuza kadar bir aydır süregelen oyun sona erdi. İstanbul o dakikada benim resmî görevime son vermiş oldu. Ben de aynı dakikada 8 – 9 Temmuz 1919 gecesi saat 22.50`de Harbiye Nezareti`ne saat 23.00`te Padişah`a resmi görevimle birlikte askerlikten de ayrıldığımı bildiren telgraf çekmiş oldum.

  Durum tarafımdan ordulara ve millete duyuruldu. Bu tarihten sonra resmi sıfat ve yetkilerden sıyrılmış olarak yalnız milletin sevgi ve fedakârlığına güvenerek ve onun tükenmez feyiz ve kudret kaynağından ilham ve güç alarak vicdani görevimize devam ettik...

  Biz 8/9 Temmuz gecesi İstanbul ile telgraf başında konuşurken bunu başka dinleyenlerin ve ilgilenenlerin de bulunduğunu tahmin etmek güç değildir.

  O tarihlerde ve ondan sonraki zamanlarda en hafif deyimi ile saflıklarını uyanıklık ve tedbirlilik gibi göstermeye çalışmış olanlar hakkında bir fikir vermiş olmak için müsaade buyurursanız şu belgeyi olduğu gibi bilgilerinize sunmak isterim. Konya 9.7.l919 Saat: 6.00

  3`üncü Ordu Müfettişliği Başyaverliğine
  Telgraf ve Posta Genel Müdürü Refik Halit Bey ile Konya Valisi Cemal Bey 6/7 Temmuz gecesi telgrafla makine başında konuştular. Konuşmanın şöyle geçtiğini haber aldım.

  Mustafa Kemal Paşa Hazretleri için gerekli işlem yapıldı. İstanbul`a getirilecek. Cemal Paşa Hazretleri için de yapılacak işlem hazırdır.

  Konya valisi de:

  - Teşekkür ederim dediler.

  Uygun bir şekilde Paşa Hazretleri`ne arz etmenizi rica ederim.

  2`nci Ordu Müfettişliği Şifre Müdürü Hasan

  Mersinli Cemal Paşa'nın İstanbul`a Gitmesi
  Gerçekten Konya`da bulunan 2`nci Ordu Müfettişi Cemal Paşa`nın on gün için izinli olarak İstanbul`a gittiğini dört gün önce öğrenmiş ve hayret etmiştim.

  Cemal Paşa ile Samsun`a çıktığım günden beri millî davayı gerçekleştirmek için işbirliği yapmak askerî ve millî hazırlıklara girişmek ve teşkilât kurmak konularında haberleşmelerimiz vardı. Kendisinden ümit verici olumlu cevaplar almıştım.

  Benimle bu tarzda ilişki kurmuş olan bir komutanın kendi kendine izin alıp İstanbul`a gitmesi akıllıca bir iş olmamak gerekirdi. Bu sebeple 5 Temmuz 1919 tarihli şifre ile Konya`da 12` nci Kolordu Komutanı Salâhattin Bey`e şu iki maddeyi yazdım:

  1- Cemal Paşa `nın on gün için İstanbul`a hareketinin gerçek sebebini açıkça ve çok acele olarak bildirmenizi;

  2 - Zatıâlinizin hiçbir sebep ve suretle oradaki birliklerin başından ayrılmanız doğru değildir. Bu konuda Fuat Paşa ile de haberleşerek en kötü ihtimale karşı tedbirler almanız gereklidir. Her gün durumunuz hakkında kısa bilgiler vermenizi rica ederim.

  Aynı şifrenin suretini aynı tarihte Ankara`da bulunan Fuat Paşa`ya da bildirdim.

  Salâhattin Bey`in Konya`dan 6/7 Temmuz tarihinde yani Refik Hâlit Bey`in Konya Valisi Cemal Bey`le telgraf başında konuştuğu sırada cevap olarak verdiği şifreli telgrafta ``Cemal Paşa İstanbul`da bazı kimselerle temas etmek ve ailesiyle görüşmek üzere on gün için ve kendi isteği ile izinli olarak İstanbul`a gitmiştir`` denilmekte idi.

  Cemal Paşa gitti fakat gelemedi. Kendisini çok zaman sonra Ali Rıza Paşa kabinesinde Harbiye Nâzırı olarak göreceğiz.

  Komutayı Elden Bırakmama Kararı

  Maalesef bu durumun tanığı olan ve kendisine birliklerinin başından ayrılmaması tavsiye edilen Salâhattin Bey`in de bir süre sonra İstanbul`a gittiğini öğrendik.

  Cemal Paşa`nın gösterdiği bu kötü örnek üzerine 7 Temmuz 1919 tarihinde şu genel bildiriyi gönderdim.

  1 - Bağımsızlığımızı koruma uğrunda kurulmuş ve teşkilâtlanmış olan millî kuvvetlere hiçbir şekilde müdahale ve saldırıda bulunulamaz. Devlet ve milletin mukadderatında millî irade söz sahibi ve hâkimdir. Ordu bu millî iradeye bağlı ve onun hizmetindedir.

  2 - Müfettiş ve komutanlar herhangi bir sebeple komutadan uzaklaştırıldıkları takdirde yerlerini alacak kimseler işbirliği yapılacak niteliklere sahip iseler komutayı onlara bırakacaklar; ancak kendileri de yetki bölgelerinde kalarak millî görevlerini yapmaya devam edeceklerdir. Aksi takdirde yani bir ikinci İzmir olayına yol açabilecek kimselerin tayini halinde komuta asla bırakılmayacak bütün müfettiş ve komutanlarca kendilerine güvenilemediği gerekçesi ile yapılan tayin reddedilecek ve kabul edilmeyecektir.

  3 - Memleketimizi kolayca işgal edebilmek maksadıyla İtilâf Devletleri tarafından yapılacak baskılarla hükûmet herhangi bir birliği askerî ve millî teşkilâtımızı dağıtma emri verirse bu emir kabul edilmeyecek ve yerine getirilmeyecektir.

  4 - Hedef ve gayesi millî bağımsızlığı kurtarmak olan Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye ve Redd-i İlhak Cemiyetleri`nin ve teşebbüslerinin gerileme ve başarısızlığına yol açacak herhangi bir etki ve müdahaleyi ordu kesinlikle önleyecektir.

  5 - Devlet ve milletin bağımsızlığını kurtarma gayesinde devletin bütün sivil memurları Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye ve Redd-i İlhak Cemiyetleri`nin ordu gibi meşru yardımcılarıdır.

  6 - Vatanın herhangi bir bölgesine saldırıldığı takdirde bütün millet haklarını savunmaya hazır bulunduğundan bu gibi olaylar karşısında işbirliği için her yer birbirini en kısa zamanda haberdar ederek savunmada hareket ve işbirliği sağlanacaktır.

  Bu bildiri Anadolu ve Rumeli`de bulunan bütün ordu ve kolordu komutanlarıyla diğer ilgililere gönderilmiştir.

  Refet Bey`in 3`üncü Kolordu Komutanlığını Bırakması

  Bu genel bildirimizden beş altı gün sonra Kavak`tan3`üncü Kolordu Komutanı Refet imzalı 13 Temmuz 1919`da yazılmış bir şifreli telgraf aldım.

  Telgrafın metni aynen şudur: İstanbul`dan bir İngiliz gemisiyle Harbiye Dairesi Başkanı Albay Salâhattin Bey benim görevimi devralmak üzere geldi. Benim de aynı gemi ile dönmemi Nezaret emrediyor. Salâhattin Bey gayeye uygun olarak çalışacak. Genel durumu göz önünde tutarak komutayı kendisine devretmeyi uygun buldum ve Harbiye Nezareti`ne görevden ayrıldığımı bildirdim. Ayrıca geniş bilgi veririm. Sivas yönüne hareket ediyorum. 5`inci Tümen Komutanı Arif Bey vasıtasıyla Amasya`ya cevap veriniz.

  Efendiler itiraf etmeliyim ki bu tutum ve tavırdan pek memnun olmadım. Refet Bey` in benimle olan işbirliği İstanbul`ca biliniyor. Bu çalışmaları benimseyen bir kimse onun görevini devralmaya hem de bir İngiliz gemisi ile gelince derhal verilmesi tabiî olan hüküm bu kimsenin İngiliz görüşüne hizmet edebileceği konusunda kendisine güvenilmiş olmasıdır. Bu hüküm bir zandan ibaret olsa bile Refet Bey` in komutayı devirde acele etmemesi hiç olmazsa bizim de görüşümüzü alması gerekirdi.

  Güvenip komutayı kendisine devrettiğine göre de hiç olmazsa bir süre ondan ayrılmayıp durumumuzu ve görüşlerimizi ona iyice benimsetinceye kadar birlikte çalışması ve kendisi ile aramızda bir bağlantı kurduktan sonra uzaklaşması yerinde olurdu düşüncesinde idim. Bununla birlikte bir oldubitti karşısında bırakılmış olduğuma göre iki noktada tesellî aramakla yetinmeye mecburdum. Birincisi Refet Bey `in telgrafındaki Salahattin Bey gayeye uygun olarak çalışacak cümlesi ikincisi de Refet Bey` in hiç olmazsa İstanbul`a gitmemiş olması idi.

  Bu durum üzerine komutanların İstanbul`a gitmek hususunda en küçük bir yanılmalarının pek pahalıya mal olacağını ve programımızı en iyi şekilde uygulamaya devam edeceğimizi bütün komutanlara bildirmek suretiyle hemen dikkatlerini çektim. Refet Bey` e de aynı tarihte (14 Temmuz 1919) Salâhattin Bey ` in kararlarımızı istenildiği şekilde uygulayacağı buradaki arkadaşları fazlasıyla duygulandırmış ve onlara güç kazandırmıştı cümlesi de bulunan bir şifreli telgraf çektirdim.

  Salâhattin Bey` in kendisine de aynen şu telgrafı çektirdim.

  14.7.1919 31 Amasya`da 5`inci Tümen Komutanlığına
  Refet Bey `edir: Aşağıdaki telgrafı uygun görürseniz Salâhattin Bey`e ulaştırınız ve sonucunu bildiriniz.

  Mustafa Kemal

  Salahattin Beyefendi`ye: İstanbul`un düşmanlarca kuşatılmış çevresinden milletin kutsal bağrına gelmeniz ve fedakâr arkadaşlarınızın azim ve vatanperverlik meydanına sizin de şeref vermiş olmanız büyük bir sevinçle karşılandı. Kutsal amacımın gerçekleştirilmesi uğrunda gösterilecek ortak gayrette Tanrı hepimizi zafere ulaştıracaktır. Gözlerinizden öperim.

  (Mustafa Kemal)
  3` üncü Ordu Müfettişi
  Kurmay Başkanı Albay
  Kâzım

  Salâhattin Bey hakkında ilk şüphe ve kararsızlık yine Salâhattin Bey `in gayeye uygun olarak çalışacağını söylemesi üzerine kendisine güvenen ve hemen komutayı teslim edip Sivas`a doğru uzaklaşan Refet Bey tarafından gösterilmiş oldu.

  Refet Bey `in Amasya`dan çektiği bir telgraf yalnız Salâhattin Bey hakkındaki şüpheyi değil daha birkaç nokta ile ilgili görüşleri de ortaya koyuyordu.

  Müsaade buyurursanız olduğu gibi bilginize sunayım:

  İvedi

  Güvenlikle ilgili
  719 Erzurum`da 15`inci Kolordu Komutanlığına

  Amasya 15.7.1919

  Mustafa Kemal Paşa Hazretleri`ne:

  Salâhattin Bey` i tanırsınız. Önce Kâzım Paşa tebrik dolayısıyla ve yumuşak ifadelerle kendisiyle haberleşmeye girişmelidir. Hamit Bey`in görevden alınması hakkında daha bir şey yok. Fakat yerinde bırakılması için teşebbüslerde bulunuldu. Görevden alınırsa buralarda kalacağını pek sanmıyorum. Bununla birlikte etkilemeye çalışıyorum.

  Benim dönmem için İngilizlerin hükûmete baskı yapacakları şüphesizdir. Ben kendimi duruma göre ayarlayarak buralarda kalacağım. İngilizlerden ve buradan geçen Amerikalılardan anladığıma göre Kâzım Paşa`nın durumu da tehlikelidir. Her zaman ölçülü davranılmasını ve durumun iyi idare edilmesini tekrar tavsiye ederim ( Refet ).

  5` inci Tümen Komutanı
  Arif

  Bu telgrafta adı geçen Hâmit Bey Samsun mutasarrıfı idi. Hamit Bey Samsun`a gelişimizin ilk günlerinde Refet Bey` in aralarındaki eski hukuk ve dostluk dolayısıyla ortak gaye uğrunda sonuna kadar bizimle birlikte fedakârca çalışacak vasıfları taşıyan bir arkadaş olduğuna güvendiği için bana tavsiye ettiği ve benim Sadrazamlığa ve Genel Kurmay Başkanı Cevat Paşa`ya durumu bildirerek Samsun`a getirebildiğimiz zat idi.

  Böyle bir zatın er geç görevden alınacağına şüphe var mıydı? Fakat Refet Bey yerinde bırakılması için gereken yerlere başvuruldu diyor. Nerede? Kimlere gidilerek? Kim başvurmuştur? Sonra Görevden alınırsa buralarda kalacağını pek sanmıyorum. Bununla birlikte etkilemeye çalışıyorum! diyor. Nereye? İstanbul`a mı gidecek? Nasıl? Bu zat bugüne kadar bizimle birlikte çalışmıyor muydu?

  Bu telgrafında Refet Bey kendisinin dönmesi için İngilizlerin hükûmete baskı yapacaklarını kesin olarak kabul ediyor ve kendisini duruma göre ayarlayarak buralarda kalacağını söylüyor Oysa durum belli ve yapılacak şeyi ben kendisine 7 Temmuz 1919 tarihli genel talimatımla bildirdim (adı geçen talimatın 2. maddesi). Ondan başka yapılacak şey yoktu.

  Refet Bey İngilizlerden ve buradan geçen Amerikalılardan anlamış ki Kâzım Paşa`nın da durumu tehlikelidir. Bu ne demektir? Azim ve iradelerini en çok korumaları gereken arkadaşların bize karşı her halde rahmet okumayacak kimselerin sözlerinden tehlike kuruntusuna kapılmaları ve bunu inanarak söylemeleri ne demektir?

  Refet Bey telgrafının sonunda bana da ders veriyor Her zaman ölçülü davranılmasını ve durumun iyi idare edilmesini tekrar tavsiye ederim diyor.

  Buradaki ölçülü kelimesinden maksadın ne olabileceğinin yorumunu iz`an sahiplerine bırakırım.

  Bana iyi idareyi tavsiye eden zat bu tavsiyeyi benim verdiğim emir ve talimatı hakkıyla yerine getirip görevi başından ayrılmadan önce yapmış olsaydı daha içten hareket etmiş olurdu sanırım.

  Hamit Bey`in İstanbul Hükümetince Görevden Alınması

  Efendiler Hâmit Bey 14 Temmuz 1919 tarihinde Samsun`dan bana şu kısa telgrafı çekmişti:

  Görevden alındığımı güvenilir bir kaynaktan haber aldım. Şu bir iki gün içinde emrin gelmesini bekliyorum. Sonra İstanbul`a gideceğimi arz ederim.

  Refet Bey` in komutayı bırakmış olmasının üzüntüsünde iken aynı günde önemli bir noktada kendisinden fedakârca bir davranış beklediğimiz diğer bir arkadaşın da sanki olağan şartlar içinde bulunuyormuşuz gibi anlaşılması güç bir tutum içinde olduğunu öğreniyorum.

  Hâmit Bey`e 15 Temmuz 1919 tarihinde şöyle bir telgraf çekildi:

  Kardeşim Hâmit Bey sizin yerinize İbrahim Ethem Bey`in tayin edildiğini haber aldık. Refet`e yazdım ve buluşarak birlikte iç taraflara doğru gelmenizi rica ettim. Bilmem hangi güvenlik duygusu size İstanbul`a gitmek düşüncesini telkin ediyor. Bundan başka biz değerli arkadaşlarımızı İstanbul`dan Anadolu`ya çekmeye ve böylece gerçekten vatansever olanları millî gayeye hizmetten uzak tutmamaya çalışırken siz bu hareketinizle en azından düşmanlarca sarılmış bir çevreye giriyorsunuz. Biz hiç doğru bulmadık. Refet`in yanına gidiniz. Ya Sivas yakınlarında birlikte kalırsınız yahut da rahatça yanımıza gelirsiniz. Kesin cevap bekleriz.

  Beş gün sonra (20 Temmuz 1919) Canik Mutasarrıfı Hâmit Bey` in Samsun`dan gelen telgrafı şuydu:

  Bizans`ın gittikçe artan rezaletleri karşısında ümitsizliğe düşen millet Doğu`dan bir ümit ışığı bekliyor.

  Buraları ve buradakileri öyle hayalî şekil ve yaratılışta görüyorlar ki acaba bir şey var mı diye ben bile şüpheleniyorum. Kayıtsızlığımdan utanıyorum.

  Gerçi uyumuyoruz. Bir şey yapmak istiyoruz Ancak bu şeyin şekil ve nazariyatı ile uğraştığımız uzun yollar seçtiğimiz kanısındayım. Zamanın ve durumun beklemeye tahammülü yoktur. Memleketin durumu dakikadan dakikaya kötüleşiyor. Bu bakımdan düşünceler üzerinde fazla durmayarak çalışmalarımızı hızlandırmak gerekiyor. Bu hususta benim hatırıma gelen şudur:

  Her yerden ve aynı zamanda Zâtışâhâne`ye birer telgraf çekelim. On aydan beri gözü önünde çok defa kendi istek ve hevesince yapılagelen rezaletler yüzünden nereye sürüklenmekte olduğunu gören milletin ne pahasına olursa olsun mukadderatını ele almaya karar verdiğine dikkati çekip kırk sekiz saat içinde milletin güven duyabileceği bir hükûmet kurulmadığı ve bir kurucu Meclis`in toplanmasına karar alınmadığı takdirde ne kendisini ne de hükûmetini tanımadığımızı ekleyelim. Bunda hiçbir güçlük yoktur. Geleneğe uyarak `boyun kırmaktan üzüntü duymayan millet biz yürüyelim arkamızdan gelsin efendim.

  Beş gün önce görevden alındığı takdirde İstanbul`a gideceğini arz eden Canik mutasarrıfının bu telgrafını biraz öfkeli yazılmış olmakla birlikte karar ve hareket telkin eder nitelikte bulduğumuzu tahmin etmek isterim.

  Mutasarrıf Bey milletin bir ümit ışığı beklediği yerde acaba bir şey var mı diye şüpheleniyor.

  Bizi ne yapmak istediğini bilmeyen şekil ve nazariyatla uğraşan şaşkınlar zannediyor. Düşüncelerimizi kısaltarak çalışmalarımızı hızlandırmak için yapılacak şeyi de söylüyor. Eğer bundan sonra bütün görüşlerindeki isabetsizliği açığa vuran çirkin bir düşünce ortaya koymamış olsaydı iyi ederdi.

  Efendiler tarih ``geleneğe uyarak boyun kırmaktan üzüntü duymayan millet biz yürüyelim arkamızdan gelsin`` düşünce ve inancında bulunanların karşılaştıkları sonuçlar ve cezalarla doludur. Yöneticilerin ve özellikle devlet adamlarının asla böyle sakat ve çarpık görüşlere kapılmamaları gerekir. Hâmit Bey bu telgrafında bizim Refet Bey `le birlikte içerilere doğru çekilmesi konusunda yazdıklarımıza hiç dokunmuyor.

  Hâmit Bey` in bu telgrafına 21 Temmuz 1919 tarihinde verdiğimiz bir cevapta: ``İnşallah her şey olacaktır. Yalnız milletin güvenebileceği bir kabine kurabilmek için önce o kabinenin dayanabileceği bir kuvveti meydana getirmek lâzımdır. O da Doğu illeri kongresinin ve onun arkadaşından da Sivas genel kongresinin toplanması ile gerçekleşecektir`` dedik.

  Refet Bey`le Haberleşmeler

  Efendiler. 3`üncü Kolordu`dan bu münasebetle Refet ve Selâhattin Bey`lerden yeniden söz etmek gerekiyor. İlgisi şudur:

  İngilizler Sivas`a bir tabur gönderecekleri söylentisini yaydılar. Her ihtimale karşı Sivas`a gelen çeşitli yönlerde askerî tedbirler aldırmak gerekmişti. Bu münasebetle Amasya`da bulunan 5` inci Tümen Komutanlığı`na 18 Temmuz 1919 tarihinde verdiğim bir emir metninde daha o sırada Amasya`da bulunan Refet Bey `e ait de şu cümleler vardı: Durum hakkında Refet Bey `in önemle dikkati çekildi. Belki Refet Bey böyle bir durumu dikkate alarak şimdilik Amasya`da kalmayı da tercih eder.

  5` inci Tümen Komutanı`nın 19 Temmuz 1919`da verdiği cevapta dikkate değer şu cümleler yer alıyordu:

  ``Selâhattin Bey halen Samsun`dadır. Şimdiye kadar kendi si ile temas edemediğim gibi hiçbir ciddî ve önemli haberleşme de yapılmamış olduğundan adı geçen komutanın düşünce ve inancının ne merkezde olduğunu bilemiyorum.``

  Ankara Refet Bey gerektiğinde İngilizlere karşı koyacak kadar cesaret gösteremeyeceğini hissettirmişti.``

  ``Refet Bey 18 Temmuz 1919`da Sivas`a hareket etti``(Belge: 35).

  Bunun üzerine Refet Bey`e şu şifreyi verdirdim: Kişiye özel 19.7.19l9 Sayı: 115

  Amasya`da 5` inci Tümen Komutanlığına Sivas`ta 3`üncü Ordu Sıhhiye Müfettişi Albay İbrahim Tali Beyefendi`ye
  Refet Bey`edir Selahattin Bey`e telgrafımı verdiniz mi? Bu arkadaşımızın kesin kanaatlerinin mutlaka tespit edilmesi ve kararsızlık yahut iki taraflı idare gibi felâket doğuracak bir duruma hiç bir şekilde tahammül ve rıza gösterilmemesi bir vatan görevi olduğundan bu hususta evet veya hayır şeklinde kendisinden söz alınması ve ona göre bir karar verilmesi zarurîdir. Sizin bıraktığınız noktadan başlamak kendileri için en uygun programdır Şimdiye kadar hemen bir hafta geçtiği halde hiç bir kesin bilgi alınamaması İstanbul`dan gelen bir haberde kendisi hakkında sağlam bir kanaat gösterilmemesi ve hareketin den önce Sadık Bey`le gizli bir görüşme yaptığından ve dostluğundan söz edilerek şikâyet edilmesi bu telgrafımın yazılmasına yol açmıştır. Bu durumu ve sonuçlarını özellikle sizin takdir etmeniz ve çözmeniz gerekir. Zira herhangi biz halk topluluğunda söyleyeceği yanlış ve millî gayeye aykırı bir tek sözün bile yaratacağı tepkiyi ve bunun duracağı durumu şimdiden düşünmek yeterlidir (Mustafa Kemal).

  3` üncü Ordu Müfettişliği Kurmay Başkanı Albay Kâzım

  Yalnız bu telgrafımıza değil çok şeye cevap olan Refet Bey `in şu telgrafını olduğu gibi bilginize sunacağım:

  Güvenlikle ilgili ve çok ivedi l828 Sivas 22.7.1919

  Erzurum`da 3` üncü Ordu Müfettişliği Vekili Kâzım Karabekir Paşa Hazretleri`ne
  1-Mustafa Kemal Paşa Hazretleri`ne: Telgrafınızı Selâhattin Bey`den ayrıldıktan sonra aldığım için kendisine veremedim. Selâhattin Bey`i herkes gibi siz de çok iyi tanırsınız. Kararsız tabiatlı bir zattır. Bu bölgede on günden fazla kalmamak niyetiyle gelmiş. Az kalsın komutayı almadan geri kaçacaktı. Kendisine güven duygusu vererek ve inandırarak vatanî görevini hatırlattım. Memleketini herhalde sever. Ancak vakitsiz iş görmeye gelemez. Aşağı yukarı Reşit Paşa`dan biraz daha iyi. 13` üncü Kolordu`dan geçen silahlardan haberi olduğu gibi bu işi halletmek üzere İstanbul`da da çalışmış ve başarılı olmuş. Buraya Cevat Paşa tarafından seçilerek gönderilmiş. Bu bakımdan gayeye zararlı olamaz ve hiçbir halk topluluğunda gayeye aykırı tek bir söz söylemez. Aksine millî gayeye uygun olarak fakat sessiz bir şekilde çalışacağına söz verdi. Sadık Bey `le ilişkisi hakkında verilen bilgilere inanmıyorum. Zaten aldığımız haberi iyice kontrol etmeden ve belirli bir program yapmadan çalışmak kuvvetlerin kaybına yol açı yor. Doğu`nun durumu hakkında bana verdiğiniz bilgilerde aldığınız abartılmış haberlere kapılmamış olsaydınız belki de ben durumu daha iyi idare eder ve komutayı terke mecbur kalmazdım. Tek başına karar verecek insanların gerçek durumu bilmeleri gereğini siz de takdir buyurursunuz. O halde Selâhattin Bey`i boşu boşuna ürkütmek ve hayır dedirtmekle ne çıkacak? Zaten o kaç maya hazır. Yerine acaba kim gelecek? Emirlerinizin kısa ve açık olmasını rica ederim. Selâhattin Bey`le ilgili telgrafınızı lûtfen bir daha okuyunuz. Fırtına ile başlayıp sukûnetle biten bu telgraftan kesin olarak ne demek istendiğini çıkaramadım. Bununla birlikte birkaç güne kadar Selâhattin Bey Samsun`dan dönüyor. Kendisiyle görüşeceğim: Şüphesiz kendisini uygun bir tarzda ve amaca hizmet yolunda idare için gerekli tedbirleri alıyorum.

  2 - Samsun`a çıkarılan taburun buradaki Hintli Müslümanları değiştirmekle birlikte asıl Sivas`ta bulunduğunuzu zannettikleri zatıâlilerine karşı bir gözdağı vermek maksadıyla çıkarıldığını İngilizlerle temasımda anladım. Beni İstanbul`a gitmeye razı etmek için Kavak`ta bulunduğum zaman bir İngiliz binbaşısı geldi. İngilizlere karşı gösterdiğim direnmeyi fırsat bilerek fakat aslında zâtıâlîlerini yıpratmak için beni görevden aldırdıklarını açıkça söyledi. Zâtıâlîlerinin öteki dayanağı Kâzım Karabekir Paşa imiş. Bu bakımdan Kâzım Paşa ellerine İngilizlerin ısrarına yol açacak bir tutamak vermemelidir. Ferit Paşa`nın istifanız üzerine Kâzım Paşa`yı komutan vekili olarak tayin etmesi İstanbul`dakilerden bir kısmının kötü bir niyeti olmadığını gösteriyor. Ancak İngilizlerin ısrarı karşısında bir şey yapamazlar. Kâzım Paşa`nın vekil olarak tayini de Selâhattin Bey`in Sadık Bey hesabına buraya gelmediğini gösterir.

  3 - Benim İstanbul`a götürülmem için İngilizlerin İstanbul hükûmetine baskı yapmaları pek muhtemeldir. Çünkü benimle İngilizlerin arasında. resmî bir ilişki var (!). Bu baskı artarsa Selâhattin Bey`i güç bir durumda bırakmamak için izimi kaybettireceğim.

  4 - Hâmit Bey`in değiştirileceği söylentisi daha gerçekleşmedi. Onun yerinde bırakılması için gerek Salâhattin Bey ve gerekse İngilizler İstanbul Hükûmeti`ne başvurdular. Bu zatın değiştirilmesi teşebbüsü Dâhiliye Nezareti ile kavga etmesinin sonucudur. Selâhattin Bey ` in yerine Konya`ya Sedat Bey`in geldiği de doğru değildir Her ne kadar Hamit Bey bütün komutanların değiştirileceğini haber aldığını yazıyorsa da Kâzım Paşa`nın vekil olarak tayini bunun aksini gösteriyor.

  5 - Sivas Kongresi ile ilgili olarak Sadrazamlıktan doğruca illere tebliğ olunan 20 Temmuz 1919 tarihli telgrafı gördünüz mü? Karahisar`daki tümen komutanı bu kongreye temsilci seçilmesi için buralara bildiri yayınlamış. Bu davranış tarzını uygun buluyor musunuz? Almanya ile yapılan barış anlaşması ve Doğu`daki sessizlik durumun gelişmesini beklerken bizim de ihtiyatlı bulunma mızı gerektirmiyor mu? Şahsım için hiç bir endişem olmadığını artık anlamışsınızdır (!). Yalnız kararsız ve programsız hareketlerle gayeyi çıkmaza sokacağız. Ya ihtiyatlı olalım yahut da işi hemen açığa vuralım. Ne var ki ikisinden birini yapalım. Sivas Kongresi`nden bugün için bir fayda bekliyor musunuz? Bugünkü duruma göre bu kongrenin Sivas`ta ve açıktan açığa yapılmasını tehlikeli bulmuyor musunuz? Güney yönlerinden Sivas`a gelecek bir darbe özellikle bu il halkının kansızlığı yüzünden Anadolu`yu ikiye ayırır ve pek tehlikeli olur. Bunun için bu ilin son ana kadar tarafsızmış gibi görünmesi son derece önemlidir. Bu kongrenin mutlaka toplanması gerekiyorsa aldığımız haberlere göre temsilciler de gelebilecekler ise acaba bunun Doğu`da başka bir yerde toplanması daha uygun düşmez mi?

  6 - Sivas ve Amasya şehirlerinin halkı pek bayağı; ilçelerde köylerde halk bunlara bakarak çok daha iyi. Bundan sonra çalışmalarımı ona göre ayarlaya cağım.

  7 - İstanbul`dan aldığım haberde buradaki Millî Mücadele`nin hiçbir parti veyahut bir şahsın kendi özel emellerini gerçekleştirmek maksadına dayanmayıp sırf milletin selâmet ve istiklâlini kurtarmak gayesine dayandığı konusunda zâtıâlîleri tarafından bir bildiri yayınlanarak İngilizlerin yatıştırılması tavsiye olunuyor. Buna gerek görüldüğü takdirde ben bunun zâtıâlîniz tarafından bir bil diri şeklinde değil belki Erzurum Kongresi`nin kararlarına sokularak yayınlanmasının uygun olacağını zannediyorum.

  8 - Ajanslar Meclis-i Mebusan seçimlerinden bahsediyorlar. Bu hususta ne düşünüyorsunuz? (Refet)

  Bu telgrafa verdiğimiz cevabı da olduğu gibi aktarmakla yetineceğim: Şifre Subay eliyle çekilmesi 23.7.1919 İvedi 171

  Sivas`ta 3`üncü Kolordu Kurmay Başkanı Zeki Bey`e
  Refet Beyefendi`ye:

  1- Salâhattin Bey hakkındaki telgrafı bir defa daha okumak üzere aradım. Fakat bulunamıyor. Hatırladığıma göre bu zat için söz konusu olan hususlar İstanbul`dan bildirilmişti. Her alınan haberin doğruluğunu istenildiği gibi kontrol edebilmek nadiren mümkündür. Doğu`nun durumu hakkında aldığımız bilgiler abartmadan uzak olmamakla birlikte bize yanlış bir adım at tırmış değildir kanısındayım. Mukadderatımızda yalnız Doğu`daki olayların gelişmesine bağlı kalınmakla yetinilmiş değildir. Millî teşkilâtı genişlik ve canlılık kazandırarak kökleştirmek kongrelerle millî dâvâyı benimsetmek ordunun millî teşkilâta destek ve yardımını sağlamak millî dâvânın kaybına meydan vermemek için komuta ve silâh meseleleri ile gereken kesin kararı verme hususlarında şimdiye kadar yapıldığından başka türlü ve daha ihtiyatlı davranmak acaba bugünkü verimli sonucu sağlayabilir miydi? Her halde şimdiki durum herkesi sevindirecek derecededir.

  2 - Kâzım Paşa`nın komutan vekilliğine tayini pek yerinde ol muştur. Ellerine İngilizlerin ısrarına yol açacak görünürde bir sebep vermemeye çalışıyor. Ancak silâh konusunda ve Trabzon`a asker çıkarılmasını önleme hususunda hoşgörülü davranamayacağımız aşikârdır. Halbuki ileri sürülen bu sebepler İngilizlerin hiç de hoşuna gitmeyecektir.

  3 - İngilizler benim İstanbul`a götürülmem için pek çok ısrar ettiler ve hükûmete ağır baskı yaptılar. Hükûmet ve Padişah ile makine başında günlerce devam eden görüşmeler sırasında bu nokta açıkça bildirildi. Bu konuşmaların metinleri görüştüğümüzde sizin tarafınızdan da görülecektir. Yalnız şu var ki meslekten ayrılınca ısrar son buldu. Bu bakımdan sizin için de istifadan sonra büyük bir ısrar olacağını sanmıyorum. Bununla birlikte ve aksi halde izinizi kaybettirmektense Selâhattin Bey `in güç duruma girmesini tercih ederim Burada Hâlit Bey hakkında hükûmet ve İngilizler Kâzım Paşa ` ya çok ısrar ettiler. Kâzım Paşa bir şey yapılamayacağını söylemekte direndiği içindir ki bugün Hâlit Bey resmen olmasa bile yine tümeninin başında bulunuyor.

  4 - Hâmit Bey son telgrafıyla hepimizden daha çabuk hareket etme isteğini gösteriyor. Şimdilik yumuşatıldı.

  5 - Sivas Kongresi ile ilgili telgrafı henüz görmedim. Gerçekten de bazı yerlerde olumlu bazı yerlerde olumsuz yönde aşırılıklar görülüyor. Şüphesiz duruma göre ve verimli hareketlerde bulunabilecek şekilde ihtiyatlı davranma taraflısıyım. Herkesi ilgilendiren bu açık ve kesin program bugün toplanmaya başla yan Erzurum Kongresi görüşmelerinden çıkacaktır.

  Sivas Kongresi`nden pek çok yarar beklerim. Bugün değil Sivas Kongresi ilk defa söz konusu edildiği gün bile her yönden ve özellikle güneyden bir darbe gelebileceğini büyük bir ihtimal dâhilinde gördüğümü ve bundan dolayı da savunma tedbirleri alınması için ricada bulunduğunu hatırlarsınız. Bununla birlikte Erzurum Kongresi toplandıktan sonra Sivas`a gelecek temsilcilerin sayısına ve Erzurum Kongresi`nin yapacağı etkilerden doğacak duruma göre daha pratik ve güvenilir bir şekil de düşünülür.

  6 - Siz kardeşimin çalışmaları düzenleme konusundaki düşüncesi pek ye rindedir. Ancak şehirlileri de millî duygu ve etki altında tutmaktan uzak kalınmayacağını ümit ederim.

  7- Milli Mücadele`nin gaye ve hedefi kongre tarafından yayınlanacak bildirilerle tasavvur buyurduğunuz şekilde duyurulacaktır.

  8 - Meclis-i Mebusan toplanmalıdır. Fakat İstanbul`da değil Anadolu`da. Bu konu kongrede görüşüldükten sonra teşebbüse geçilecektir. Hepimiz gözlerinizden öperiz kardeşim. (Mustafa Kemal)

  3` üncü Ordu Müfettişliği Kurmay Başkanı Albay Kazım

  Erzurumluların Yardımları

  Efendiler askerlikten ayrıldıktan sonra bütün Erzurum halkının ve Vilayat-ı Şarkiye Mühafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti`nin Erzurum şubesinin bana karşı pek açık olarak gösterdikleri güven ve yakınlığın bende bıraktığı unutulmaz hâtırayı burada açıkça belirtmeyi görev sayarım.

  Cemiyetin Erzurum şubesinden aldığım 10 Temmuz 1919 tarihli yazıda Cemiyetin başına geçerek Yönetim Kurulu Başkanlığını kabul etmemi teklif ediyorlar ve birlikte çalışmak üzere seçtikleri beş kişinin adlarını bildiriyorlardı.

  Bu beş kişi Raif Efendi emekli Binbaşı Süleyman Bey emekli Binbaşı Kâzım Bey Albayrak gazetesi müdürü Necati Bey Dursun Beyzâde Cevat Bey idi. Sözünü ettiğim yazıda Rauf Bey` in de Yönetim Kurulu İkinci Başkanlığı`na seçildiği bildiriliyordu.

  Bu tarihlerde Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Raif Efendi üyeler Hacı Hafız Efendi Süleyman Bey Maksut Bey Mes`ut Bey Necati Bey Ahmet Bey Kâzım Bey ve sekreter Cevat Bey idi.

  Erzurum şubesi İstanbul`daki Genel Merkez Başkanlığı`na ulaştırmaya çalıştıkları bir telgrafla Genel Merkez adına karar verme ve söz söyleme yetkisinin bana verildiğinin telgrafla bildirilmesini de rica ettiler.

  Bundan başka bizim Erzurum Kongresi`ne katılmamızı kolaylaştırmak için Kongre Erzurum temsilcisi olarak seçilmiş bulunan emekli Binbaşı Kâzım ve Dursun Beyzade Cevat Beyler temsilcilikten istifa ettiler.

  Erzurum Kongresi

  Efendiler yüksek malûmunuz olduğu üzere Erzurum Kongresi 1919 yılı Temmuz`unun 23`üncü günü pek gösterişsiz bir okul salonunda toplandı. İlk günü beni başkanlığa seçtiler. Kongre üyelerini durum ve bir dereceye kadar da tutulan yol hakkında aydınlatmak için yaptığım konuşmada:

  Tarihin ve olayların zoru ile doğrudan doğruya içine düştüğümüz kanlı ve kara tehlikeleri göstermeyecek ve bundan irkilmeyecek hiçbir vatanseverin tasavvur edilemeyeceğine işaret ettim. Ateşkes Anlaşması hükümlerine aykırı olarak yapılan saldırı ve işgallerden bahsettim.

  Tarihin bir milletin varlığını ve hakkını hiçbir zaman inkâr edemeyeceğini bu itibarla vatanımız milletimiz aleyhinde verilen hükümlerin er geç iflâsa mahkûm olduğunu söyledim.

  Vatan ve milletin kutsal varlıklarını kurtarmak ve korumak hususunda son sözü söyleyecek ve bunun gereğini yerine getirecek gücün bütün vatanda bir elektrik ağı haline gelmiş olan míllî akımın kahramanlık ruhu olduğunu ifade ettim.

  Maneviyatın kuvvetlendirilmesine yardımcı olmak üzere de yeryüzündeki bilinen bütün milletlerin milli gayelerine ulaşmak için içinde bulunduğumuz tarihteki mücadeleleri ile ilgili mevcut bazı bilgileri özetledim.

  Ve milletin mukadderatına hâkim bir milli iradenin ancak Anadolu`dan doğabileceğini belirttim. Milli iradeye dayanan bir Millet Meclisi`nin meydana getirilmesini ve gücünü milli iradeden alacak bir hükûmetin kurulmasını kongre çalışmalarının ilk hedefi olarak gösterdim.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Erzurum Kongresi`nin Bildirisi ve Kararları

  Efendiler Erzurum Kongresi 14 gün sürdü. Çalışmalarının sonucu tespit ettiği tüzük ve bu tüzükteki hükümleri ilân eden bildiri maddelerinden ibarettir.

  Bu tüzük ve bildiri metni zaman ve ortamın gerektirdiği bazı önemsiz ve ikinci derecede düşünce ve görüşler atlanarak incelenirse birtakım köklü ve geniş çaplı ilkeler ve kararlara varmış oluruz.

  Müsaade buyurursanız bu ilkelerin ve kararların bence daha o zaman nelerden ibaret olduğuna işaret edeyim:

  1 - Milli sınırlar içinde bulunan vatan parçaları bir bütündür. Birbirinden ayrılamaz ( Bildiri madde 6; Tüzük madde 3`ün açıklaması: Tüzük ve bildiri`nin 1`inci maddeleri lütfen okunup incelensin...)

  2 - Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı ve Osmanlı Hükümeti`nin dağılması halinde millet topyekûn kendisini savunacak ve direnecektir. ( Tüzük madde 2 ve 3; Bildiri madde 3 )

  3 - İstanbul Hükümeti vatanı koruma ve istiklâli elde etme gücünü gösteremediği takdirde bu gayeyi gerçekleştirmek için geçici bir hükümet kurulacaktır. Bu hükûmet üyeleri millî kongrece seçilecektir. Kongre toplanmamışsa bu seçimi Heyet-i Temsiliye yapacaktır. (Tüzük madde 4; Bildiri madde 4)

  4 - Kuva-yı Milliye`yi tek kuvvet olarak tanımak ve millî iradeyi hâkim kılmak esastır (Bildiri madde 3).

  5 - Hristiyan azınlıklara siyasî hâkimiyet ve sosyal dengemizi bozacak imtiyazlar verilemez ( Bildiri madde 4 ).

  6 - Manda ve Himaye kabul olunamaz (Bildiri madde 7).

  7 - Millî Meclis`in derhal toplanmasını ve hükûmetin yaptığı işlerin meclis tarafından kontrol edilmesini sağlamak için çalışılacaktır.(Bildiri madde 8).

  Bu ilkeler ve bu kararlar çeşitli şekillerde yorumlanmışsa da gerçek niteliklerini hiç değiştirmeden uygulanma imkânı bulabilmişlerdir.

  Efendiler biz Kongre`de özetlediğim bu kararları ve bu ilkeleri ortaya koymaya çalışırken Sadrazam Ferit Paşa da basında birtakım demeçler yayınlıyordu. Bu demeçlere Sadrazamın milli jurnalı dense yeridir. 23 Temmuz 1919 tarihli basın dünyaya şunu ilan ediyordu :

  ``Anadolu`da karışıklık çıktı. Kanun-ı Esasî`ye aykırı olarak Meclis-i Meb`usan adı altında toplantılar yapılıyor. Bu hareketin askerî ve sivil memurlar tarafından önlenmesi gerekir.``

  Buna karşı gereken tedbirler alındı ve Meclis-i Meb`usan`ın toplantıya çağrılması istendi.

  Ağustos`un yedinci günü Kongre toplantısına son verirken üyelerine:

  ``Önemli kararlar alındığını bütün dünyaya milletimizin varlık ve birliğinin gösterildiğini`` söyledim ve ``tarih bu kongremizi ender görülen büyük bir eser olarak kaydedecektir`` dedim.

  Sözlerimde isabetsizlik olmadığını zaman ve olayların ispatlamış olduğuna inanıyorum Efendiler.

  Erzurum Kongresi tüzüğü gereğince bir Hey`et-i Temsiliye seçmişti.

  Dernekler Kanunu`na göre dilekçe yerine geçmek üzere Erzurum Valiliği`ne verilen 24 Ağustos 1919 tarihli yazıda Heyet-i Temsiliye üyelerinin adları ve kimlikleri şu şekilde gösterilmiştir:

  Mustafa Kemal Eski 3` üncü Ordu Müfettişi askerlikten ayrılmış

  Rauf Bey Eski Bahriye Nâzırı.

  Raif Efendi Eski Erzurum Milletvekili.

  İzzet Bey Eski Trabzon Milletvekili.

  Servet Bey Eski Trabzon Milletvekili.

  Şeyh Fevzi Efendi Erzincan`da Nakşî Şeyhi.

  Bekir Sami Bey Eski Beyrut Valisi

  Sadullah Efendi Eski Bitlis Milletvekili.

  Hacı Musa Bey Mutki Aşiret Bey`i

  Efendiler sırası gelmişken arz edeyim ki bu kimseler hiçbir vakit bir araya gelip birlikte çalışmış değillerdir. Bunlardan İzzet Servet ve Hacı Musa Bey`ler ile Sadullah Efendi hiç gelmemişlerdir. Raif ve Şeyh Fevzi Efendiler Sivas Kongresi`ne katılmışlar fakat ondan sonra biri Erzurum`a öteki Erzincan`a dönerek bir daha Hey`et-i Temsiliye`de bulunmamışlardır. Rauf Bey ve Sivas Kongresi`nde aramıza katılan Bekir Sami Bey İstanbul`da Meclis-i Meb`usan`a gidinceye kadar bizimle birlikte bulunmuşlardır.

  Erzurum Kongresi`nde Görülen Karasızlıklar

  Efendiler hâtıra olarak küçük bir noktaya da işaret etmek isterim. Benim bu Erzurum Kongresi`ne üye olarak girip girmemekliğim üzerinde düşünülmeye değer bulunduğu gibi Kongre`ye katıldıktan sonra da başkan olup olmamaklığım konusunda kararsızlık gösterenler olmuştur. Bu kararsızlığı gösterenlerden bir kısmının düşüncelerini iyi niyet ve içtenliklerine vermek mümkün ise de diğer bazı kimselerin bu hususta tamamen samimiyetten uzak aksine mel`unca bir maksadın peşine düştüklerine daha o zaman şüphem kalmamıştı. Söz gelişi düşman casusu olup her nasılsa Trabzon ilinde bir yerden kendisini kongreye temsilci seçtirerek gelen Ömer Fevzi Bey ve arkadaşları gibi. Bu zatın hainliği sonradan Trabzon`da ve oradan kaçtıktan sonra da İstanbul`daki faaliyet ve hareketleri ile sabit olmuştur.

  Kongrenin bitiminden iki üç gün önce başka bir tartışma da söz konusu olmaya başlamıştı. Bazı yakın arkadaşlarım benim Hey et-i Temsiliye`ye girerek açıkça faaliyet göstermemi sakıncalı buluyorlardı. Görüşleri şu noktalarda özetlenebilir: Millî teşebbüs ve faaliyetlerin bütün anlamıyla milletten doğduğunu gerçekten millî olduğunu göstermek lâzımdır. Bu takdirde yapılacak teşebbüsler daha güçlü olur ve kimsenin kötü yorumuna ve özellikle yabancıların olumsuz düşüncelerine fırsat vermez. Fakat tanınmış ve hele İstanbul Hükûmeti`ne Hilafet ve Saltanat makamına karşı asi duruma düşmüş hücumların hedef noktası haline gelmiş olan benim gibi bir adamın bütün bu millî teşebbüslerin başında bulunduğu görülürse faaliyetin millî gayelere dayanmaktan çok şahsî emellerin gerçekleştirilmesi maksadına dayandığı inancı uyanır. Bu bakımdan Hey`et-i Temsiliye`yi illerin ve müstakil sancakların seçeceği kimseler oluşturmalıdır. Ancak bu şekilde millî bir güç gösterilebilir.

  Bu görüşlerin ne dereceye kadar yerinde olup olmadığını araştıracak değilim. Yalnız benim de bu görüşlere karşı olan düşüncelerimi ve bunları dayandırdığım noktalardan bazılarını sayayım: Özellikle ben mutlaka kongreye katılmalı ve onu idare etmeliydim. Çünkü zaman geçirmeksizin milli iradenin faaliyete geçirilmesini ve milletin doğrudan doğruya fiilî ve silâhlı olarak tedbirler almaya başlamasını sağlamak zaruretine inanıyordum. Bu esaslı noktaları takdir ve tespit ettirebilmek için kongrede aydınlatmak yol göstermek ve bizzat idare etmek suretiyle çalışmamı zarurî görüyordum. Nitekim öyle oldu. Erzurum Kongresi`nin daha önce açıkladığım ilke ve kararlarını herhangi bir temsilciler hey`etinin uygulama alanına sokturabileceğime henüz güvencim olmadığını itiraf ederim.

  Nitekim zaman ve olaylar beni doğrulamıştır. Bundan başka daha Amasya`da iken karar verilip de bütün millete her türlü vasıta ile tebliğ ettirdiğim Sivas Genel Kongresi`nin toplanmasını sağlamak bütün milleti ve memleketi yalnız bir hey`etle temsil etmek ayrıca yalnız Doğu illerini değil vatanın her köşesini aynı dikkat ve duyarlıkla savunma ve kurtarma çarelerini bulmaya çalışmak hususlarını herhangi bir heyetin gerçekleştirebileceğine inanmadığımı açıkça ifade etmek zorundayım. Çünkü bende böyle bir kanaat var olsaydı benim işbaşına geçtiğim güne kadar teşebbüs ve faaliyette bulunanların çalışmalarının sonuçlarını bekler ve istifa etmemek yolunu tutardım. Hükûmet`e Padişah ve Halife`ye karşı isyan gereğini duymazdım. Aksine ben de bazı ikiyüzlü ve iki taraflı oynayanlar gibi görünüşte pek şatafatlı ve gösterişli olan o günün Ordu Müfettişliği görevini ve Padişah Hazretleri`nin Yaveri sıfatını taşımakta devam ederdim. Gerçi benim açıkça ortaya atılmamda ve bütün millî ve askerî hareketlerin başına geçmemde elbette sakınca vardı. Ancak o sakınca başarısızlık halinde herkesten önce ve herkesten çok benim en büyük ceza ve azaba uğratılmamdan başka bir şey olabilecek miydi? Oysa bütün vatanın ve koskoca bir milletin ölüm kalım dâvâsı söz konusu olurken vatanseverim diyenlerin kendi sonlarını düşüncelerinin yeri varmıydı ?

  Efendiler ben bazı arkadaşlarca ileri sürülen düşünce ve kuruntulara uymuş olsaydım iki bakımdan büyük sakıncalar ortaya çıkacaktı.Birincisi; düşüncelerimde kararlarımda ve bütün kişiliğimde yetersizlik ve güçsüzlük olduğunu itiraf etmek ki bu husus benim vicdanımın emrine uyarak yüklendiğim görev bakımından düzeltilmesi imkânsız bir yanılma olurdu.

  Efendiler tarih itiraz edilemez bir şekilde ispatlamıştır ki büyük dâvâlarda başarı için sarsılmaz bir kabiliyet ve kudrete sahip bir önderin varlığı şarttır. Bütün devlet adamlarının ümitsizlik ve beceriksizlik içinde bütün milletin başsız olarak karanlıklar içinde kaldığı bir sırada her vatanseverim diyen bin bir çeşit insanın bin bir hareket ve görüş tarzı ortaya attığı ve her şeyin allak bullak olduğu bir dönemde danışmalar yolu ile birçok hatırlı ve nüfuzlu kimselere bel bağlama gereğine inanmakla güvenli ve kararlı bir şekilde ve özellikle sür`atle yol almak ve en sonunda çok çetin olan hedefe ulaşmak mümkün müdür? Tarihte bu tarzda başarıya ulaşmış bir toplum gösterebilir mi? İkincisi Efendiler; millet memleket siyaset ve ordu yönetimi ile hiçbir ilgi ve ilişkileri bulunmamış bu alanda başarıları görülmemiş ve denenmemiş olan gelişigüzel kimselerden söz gelişi Erzincanlı bir Nakşî Şeyhi ve Mutki`li bir aşiret reisi gibi zavallılardan da kurulması ihtimalden uzak olmayan herhangi bir temsilciler hey`etine söz konusu durum ve görev emanet edilebilir miydi? Edildiği takdirde memleket ve milleti kurtaracağız dediğimiz zaman milleti ve kendimizi aldatmış olmak gibi bir yanılgıya düşmeyecek miydik?

  Bu nitelikteki bir hey`ete perde arkasından yardım edilebileceği söz konusu olsa bile bu tarz güvenli bir yol sayılabilir miydi?

  Bu söylediklerimin o günlerde değilse bile artık bugün bütün dünyaca inkâr edilemeyecek gerçekler olarak kabul edildiğine asla şüphe yoktur. Bununla birlikte ben burada bu söylediklerimi geçmiş günlere ait bazı hâtıra ve belgeler ile bir kere daha belirtmeyi gelecek nesillerin siyasî ve sosyal ahlâk terbiyesi açısından bir görev sayarım.

  Bu dakikaya kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerinde duracağım olaylar dolayısıyla bu husus kendiliğinden aydınlığa kavuşacaktır.

  Efendiler Erzurum Kongresi`nin bitiminde Ferit Paşa`dan sonra Harbiye Nezareti`ne yeni geldiği anlaşılan bir Nazım Paşa imzasıyla 15` inci Kolordu Komutanlığı`na 30 Temmuz 1919 tarihli şöyle bir emir geldi.

  Mustafa Kemal Paşa ile Refet Bey`in hükûmetin kararlarına aykırı faaliyet ve hareketlerinden dolayı hemen yakalanarak İstanbul`a gönderilmeleri Bâbıâlî`ce uygun görülüp o bölgedeki memurlara emirler verildiğinden Kolordu`ca gereken yardımda bulunulması ve sonucundan bilgi verilmesi rica olunur.

  Bu emre Kolordu Komutanlığı tarafından lâyık olduğu şekilde cevap verildi. Bu cevabı öteki komutanlara da verdirerek dikkatlerini çektirdim.

  Kongre bildirisi memleket içinde her yere ve yabancı devlet temsilcilerine çeşitli vasıtalarla gönderildi. Tüzük de komutanlara ve öteki güvenilir makamlara kısım kısım şifre ile verilerek oralarda basılmasının ve çoğaltılıp dağıtılmasının sağlanmasına çalışıldı. Bu durum tabiatıyla günlerce devam etti. Bu münasebetle Sivas`ta 3` üncü Kolordu Komutanı Salâhattin Bey `den aldığım 22 Ağustos 1919 tarihli bir telgrafta : ``Tüzüğün ikinci ve dördüncü maddelerinin yayınlanmasını sakıncalı bulduğu bir kere daha incelenmesi gereği`` bildiriliyordu.

  İkinci madde Topyekûn savunma ve direnme esasının kabul edildiği

  Dördüncü madde Geçici bir idare kurulabileceği hususundaki maddelerdir.

  Karakol Cemiyeti

  Biz Erzurum`da kongre kararlarının her tarafça anlaşılmasını ve topyekûn uygulanmasını sağlayıcı tedbirleri almaya çalışırken bize Karakol Cemiyetinin Teşkilât-ı Umumiye Nizamnamesi ve Karakol Cemiyetinin Vezaif-i Umumiye Talimatnamesi diye basılı bir takım kâğıtların bütün orduya komutan subay herkese dağıtıldığı bildirildi.

  Bu yönetmeliği okuyan bana en yakın komutanlar bile bu teşebbüsün benden geldiğini sanarak birçok şüphe ve kararsızlıklara düşmüşler. Benim bir yandan kongrelerle açıkça ortak millî faaliyetlerde bulunurken bir yandan da esrarengiz ve korkunç bir komite kurmaya çalıştığım zannına kapılmışlar. Gerçi bu örgütün ve teşebbüslerin elebaşıları İstanbul`da bulunuyorlarmış; fakat teşebbüslerini benim ad ve hesabıma yapmakta imişler.

  Karakol Cemiyeti`nin genel kuruluş tüzüğü`ne göre genel merkez üyeleri sayıları toplantı yer ve toplanış şekilleri seçim usulleri ve görevlendirilmeleri kesinlikle gizli tutulur.

  Bir de en ufak bir sırrı açığa vuran Karakol Cemiyeti`ne bir tehlike getiren hattâ tehlikeye yol açabilecek bir şüphe uyandıran kimseler derhal idam edilir.

  Genel Görev Yönetmeliği`nde de bir ``millî ordu`dan`` söz ediliyor ve ``bu ordunun başkomutanı büyük kurmay hey`eti ordu kolordu ve tümen komutanları ile kurmayları seçilmiş ve tayin edilmiş olup gizli tutulur. Bunlar görevlerini gizli olarak yaparlar`` açıklaması okunur.

  Efendiler derhal komutanları uyararak bu tüzük ve yönetmelik hükümlerini asla uygulamamaları gerektiğini ve bu teşebbüsün kaynağını araştırmakta olduğumu bildirdim.

  Sivas`a varışımdan sonra oraya gelen Kara Vasıf Bey `den anladım ki bu işi yapan kendisi ve bazı arkadaşları imiş.

  Herhalde bu hareket tarzı doğru değildi. Herkesi idam ile tehdit ederek bilinmeyen bir merkezin bilinmeyen bir başkomutanın bilinmeyen birtakım komutanların emirlerine uymak mecburiyetinde bırakmaya kalkışmak çok tehlikeliydi. Gerçekten de bütün ordu mensuplarında birbirlerine karşı bir güvensizlik ve korku başladı. Söz gelişi herhangi bir kolordu komutanının benim komuta etmekte olduğum kolordunun acaba bilinmeyen gizli komutanı kimdir? Bu gizli komutan ne vakit ve nasıl komutayı ele alacak ve bana ne gibi bir işlem uygulayacak gibi haklı birtakım kuruntulara kapılması ihtimalden uzak değildi.

  Sivas`ta Kara Vasıf Bey`e bu gizli merkezin gizli başkomutanın ve gizli büyük kurmay hey`etinin kimler olduğunu sorduğum zaman hepsi siz ve arkadaşlarınızdır karşılığını vermişti. Bu beni büsbütün şaşırtmıştı. Böyle bir karşılık elbette akla yatkın olamazdı. Çünkü bana asla böyle bir örgütlenmeden kimse söz etmiş ve iznimi de almış değildi.

  Bu derneğin sonradan özellikle İstanbul`da yine aynı adla faaliyetini sürdürmeye çalıştığı anlaşıldıktan sonra kuruluşunda ve bununla ilgili olarak bize vermek zorunda kaldıkları bilgilerde samimiyet bulunabileceği iddia edilemez.

  Avrupa`dan Birşey Başaramadan Dönen Ferit Paşa`ya Çektiğim Telgraf

  İstanbul Hükûmetini millî teşebbüsleri engellemekten vazgeçirmek başarıda sağlayacağı çabukluk ve kolaylık bakımından önemli idi. Bu düşünce ile ve Ferit Paşa `nın tabiatıyla hiç bir şey başaramadan adeta hakarete uğramış bir durumda İstanbul`a dönüşünden yararlanarak kendisine 16 Ağustos 1919 tarihinde bir şifreli telgraf yazdım. Bu telgrafta başlıca şu cümleler vardır:

  Mösyö Clemenceau (Klemanso)`nun siz Sadrazam Hazretleri`nin yüksek şahsiyetlerine olan ayrıntılı cevabını ben acizleri son günlerde okuyunca İstanbul`a nasıl acı ve üzüntüler içinde dönmüş olduğunuzu takdir ediyorum. Vatanımızı paylaşma ve yok etme düşüncesini bu kadar açık ve haysiyet kırıcı bir şekilde ortaya koyan bu ifade karşısında titremeyecek duygulu bir insan düşünemiyorum. Tanrı`ya binlerce şükredelim ki milletimiz ruhundaki kahramanlık azmiyle tarih boyunca sürüp gelen hayat ve varlığını hiçbir zaman ne kaderin akışına ne de böyle cellâtça hükümlere kurban etmeyecektir.

  Şimdi pek eminim ki siz Sadrazam Hazretleri`nin yüksek şahsiyetleri bugünkü genel durumu devlet ve milletin gerçek çıkarlarını üç ay önceki gözlerle görmüyorlar.

  Dokuz aydan beri iş başına gelen hükûmetlerin hep birbirinden daha çok yıpranması ve sonunda da ne yazık ki artık iş göremez bir duruma düşmesi milletin yüksek haysiyeti karşısında doğrusu pek üzücü oluyor. Şurası bir gerçektir ki vatan ve milletin mukadderatı adına içeride ve dışarıda sesini duyurmak ve söz sahibi olabilmek mutlaka millî iradeye dayanmayı şart kılar.

  Hayat hakkı ve bağımsızlını için çalışan milletin amacındaki bu asalet ve ciddiyete karşılık İstanbul Hükûmeti düşmanca davranmak yolunu tutuyor. Bu davranış tarzı elbette büyük bir üzüntü doğuruyor. Milleti İstanbul Hükümeti`ne karşı istenmeyen hareketlere sürükleyebilecek niteliktedir. Çok açık olarak arz edeyim ki millet her türlü iradesini kullanabilecek güçtedir. Teşebbüslerinin önüne geçebilecek hiçbir kuvvet yoktur.

  İstanbul Hükûmeti`nin olumsuz teşebbüsleri hiçbir yerde hiçbir kimse tarafından uygulanamayacaktır. Millet çizdiği program çerçevesinde pek kesin ve açık adımlarla hedefine doğru yürümektedir. İstanbul Hükûmeti`nin şimdiye kadar süregelen engelleyici teşebbüslerinin hiçbir yerde hiçbir etki yapamamakta olmasıyla gerçek durumun takdir buyrulmuş olacağına şüphe edilemez.

  İngilizlerin gösterdikleri yolda bir kurtuluş çaresi aramak da boşunadır ve sonucu bir hiçtir. Bununla birlikte İngilizler de en sonunda kuvvetin millette olduğunu takdir ederek hiçbir dayanağı olmayan ve millet adına hiçbir taahhütte bulunamayan bulunsa bile milletçe kabul edilemeyecek olan bir hükumetle sonuç alınabilecek bir işe girişmenin mümkün olamayacağına inanmışlardır.

  Bütün dilekler şu noktada birleşmiştir ki hükûmet meşru olan milli akımı engellemeye çalışmaktan vazgeçerek Kuva-yı Milliye`ye dayansın ve bütün teşebbüslerinde kendine millî gayeyi rehber edinsin.

  Bunun için de millî varlığı ve millî iradeyi temsil edecek olan Meclis-i Meb`usan`ın en kısa zamanda toplanmasını sağlasın!

  Sivas Kongresi Hazırlıkları

  Efendiler Sivas`ta toplanmasını sağlamaya çalıştığımız kongreye her taraftan temsilci seçtirmek ve onların Sivas`a gelmelerini sağlamak üzere daha Amasya`da iken başlamış olan çalışma ve yazışmalar devam ediyordu. Bütün komutanlar ve birçok vatansever her yerde olağanüstü bir çaba harcıyorlardı. Ne var ki yine her tarafta olumsuz ve aleyhte propagandalar ve özellikle İstanbul Hükûmeti`nin engelleyici tedbirleri işi güçleştiriyordu.

  Bazı yerlerden hem temsilci seçmiyorlar hem de maneviyat kıracak ve herkesi ümitsizliğe düşürecek cevaplar veriyorlardı. Örnek olarak 20`nci Kolordu Komutanı adına Kurmay Başkanı Ömer Halis Bey`in İstanbul`dan gelen bilgileri içine alan 9 Ağustos 1919 tarihli şifresinde şu maddeler dikkate değer görüldü:

  1- İstanbul temsilci göndermiyor. Oradaki işleri uygun bulmakla birlikte cür`etli bir duruma girmeyi de istemiyor.

  2 - İstanbul`dan temsilci göndermek imkânsızdır. Gönderilmek istenen kimseler orada verimli başarılı iş göreceklerine emin olmadıklarından dolayı boşuna masraf etmemek ve yolculuk sıkıntılarına katlanmamak için hareket etmiyorlar. (Bilindiği üzere bazı kimseleri özel birer mektupla da davet etmiştik.)

  Biz her yerden temsilci seçtirmek ve göndertmekte karşılaşılan güçlükleri yenmeye çalışırken öte yandan kongrenin toplanması için en güvenli bir yer olarak seçtiğimiz Sivas`ta da bir telâş ve heyecan başladı.

  Efendiler burada sırası gelmişken arz edeyim ki ben Sivas`ı gerçekten de her bakımdan güvenli bir yer saymış olmakla birlikte daha Amasya`da iken Sivas`a gelen bütün yollar üzerinde uzaktan ve yakından her türlü askerî tedbir ve tertipleri aldırmayı da ihtiyatlı olmanın gereği saymıştım.

  Sivas Valisinin Endişeleri

  Sivas`ın heyecanı şöyle öğrenildi. 20 Ağustos günü öğleyin Sivas Valisi Reşit Paşa tarafından telgraf başına davet olunduğum zaman Paşa`nın uzun bir telgrafı veriliyordu. O telgraf şudur:

  Erzurum`da Mustafa Kemal Paşa Hazretleri`ne
  Önce rahatsız ettiğim için beni bağışlamanızı diler ve zâtı devletlerinin sağlığını sorarım. Neden rahatsız ettiğimi aşağıda arz ediyor ve açıklıyorum efendim. Görünüşte Fransızlara ait kuruluşları teslim almak gerçekte buraların durumu konusunda incelemelerde bulunmak üzere Cizvit papazlarıyla birlikte İstanbul`dan önceki gün Sivas`a gelerek valilik makamını ziyaret eden Fransız subaylarının ziyaretlerini iade için dün sabah yanlarına gitmiştim. Ziyaret ve görüşmenin sonunda orada hazır bulunan Fransız binbaşılarından Jandarma Müfettişi Mösyö Brunot(Brüno) biraz özel görüşmek isteğinde bulunarak bendenizi başka bir odaya aldı. Söylediği sözleri olduğu gibi aktarıyorum:

  Mustafa Kemal Paşa ile Kongre Hey`etinin Sivas`a gelerek burada da bir kongre yapacaklarını işittim. Bunu İstanbul`dan gelen Fransız subayları söylediler. Sizinle bu kadar samimi görüşüp şahsınıza karşı pek çok saygı duyarken bu konuyu benden saklamanıza çok üzüldüm dedi. Bendeniz de gereken cevabı vererek kendisini inandırmaya çalıştımsa da son söz olarak:

  ``Eğer Mustafa Kemal Paşa Sivas`a gelir ve burada kongre yapmaya kalkışırlarsa beş on gün içinde buraları işgal etme kararının verildiğini kesin olarak biliyorum. İnanmazsanız gerçekleştiğinde görürsünüz. O zaman vatanınızın felâketini hazırlayanlar arasına siz de girmiş olursunuz sözlerini söyledi. Dâhiliye Nezareti`nden aldığım şifreli telgraf da başka şekilde yazılmış olmakla birlikte aynı kanaati verecek nitelikte idi. Yeni gelen Fransız subaylarından biri de dün kolordu komutanı ile uzun uzadıya görüşerek kongre hakkında komutan beyefendi`nin düşüncesini anlamaya çalıştığı gibi bu sabah da Mösyö Brunot bendenize gelerek saat 15.00`te öteki Fransız subaylarıyla birlikte kongre hakkında görüşüleceğini ancak kendisinin aradaki samimiyet dolayısiyle daha önce ayrıca görüşmek istediğini bildirdi. Bir süre konuşulduktan sonra sonuç olarak şunu da ekledi : ``Ben dünden beri bu mesele üzerinde çok düşündüm. Sonunda şuna karar verdim ki eğer Mustafa Kemal Paşa ile Kongre Hey`eti Sivas Kongresi`nde İtilâf Devletleri aleyhine kışkırtmalarda bulunmazlar ve onlar hakkında saldırgan bir dil kullanmazlarsa kongrenin toplanmasında hiçbir sakınca yoktur. Bizzat ben General Franchetd`Esperey (Franşe Despere)`ye yazar Mustafa Kemal Paşa hakkındaki tutuklama emrini geri aldırır ve kongrenin toplanmasına engel olunmaması için Dâhiliye Nezareti`nden size emir verdiririm. Ancak şu şartla ki siz de benden hiçbir şeyi saklamayacaksınız ve samimî dostluğumuzdan dolayı birbirimize karşı daima açık bir dil kullanacağız. Yalnız kongrenin toplanma tarihini öğrenmek gerekir`` dedi. Bendeniz de kendisine bu konuda bir şey bilmediğimi öğrendiğimde kendisine bildireceğimi ve aradaki dostluğa dayanarak hiçbir şeyi saklamayacağımı söyledim.

  Binbaşının işgal konusunda dünkü kesin ifadesine rağmen bugünkü yumuşaklığının sebebini bütün incelikleri gören yüksek dikkatinize arz etmeyi görev bilir ve bu hususta sözü uzatmayı gereksiz sayarım. Öyle anlaşılıyor ki bunların düşüncesi kongreyi Sivas`ta toplatmaya razı görünerek sayın kongre üyeleri ile sizi burada toplamak ve el altından hazırlıklarda bulunarak bütün arkadaşları ele geçirmekten ve işgal mes`elesini de bir oldubitti haline getirmekten ibarettir. Dün akşam Dâhiliye Nezareti`nden aldığım şifreli telgraf da başka şekilde yazılmış olmakla birlikte nitelik bakımından hemen hemen aynı idi. İşte bendeniz her gerçeği gizli tutulmak istirhamı ile efendimize arz ediyorum. Bundan sonra tutulacak yolun tayini size düşer. Entrikalı bir tehlikenin bu kadar yakın ve âdeta elle tutulacak derecede görünürde olduğunu bilip dururken durumdan zatıâlilerini haberdar etmemeyi ve dolayısıyla Sivas`ta kongre toplanmasından vazgeçilmesini arz etmemeyi vicdanıma sığdıramadım. İşte bunun için zâtıdevletlerinden ve orada bulunan diğer sayın arkadaşlardan pek çok rica ederim ki ikinci bir kongrenin toplanmasına mutlak bir ihtiyaç yoksa vazgeçilsin. Varsadört yandan işgali pek kolay olan Sivas`ın toplantı merkezi olmasından vazgeçilerekişgal ihtimali pek uzak olan Erzurum`da veyahut uygun görülürseErzincan`da toplanması çarelerinin araştırılmasınımemleketin selameti adına istirham ederim.Kolordu komutanı Salahattin Beyefendi de bu husustaki düşüncelerini ayrıca Kazım Paşa Hazretleri vasıtasıyla size yazacaklardır.Şimdi yanımda bulunan eski Sivas milletvekili Rasim Bey deeski Erzurum Milletvekili Hoca Raif Efendi Hazretleri `ne bu husustaki bilgi ve görüşlerini bildiren bir telgraf çekecektir. Elbette okuduktan sonra Hoca Raif Efendi Hazretleri`nin Ilıca`dan dönüşünde kendilerine yollamak lûtfunda bulunursunuz. İşte efendim durum bu merkezdedir. Herkesçe bilinen vatanseverliğinize karşı fazla rahatsızlık vermekten çekinir cevabınızda vereceğiniz emrinizi beklerim efendim. İşte Rasim Bey`in telgrafı.

  Reşit

  Bu telgrafa orada verdiğim cevabı olduğu gibi arz edeceğim. Ertesi gün Heyet-i Temsiliye adına da aynı nitelikte uzun bir telgrafla vali yatıştırılmaya ve inandırılmaya çalışıldı. Ayrıca Kadı Hasbi Efendi`ye de dolaylı olarak bir telgraf çekildi. Kolordu Komutanı`na da gerektiği gibi yazıldı. Rasim Bey`e de endişeye kapılmaması için kendim yazdım.

  Sivas Valisi Reşit Paşa Hazretleri`ne
  20/8/1919 Saat: 13.00

  Verdiğiniz bilgilere ve yüksek düşüncelerinize özellikle teşekkürümü arz ederim. Mösyö Brunot ve arkadaşlarının bir gözdağı vermek için söyledikleri sözleri tamamıyla blöf olarak saydım. Sivas Kongresi`nin toplanması yeni bir mesele değildir; aylarca öncesinden dünyaca bilinen bir teşebbüstür. Gariptir ki İstanbul da bulunan yetkili Fransız siyaset adamlarının da bana gönderdikleri haberler Anadolu`da millet tarafından girişilmekte olan teşebbüslerin pek haklı ve meşru olduğu milletimizin istekleri kendilerine ve açıkça bildirildiği takdirde bunları memnunlukla kabul ile gereğini yerine getireceklerine dair şimdiden yazılı güvence vermeye hazır oldukları şeklindedir. Mösyö Brunot`nun ikinci görüşmede ağız değiştirmesi ve yumuşaması beni kazanma maksadına dayanabilir. Binbaşı Brunot`nun dediği gibi Sivas`ın Fransız`lar tarafından beş gün içinde işgali o kadar kolay bir şey değildir. Zâtıdevletinizin hatırında olsa gerekir ki İngilizler bu konudaki tehditlerinde daha ileri giderek Batum`daki askerlerinin Samsun`a çıkarılmasına karar verdiler. Hatta sözde beni yıldırmak için bir tabur bile çıkardılar. Fakat bu teşebbüse karşı milletin sarsılmaz bir azim iman ve ateşle karşı koyacağı gerçeği kendilerince anlaşıldıktan sonra hem kararlarından vazgeçmeye hem de Samsun`a çıkarmış oldukları askerleriyle birlikte orada bulunan taburu da alıp götürmeye mecbur olmuşlardır. Sivas Kongresi`nde ele alınacak hususlar da Erzurum Kongresi bildirisi`ndeki maddelerden kolaylıkla anlaşılacağına göre İtilaf devletleri aleyhine kışkırtmalarda bulunmak gibi maksatlar asla söz konusu değildir. Burada şunu da arz edeyim ki bendeniz ne Fransızların ve ne de herhangi bir yabancı devletin yardımına tenezzül eden şahsiyetlerden değilim Benim için en büyük korunma yeri ve yardım kaynağı milletimin bağrıdır. Kongrenin gereği zaman ve toplanma yeri hakkında söz sahibi olmak bendenizin şahsî hükmünün pek üstünde bir söz sahibi olan millet kararına bağlı bir durumdur. Yalnız tahmin buyrulduğu gibi Fransızların kongre üyelerinin Sivas`ta toplanmasına taraftar görünerek sonradan onları ele geçirme imkânını bulabilmesi bizce pek uzak kuruntulardandır. Bütün bu arz ettiklerimi Mösyö Brunot`ya aynen söylemenizde hiçbir sakınca görmüyorum. Bu münasebetle Mösyö Brunot ve arkadaşlarına milletimizi savunmak için Erzurum Kongresi Bildirisi ile bütün dünyaya olduğu gibi kendilerinin İstanbul`daki siyasî temsilcilerine de duyurmuş olduğu temel kararları uygulamakta hiçbir şekilde kararsızlığa düşmesine imkân bulunmadığı bildirilmiş olur. Mösyö Brunot bilmelidir ki Fransızların Sivas`ı işgale karar vermeleri kendilerine pek pahalıya mal olabilecek yeni kuvvetlerle ve çok paralarla yeni bir harbe karar vermelerine bağlıdır. Böyle bir kararın Jandarma Binbaşısı Mösyö Brunot ve arkadaşları arasında söz konusu edilse bile Fransız milletince kabul edilebileceğine ihtimal verilemez.

  Milletvekili Rasim Bey` in Raif Efendi Hazretleri ne olan telgrafını okudum. Korkmanın yeri olmadığının kendisine bildirilmesini rica ederim.

  Gerek bendenize vermiş bulunduğunuz bilgi ve düşünceleri gerek Rasim Bey`in telgrafını Hey`et-i Temsiliye`ye olduğu gibi takdim edeceğim yalnız Sivas Kongresi hakkındaki kesin karar ancak Hey`et-i Temsiliye`nin görüşmeleri sonunda belli olacaktır. Alınacak karar yüksek şahsiyetinize elbette arz olunacaktır. Yalnız bugün için istirhamım Brunot`nun tehditlerinin halk arasında yayılıp maneviyatın bozulmasına engel olunmasıdır. Samimî saygılarımın kabulünü ve Sâlahattin ve Refet Beyefendi`lere selâmımın bildirilmesini istirham ederim. Muhterem Paşa Hazretleri.

  Mustafa Kemal

  (Verilen Cevap Üzerine Reşit Paşa`dan Alınan İkinci Telgraftır)
  Bendeniz anlayabildiğim kadarını Efendimize arz etmekle vicdani görevimi yerine getirmiş oluyorum. İstanbul`daki Fransız ordu ve siyaset adamlarının görüşlerini ve zâtıdevletlerine karşı vermiş oldukları sözlerin ne dereceye kadar güvenilebilir olduğunu kestirememekte haklıyım. Şüphe götürmez olan vatanseverliğiniz açısından vatanın kurtuluşu söz konusu olduğuna göre iyice düşünerek tutulması gerekli yolun belirlenmesi Efendimize ve yüksek kongre hey`etinin orada bulunan sayın üyelerine düşer. Emirlerinizi yerine getireceğimizi arz ile derin saygılarımı sunarım efendim.

  Reşit

  Efendiler Diyarbakır ve Bitlis dolaylarındaki halkı aydınlatmak maksadıyla oralarda ordu komutanı olarak bulunduğum sıralarda bir kısmını şahsen tanıdığım birtakım ileri gelenlere özel mektuplar yazdım. Van Bayezıt ve yakınlarında bulunan bazı aşiret beyleri ile de ilişki ve bağlantılar kurdum.

  Erzurum`dan Ayrılma Gereği

  Nihayet Efendiler Ağustos içinde her yerden bir takım temsilcilerin Sivas`a doğru yola çıktıkları ve kısmen Sivas`a gelmeye başladıkları anlaşıldı. Sivas`a gelen temsilciler tarafından bizim Sivas`a ne zaman hareket edeceğimiz sorulmaya başlandı.

  Artık Erzurum`dan ayrılmak gerekiyordu. Fakat şimdiye kadar verdiğim bilgilerden anlaşılmıştır ki Sivas Kongresi Doğu ve Batı illeri ile Trakya`nın yani bütün bir memleketin birliğini sağlamak gayesini güdüyordu. Bu sebeple kongrede Doğu illerinin de temsilcileri bulunmak gerekirdi. Bu illerden Sivas Kongresi için temsilciler seçtirmeye kalkışmak ise uygulanması bakımından değeri olmayan bir düşünceydi. Erzurum Kongresi`ni yapan temsilcilerin Sivas`a gönderilmesine kalkışmanın da mümkün olamayacağı anlaşılıyordu. Zaten Vilâyât-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adına kendi illerinden yetki almış olan bu temsilcilerin daha genel bir gayeye yönelen yetkileri de yoktu. Bu bakımdan Erzurum Kongresi`nin Sivas Kongresi`ne Doğu`daki seçim bölgeleri adına bir temsilci hey`et gönderme yetkisini alamayacağı da belliydi.

  Yeniden temsilci seçtirmeye kalkışmak pratik bakımdan ne kadar geçersiz idiyse birtakım teorik fikir çerçevesi içinde sıkışıp kalmak da o kadar geçersiz idi.

  En basit ve çıkar yol Vilâyât-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti`nin Temsil Hey`eti`ni Sivas`a götürüp kongreye katmaktan ibarettir.

  Üyelerden Mutki aşiret reisinin Mutki dağlarından çıkmaktan korktuğunu bilirdim. Siirt milletvekili Sadullah Bey de ortada yok.

  Servet ve İzzet Bey`ler kongre biter bitmez birer mazeretle Trabzon`a gitmiş bulunuyorlar.

  Erzurum`da Rauf Bey ve Raif Efendi var. Raif Efendi de özür diliyor.

  Yolumuz üzerinde Erzincan`da Şeyh Fevzi Efendi`yi bulabileceğiz.

  Servet ve İzzet Bey`leri davet ettim gelmediler. Raif Efendi`ye bizimle birlikte gelmesi için rica ettik kabul etti.

  Nihayet Hey`et-i Temsiliye üyeleri olarak Erzurum`dan üç kişi Erzincan`dan bir kişi ve Sivas`ta bulduğum Bekir Sami Bey ile beş kişi olduk. Sivas kongresi`ne katılan temsilcilerin ellerindeki kartları inceleme gereği duyulduğu zaman ben orada şöyle bir belge hazırladım ve altına Hey`eti Temsiliye`nin mührünü bastım.

  ``Hey`et-i Temsiliye`den:

  Mustafa Kemal Paşa

  Rauf Bey

  Ulemadan Raif Efendi

  Şeyh Fevzi Efendi

  Bekir Sami Bey

  Yukarıda adları yazılı şahıslar Doğu Anadolu adına Sivas Kongresi`nde bulunmak üzere Erzurum Kongresi`nce görevlendirilmiştir. ( Mühür)

  Efendiler Erzurum`dan ayrıldığımız tarih 29 Ağustos 1919`dur.

  Sivas Yolunda

  Amasya`dan Erzurum`a gelirken Sivas`ta küçük bir hikâyeye konu olan olay hatırlarınızdadır. Gariptir ki Erzurum`dan Sivas`a giderken de buna benzer küçük bir durumla karşılaştık.

  Erzincan`dan batıya hareket ettiğimiz günün sabahı Erzincan Boğazı`nın girişine gelir gelmez bazı Jandarma erlerinin ve subaylarının heyecanlı ve telâşlı bir şekilde otomobillerimizi durdurduklarını gördük.

  Durumu açıkladılar : ``Dersim Kürtleri `boğazı tutmuşlardır. Tehlike var. Geçilemez.``

  Bir subay merkeze kuvvet gönderilmesini yazmış. O kuvvet gelince tertibat alacak hücum edecek ve eşkıyayı püskürterek yolu açacakmış.

  Pekiyi ama bu eşkıyanın kuvveti nedir? Neresini nasıl tutmuş? Ne kadar kuvvet ve ne vakit gelecek?

  Bu sorunlar çözülünceye kadar geri Erzincan`a dönmek ve kim bilir nice günler beklemek gerekir. Bizim ise işimiz pek aceleydi. Ben Erzurum ile Sivas arasındaki yolu belli bir zamanda kat edip kararlaştırılan günde Sivas`ta bulunamazsak şurada veya burada şu veya bu sebeple korkup kaldığım Sivas`ta ve başka yerlerde duyulursa panik başlayabilir işler altüst olabilirdi.

  O halde karar? Tehlikeyi göze alıp yola devam etmek. Başka çaremiz de yoktu. Yalnız ufak bir tedbir almayı uygun buldum.

  Hafif makineli tüfeklerle silâhlanmış olan fedâkâr arkadaşlarımızdan birkaçını - şimdi bir alay komutanı olan Osman Bey ki Tufan Bey adıyla tanınmıştır. Bunların başında idi - bir otomobille kendi otomobilimizin önüne geçirdik. Sağdan soldan gelecek uzak mesafedeki ateşlere aldırış etmeyerek otomobiller şose üzerinde sür`atle ilerlemeye devam edecekler. Vurulan ölen olursa onlarla meşgul olunmayacak... Tam şose üzerinde ve yakınında şoseyi kapamış olan eşkıyaya rastlanırsa hepimiz otomobillerden atlayacağız ve bunlara hücum ederek yolu açacağız. Kalanlar tekrar kullanılabilir durumdaki otomobillere binerek ve sür`atle uzaklaşarak yola devam edecekler... İşte verilen emir de buydu. . .

  Bu tedbiri ve bu arzdaki hareketi yerinde ve emniyetli görmeyenler bulunabilir. Gerçi bu tarihlerde Elâzığ Valisi Ali Galip Bey`in Dersim`de dolaştığı bazı propaganda ve tertiplere giriştiği bilinmekte idiyse de açıklayayım ki ben önce boğazın gerçekten tutulmuş olduğuna inanmadım. Bunu İstanbul Hükûmeti`ne hizmet edeceklerini tahmin ettiğim bazı kimseler tarafından sırf beni geri dönmeye mecbur etmek için kurulmuş bir plân olarak kabul ettim. İkincisi eğer Dersim Kürtleri boğazı tutmuşlarsa bunların alabilecekleri tertibatın uzak tepelerden yola ateş etmekten ibaret kalması bence çok muhtemeldi.

  Özet olarak yürüdük boğazı geçtik ve 2 Eylül 1919 günü Sivas`a vardık. Halkın şehrin çok uzaklarından başlayan büyük ve parlak gösterileriyle karşılandık.

  3` üncü Kolordu Komutanı olan Salâhattin Bey Sivas`ta bulunuyordu. Vali Paşa ile birlikte kongreye gelen temsilcilerin yerleştirilmesinde Hey`et-i Temsiliye için lise binasının ve kongrenin yapılacağı salonun hazırlanmasında ayrıca her türlü tedbirin alınmasında bir konukseverlik örneği verecek şekilde mükemmel çalışmışlardır.

  Refet Bey orada değildi. Nerede bulunduğunu da kimse bilmiyordu. 7 Temmuz 1919 tarihli genelgemiz uyarınca kendi bölgesi olan 3` üncü Kolordu bölgesinden ayrılmaması gerekir ve özellikle tam Sivas`ta kongre yapılacağı günlerde orada bulunması uygun düşerdi. Haberleşme sonunda kendisinin Ankara`da olduğu anlaşıldı. Ankara`da Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa`ya ``derhal ve mutlaka Sivas`a gönderilmesini`` emrettim. 7 Eylül`de geldi ve Hey`et-i Temsiliye üyesi olarak tarafımdan Kongre Hey`eti`ne takdim edildi.

  Efendiler bizden önce gelmiş olan temsilciler gelişimizi beklerken aralarında toplantılar yapmışlar ve hazırlık olarak bazı tasarılar kaleme almışlar.

  Bizim gelişimizden sonra da bazı özel toplantılar ve görüşmeler yapılmış. Bu defa bazı kararlar da verilmiş. Müsaade ederseniz çok karakteristik olduğu için bu noktayı açıklayayım:

  Sivas Kongresi Açılıyor

  Sivas Kongresi 1919 Eylülünün 4`üncü Perşembe günü saat 14.00`te açıldı. Öğleden önce temsilciler arasında bulunan ve öteden beri şahsen tanıdığım Husrev Sami Bey yanıma gelerek şöyle bir haber getirdi: Rauf Bey ve diğer bazı kimseler Bekir Sami Bey`in evinde özel bir toplantı yapmışlar ve beni başkan yapmamaya karar vermişler. Arkadaşların özellikle Rauf Bey`in böyle bir davranış içine girmesine asla ihtimal vermedim. Husrev Sami Bey`e itiraf edeyim ki biraz ciddi olarak böyle anlamsız sözleri bana getirmemesi uyarısında bulundum. Verdiği haberin aslı olmak imkân ve ihtimali bulunmadığını arkadaşlar arasında yanlış anlaşılmalara yol açabilecek sözler sarf edilmesinin doğru olmadığını da ekledim.

  Efendiler ben bu kongrede başkanlık meselesine önem vermiyordum. Başkanlığa belki yaşlı bir zatın getirilmesinin uygun olacağını düşünüyordum. Bu maksatla bazı arkadaşların da düşüncelerini yolladım. Bu arada kongre salonuna girmeden önce koridorda Rauf Bey`e rasladım. Kimi başkan yapalım? dedim. Rauf Bey âdeta heyecanlı bir sesle zaten söylemeye hazırlanmış olduğu o anda halinden anlaşılan bir tavırla ve keskin bir dille: Sen başkan olmamalısın. dedi. Derhal Husrev Sami Bey`in verdiği haberin doğruluğuna inandım ve doğrusu üzüldüm. Gerçi Erzurum Kongresi`nde de benim başkanlığımı sakıncalı görenler vardı. Fakat onların nasıl kimseler olduklarını belirtmiştim. Bu defa en yakın arkadaşlarımın aynı zihniyeti açığa vurmaları beni düşündürdü. Rauf Bey`e: Anladım Bekir Sami Bey`in evinde aldığınız kararı bana bildiriyorsun dedim ve cevabını beklemeden yanından uzaklaşarak kongre salonuna girdim.

  Kongrenin açılmasından sonra ilk söz alan bir yüksek zatın kongre zaptına aynen geçmiş olan şu konuşmasını dinledik:

  - Efendim şimdi tabiî başkanlık meselesi söz konusu olacak. Bendeniz başkanlığın birer gün veyahut birer hafta devam etmek üzere sıra ile yapılmasını ve üyelerin veya temsil edilen il ve sancak adlarının baş harfleri esas alınarak alfabe sırasına uyulmasını teklif ediyorum.

  Efendiler garip bir tesadüftür ki bu teklif sahibinin temsil ettiği ilin adı elif (A) ile başladığı gibi kendi adının ilk harfi de (A) ile başlıyordu. Ben davet sahibi sıfatıyla bir konuşma yaparak kongreyi açtıktan sonra geçici olarak başkanlık makamında bulunuyordum.

  - Buna neden gerek duyuluyor efendim? diye sordum.

  Teklif sahibi: Bu şekilde işin içine şahsiyat karışmamış olacağı gibi eşitlik ilkesine uyulduğu için dışarıya karşı da olumlu bir etki yapmış olur dedi.

  Efendiler ben vatanın teklif sahibi ile birlikte bütün milletin ve hepimizin bir felâket çıkmazında bulunduğumuzu göz önüne getirerek kurtuluş çaresi olduğuna inandığım teşebbüsleri sonsuz güçlük ve engellere rağmen maddî manevî bütün varlığımla bir sonuca ulaştırmaya çalışırken benim en yakın arkadaşlarım daha dün İstanbul`dan gelmiş ve tabiî olarak işin içyüzünü bilmeyen saygı duyduğum yaşlı bir zatın diliyle bana şahsiyattan söz ediyorlar.

  Bu teklifi oya koydum. Çoğunlukla reddettiler. Başkan seçimini gizli oyla yaptırdım. Üç olumsuz oya karşı beni başkan seçtiler.

  Sivas Kongresinin Uğraştığı İşler

  Sivas Kongresi`nin gündemini Erzurum Kongresi`nin tüzük ve bildiri metinleri ile bizden önce Sivas`a gelmiş olan yirmi beş kadar üyenin hazırladığı bir muhtıra oluşturacaktı.

  İlk açılış günü olan 4 Eylül ile beşinci altıncı günler yani üç gün İttihatçı olmadığımızı ispat için yemin etmek gerektiğinden yemin formülü hazırlamakla Padişah`a sunulacak bir yazı yazmakla kongrenin açılışı dolayısıyla gelen telgraflara cevap vermekle ve özellikle kongre siyasetle uğraşacak mı uğraşmayacak mı konusunun tartışması ile geçti. İçinde bulunulan mücadele ve yapılan işler siyasetten başka bir şey değilken bu son konuyu tartışmak hayretle karşılanacak bir durum değil midir?

  En sonunda Kongrenin dördüncü günü asıl maksada geldik ve aynı günde Erzurum Kongresi Tüzüğü`nün metnini görüşerek hemen bir sonuca bağladık. Çünkü Erzurum Kongresi`nin Tüzüğü`nde yapılması gereken değişiklikleri zaten hazırlamış ve gereken kimseleri de aydınlatmış bulunuyorduk.

  Bununla birlikte yapılan değişiklikler sonradan bazı itirazlara anlaşmazlıklara birçok yazışma ve tartışmalara yol açtığı için değiştirilen noktaların önemli olanlarına işaret edeceğim:

  1- Derneğin adı Şarki Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti idi. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti oldu.

  2 - Hey`et-i Temsiliye bütün Doğu Anadolu`yu temsil eder yerine Hey`et-i Temsiliye bütün vatanı temsil eder dendi. Mevcut üyelere altı kişi daha eklendi.

  3 -Her türlü işgal ve müdahaleyi Rumluk ve Ermenilik kurma gayesine bağlı sayacağımızdan topyekûn savunma ve direnme ilkesi kabul edilmiştir yerine her türlü işgal ve müdahalenin özellikle Rumluk ve Ermenilik kurma gayesine yönelmiş faaliyetin reddi konularında topyekûn savunma ve direnme ilkesi kabul edilmiştir denildi.

  Bu iki cümlede anlam bakımından elbette büyük fark vardır. Birincisinde İtilâf Devletlerine karşı düşmanca tavır alma ve direnmeden söz edilmiyor. İkincisinde bu husus açıklık kazanıyor.

  4 - Tüzüğün dördüncü maddesinde yer alan konu oldukça tartışmalı geçti. Madde şuydu:

  Osmanlı Hükûmeti`nin yabancı devletlerin baskısı karşısında buraları (yani Doğu illerini) bırakmak ve ilgilenmemek zorunda kaldığı anlaşılırsa alınacak idarî siyasî askerî tedbirlerin tayin ve tespiti yani geçici bir vekâlet kurma konusu.

  Sivas Kongresi Tüzüğü`nün bu maddesindeki buraları yerine yurdumuzun her hangi bir parçasını bırakmak ve ilgilenmemek şeklinde daha geniş ve genel bir kayıt kondu.

  Amerikan Mandası İçin Propagandalar Amerikan Mandası İçin Propagandalar

  Bundan sonra 8 Eylül toplantısında sözünü ettiğim muhtıra ele alındı. Bu muhtırada başlıca Amerikan mandası üzerinde duruluyordu.

  O günlerde İstanbul`dan gelen bazı kimseler Amerikalı Mistez Brown (Bravn) adında bir gazeteciyi de Sivas`a getirmişlerdi.

  Bu konu üzerinde kongrede geçen görüşmelere yer vermeden önce yüksek hey`etinizi yeterince aydınlatabilmek için bazı ön bilgiler arz edeyim. Bu bilgiler Erzurum`dan beri başlayan bazı haberleşmelerden daha iyi anlaşılacağı için onları olduğu gibi sunacağım:

  Güvenlikle ilgili ve çok ivedi Amasya 25/26.7.1919

  Erzurum`da 3` üncü Ordu Müfettişliği Kurmay Başkanlığı`na

  1-Mustafa Kemal Paşa`ya özel: Bu gün 25 Temmuz 1919 akşamı Bekir Sami Beyefendi Amasya`ya geldiler. Kendileri ile uzunca bir süre görüşmek şerefine eriştim. Mustafa Kemal Paşa`ya ve Rauf Beyefendi`ye saygılarını sunarlar. Kendisi aşağıdaki düşüncelerini arz etmekliğimi rica etmiştir.

  2 - Bağımsızlık elbette istenir ve tercih edilir. Ancak tam bağımsızlık istediğimiz takdirde vatanın birçok parçalara ayrılacağı kesin ve şüphesizdir. Şu halde iki üç ili içine almaktan ibaret olacak bağımsızlığa vatanımızın bütünlüğünü garanti altına alacak yabancı bir devletin himayesi (mandaterlik) elbette tercih edilir. Osmanlı ülkesinin tamamını içine alan meşruluğumuz ve dışarıdaki temsil hakkımız eskiden olduğu gibi devam etmek şartıyla belirli süre için Amerika mandasını istemeyi milletimiz için en yararlı bir çözüm şekli olarak kabul ediyorum. Bu konuda Amerika temsilcisiyle görüştüm. Birkaç kişinin değil bütün bir milletin sesini Amerika`ya duyurmak gerektiğini söyledi ve aşağıdaki şartlar çerçevesinde Wilson`a Senato`ya ve Amerikan Kongresi`ne başvurulmasını teklif etti:

  a) Adil bir hükümetin kurulması

  b) Öğretim ve eğitimin yayılması ve genelleştirilmesi

  c) Din ve mezhep hürriyetinin sağlanması

  d) Gizli anlaşmaların kaldırılması

  e) Bütün Osmanlı ülkesini sınırları içine alacak şekilde Amerikan Hükûmeti`nin bizi kumandası altına almayı kabul etmesi.

  3 - Bundan başka kongremizin seçeceği bir hey`eti Amerika`ya bir zırhlı ile göndermeyi de temsilci üzerine almıştır.

  4 - Bekir Sami Bey daha bir iki gün buralarda kalacağından her türlü emir ve talimatın benim aracılığımla gönderilmesini özellikle Sivas Kongresi`nin ne zaman toplanacağının ve kendilerinin o güne kadar nerede beklemesinin uygun olacağının bildirilmesini istirham eylemekte olduğu.

  5` inci Kafkas Tümeni Komutan Vekili Arif

  Şifre İvedi ve kişiye özel Erzurum

  Amasya`da 5` inci Tümen Komutanlığına
  1- Şimdi Amasya`da bulunan eski Vali Bekir Sami Beyefendi`ye özel: Zâtıâlîlerinin telgrafından çok yararlandık Toplanmış bulunan Vilâyat-ı Şarkiye Kongresi hemen her tarafta kendi memleketleri halkınca etkili hatırı sayılır ve söz sahibi olarak tanınmış kimselerden kurulmuş yetkili bir hey`et durumundadır. Bu kongrede şimdiye kadar yapılan görüşmelerde devlet ve milletin istiklâlinin bölünmezliği ısrarla savunulmaktadır. Bu bakımdan bizce de daha şartları ve niteliği belirsiz olan bir Amerika mandaterliğinden kongrede doğrudan doğruya söz edilmesi pek sakıncalı olacağından zatıâlilerinin İstanbul`da temasta bulunduğu kimselerle yaptığı görüşmelere dayanarak aşağıdaki noktaların açıklanmasını ve bizleri hemen aydınlatmanızı özellikle rica ederiz. Bundan önce de doğrudan doğruya İstanbul`dan gelen bu konudaki bilgiler şüpheli görüldüğünden aynı esaslar çerçevesinde açıklama istendiği gibi 21 Temmuz 1919 tarihinde Sivas`ta Refet Bey vasıtasıyla İstanbul`dan alınan bilgilerde de yine şüpheli noktalar bulunduğundan oradan da şartlar hakkında kestirmeden açıklama istenmiştir.

  a) Tam bağımsızlık istendiği takdirde vatanın birçok parçalara ayrılacağı kesin ve şüphesizdir buyruluyor. Bu görüşün kaynağı nedir?

  b) Vatanın bütünlüğünden maksat memleketin bütünlüğü mü yoksa hâkimiyet hakları mıdır?

  c) Osmanlı ülkesinin tamamını içine alan meşruluğumuz ve dışarıdaki temsil edilme hakkımız eskiden olduğu gibi devam etmek şartıyla mandaterlik istemeyi en yararlı bir çözüm olarak kabul buyuruyorsunuz Ancak temsilcinin ileri sürdüğünü bildirdiğiniz maddeler ile bu şekil birbiri ile çelişmiş görünüyor. Çünkü meşruluğumuz eskiden olduğu gibi devam ettiği takdirde hükûmet yasama gücünün güvenine sahip ve denetimine tâbî bir hey`etten ibaret olur ki artık bu hey`etin kuruluşunda Amerika`nın müdahalesi ve etkisi olamaz. Bu durumda ya meşruluk devam edecektir ve Amerika`dan âdil bir hükümetin kurulmasını istemeye gerek yoktur. Yahut da istendiğine göre meşruluğun devamı sözden ibaret kalır.

  d) Öğretim ve eğitimin yayılmasından ve genelleştirilmesinden maksat nedir? İlk anda hatırımıza gelen memleketin her tarafında Amerikan okullarının açılmasıdır. Çünkü daha şimdiden yalnız Sivas`ta yirmi beş kadar okul açmışlardır ki yalnız bir tanesinde bin beş yüz kadar Ermeni öğrenci vardır. Bu durum karşısında Osmanlı ve İslâm ve öğretim ve eğitiminin yayılması ve genelleştirilmesi ile bu teşebbüs nasıl bağdaştırılacaktır.

  e) Din ve mezhep hürriyetinin sağlanması maddesi de önemlidir. Patrikhanelerin imtiyazları devam ederken bunun farklı yanı ve anlamı nedir?

  f) Temsilcinin beşinci madde olarak sözünü ettiği bütün Osmanlı ülkesinin sınırları ne demektir? Yani savaştan önceki sınırlarımız mıdır? Eğer bu deyim içinde Suriye ve Irak da varsa Anadolu halkı Arabistan adına mandaterlik isteğine hak ve yetkisi olabilir mi?

  g) Bugünkü hükûmetin politikası nedir? Tevfik Paşa neden Londra`ya gitti? Amerikalılar gibi İngilizlerin de ayrıca bir mandaterlik politikası güttükleri anlaşılıyor. Aralarındaki fark nedir? Hükümet Amerikan mandası için ne düşünüyor? Yani buna eğilimli mi yoksa isteksiz mi? Amerikalılar neden Ermenistan mandaterliğini bıraktılar? Amerikalılar mandayı almaya ne dereceye kadar yatkın ve isteklidirler?

  2 - Sivas Kongresi`nin toplanması Erzurum Kongresi`nin sonucuna bağlıdır. Bununla ayrıca uğraşılmaktadır.. Yüksek şahsiyetlerinin bunu beklemek üzere ya Tokat`ta yahut Amasya`da bulunmaları uygundur. Saygılarımızı sunarız.

  Mustafa Kemal

  Güvenlikle ilgili Amasya 30.7.1919

  İvedi

  3` üncü Ordu Müfettişliği Kurmay Başkanlığı`na
  1-Mustafa Kemal Paşa`ya özel; Bekir Sami Bey`den alınan cevap aşağıda arz olunur:

  a) Tam bağımsızlık istendiği takdirde vatanın birçok bölgeye ayrılacağı ve birkaç mandaya tabi tutulacağımız Dörtler Komisyonu`nca kararlaştırılmıştır. Bu bakımdan ve buna engel olmak için Amerikan temsilcisi bir manda istemenin en uygun olacağını söylemiştir.

  b) Yalnız hâkimiyet hakları söz konusudur; yurt bütünlüğümüzün korunması temel ilkedir.

  c) Amerika`dan herhangi şekilde bir hükümet istemeyeceğiz. Amerika`ya adil bir hükümet kuracağımız konusunda güvence vereceğiz. Anayasamızın hükümleri yürürlükte kalmak Hanedan`ın her türlü hüküm sürme haklarına dokunulmamak ve korunmak eskiden olduğu gibi dışarıda temsilcilerimiz bulunmak şartıyla Amerikan Hükümeti`nin mutluluğumuza ve gelişmemize yardımcı olmasını isteyeceğiz. İsteyeceğimiz manda şekli budur.

  d) Öğretim ve eğitimin yayılmasından ve genelleştirilmesinden maksat Amerikan okullarının köylerimize kadar girmesine izin vermek değil millî ve İslâmî öğretim ve eğitimi yaymaya ve genelleştirmeye çalışacağımız konusunda kendilerine söz vermekle birlikte yardımlarını istemektir. Mandaterliği Amerikan misyonerlerine değil Amerikan Hükümeti`ne vermek istiyoruz.

  e) Din ve mezhep hürriyeti esasen dinî ve İslâmî ilkelerimizin gereğidir; Amerikan kamuoyu bu gerçeği bilmediği için kendilerine bu konuda güvence vermek istiyoruz. Temsilcinin sözünü ettiği sınırlar savaştan önceki sınırlarımızdır. Suriye ve diğer memleketler üzerinde bizim mandaterlik isteğine yetkimiz olup olmaması kongrece çözülecek bir sorundur. Esasen Suriye ve Irak`ta Amerikan hey`etleri halkoyuna başvurdular. Suriye ve Filistin`de bağımsız bir Arap hükümeti kurulmasını istemekle birlikte Amerikan mandasını ötekilerden daha üstün tuttuklarını gösterdiler.

  f) Bugünkü hükümet daha yeni kurulduğundan politikası belli değildir. Ancak daha önceki hükümetlerin siyasetleri güçsüzlük ve İtilâf kuvvetlerinin her emrine boyun eğmekti. Tevfik Paşa Londra`ya gitmeyerek Ferit Paşa ile geri dönmüştür. Amerika Ermenistan hükümeti belli olmadan yalnız oralarda dolaşan heyetlerinin verdiği raporlara göre büyük bir Ermenistan`ın kurulmasına maddî olarak imkân bulunmadığı görüşündedir. Manda konusundaki ayrıntılı bir rapor posta ile gönderilmek üzeredir.

  g) Şimdilik tarafınızdan yapılacak tebligatı beklemek üzere Tokat`ta bulunacağım. Amasya ve Tokat ile ilçelerde gerekli tebliğlerde bulunmakta ve bunların iyi sonuçlar vereceğini ümit etmekteyim. Hepinize saygılarımı sunarım efendim.

  5` inci Tümen Komutanı

  Arif

  Şifre Erzurum 1.8.1919

  Kişiye özel

  Amasya`da 5` inci Tümen Komutanlığı`na
  Bu telgrafın hemen Bekir Sami Beyefendi`ye ulaştırılması ve cevabının acele olarak alınması rica olunur.

  Bekir Sami Beyefendi`ye Özel:

  İlgi: 3.7.1919.

  Amerikan mandası hakkındaki son açıklamalarınızı öğrendik. Bu şartlara göre aslında korkulacak bir şey olmamak lâzım. Bununla birlikte daha bir nokta hakkındaki yüksek görüşlerinizi de almak istiyoruz. Lehimizde bu kadar elverişli şartlar ileri sürülmesine yatkın bulunacak olan Amerikan Hükümeti böyle bir mandaterliği kabul etmesine yani buna katlanmasına karşılık Amerika adına ne gibi yarar ve çıkarlar sağlamış olacaktır? Bununla kendi hesaplarına elde edecekleri sonuç nedir? Bu konudaki yüksek düşünce ve bilgilerinizle de bizi aydınlatmanızı acele bekleriz efendim.

  Mustafa Kemal

  Amasya 3.8.l919

  3`cü Ordu Müfettişliği Kurmay Başkanlığı`na
  Bekir Sami Bey`den alınan cevap aşağıda arz olunur:

  Mustafa Kemal Paşa`ya Özel: Amerikalılarla şimdiye kadar yapılan görüşmeler tabiatıyla hep özel bir şekilde olmuş ve sırf bir varsayımdan ibaret kalmış olduğu için mandaterliklerin her iki tarafa yükleyeceği şartlar üzerinde durulmamıştır. Mümkünse hazırlıklara başlanarak Sivas Kongresi`nin bir an önce açılması gereğini özet olarak arz ederim.

  Kurmay Yarbay Arif

  Mustafa Kemal Paşa Hazretleri`ne
  Saygıdeğer Efendim

  Memleketin siyasî durumu en son kertesine geldi. Kendimize bir yön çizebilmek için Türk milletinin zarını atıp olumlu bir durum alma zamanı ise geçmek üzere bulunuyor.

  Dış durum İstanbul`da şöyle görünüyor:

  Fransa İtalya İngiltere Türkiye`nin mandaterlik meselesini Amerikan Senatosu`na resmen teklif etmiş olmakla birlikte Senato`nun bu teklifi kabul etmemesi için bütün güçlerini kullanıyorlar. Taksimden pay kaçırmak elbette işlerine gelmiyor.

  Suriye`de aradığını bulamayan Fransa zararını Türkiye`den kapatmak istiyor. İtalya namuslu bir emperyalist olduğundan savaşa ancak Anadolu`nun bölüşülmesinde pay almak için girdiğini açıktan açığa söylüyor. İngiltere`nin oyunu biraz daha incedir.

  İngiltere Türk`ün birliğini çağdaşlaşmasını gerçek bir bağımsızlık kazanmasını gelecekte bile istemiyor. Yeni imkân ve görüşlerle; tamamen çağdaş ve kuvvetli bir Müslüman - Türk hükümeti başında hilâfet de olursa İngiltere`nin elindeki Müslüman esirleri için kötü bir örnek olur. İngiltere Türkiye`yi bütünü ile ele geçirebilse kafasını kolunu koparır birkaç yılda sadık bir sömürge durumuna sokar. Buna memleketimizde en başta ve özellikle dinî sınıflar çoktan taraftardırlar. Fakat bunu Fransa ile dövüşmeden yapabilmek mümkün olamayacağından taraftar olamaz. Fakat Türkiye`yi bütün olarak korumak gereği duyulursa yani bölüşmenin büyük askerî fedakârlıklarla yapılabileceğini anlarsa Lâtinleri sokmamak için Amerikan görüşünü tutar ve destekler. Nitekim İngiliz siyasetçileri arasında zaten bu görüşe eğilimli olanlar vardır. Morisson (Morison) gibi ünlü kimseler Amerika`nın Türkiye`de manda kurmasını istiyorlar.

  Başka bir çözüm yolu da Türkiye`yi Trakya`dan İzmir`den Adana`dan belki de Trabzon`dan ve hele İstanbul`dan yoksun bıraktıktan sonra eski Kapitülasyonları ve boğulmaya mahkûm iç sınırlarıyla baş başa bırakmak.

  Biz İstanbul`da kendimiz için bütün eski ve yeni Türkiye sınırlarını içine almak üzere geçici bir Amerikan mandasını Kehven-i şerolarak görüyoruz. Dayandığımız noktalar şunlardır :

  1- Aramızda hangi şartlar altında olursa olsun Hristiyan azınlıklar kalacaktır. Bunlar hem Osmanlı vatandaşı olma haklarından yararlanacaklar hem de dışarıda bir Avrupa devletine dayanarak karışıklık çıkaracaklar sürekli olarak müdahaleye yol açacaklar ve zaten göstermelikten ibaret olan bağımsızlığımızdan azınlıklar adına her yıl bir parça daha kaybedeceğiz.

  Güçlü bir hükümet ve çağdaş bir idare kurulabilmesi için patrikhanenin siyasî imtiyazla azınlıkların kuvvetli devletler vasıtasıyla yaptıkları sürekli tehditler ortadan kalkmalıdır. Küçük ve zayıf bir Türkiye bunu başaramayacaktır.

  2 - Birbirini yok eden çıkar sağlama hırsızlık macera ve şöhret için yaşayanların hırsını doyuran bu hükümet anlayışı yerine milletin refah ve kalkınmasını sağlayabilecek halkı ve köyleri sağlığı ve zihniyeti ile çağdaş bir halk durumuna getirebilecek bir hükümet anlayış ve uygulamasına ihtiyacımız var. Bunun için gerekli olan paraya uzmanlığa ve kudrete sahip değiliz. Siyasî dış borçlar siyasî esareti artırıyor. Taraf tutma cahillik ve çok konuşmaktan başka olumlu bir sonuç veren yeni bir hayat yaratamıyoruz.

  Bugünkü hükümet adamlarını takdir etmese bile halkı ve halk hükümeti kurulmasını yararlı gören Filipin gibi vahşî bir memleketi bugün kendi kendini idareye muktedir çağdaş bir makine haline koyan Amerika bu konuda çok işimize geliyor. On beş yirmi yıl sıkıntı çektikten sonra yeni bir Türkiye`yi her ferdi öğrenimi ve zihniyetiyle gerçek bağımsızlığı kafasında ve cebinde taşıyan bir Türkiye`yi ancak yeni dünyanın kabiliyeti yaratabilir.

  3 - Yabancı devletlerin Türkiye üzerindeki rekabetlerini ve kuvvetlerini memleketimizden uzaklaştırabilecek bir yardımcıya ihtiyacımız var. Bunu ancak Avrupa dışında ve Avrupa`dan daha güçlü bir elde bulabiliriz.

  4 - Bugünkü oldubittileri ortadan kaldırmak ve davamızı sür`atle dünyaya karşı savunabilmek için gerekli güce sahip bir devletin yardımını istemek lâzımdır. Yayılma siyaseti güden Avrupa`nın başvurduğu bin bir yol ve alçakça siyasetine karşı böyle bir vekil olarak Amerika`yı kendimize kazanarak ortaya atabilirsek Doğu Meselesi`ni de Türk Meselesi`ni de gelecek için kendimiz çözümlemiş olacağız.

  Bu sebeplerden dolayı bir an önce istememiz gereken Amerikan mandası da elbette sakıncasız değildir. Haysiyetimizden epeyce fedakârlık etmek mecburiyetinde bulunuyoruz. Yalnız bazılarının düşündüğü gibi Amerika`nın resmî sıfatında dinî eğilim ve taraf tutma yoktur. Hristiyanlara para verecek misyoner kadın Amerika`sı Amerika`nın yönetim mekanizmasında bir yer tutmaz. Amerika`nın yönetim mekanizması dinsiz ve milliyetsizdir. O türlü cins ve mezhepten insanları çok uyumlu ve kaynaşmış olarak bir arada tutmanın yolunu biliyor.

  Amerika Doğu`da mandaterlik yapmak Avrupa`da başına dert açmak niyetinde değildir. Fakat onların onur meselesi yaptıkları şey yöntemleri ve idealleri ile Avrupa`dan daha üstün bir millet olmak iddiasıdır. Bir millet içtenlikle Amerikan milletine başvurursa Avrupa`ya girdikleri memleket ve milletin yararına nasıl bir idare kurduklarını göstermek isterler.

  Amerikan resmî mahfillerinin önemli şahsiyetleri arasında epey lehimize bir hava oluştu. İstanbul`a Ermeni dostu olarak gelen birçok hatırı sayılı Amerikalı Türk dostu ve Türk propagandacısı olarak döndüler.

  Bu akımı temsil eden resmî ve gayri resmî Amerikan görüşünün altında yatan gizli düşünce şudur: Türkiye`yi parçalamamak eski sınırları içinde bir bütün halinde olduğu gibi korumak şartıyla genel ve tek bir mandaya bağlamak. Suriye Amerikan Komisyonu orada iken genel bir kongre toplayarak Amerika`yı istemiştir. Suriye`nin bu isteği Amerika`da çok iyi karşılanmıştır.

  Amerika bizim topraklarımız üzerinde Ermenistan kurmaya niyetli görünmüyor. Eğer mandayı alırlarsa bütün milletleri eşit şartlar altında bir memleket evdâdı olarak kabul edip alacaklarını önemli çevrelerden haber aldım.

  Ne var ki Avrupa mutlaka bir Ermenistan meselesi ortaya çıkarmak - özellikle İngiltere - Ermenilere tavizler vermek istiyor. Amerikan kamuoyunda zulüm görmüş Ermeniler adına bir oyun oynamaya çalışıyor. Avrupa korkusu bizim fikir adamlarını düşündürüyor. Reşat Hikmet Bey gibi Câmi Bey gibi hattâ millî birliğe şekil veren diplomatlarımızın Ermeni meselesi için bir çözüm yolu tavsiyeleri var. Resmen size yazılıyor.

  Çok tehlikeli anlar geçiriyoruz. Anadolu`daki mücadeleyi dikkat ve sevgiyle izleyen bir Amerika var. Hükümet ve İngilizler bunun Hristiyanları öldürmek İttihatçılar getirmek için yapılan bir hareket olduğu düşüncesini Amerika`ya elbirliği ile benimsetmeye çalışıyorlar.

  Her an bu Millî Mücadele`yi durdurmak için kuvvet gönderilmesi tasarlanıyor; bunun için İngilizleri kandırmaya çalışıyorlar. Millî Mücadele sür`atle ve olumlu isteklerle kendini ortaya koyarsa ve Hristiyan düşmanlığı gibi bir rengi de olmazsa Amerika`da hemen destek bulacağını yine çok önemli çevreler garanti ediyorlar.

  Sivas Kongresi toplanıncaya kadar Amerikan komisyonunu alıkoymaya çalışıyoruz. Hattâ kongreye Amerikalı bir gazeteci göndermeyi de belki başarabileceğiz.

  İşte bütün bunlar karşısında davamızda bize yardımcı olabilmesi için bu fırsat dakikalarını kaybetmeden bölüşülme ve çözülme korkusu karşısında kendimizi Amerika`ya başvurmaya mecbur görüyoruz Vasıf Bey kardeşimizle bu hususta birleştiğimiz noktaları kendisi de ayrıca yazacaktır.

  Türkiye`yi azim ve irade sahibi geniş görüşlü bir iki kişi belki kurtarabilir. Macera ve boğuşma devri artık geçmiştir. Gelecek için kalkınma ve birlik savaşı açmaya mecburuz. Sınırlarında bu kadar çok evladı ölen zavallı memleketimizin düşünce ve medeniyet savaşında kaç tane şehidi var. Biz Türkiye`nin hayırlı evlâtlarından yarının kurucuları olmalarını istiyoruz. Sizin Rauf Bey kardeşimizle birlikte temelleri bile çöken zavallı memleketimiz için uzakları görerek düşünüp çalışmanızı bekliyoruz.

  Saygılarımı gönderir başarınıza dua ederim. Millî dâvâda canıyla başıyla çalışanlar arasında sade bir Türk askerinin alçak gönüllülüğü ile sizinle birlikte olduğumu ifade ederim. 10.8.1919

  Halide Edip

  Afyonkarahisar 13.8.1969

  15` inci Kolordu Komutanlığı`na
  Mustafa Kemal Paşa`ya özel: İstanbul`daki çeşitli partilerin birleşerek Amerika hey`etine verilmek üzere aldıkları kararlar aşağıda arz olunur:

  1- Ermenistan için Türkiye`nin doğu sınırları üzerinde Ermenilerin işine yarayacak bir toprak parçası vermeye Doğu illerindeki Türklerin ve orada iş başında bulunan büyüklerin bu bölgenin gelecekteki refahını ve serbestçe gelişmesini düşünerek razı olabilecekleri görüşünde olduklarını yalnız bu görüşlerini oradaki Kürtlerle işbirliği yapmış olmaları ve Kürtlerin de Ermenilere toprak verme düşüncelerine kesinlikle karşı bulunmaları dolayısıyla açığa vurmak istemediklerini ve hattâ açığa vursalar bile oradaki Türk çoğunluğunun aşağıdaki şartların yerine getirileceği konusunda kendilerine güvence verilmedikçe bu düşüncede Kürtlerden ayrılmayacaklarını zannettiklerini tespit etmiştir. Şöyle ki Birincisi Türk ve Kürt çoğunluğunun ve aralarındaki diğer azınlıkların yaşadıkları toprakların bütünlüğü; ikincisi Türk bağımsızlığının tam olarak tanınması ve fiilen garanti edilmesi; üçüncüsü Türkiye`nin çağdaş medeniyete ulaşabilmesi için serbestçe gelişmesine engel olan kayıtların kaldırılmasıyla Wilson prensiplerinde vaat edildiği üzere bağımsızlıklarından ve haklarından en güvenli bir şekilde yararlanmasına imkân verilmesi; dördüncüsü bu hususlarda ve Türklerin gelişmelerinin çabuklaştırılmasında Amerika`nın bize yardımcı olacağını Cemiyet-i Akvam `a karşı üstlenmesi.

  2 - Boşaltılacak topraklardan çıkarılacak olan Türk ve Kürtlerin gönderildikleri yeni topraklarda derhal yerleştirilmeleri ve bu topraklardan hemen yararlanmalarını sağlamak için Amerika`nın yardım etmesi.

  3 - O çevrede ve özellikle Erzincan ve Sivas arasında yoğun olarak bulunan Ermeniler`in yine Ermenistan sınırları içine gönderilmelerinin sağlanması.

  4 - Ermenistan adına ve hesabına gerçekleşmesini muhtemel gördüğümüz toprak verme durumu bağımsız bir Ermenistan adına değil ancak büyük ve medenî bir devletin mandası altında gelişecek çağdaş bir devlet adına olacaktır. Çünkü bugünkü Ermenistan`a toprak bırakmak Türkiye`nin başına ikinci bir Makedonya derdi açmak demek olduğu gibi Kafkasya için de bir gaile çıkarmak demektir.

  5 - Bütün bunlar tartışılabilir bir ``teklif`` niteliğindedir. Ancak bunların kesin bir şekil alabilmesi memleketteki hey`etlerle temas kurmaya bağlı ise oraya Amerikan hey`etinden birinin gönderilmesi şarttır.

  6 - Ve en son olarak konunun kanunî ve meşru bir şekle sokulması için Osmanlı Millî Meclisi`ne götürülmesi tabiîdir.

  12`nci Kolordu Komutanı

  Salâhattin

  Şifre Erzurum 21.8.1919

  Kişiye özel

  12` nci Kolordu Komutanlığı`na
  20` nci Kolordu Komutanlığı`na
  (Yalnız 12`nci Kolordu). İlgi: 13.8.1919.

  İstanbul`da çeşitli partilerin Amerikan Komisyonu`na verilmek üzere aldıkları kararlar burada Hey`et-i Temsiliye`mizce son derece üzüntü ve esefle karşılandı. Çünkü birinci maddede Ermenistan`a Doğu illerimizden toprak verilmesi söz konusu olmaktadır. Oysa ezici çoğunluğu Türk ve Kürt olan bu illerden bir karış toprağın bile Ermeniler hesabına yazılmasının bugün için uygulamada mümkün olamayacağı şöyle dursun unsurlar arasındaki nefret ve öç alma duygusunun dehşet ve şiddeti Osmanlı Ermenilerinin dönmeleri halinde bile iller içinde yoğun olarak yerleştirilmelerini tehlikeli göstermektedir. Bu bakımdan suçlu olmayan Osmanlı Ermenilerine gösterilecek en büyük kolaylık adaletli ve eşit şartlar altında vatanlarına dönmelerini kabulden başka bir şey olamayacaktır. Üçüncü maddede Erzurum ve Sivas arasında yoğun bir Ermeni topluluğu bulunduğu hayali bilgisizlik ve vukufsuzluktan başka bir şey değildir: Harpten önce bile buralarda oturanların büyük çokluğu Türk birazı Zaza denilen Kürtlerden ve pek azı da Ermenilerden ibaretti. Bugün artık varlığından söz edilecek sayıda Ermeni yoktur. O halde bu gibi dernekler yetkilerini bilmeli ve bir iş yapmak isterlerse hiç olmazsa Harbiye ve Hariciye Nezaretleri`nin barış hazırlıkları dolayısıyla yaptıkları resmî istatistik ve grafiklere olsun başvurmak zahmetinden kaçınmamalıdırlar. Bu telgrafın aynen İstanbul`a gönderilmesini rica ederiz.

  Mustafa Kemal

  Güvenlikle ilgili Ankara14.8.1919

  3` üncü Ordu Müfettişliği Kurmay Başkanlığı`na
  1- Mustafa Kemal Paşa`ya (özel) : İstanbul`a gönderilmek üzere yazmış olduğunuz son cevaplarınız yerine ulaştırılmış ve buna cevap olarak basılı bir raporla Ahmet Rıza Bey Ahmet İzzet Cevat Çürüksulu Mahmut Paşalar Reşat Hikmet Câmi Reşit Sadi Beyler Esat Paşalar gibi pek çok şahsiyetin düşüncelerine uygun olan Kara Vasıf`ın yani Cengiz`in ve Halide Edip Hanım`ın görüşlerinin yer aldığı uzun mektuplar geldi. Bunlar sıra ile özetlenerek arz edileceği gibi asılları da Sivas`a gönderilecektir. Bunların hepsinde bir yardıma ihtiyaç duyulduğu ve bu yardımın Amerika tarafından yapılmasının en az zararlı yol olarak kabul ve uygun bulunduğu şeklinde bir gerekçe ileri sürülmektedir. Basılı rapor Câmi Rauf Ahmet Reşit Hikmet Reşit Sadi Bey`ler ile Halide Hanım Kara Vasıf Esat Paşa bütün parti ve derneklerin düşünceleri yoklandıktan sonra büyük çoğunluğun görüşüne göre düzenlenmiştir. Vakit varmış. Kongrede bir an önce iş görmek Amerikalılar gitmeden tebligat yapılmak gerekirmiş. Amerikalıları oyalayarak hareketleri geciktirilmeye çalışılıyormuş. Kongre hemen kesin bir karar verebilir mi? sorusuyla Amerikalılar bu düşünceyi benimsediklerini hissettiriyorlarmış. Kongrenin toplanmasını çabuklaştırmanız rica olunur.

  20` nci Kolordu Komutanı

  Ali Fuat

  Bu telgrafta sözü edilen uzun mektuplar günlerce telleri işgal eden şifrelerle verildi. Birbirine ekli olan o şifrelerden biri de şuydu:

  Güvenlikle ilgili

  Kişiye özel Ankara17.8.1919

  3`üncü Ordu Müfettişliği Kurmay Başkanı Kâzım Beyefendi`ye
  Mustafa Kemal Paşa Hazretleri`ne(özel):16.7.1919tarih ve 880 sayılı şifrenin dokuzuncu maddesinin ekidir:

  Kara Vasıf`ın 10 numaralı madde hakkında ek olarak verdiği bilgi :

  1- Bir yardım şeklinde Amerika`ya taraftar olursak ve bunu Doğu İlleri Kongresi Millî Kongre bir istek gibi telgrafla hükümetimize bildirirse Wilson`un Amerikan Kongresi`ne karşı güzel bir dayanak noktası olacaktır. İstanbul`da pek çok aydın bu görüşten yanadır ve böyle bir şey hazırlıyorlar. Eğer Anadolu da yaparsa yararlı olur diyorlar. Böyle olursa Amerika`nın mandasından yararlanarak öteki alçak düşmanları memleketimizden çıkarmak ve sonra yalnızca Amerikalılarla karşılaşmak mümkün olur ve uğraşmak da kolay olur. Bir de Amerikalılar bizi şiddetle suçluyorlar. Yani hükümeti aşağılayıp milletimizi de horluyorlar. Temsilcilerine İstanbul`dan çıkışını Paris`e gidişini muhtıraları.... Sonra diyorlar ki Avrupa`nın yapmaya cesaret edemediğini siz kabul ediyorsunuz. Söz gelişi Avrupa büyük bir Ermenistan kurulmasını düşünmüyor. Sizin sadrazam Toros`tan sınır veriyor Ermenistan istiyor. Oysa şimdiye kadar Amerikan komisyonlarından hiçbirisi bile buna olabilir demedi. Bütün raporlara göre Anadolu`da Türkiye`de bir Ermenistan kurmak şöyle dursun muhtar ve bölgesel idareler bile oluşturmak mümkün değildir. Nüfusları yok toprakları yok. Bu yönetim müthiş bir askerî kuvvete dayandırılmazsa olmaz. Ermenilerde bu kuvvet olamaz Amerika bu lûtfu yapamaz. Öteki devletler de buna tahammül edemez. Meğerki oraları zapt etsinler ve barış yapsınlar Bu da mümkün değil Rekabet bunu engeller. İşte İstanbul`un haberleri. Orada iyice düşünülsün: Epeyce zaman vardır. Amerikan Kongresi hemen hemen Wilson`u dinlemek üzeredir.

  2 - İstanbul`da büyük çapta temaslar var. Onun için Mustafa Kemal Paşa genel bir emir verir mi? Yoksa İstanbul`un karar ve çalışmalarını benimser mi? Bu çalışmaların amacı milletin birliği vatanın bütünlüğü istiklâl ve hâkimiyetin elde edilmesi! Eğer Mustafa Kemal Paşa buraya genel bir emir vermezse ve kendisi hemen oradan Amerikalılar İngilizler ve diğer yabancılarla temasa geçmezse tabiî burada faaliyet devam edecektir. Belki; ters bir sonuç ortaya çıkabilir. Buna dikkati çekerim. Bu rolü siyaseti çok daha iyi yürüten bir Mustafa Kemal Paşa`nın mücadelesine ve kuvvetine dayanmak ise onun sözleri demeçleri tavır ve hareketleriyle tutum ve söz olarak yalanlanmış.

  3-Çolak Hüseyin Salâhattin ikiyüzlü davranışını sürdürüyor. Sadık Bey`in en gözde bendelerinden olan bu şahsın bir mevki sahibi olmaması için ne yapılacağı düşünülüyor.

  20`nci Kolordu Komutanı

  Ali Fuat

  Kara Vasıf Bey`e bildirilmek üzere verilen cevap şuydu:

  Şifre Erzurum 19.8.1918

  Kişiye özel ve ivedi


  20` nci Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa Hazretleri`ne
  İlgi: 17.8.1919

  1- Sözü edilen Amerikan mandasının nasıl bir yardım sağlayacağının dikkatli bir incelemeden geçirilmesi ve millî gayemiz açısından bir yararı olup olmayacağının da hesaplanması pek önemlidir. İstanbul`da çalışan grubun gayesi milletin birliği vatanın bütünlüğü istiklâl ve hâkimiyetin elde edilmesi noktasında toplanmış gösterildiğine göre Amerikan mandasını kabul durumunda bu gaye korunmuş olabilir mi?

  2 - Millî isteklere bağlı kalmayan ve onlara uygun düşmeyen kararlar hiçbir zaman milletçe kabul edilemeyeceğinden milletimizin ve vatanımızın alınyazısını tayinde millî vicdana tercüman olmaktan ibaret bulunan görevimizi tam olarak yerine getirebilmek için millî isteğin odaklaşarak tek bir hedefe yönelmesini beklemeden hiç bir meselede yetkili görünmemiz doğru değildir. Bundan dolayıdır ki tarafımızdan yabancılarla olan temas ve ilişkilerin kongrenin kararlarına uyularak millet adına yapılmasını tercih etmekteyiz. Tanrı`ya şükür yurdumuzdaki millî akımın pek çok gelişmekte kökleşmekte ve güçlenmekte oluşu bizleri sürekli olarak bu noktaya doğru çekiyor ve davet ediyor.

  3 - Şurası da göz önünde tutulmalıdır ki memleket ve milletin alınyazısı üzerinde Amerika veya herhangi bir devletle anlaşmaya yetkili olabilecek bir hükümet ancak millî hâkimiyet ilkesini kabul ve milli bir meclis`in varlığını benimseyerek ona dayanmayı gerekli sayan bir hükümettir. Bu takdirde İstanbul Hükümeti`ni oluşturacak şahısların da mutlaka bu vasıfları taşıması gerekir.

  Burada bizce olduğu gibi oradaki çalışmalarınız da bu amacın sağlanmasına yönelmelidir.

  4 - Yakında kongre kararlarını öğreneceksiniz. Gözlerinizden öperiz.

  Mustafa Kemal

  Bir küçük bilgi daha vereyim. Sivas`a gelmiş olan gazeteci Mister Brown(Brovn) ile bizzat görüşmeyi uygun gördüm. Karşısındakini kolaylıkla anlayan çok zeki bir genç.  Manda Meselesinin Kongrede Görüşülmesi

  Şimdi Efendiler Kongre`de manda konusunda yapılmış olan görüşme ve tartışmaları elden geldiğince olduğu gibi yüksek heyetinize dinletmeye çalışacağım:

  Birçok kimse söz aldı. Hiç kimseye söz vermeden önce başkanlık kürsüsünden zabıtlara aynen geçmiş olan şu kısa konuşmayı yaptım: Bu rapor üzerinde görüşmeye başlamadan önce bazı noktalara dikkatinizi çekmek isterim. Raporda söz gelişi Mister Brown`dan söz edilmekte ve elli bin kişilik bir işçi ordusunun getirileceğini söylediği bildirilmektedir.

  Efendiler Mister Brown: Ben hiçbir resmî sıfatla görüşmüyorum. Tamamıyla özel olarak görüşüyorum diyor ve hattâ Amerika`nın mandayı kabul edeceğini değil belki etmeyeceğini söylüyor. Onun için sözleri Amerika adına değil kendi adınadır. Mandanın ne olduğunu kendisi de bilmiyor. Manda siz ne derseniz odur diyor. Bu raporda önemli olarak manda meselesi vardır. Bu konuda görüşmeden önce on dakika ara verelim (saat 15.25).

  Sonraki oturumda - İlk söz Vasıf Bey`indir dedim. Vasıf Bey önce mandanın ne olduğu konusunda uzun açıklamalar yaptı. Sözü başkalarına bıraktı. Yeniden söz aldı ve bir kere prensip olarak mandayı kabul edelim şartları üzerinde daha sonra görüşürüz dedi.

  Üyelerden Macit Bey adında bir zat genel kurulda asıl görüşülecek mesele bundan sonra yalnız yaşayabilecek miyiz yaşayamayacak mıyız? Mandayı nasıl yorumlayacak ve mandaterle ne tarzda görüşeceğiz? Bizi mandasına alacak devlet kim olacaktır? Asıl mesele budur şeklinde konuştu. Ben başkanlık kürsüsünden Zannederim bu rapordan iki görüş ortaya çıkıyor. Bunlardan birincisi devletin içte ve dışta bağımsızlığından vazgeçmemesi; ikincisi de devlet ve milletin yabancı devletlerin zararlı baskıları karşısında bir yardım ve destek ihtiyacında bulunup bulunmamasıdır. Asıl kararsızlık doğuran nokta budur. Müsaade buyrulursa bu noktayı etraflıca düşünmek için Teklif Komisyonu`na havale edelim. Sonra da yüksek huzurlarınıza arz edelim. Herhalde içeride ve dışarıda istiklâlimizi kaybetmek istemiyoruz dedim. Bunun üzerine söz alan Bekir Sami Bey: yüklendiğimiz görev pek ağır ve önemlidir. Boş tartışmalara ayıracak hiçbir dakikamız yoktur. Bu raporumuzu görüşelim ve vakit geçirmeden hemen bir karar alalım dedi. Ben başkanlık kürsüsünden bu meseleyi komisyon başkanı olmak dolayısıyla açıklayayım (ben aynı zamanda Teklif Komisyonu Başkanı idim). Bu rapor metni komisyonda okundu üzerinde birçok konuşma ve tartışma yapıldı. Ancak kesin karar verecek şekilde bir görüş belirmedi. Daha önce Genel Kurul`da okunmaksızın Teklif Komisyonu`na gönderilmişti. Bu sebeple bir defa da burada okunup Genel Kurul`un görüşü belirdikten sonra yeniden Teklif Komisyonu`na gönderilerek kesin karar verilmesini istemiştik dedim. İsmail Fazıl Paşa merhum da söz alarak şu konuşmayı yaptı: Bekir Sami Bey`in düşüncesine katılırım; kaybedecek vaktimiz yoktur. Aslında sorun da basitleşmiştir. Tam istiklâl mi yoksa manda mı kabul edeceğiz? Alacağımız karar budur. Böylesine önemli hattâ pek önemli olan bir meseleyi yeniden komisyona götürmek ve oradan yeniden Genel Kurul`a getirmekle vakit geçirmeyelim. İş uzar. Zamanımız değerlidir. Buna bugün yarın yahut öbür gün her halde Genel Kurul`da bir karar verelim. Komisyonda vakit geçirmeyelim. Çünkü pek ince bir konudur.

  Bunun arkasından Hami Bey söz alarak İsmail Paşa Hazretleri ile Bekir Sami Beyefendi`nin düşüncelerine katıldığını söyledikten sonra: Herhalde bir desteğe muhtacız bunun en basit delili de devlet gelirlerinin ancak borcumuzun faizini karşılayabilmesidir! buyurdular.

  Bundan sonra Raif Efendi manda aleyhinde konuştu. İsmail Fazıl Paşa ona karşılık olacak şekilde uzun bir konuşma yaptı. Daha sonra tekrar Bekir Sami Bey söz aldı ve dedi ki : İsmail Fazıl Paşa Hazretleri`nin tamamıyla katıldığım konuşmasına yalnız bir şey ilâve edeceğim : Kırım Muharebesinden savaşı kazanmış olarak çıkıp da katıldığımız Paris Kongresi`nde müttefiklerimizin bize yüklemiş oldukları bilinen şartlarla bu şimdi okunan rapordaki isteklerimiz karşılaştırılacak olursa bunlardan hangisinin daha çok bağımsızlığı yok edici olduğu anlaşılır sanırım.

  Bekir Sami Bey`den sonra Hâmi Bey Hâmi Bey`den sonra da Refet Bey (Refet Paşa) konuştular. Refet Bey`in konuşması aynen şöyleydi: Mandanın bağımsızlığı yok etmeyeceği gerçeği ortada iken bazı arkadaşlarımız - bağımsız mı kalacağız yoksa mandayı mı kabul edeceğiz? - tarzında birtakım görüşler ileri sürüyorlar. Onun için her şeyden önce mandanın ne olduğu anlaşılmalıdır. Bununla birlikte daha mandadan söz etmeden önce düşünceleri gıcıklayan bu raporda bu deyimin ne şekilde anlaşılmış olduğunu bilmek gerekir. Fazıl Paşa Hazretleri bağımsızlığı korumak şartıyla manda buyuruyorlar. Hâmi Beyefendi tarafından verilmiş olan rapor iki bölüme ayrılıyor. Bir gerekçe bölümü var ondan sonra bir de mandanın ne olduğunu anlatan bölüm var. Manda meselesini buradaki görüş açılarından değerlendirebilmek için önce bir noktayı anlamak isterim. Bu rapor metni genel kurulda görüşülmeye sunulmuş mudur sunulmamış mıdır?

  İsmail Fazıl Paşa: Yanlış anlaşıldığı için biz üçümüz yani Fazıl Paşa Bekir Sami ve Hâmi Bey`ler bu raporu geri çekiyoruz. Hiç verilmemiş saydık dedi (bu raporun müsveddesi de temize çekilmişi de kendilerinde kalmıştır).

  Başkanlıktan - Rapor geri alınmıştır dedim. Raporun geri alınmış olmasına rağmen söz alan Refet Bey zabıtlarda beş altı sayfa yer tutan özentili bir konuşma yaptı. Bu konuşmadan zabıtlara dayanarak olduğu gibi aldığım bazı cümleler kâtibin maksadını açıklamaya yetecektir sanırım.

  Refet Bey diyordu ki: Bizim Amerika mandasını tercih etmekten maksadımız bütün toplumları kendine tutsak eden kalpleri vicdanları söndüren İngiliz mandasından kurtulmak ve sakin milletlerin vicdanlarına saygılı olan Amerika`yı kabul etmektir. Yoksa asıl iş para meselesi değildir.

  Söz olarak manda ile bağımsızlık birbirine engel olan şeyler değildir: Yalnız eğer biz gerçekte güçlü olmayacak olursak işte o zaman mandanın altında eziliriz ve o zaman manda bizim için bağımsızlığımızı yok edici bir unsur olur. Bir de diyelim ki biz dışarıda ve içeride tam bir bağımsızlık isteriz. Ancak acaba hemen kendi başımıza yapabilecek miyiz yapamayacak mıyız? Ondan da önce acaba bizi kendi başımıza bırakacaklar mı bırakmayacaklar mı? Bunu düşünelim. Burası bir gerçektir ki bugün bizi İngiltere Fransa İtalya ve Yunanistan aralarında bölüşmek istiyorlar; Ancak eğer biz bugün bu devletin kefilliği altında bir barış anlaşması yapacak olursak ileride uygun şartlar altına girer girmez hemen döner ve kendi yararımızı sağlarız. Fakat eğer olumsuz bir durum ortaya çıkacak olursa acaba büsbütün heder etmiş olmayacak mıyız?

  Herhalde bir Amerikan kefilliğini kabul etmek zorundayız. Yirminci yüzyılda beş yüz milyon lira borcu harap bir memleketi pek verimli olmayan bir toprağı ve ancak on onbeş milyon lira geliri olan bir millet için bir dış dayanak olmaksızın yaşamak imkânı olamaz: Eğer bundan sonra da bu durumumuzda kalır ve dışarıdan bir destekle kalkınamayacak olursak belki de ileride Yunanistan`ın saldırılarına karşı bile kendimizi savunamayız...

  Allah korusun eğer İzmir Yunanistan`da kalsa ve aramızda bir savaş çıksa düşmanımız Yunanistan`dan vapurlarla asker getirebileceği halde acaba biz Erzurum`dan hangi demiryolları ile ulaştırmamızı sağlayabileceğiz. O halde Amerikan mandası her şeyden önce bir kefil ve yardımcı bulmak için gereklidir. Hatip sözlerini şu cümle ile bitirdi: Eğer sunmuş olduğum bu açıklamalarla ilerideki görüşmeler için bir giriş yapabildimse ne mutlu.

  Efendiler bu parlak ve ustalıklı nutkun dinleyenlerin düşünce ve görüşleri üzerinde yapabileceği yanıltıcı etkinin derecesini kolaylıkla takdir buyurursunuz. Zihinlerin bunun ardından gelebilecek aynı görüşteki hatiplerin konuşmalarıyla büsbütün zehirlenmesine meydan vermemek ve kendilerini özel olarak aydınlatıp yol göstermeye fırsat bulabilmek için derhal on dakika dinlenelim efendim - diyerek oturuma ara verdim (Saat: 17.30).

  Efendiler bu nutkun son cümleleri üzerinde dikkatle durulmaya değer. Refet Beyefendi Yunanlılar`ın İzmir`i işgalini geçici sayıyor ve savaş halinde olduğumuzu kabul etmiyor. Yunanlılar İzmir`de kalır da savaş durumuna girilirse başa çıkamayacağımız görüşünde bulunuyor.

  Bundan sonraki oturumda Bursa temsilcilerinden Ahmet Nuri Bey manda aleyhinde uzun bir konuşma yaptı. Hâmi Bey buna daha uzun bir konuşma ile cevap verdi ve gerçekten de pek uzun olan konuşmasının sonlarına doğru anlattıklarını şu bilgilerle doğruluyordu:

  Fakat şimdi biraz da işin kesin bildiğim bir yanından söz edeceğim. Konunun bu safhasında ilgili zat ile şahsen bağlantı kurmuş olduğum için sözlerim tahminî değildir; kesin bilgilere dayanıyor. İstanbul`dan hareket etmeden önce eski Sadrazam İzzet Paşa Hazretleri`ni ziyarete gitmiştim. Herhalde bir manda ihtiyacında olduğumuza kendileri de inanıyorlardı. Bendenizden de bu konudaki düşüncemi sordular ben de düşündüklerimizi arz ettim. Birkaç gün sonra bendenizi çağırtıp şu meseleyi açıkladılar: Suriye ve Adana bölgesinde dolaştıktan sonra İstanbul`a gelip siyasî partilerin görüşlerini öğrenmeye çalışan Amerikan Araştırma Komisyonu üyeleri İzzet Paşa`yı konağında ziyaret ederek Anadolu`daki millî teşkilâtın Türk milletini temsil ettiği inancında olduklarını ve paşayı da (yani İzzet Paşa`yı) bu işin öncüsü bildiklerini söylemişler ve eğer siz Erzurum ve Sivas Kongrelerine Amerikan mandasını istettirecek olursanız Amerika da Osmanlı mandasını kabul edecektir. demişler Paşa bunu bendenize açıkladıktan sonra bu milletin bir harbe daha gücü kalmadığından ve herhalde böyle bir çareye başvurmak zorunda kaldığımızdan söz etti ve Sivas`a gittiğim zaman oradakilere bu durumu anlatmaklığımı tavsiye buyurdu. İzzet Paşa`nın inancı da bu şekilde istenecek bir mandanın yüzde doksan kabul ihtimalinin bulunduğu ve yalnız bizim için birtakım şartlar ileri sürmenin zarurî olduğu merkezindedir. Hattâ Paşa Amerika için milletin isteğine dayanmayan bir mandayı kabul etmek mümkün olmadığından kongremiz tarafından gösterilecek isteğin Avrupa devletlerine karşı Amerika lehinde bir dayanak noktası olacağını da söyledi. Bendeniz bu meseleyi İstanbul`dan şifre ile Erzurum`da Rauf Bey`e bildirdim. Manda`nın kendinden çok adına karşı çıkanlar boşuna telâşlanıyorlar kelimenin önemi yoktur. Önem işin gerçeğinde ve niteliğindedir. Manda altına girdik demeyelim de isterlerse varlığını ebedî olarak sürdürecek devlet olduk diyelim.

  Bu son söze cevap verenler arasında Husrev Sami Bey`in şu sözleri işitildi: Fakat bizim bu çalışmalardan beklediğimiz kendimizi savunmak suretiyle ebedi olarak varlığını koruyacak bir millet olduğumuzu ispat etmektir! Hâmi Bey buna düşüncesinde bir geriye dönüş sezgisi uyandıracak şekilde cevap verirken Kara Vasıf Bey söz aldı ve o günkü toplantının sonuna kadar konuştu. Vasıf Bey`in uzun sözlerinin özetini zabıtlara olduğu gibi geçmiş olan şu cümlelerle yüksek dikkatlerinize sunuyorum: Bütün devletler bizi tamamen bağımsız bırakacaklarını söyleseler bile biz yine bir dış desteğe muhtacız ( Vasıf Bey sözlerinin başında mandaya ve dışarıdan destek adını verelim demişti ). Dört yüz ilâ beş yüz milyon lira borcumuz var. Bu parayı kimse kimseye bağışlamaz; bize bunu ödeyiniz diyecekler; halbuki bizim gelirimiz bunun faizine bile yeterli değildir. O zaman güç bir durumda kalacağız; bunun için bağımsız olarak yaşamaya malî durumumuz elverişli değildir. Sonra yanı başımızda bizi bölüşmeyi emel edinmiş hükûmetler var; onların ihtirasları karşısında mahvoluruz. Parasız ordusuz ne yapabiliriz? Onlar uçakla havada uçuyorlar biz henüz kağnı arabasından kurtulamıyoruz. Onlar savaş gemisi yapıyorlar biz yelkenli bir gemi yapamıyoruz. Bu şartlar altında bugün bağımsızlığımızı kurtarsak bile yine günün birinde bizi bölüşürler. Vasıf Bey konuşmasını şu sözlerle bitiriyordu:

  . . . İstanbul`daki Amerikalılar: Manda`dan korkmayınız. Milletler Cemiyeti Tüzüğünde yeri vardır diyorlar. İşte bütün bunlardan dolayı İngiltere`yi kendimize sürekli düşman Amerika`yı da en az kötülük gelebilecek bir devlet olarak kabul ediyorum. Eğer uygun bulursanız buradan İstanbul`daki temsilciye `bir mektup yazıp gizlice bir hey`et göndermek için bir torpido isteyebiliriz.

  Eylül`ün dokuzunda salı günü yapılan toplantıda manda meselesine dokunan Rauf Bey`in zabıtlara geçen konuşması aynen şöyledir: Bu manda konusu üzerinde şimdiye kadar gerek basın ve gerekse başka çevreler tarafından birçok sözler söylendi. Gerçi yüksek hey`etiniz dış destek prensibini kabul buyurmuş ise de bu desteği kimden isteyeceğimiz açıklanmadı. Bunun Amerika olduğu dolaylı olarak anlatılıyorsa da bence doğrudan doğruya belirtilmesinde bir sakınca olamaz!

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Erzurum Kongresi Hiçbir Şekilde Manda Kabulü Hakkında Karar Vermiş Değildir

  Bu sözlerden anlaşılacağı üzere Rauf Bey`in görüsüyle gerek Sivas Kongresi Hey`eti`nin ve gerek Erzurum Kongresi Hey`eti`nin anlayışları arasında bir görüş ayrılığından doğan yanlışlık olduğuna şüphe yoktur. Rauf Bey`in görüsünün yorumu niteliğinde olan bu sözlerin gerek Erzurum ve gerek Sivas Kongreleri bildirilerinin yedinci maddesindeki yazılış seklinden kaynaklandığına hükmedilebilir. Gerçekten de bu maddenin yazılış seklinde belki de mandacılıkta pek ileri giden ve sonu gelmemiş propagandalarıyla kamuoyunu bulandıranları susturmak ve belki bundan da çok onların iddialarına cevap olacak bir özellik vardır. Madde metni dikkatle okunur ve incelenirse ne manda ne de Amerika`nın mandaterliğini istemek düşüncesinin yer almadığı kendiliğinden ortaya çıkar. Bu noktayı açıkça göstermek için söz konusu maddeyi aynen hatırlatmak isterim:

  Madde: 7 - Milletimiz çağdaş gayelerin büyüklüğüne inanır; teknik sınat ve ekonomik durumumuzu ve ihtiyacımızı takdir eder. Bu itibarla devlet ve milletimizin hakimiyet ve bağımsızlığı ile vatanimizin bütünlüğü korunmak şartıyla altıncı maddede belirtilen sınırlar içinde milliyetin gereklerine saygılı ve memleketimizi ele geçirme emeli beslemeyen herhangi bir devletin teknik sınai ve ekonomik yardımını memnunlukla karsılarız. Böyle adaletli ve insancıl şartları içine alan bir barisin bir an önce gerçekleşmesi insanlığın güvenliği ve dünyanın huzuru adına basta gelen milli gayemizdir.

  Efendiler bu maddenin hangi noktasında manda ve mandaterin Amerika olacağı görüsü vardır? Olsa olsa ``herhangi bir devletin teknik> sınai ve ekonomik yardımını memnunlukla karsılarız`` sözlerinden manda düşüncesi çıkaranlar olabilir. Ancak mandanın anlam ve gayesinin bu olmadığı bir gerçektir. Her zaman ve bugün bile bu açıklık çerçevesinde yapılacak yardımları kıvançla karşılamaktayız ve karsılarız. Nitekim Ankara-Ereğli ve Keller-Diyarbakır demiryollarının yapımı için bir İsveç firmasının; Kayseri - Sivas - Turhal hatlarının yapımı için de bir Belçika firmasının teknik sınai ve ekonomik yardımını severek kabul ettik. Söz gelişi Ankara şehrinin ve diğer Anadolu şehirlerimizin bir an önce kurulup yapılmalarında olsun öteki bütün kara ve demiryollarımızın limanlarımızın yapımlarında olsun teklifte bulunacak yabancı sermaye sahiplerinin yardımlarını severek kabul ederiz. Yeter ki memleketimize sermaye getireceklerin içeride ve dışarıda devlet ve milletimizin hâkimiyet ve bağımsızlığı ile vatanimizin bütünlüğünü bozmaya yönelmiş gizli emelleri olmasin. Bu maddede yer alan ``milliyetin gereklerine saygılı ve memleketimizi ele geçirme emeli beslemeyen herhangi bir devlet ``ifadesinden Amerikan Devleti anlamının çıkarılması da yersizdir. Çünkü milliyetin gereklerine saygılı dünya devletleri arasında yalnız Amerikalılar yoktur. Söz gelişi İsveç Devleti Belçika Devleti ayni nitelikte devletler değiller midir? Bu devletlerden herhangi birinin mandaterliği de söz konusu olabilir mi? Bir de eğer dolayli olarak Amerikan Devleti kastedilmek istenseydi ``herhangi bir devletin`` ifadesi yerine bir devletin kelimeleri veya hiç olmazsa sadece ``devletin`` kelimesi ile yetinilmesi gerekirdi. Bu bakımdan maddenin açıkladığı şartlar çerçevesinde teknik sınaî ve ekonomik yardımın iyi karşılanacağı hususunun bütün devletler için söz konusu olduğu açıktır.

  Efendiler bu manda konusu üzerindeki görüşümün - bu görüş bundan önce yapılan ve su anda yüksek hey`etinizin de öğrenmiş bulunduğu bunca yazışma ve tartışmalarımızla ortaya konmuştur -- aylardan beri gece gündüz yanımda bulunan bir arkadaş tarafından hala anlaşılmamış olduğuna hükmedilebilir mi? 0 halde Rauf Bey ya aslında benimle ayni görüşte değildi veyahut ayni görüşte idi de Sivas`ta İstanbul`dan gelenlerle yaptığı konuşmadan sonra görüş değiştirmiş oluyordu. Burasını kestirmek bence güçtür. Simdi biraz da Rauf Bey`i dinleyelim; Rauf Bey sözüne söyle devam ediyor:

  ``Ateşkes Anlaşması yapıldığı sıralarda Almanların barış anlaşmasını imza etmeyecekleri sanılırken İngiliz basını bazı sırları açığa vurdu. Bunun birinci bölümü Almanya`nın barış anlaşmasını imza edeceği hususu idi. Bu gerçekleşti. İkinci bölümü de Türkiye`nin bölüşüleceği hususu idi. Bu çok şükür gerçekleşmedi. Bu bölümde konferansın aldığı karar gereğince Kızılırmak`ın doğu tarafı Ermenistan sayılarak Amerikan himayesine veriliyor. Belki Gürcistan ile Azerbaycan da Amerika`ya bırakılıyor deniliyordu. Kızılırmak`ın batısındaki topraklar da İzmir ve İstanbul bunların dışında kalmak üzere denize çıkış yeri Antalya olarak Türkiye`yi oluşturuyordu Bu bölgenin kuzeyi İtalyan ve Fransız güneyi de İngiliz himaye ve yönetimine veriliyordu. İzmir`in işgali bu açığa vurulan sırların doğruluğunu ispata başladı. 0 halde böyle bir tehlike karsısında memleketimize karsı en tarafsız durumda bulunan Amerika`nın desteğini kabule mecburuz. Ben bu görüşteyim.``

  Rauf Bey`in düşüncesini anlamak için bundan sonra daha çok devam eden sözlerini dinlemeye bilmem gerek kaldı mı?

  Efendiler pek uzun ve tartışmalı olarak geçen bu manda görüşmesi taraftarlarını susturacak ortalama bir çare bulunarak sona erdi. Hem de bu çareyi teklif eden yine Rauf Bey oldu: ``Amerika`da yıllardan beri aleyhimizde yapılmakta olan olumsuz yöndeki propagandaların doğurduğu düşünce akimini düzeltmek için her şeyden önce Amerikan Kongresi`nden memleketimizi inceleyecek ve gerçeği görecek bir hey`et davet etmek. ``Bu teklif oy birliği ile kabul edildi. Kongre Başkanlık Divani`nin imzalarıyla bu yolda bir mektup kaleme alındığını hatırlıyorsam da bu mektubun gönderilip gönderilmediğini pek iyi hatırlamıyorum. Kaldı ki ben bu mektuba özel bir önem de vermiş değildim.

  Efendiler sırası gelmişken kısaca sunu da belirteyim: Belge olarak başvurduğum Kongre tutanakları Başkanlık Divan Kâtipliği`nde bulunan Afyonkarahisar temsilcisi Şükrü ve manda lehindeki konuşmalarını dinlediğimiz Hami Beyler tarafından tutulmuş ve Hami Bey`in yazısıyla düzgün bir deftere temize çekilmiştir.

  Sivas Kongresi'ni Baltalama Teşebbüsleri


  Efendiler Kongre 11 Eylül`de sona erdi 12 Eylül`de Sivas halkının da hazır bulunduğu açık bir toplantı yapılarak bazı nutuklar söylendi. Kongre görüşmeleri sırasında önemli olarak Meclis-i Mebusan seçimlerinin çabuklaştırılması ve Meclis`in nerede toplanması gerektiği konularına dokunuldu. Ancak simdi açıklamaya başlayacağım meseleler Kongre görüşmelerini kısa kesmeyi gerektiriyordu. Bu son noktalarla daha sonra Hey`et-i Temsiliye meşgul oldu. 9 Eylül 1919 günü toplanmış olan bazı bilgiler Kongre`ye su şekilde açıklandı ``Eskişehir ve Afyonkarahisar`daki İngiliz Kuvvetler` bir kat daha artırıldı. General Mi11er Konya`ya geldi. Konya Valisi Cemal Bey ve Ankara Valisi Muhittin Pasa karsı koymaya çekiniyorlar. Yeni Kastamonu Valisi Ali R1Za Bey de tıpkı Cema1 Bey türünden bir adammış. Pek sayın arkadaşların böyle durumlar karsısında şiddetli davranma taraflısı olduklarım bildiğimden hemen sert tedbirler alınmasını Fuat Paşa`dan rica etmiştim. Fuat Pasa da Kongre`nin kendisine olan güvenine dayanarak Kongre adına gereken tebligat ve teşebbüslerde bulunmuştur. Bu davranış tarzının yüce hey`etinizce kabul edilmesini rica ediyor. Fuat Pasa valilere sert uyarılarda bulunuyor. Bölgelere yüksek rütbeli subaylardan milli komutanlar tayin ediyor ve bu komutanlara millet adına her türlü yetki verilmiştir`` diyor.

  Kongre teklifi kabul etti. Bundan sonra ben açıklamalara söyle devam ettim:

  ``Buraya Galip Bey adında bir vali tayin edilmiş geliyormuş. Ancak bunun Harput Valisi Ali Galip Bey mi yoksa Trabzon Valisi Mehmet Galip Bey mi olduğu anlaşılamadı. Fakat biz başka bir bilgi elde ettik. Mister Nowil adında bir İngiliz binbaşısı Bedirhanlılar`dan Kamuran Celadet ve Cemil Bey`lerle birlikte yanında on beş kadar Kürt atlısı olduğu halde Malatya`ya gelmiş ve mutasarrıf Bedirhanlı Halil Bey tarafından karşılanmışlardır. Harput Valisi de görünüşte bir posta hırsızının peşine düşme bahanesiyle otomobille Malatya`ya gelmiştir. Bu maksatla bunlara Adıyaman`daki müfreze de verilmiştir. Maksatlarının Kürtleri Kürdistan kurulacağı vaadiyle aleyhimize çevirerek bize karsı suikast yapılmasına yöneltmek olduğu anlaşılmış ve karsı tedbirlere de başvurulmuştur. Diyelim ki valiyi ve diğerlerini tutuklatmak istiyoruz. Malatya Mutasarrıfı da Kürt aşiretlerini Malatya`ya çağırmıştır. Bu durum üzerine 13` üncü Kolordu bölgesinde faaliyete geçtik. Gereken tedbirler alınmıştır. Yarın aksam Harput`tan gönderilecek bir askerî birlik bozguncuları tepeleyecektir. Buradaki Kolordu Komutanı da gereken tedbirleri almıştır. Malatya`ya ve öteki yerlere de gereken emirler verilmiştir.``

  Efendiler Sivas Kongresi`nin hemen bütün toplantı süresince sinirlere gerginlik verecek nitelikte haberler almaktan geri kalmıyordum. Ancak aldığım bütün bilgileri olduğu gibi Kongre hey`etine sunmakta yarardan çok sakınca buluyordum. Gördünüz ki simdi açıkladığım üzere gerçekten tehlikeli sayılabilecek nitelikte olan A1i Ga1ip meselesinden de söz ederken ihtiyatlı bir dil kullanmayı tercih etmiştim. Bence en önemli mesele her türlü güçlük ve tehlikelere rağmen Sivas Kongresi`nin sonuca ulasan kararlarla görüşmelerini bir an önce tamamlamış olmak ve alınan bu kararları memlekette uygulamaya girişmekti. Bu isteğim yerine geldi. Bütün memleketi içine alan milli teşkilat tüzüğünün ve genel kongre bildirisinin hemen bastırılarak her yere dağıtılması yoluna gidildi. Ancak beklenenlerin dışında yeni olaylar karsısında kalındığından kongre sona erdiği halde kongre üyelerinin yeni gelişmeler kendini gösterinceye kadar Sivas`ta kalmalarını uygun gördüm ve gerekirse daha etkili olağanüstü bir kongre toplamak için de hazırlık yaptım. A1i Ga1ip`in kaçması üzerine kongre üyelerini Sivas`ta bekletmekten vazgeçildiği gibi Ferit Pasa Kabinesi`nin düşmesi üzerine olağanüstü kongre toplanmasına da gerek görülmedi.

  Ali Galip Olayı


  Şimdi Efendiler Millî Mücadele tarihimizde önemli bir olay durumunda olan Ali Galip konusu üze rinde biraz açıklamalı bilgi vereyim:

  Efendiler daha Temmuz başında Erzurum`da bulunduğumuz sıralarda Celâdet ve Kâmuran Ali adlarında iki şahsın yabancılar tarafından bol para ile İstanbul`dan Kürdistan`a gönderileceği bunların yıkıcı propaganda ve aleyhte kışkırtıcılık yapmakla görevlendiril dikleri; bir iki gün içinde hareket etmiş ve edecek oldukları haberi alındı. Bu haber üzerinde bunların dağdağaya meydan verilmeden gözetlenerek yakalanmaları gereğini 3 Temmuz tarihinde Diyarbakır`da 13` üncü Kolordu Komutanı`na ayrıca Kurmay Başkanı Halit Bey` e ve Canik Mutasarrıfı`na bildirdim.

  20 Ağustos`ta 13` üncü Kolordu Kamutanı`na verdiğim emirde adı geçen kimselerin İstanbul`dan hareket ettiklerinin bildirildiğini ve alı nacak tedbirler arasında özellikle Mardin istasyonunun sıkı bir kont rol altında tutulmasının uygun olacağını yazdım.

  Sivas Kongresi`nin ikinci günü yani 6 Eylül tarihinde ``Bedirhanlı ailesinden Celâdet ve Kâmuran ile Diyarbakırlı Cemil Paşazade Ekrem adlarında üç şahsın yanlarında vaktiyle Diyarba kır ilinde aleyhimizde propaganda yapan bir yabancı subay bulunduğu halde silâhlı Kürtlerin koruyuculuğunda Elbistan ve Akçadağ üzerinden Malatya`ya geldikleri orada Mutasarrıf ve Belediye Başkanı tarafından karşılandıkları`` 13` üncü Kolordu`nun yazısından anlaşılıyor. 15` inci Kolordu Komutanı Kâzım Karabekir Paşa`nın 3` üncü Kolordu Komutanlığı`na bununla ilgili olarak gönderdiği 6 Eylül 1919 tarih ve 529 sayılı şifresinde verilen bilgide : ``Yabancı subayın Türk Kürt ve Ermeni nüfusunu incelemek üzere İstanbul Hükûmeti`nin izniyle dolaştığını söyledikleri; Malatya`da bulunan süvari alayının mevcudunun azlığı yüzünden bunları tutuklamaya cesaret edemediği bununla birlikte hemen tutuklanmaları için İstanbul`a başvurulduğu 13` üncü Kolordu`dan bildirilmiştir. Bu adamların ne maksatla hangi görevle nereleri gezecekleri konusunda bildiklerini Harput Valisi`nden sordum`` denilmekte idi. (Belge: 56 l Harput Valisi Ali Galip Bey`dir. Bu adamların ne maksatla geldiklerini 3 Temmuz tarihinden beri bilmekteyiz. Beş on silâhlı Kürd`e karşı bir süvari alayının mevcudu az görülmüş tutuklanmalarına cesaret edilememiş; asıl hayret verici olan husus bunların tutuklanması için İstanbul`a başvurmuş olduğu haberidir.

  Bu küçük ve önemsiz gibi görünen noktaları o zamanki durum değerlendirmesinde dikkate değer anlayış ve zihniyet farklarının bulunduğunu göstermesi bakımından kaydediyorum.

  Diyarbakır`da 13` üncü Kolordu Komutanı`nın tutumu şüpheli görüldüğünden doğrudan doğruya bu kolordunun Kurmay Başkanı`na 3`üncü Kolordu Komutanı`nın imzasıyla 1 Eylül 1919 tarihinde yazılan (kişiye özel) şifrede V Ali Galip Malatya Mutasarrıfı Halil Kâmuran Celâdet ve Ekrem Bey`lerle beraber İngiliz binbaşısının mutlaka yakalanıp Sivas`a gönderilmeleri için Elâzığ`da bulunan 15` inci Alay Komutanı İlyas Bey`in kendi komutasında altmış kadar atlı ve katırlı askerden oluşan bir müfrezenin en geç 9 Eylül`de Har put`tan Malatya`ya hareketi ile ilgili olarak ve işin kestirmeden bitirilmesi bakımından doğrudan doğruya tebligat yapıldığı bildirildi ve müfrezenin hemen hareketinin sağlanması rica edildi.

  8 Eylül`de Sivas`tan da bir otomobille bazı subayların gönderileceği bilgisi verildi (Belge: 57).

  Diyarbakır`dan Kurmay Başkanı`nın 7/8 Eylül 1919 tarihiyle bana gönderdiği şifrede şöyle deniyordu:

  ``Tutuklama ile ilgili isteği öğrendim. Bu hususta Komutan Bey`in emir vereceğini hiç sanmıyorum. Çünkü askerî özelliklerini biliyorum. Tarafımdan yapılacak tebligatı ise yerine getirmekten çekinirler. Bu konuda İstanbul`la haberleşmekteyiz. Bu duruma göre ne yapılması gerekeceğinin tayini yüksek kararınıza bağlıdır. Şifre kaleminin 357 sayısıyla arz edilmiştir.``

  13` üncü Kolordu Kurmay Başkanı
  Hâlit

  Elâzığ`daki Alay Komutanı İlyas Bey` den 13` üncü Kolordu Komutanı`nın emrine cevap olarak gelen 8 Eylül tarihli telgrafta da ``Kolordu`dan aldığım emir üzerine hareketim geri bırakılmıştır. Kolordunun izni olmadan buradan hareket etmekliğim uygun düşmeyeceğin den hareket emrinin Kolordu`dan bildirilmesine lütfen yardımcı olunuz`` denilmekte idi (Belge : 58).

  Hâlit Bey`e hemen verdiğim cevap aynen şuydu:

  Malûm şahısların alçaklıkları ortaya çıkmıştır. İstanbul Hükümeti bu alçaklığa ortaktır. Oradan emir beklemek düşmana fırsat vermektir. Bu hususta tebligat yaparken hiç kimseyi kararsızlığa düşürmeyecek şekilde hemen emir vermek vakit geçirmemek gerekir. Komutanın kararsızlığa düşeceğine ihtimal veriyor sanız zatıâliniz tarafımızdan Elâzığ ve Malatya`daki alay komutanlarına yapılmış olan tebligatımızın uygulanmasını bildiriniz. Gerçekten lüzum varsa komutayı uygun gördüğünüz tümen komutanlarından biri üzerine alsın! Ağırdan alma zamanı geçmiştir. Yapılanlarla ilgili cevabınızı bekliyoruz kardeşim.

  Mustafa Kemal
  Alay Komutanı İlyas Bey `e de aynı tarihte bizzat şu emri verdim : ``Malûm şahısların hainlikleri ortaya çıkmıştır. İstanbul`daki merkezî hükümet de bunların hainliğine ortaktır. Kolordunuz komutanı bu konuda izin istemiş ve cevap alamamış olabilir. Bu bakımdan bu meselenin çözüme bağlanmasını zâtıâlinizden beklerim.

  Cevabınızı bekliyorum efendim. Malatya`da bu işi hallettikten sonra gerekirse Sivas`ta bize katılırsınız. Mustafa Kemal``. Şifre dışındaki imza da 3` üncü Kolordu Kurmay Başkanı Zeki Bey` indi.

  Malatya`da bulunan 12`nci Süvari Alayı Komutanını da 7/8 Eylül gecesi bizzat telgraf başına çağırmış ve görüşmekte idim. Alay Komutanı Cemal Bey `den durumu ve kuvveti hakkında bilgi aldım. Gelenlerin yanlarındaki silâhlı Kürtlerle beraber on beş yirmi kişi kadar olduğunu alayın da merkezde ancak o kadar kuvveti bulunduğunu söyledi. Ben bu kuvveti yeterli gördüm. Hattâ Süvari ve topçu alayının yalnız subayları yeterli olabilirdi Ne var ki özel durumu ve maneviyatını anlamak istiyordum.

  Bunun üzerine telgraf konuşması şöyle geçti:

  `` Ben - Vali Galip Bey İngiliz binbaşısı Kâmuran Celâdet ve Ekrem Bey`lerin hep birlikte ustalıklı bir tertiple bu gece yakalanarak Sivas`a gönderilmeleri zaruridir. Durumunuz bunu yapmaya elverişli midir? Size buradan ve Harput`tan yardım yetiştirilecektir.

  Cemal Bey - Valiyi de beraber mi?

  Ben - Özellikle evet.

  Cemal Bey - Arz ettiğim üzere durum ve kuvvetim buna el verişli değildir. Kâmuran Celâdet ve Ekrem Beylerin yakalanmaları hakkında 13`üncü Kolordu Komutanı ile haberleşme yapıldı. Sonunda durumun nezaketi dolayısıyla şimdilik tutuklanmalarının uygun olamayacağı hakkında emir de çıkmıştır`` dedi.

  Artık bu zatın daha çok üzerine varılamazdı. ``Kendilerine hissettirmeden sıkı bir şekilde göz hapsinde bulundurunuz. Kolordunuzdan emir gelecektir. Hareket ederlerse ne tarafa doğru gittiklerini ve hangi vasıta ile hareket ettiklerini hemen bildiriniz`` talimatını vermekle yetindim. (Belge: 59).

  8 Eylül günü Cemal Bey` den şifre ile ``malûm şahısların hâlâ orada olup olmadıklarını ve göz hapsinde tutmak için alınan tedbirlerin güvenirlik derecesini`` sordum ve ``kendisine günde iki defa rapor vermesinin emrettim.

  Hâlit Bey` e yazdığım telgrafa ertesi günü (8 Eylül 1919) aldığım cevapta Elâzığ`daki Alay Komutanı İlyas Bey e emir verildiği bildiriliyor ve bu emrin bir kopyası veriliyordu (Belge: 60).

  Kolordu Komutanı Cevdet Bey de İlyas Bey`in 52 katırlı asker ve iki makineli tüfekle 9 Eylül sabahı hareket ettiğini ve 10 Eylül akşamı Malatya`da bulunacağını bildirdi 9 Eylül tarihli bir şifre sinde karşı koyma hareketlerinin yoğun olduğu bir çevrede daha fazla faaliyet göstermemek hususunda kendisini mazur göreceğimi`` de söylüyordu (Belge: 67). 9 Eylül`de İlyas Bey müfrezesinden başka Aziziye den iki süvari bölüğü Siverek`ten Malatya`daki alaya bağlı bir bölük de Malatya` ya gönderildi (Belge: 62 63 64).

  Vali Ali Galip `in ve Bedirhanlılar ile Cemil Paşazade`nin yaptıkları propagandanın etkisini kaldırmak için Elâzığ ve Dersim Bölgesi ile ilişkisi olduğunu bildiğim ve Kemah`ta bulunan Halit Bey`e (eski milletvekili) 9 Eylül`de Elâzığ`a hareket etmesini ve Haydar Bey`le bağlantı kurmasını yazdım (Belge : 65). Ayın sonuna doğru oraya vardı.

  Van valisi bulunan Haydar Bey de Elâzığ valiliği görevine başlamak üzere Erzurum`dan yola çıkarılmıştır. Haydar Bey 15`inci Kolordu`ya bağlı olup Mamahatun`da bulunan bir süvari alayı ile de bağlantı kurarak gereğinde bu alayı Malatya`ya doğru harekete geçirecekti.

  Otomobille bazı subayların da Malatya`ya gönderileceği konusunda bir kayıt vardı.

  Gerçekten de arkadaşlarımızdan Recep Zühtü Bey görünüşte 3`üncü Kolordu yaveri sıfatıyla ve benden aldığı özel talimatla yanında başkaları da olduğu halde 9 Eylül`de otomobille Malatya`ya hareket etti. Maalesef bindiği otomobil yolların bozuk ve çamurlu olması yüzünden Kangal`da kırılmış ve tam zamanında Malatya`ya yetişememiş ti. Kangal`dan sonra kâh araba ve kâh hayvanla gece gündüz yol alarak Sivas`tan hareketinin dördüncü günü öğleden sonra Malatya`ya varabilmişti. Recep Zühtü Bey `in verdiği raporlar durumun aydınlanmasında çok yararlı olmuştu.

  Efendiler10 Eylül günü geç vakit şu telgrafı aldık:

  Malatya10.9.1919
  Sivas`ta 3`üncû Kolordu Komutanlığı`na
  Mustafa Kemal Paşa Hazretleri`ne özel:

  10.9.1919 saat 14.00`de olaysız olarak Malatya`ya varılmıştır.

  2 - Malum şahısların hepsinin de maalesef Kâhta`ya doğru kaçtıkları et raflı bilginin daha sonra sunulacağı arz olunur.

  15` inci Alay Komutanı
  İlyas

  Aynı gün ve fakat İlyas Bey `in telgrafından sonra da şu telg rafı alıyoruz: Malatya`dan10.9.1919 Sivas`ta 3` üncü Kolordu Komutanlığı`na

  Mustafa Kemal Paşa Hazretleri`ne:

  1- Harput Valisi ile Malatya Mutasarrıfı İngiliz binbaşısı ve yardakçıları olan malum kimseler 15` inci Alay`ın Elâzığ`dan hareketini ve kendilerinin tutuklanacaklarını haber alır almaz bu sabah erkenden kaçmışlardır. Bunların Kâhta`daki Bedir Ağa`nın yanına gittikleri ve oradan alacakları Kürtlerle burayı basmaya gelecekleri söyleniyor.

  2 - Herhangi bir kötülüğe yeltendikleri takdirde bunlar ve Bedir Ağa aşireti hakkında kovuşturma yapılması için Kolordu`dan emir alınmıştır izlerinde gidilmektedir sonuç ayrıca arz edilecektir.

  3 - 15` inci Alay Komutanı`nın emrindeki kuvvetle bu gün saat 14.00`te Malatya`ya geldikleri arz olunur.

  12`nci Süvari Alay Komutanı
  Binbaşı Cemal

  Aynı tarihte yazılmış olan bu iki telgraf yan yana getirilerek incelenirse dikkate değer bazı noktaların göze çarpmamasına imkân yoktur.

  Süvari Alay Komutanı Cemal Bey tarafımızdan aldığı talimat üzerine malûm şahısları sıkı ve güvenli bir şekilde göz hapsinde bulun duracak ve günde iki defa rapor verecekti.

  Adı geçen kimseler10 Eylül günü sabah erkenden kaçtıkları halde Cemal Bey bu bilgiyi ancak İlyas Bey müfrezesinin gelişinden ve İlyas Bey `in raporundan sonra bildiriyor. Cemal Bey kaçakların İlyas Bey müfrezesinin Elâzığ`dan hareketini haber aldıklarını söylüyor. Oysa telgrafhane Cemal Bey`in gözetimi altındaydı.

  Sonra kaçakların Kürtleri toplayıp Malatya`yı basacaklarının söylendiğini de ekliyor. Bu noktalar Süvari Alay Komutanı hakkında şüphe ve kararsızlık uyandırmaktadır.

  Daha sonra alınan bilgilerden anlaşıldı ki Ali Galip ve arkadaşlarına 9 Eylül akşamı haber getirilmiş. Ali Galip geceyi uyuma dan hükümet dairesinde geçirmiştir. 10 Eylül`de yanlarında birkaç jandarma ve silâhlı Kürtle birlikte hükûmet dairesinde toplanıyorlar veznedarın odasına giriyorlar kasayı açıyorlar yanlarında götürmek üzere altı bin lira sayıp bir kenara koyuyorlar ve kasaya konmak üzere de şu senedi yazıyorlar:

  ``Mustafa Kemal Paşa ve adamlarının ortadan kaldırılması mas raflarını karşılamak üzere bununla ilgili emre uyularak altı bin lira alınmıştır. 10 Eylül 1919. Halil Rahmi Ali Galip.``

  İlyas Bey müfrezesinin Malatya`ya yaklaşmakta olduğunun anlaşıldığı bir sırada Süvari Alay Komutanı subaylara mutasarrıfın evini hedef gösteriyor. Mutasarrıfın evini sarıyorlar. Telefon tellerini kesiyorlar ve evi basıyorlar. Bu hareketin başladığını sezen Halil Bey ` in ailesi hükûmet dairesine haber veriyor. Hükûmette para almakla meşgul olan vali mutasarrıf ve arkadaşları durumdan haberdar olur olmaz korku ve telâşla her şeyi unutup ayırdıkları parayı ve yazdıkları senedi de olduğu gibi bırakıyorlar; yanlarındaki adamları ile birlikte hazır bulunan atlarına binerek kaçıyorlar (Belge: 66 67).

  Süvari Alay Komutanı`nın ve Topçu Alay Komutanı`nın valinin geceyi hükûmet dairesinde geçirmekte olduğunu bilmedikleri kabul edilemez. Mutasarrıftan çok valinin yakalanmasının önemli olduğu da açıktı. O halde malûm kişilerin kaçmasına göz yumulduğu bir gerçektir. En basit bir yorumla malûm kimselerin yanlarındaki beş on silâhlı jandarma ve Kürtle çatışmaktan büyük fenalık çıkabileceği kuruntusu Malatya`dakileri dolaylı yoldan tedbir almaya yöneltmiş ve onlara bu şahısları ürküterek kaçırma yolunu benimsetmiştir denebilir.

  10 Eylül`de İlyas Bey `e verdiğim talimatta belirttiğim başlıca noktalar:

  1- Kaçakların sür`atle yakalanmaları;

  2 - Kürtlük akımına asla elverişli bir ortam bırakılmaması;

  3 - Malatya`da mutasarrıflığı Jandarma Komutanı Tevfik Bey` in üzerine alması; uygun namuslu ve vatansever bir zatın da Harput`ta hemen valilik makamına getirilmesi;

  4 - Malatya ve Harput`taki hükümet kuvvetlerini tamamen ele alarak vatan ve millet aleyhine hiçbir harekete meydan verilmemesi

  5 - Kaçaklara uyanların amansızca ve merhametsizce yok edileceğinin ilânı ve namuslu halkın gerçek durumundan haberdar edilmesi

  6 - Millî varlığımızı tehlikeye sokacak olan yabancıların askerlerine de karşı konulacağının belirtilmesi ve gerekli düzen ve tedbirlerin alındığının`` bildirilmesinden ibarettir (Belge: 68).

  Efendiler kaçakların yakındaki veya çevredeki aşiretlerden bir takım Kürtleri toplayabileceklerini hattâ Maraş`ta bulunan yabancı kuvvetlerden bile yararlanabileceklerini kesin gibi kabul etmek lâzım geliyordu. Onun için de alınmış olan tedbirleri ve bu işe ayrılmış olan kuvvetleri güçlendirmek gerekiyordu. Bu maksatla Sivas`tan Malatya`ya 9 Ey lül akşamı bir katırlı müfreze daha gönderildiği gibi 3` üncü Kolordu elden geldiği kadar kuvvetlerini güneye indirecek 13` üncü Kolordu ta kip işini yüklenecek ve hainlere kıpırdayacak bir fırsat vermemek için pek etkili olmak gerektiğinden Mamahatun`daki süvari alayı da Harput yönüne doğru hareket ettirilecekti.

  Bu hususta 3` üncü 13` üncü ve 15` inci Kolordu Komutanlarına gerektiği şekilde tebligat yapıldı ve istekler bildirildi (Belge : 69).

  Efendiler verdiğimiz direktifler çerçevesinde kaçakları takip ettirirken bir yandan da elimize geçen bazı belgeleri gözden geçirelim. Bu belgelerin söz konusu olayı Ali Galip ` in teşebbüsünü ve İstanbul Hükûmeti`nin bayağılığını her türlü açıklamadan daha mükemmel bir şekilde ortaya koyacağını zannettiğimden onların olduğu gibi gözden geçirilmesinin yersiz olmadığı görüşündeyim.

  Önce Dâhiliye Nazırı Âdil Bey`le Harbiye Nâzırı Süleyman Şefik Paşa`nın ortak imzalarıyla Elâzığ valisi Ali Galip Bey `e verilen 3 Eylül 1919 tarihli talimatı birlikte okuyalım.

  Bundan sonra Dahiliye Nâzırı`nın gönderilecek kuvvet ve sarf edilecek para miktarı ile ilgili olarak Bâbıâlî`den çektiği telgrafını görürüz:

  İstanbul 906
  Kendisi tarafından çözülecektir
  Elâzığ Valisi Galip Beyefendi`ye
  İlgi: 2 Eylül 1919 sayı : 2.

  Arz olunmuştu. Padişah`ın hakkındaki yüce buyruğu bu gün çıkacaktır. Bu bakımdan kesinlik kazanmıştır. Talimat şudur: Bildiğiniz üzere Erzurum`da Kong re adı altında birkaç kişi toplanarak birtakım kararlar aldılar. Ne toplananların ne de aldıkları kararların bir değeri ve önemi vardır. Ancak bu durumlar ülke çapında birtakım dedikodulara yol açıyor. Avrupa`ya da pek abartılarak aksettiriliyor. Bundan dolayı da kötü etkiler yaratıyor. Ortada önem verilmeye değer hiçbir kuvvet ve hiçbir olay bulunmadığı halde sırf bu abartma ve kötü etkilerden endi şeye düşen İngilizlerin yakında Samsun`a epeyce bir kuvvet çıkaracakları tahmin ediliyor. Hükümetin her yere olduğu gibi size de gönderdiği malum genelgeye ay kırı hareketler devam ederse çıkarılacak yabancı kuvvetlerin Sivas`ı ve oradan daha da ilerleyerek birçok yerleri işgal etmeleri ihtimalden uzak değildir. Bu da memleketin çıkarlarına elbette aykırıdır. Erzurum`da toplanan malûm şahısların yakında Sivas`ta birleşerek yine bir kongre toplamak istedikleri olaylarla ilgili haberleşmelerden anlaşılıyor. Böyle beş on kişinin orada toplanmasından hiçbir şey çıkmayacağı hükûmetçe bilinmektedir. Ne var ki bunları Avrupa`ya anlatmak mümkün değildir. İşte bunun içindir ki onların orada toplanmasına meydan vermemek gerekiyor. Bunu sağlayabilmek için her şeyden önce Sivas`ta hükümetin tam olarak güvenini kazanmış ve memleketin iyiliğine olan tebligatı olduğu gibi yerine getirmeye azimli bir vali bulundurmak gerekmektedir. Yüksek şahsınızı onun için oraya gönderiyoruz. Gerçi Sivas`ta kongre toplamak isteyen birkaç kişiye engel olmak o kadar güç bir şey değilse de yüksek dereceli sivil memurlarla komutanların subayların ve askerlerden bazılarının da bunlarla aynı düşüncede olmaları dolayısıyla hükümetin aldığı tedbirleri ellerinden geldiğince boşa çıkarmaya ve malum şahısları güçleri yettiği kadar korumaya çalışacakları göz önünde bulundurularak güvenilir bir iki yüz kişinin yanınızda bulunması başarı sağlama bakımından uygun görülmektedir. Bundan dolayı daha önce yazdığım gibi oralardaki Kürtlerden güvenilir yüz elli kadar atlıyı birlikte alarak oradan niçin gi dildiğini hiç kimseye sezdirmeden Sivas`a hiç kimsenin beklemediği bir zamanda vararak vali ve komutanlığı hemen ele alacak ve sayıları az olmakla birlikte oradaki jandarma ve askeri iyi kullanacak olursanız karşınızda başka bir kuvvet bulunmayacağı için derhal otoritenizi kullanarak toplantıya meydan vermemiş ola cağınız ve orada bulunanlar varsa hemen yakalayıp gözaltında İstanbul`a gönderebileceğiniz aşikârdır. Böylece kazanılacak hükümet nüfuz ve otoritesi içeride macera peşinde koşanları yıldırarak bir daha bu gibi kötü hareketlerin meydana gelmesini önleyeceği gibi dışarıda da pek iyi bir etki yapacak yabancıların asker çıkararak oraları işgal etmek konusundaki tasarılarından vazgeçmeleri için hükümetçe yapılacak müracaat ve teşebbüslere sağlam bir dayanak oluşturacaktır. Zaten Sivas halkının bazı tanınmış kimselerinden araştırılarak elde edilen doğru bilgilere göre halk bu politikacıların kışkırtmalarından para toplamak için yaptıkları bas kılardan pek nefret etmiş. Bu hareketlerin önlenmesi için hükümete her türlü yardıma hazırdır. Orada derhal jandarmaya yazılacak istenildiği kadar asker buluna cağı bunlara nüfuzlu kimseler tarafından özel olarak yardım edileceği haber verilmektedir. Bu şekilde yeteri kadar ve husumete kuvvetle bağlı jandarma birliği kurulduktan sonra birlikte götüreceğiniz süvarileri hoşnut ederek yerlerine göndeririz. İşte alınacak tedbirler bundan ibarettir. Bunun kolaylıkla ve başarıyla uygulanması sadece son derece gizli hareket etmeye bağlıdır. Sivas`a tayininizden hattâ o taraflara gideceğinizden kendi aileniz içinde en çok güvendiğiniz bir tek kimseye bile bahsetmeyiniz. Sivas`a girinceye kadar maksadınızı yanınızdakilere bile sezdirmeyiniz. Bu başarının temel şartıdır. Bu itibarla şimdilik ailenizi her halde orada bırakarak etraftaki aşiretleri teftiş için beş on gün kalacağınızı ailenize ve çevrenizdeki yakınlarınıza anlatarak hemen yola çıkıp bir gün öncesinden Sivas`a ansızın girmeye gayret etmelisiniz. Oraya vardığınızda aşağıdaki telgrafı gereken kimselere gönderip valilik ve komutanlığı ele alarak hemen işe başlamalısınız. Bir yandan da makine başında durumu Nezaret`e bildirmelisiniz. Böylece oradaki şartlar belli olur olmaz size yine makine başında tarafımdan gereğine uygun tebligat yapılacaktır. Bu şekilde işe başladıktan sonra ne vakit uygun görür seniz ailenizi ve eşyanızı Sivas`a getirtebilirsiniz. Yalnız şimdi orada bulunan Reşit Paşa`nın valilik görevinden alındığı yerine bir başkasının gönderileceği her nasılsa duyularak kendisi tarafından Nezaret`e başvurulmuş olduğundan ve adları malûm kimselerin yakında Sivas`ta toplanmak istedikleri alınan haberlerden anlaşıldığından boşuna bir dakika geçirilmeksizin bir an önce hareketle oraya vaktinden önce ulaşmaya gayret etmeniz işin gereği olarak pek önemli ve zaruridir. Bu durum karşısında ne zaman hareket edeceğinizin ve ne kadar za manda oraya varabileceğinizin bildirilmesi gerekiyor.

  Sivas`ta ilgililere göstereceğiniz telgraf şudur :

  Zâtıâlîlerinin Sivas ve komutanlığına tayinleri Meclis-i Vûkelâ kararıyla Padişah Hazretleri`nin yüce buyruklarına sunulmuş ve gereği şerefle onaylanmış olduğundan hemen hareketle bu telgrafı Sivas`taki sivil ve askerî memurlardan gerekenlere gösterip vali ve komutanlığı üzerinize alarak göreve başlamanız ve durumu hemen bildirmeniz tebliğ olunur. 3.9.1919

  Dâhiliye Nâzırı Harbiye Nâzırı
  Âdil Süleyman Şefik
  58) Bakanlar Kurulu.

  Bâbıâli 6.9.1919
  Malatya`da Elâzığ Valisi Galip Beyefendi`ye
  İlgi: 6.9.1919.

  Eşkıya takibi için gönderilecek kuvvetin masraflarının jandarma ödeneği hesabına mal sandığından karşılanması zarurîdir. Kaç kuruş sarf edileceğinin ve gön derilecek kuvvetin miktarı ile hareket gününün hemen bildirilmesi.

  Nazır Âdil
  Dahiliye nâzırı üç gün sonra da Ali Galip` in bir telgrafına karşılık olduğu anlaşılan şu telgrafı veriyor:

  İstanbul 9.9.l919
  İlgi: 8.9.1919. Sayı: 2

  Malatya`da Elâzığ Valisi Beyefendi`ye
  Sivas`ta güvenilir bir vasıta olmadığından yeterli bilgi alınamamakta ise de ora halkından burada bulunan bir adamın ifadesine ve başka yerlerden de alınan genel bilgilere göre önce halk bu kışkırtmalara taraftar değildir. Sonra asker yok denecek kadar azdır. Bu hareketi idare etmekte olanlar malûm şahıslar ile komu tan ve subaylardan bazılarıdır. Bunlar işe millî bir yön vererek maksatlarını benimsetmeye çalışmaktadırlar. Oysa millet bu işlere taraftar değildir. Orası daha yakın olduğu için istediğiniz bilgiyi kolaylıkla elde edebilirsiniz: Bununla birlikte; gazeteler her nasılsa Sivas`a tayininizden bahsetmiş olduklarından bir gün önce yola çıkmanız daha da önem kazanmıştır. Birlikte bulunduracağınız kuvvet ne kadar çok olursa başarının o oranda kolaylaşacağı aşikârdır. Bu kuvvetin miktarları ile hareket tarihinizin bir gün öncesine kararlaştırılarak bildirilmesini bekliyorum.

  Nâzır Âdil
  Ali Galip Bey bu telgrafa karşılık olarak Malatya`dan son defa şu telgrafı veriyor:

  Çok ivedi ve gizli Kendisi tarafından çözülecektir
  Dâhiliye Nezareti`ne
  Bu ayın 14`üncü günü yeterince kuvvetle eşkıyanın peşine düşüp ve yakalanması için Malatya`dan hareket edecek şekilde gerekli tedbirler alınmıştır. Tanrı`nın yardımı ile çarpışmadan başarılı sonuç alınacağına güven buyrulsun. Yalnız yazılan cevapları ve gerekleri geciktirilmemelidir.

  9.9.1919
  Elâzığ Valisi Ali Galip
  Bu telgraftan 9 -10 Eylül gecesini hükümet dairesinde heyecanlar içinde ve sabaha kadar uykusuz olarak geçiren Ali Galip`in 9 Eylül 1919 günü henüz kahramanlığının üzerinde ve Tanrı`nın yardımı ile çarpışmada başarıdan pek ümitli olduğu anlaşılıyor.

  Efendiler bu olaydan ve bu belgelerden haberdar edilen sivil âmirlerden Dahiliye Nâzırı Âdil Bey`e Komutanlardan da Harbiye Nâzırı Süleyman Şefik Paşa`ya güvensizlik bildiren telgraflar çekilmesinin uygun olacağı düşünüldü. Halkın dikkati çekildi.

  Sivas Valisi Reşit Paşa`nın telgrafına cevap veren Âdil Bey `in şu sözleri ne kadar garip ve şaşırtıcıdır. Âdil Bey sözünü ettiğim telgrafı şu cümlelerle bitiriyordu : ``. . . . . . Elbette Halife Hazretleri`nin yüce buyruklarına uyma gereğini takdir edersiniz! `` (Belge: 70).

  Efendiler bir tesadüf eseri olarak bu görüşme sırasında ben de telgrafhanede bulunuyordum. Bir aralık dayanamadım. Şu telgrafı yazıp çekilmek üzere memura verdim.

  1011.9.1919
  Dâhiliye Nâzırı Âdil Bey`e
  Milletin Padişah`ına maruzatta bulunmasına engel oluyorsunuz. Alçaklar caniler! Düşmanlarla millete karşı haince tertiplere girişiyorsunuz. Milletin kudret ve iradesini takdirden aciz olduğunuza şüphe etmiyordum. Ancak vatan ve millete karşı haince ve son bir çırpınışla alçakça harekette bulunacağınıza inanmak istemi yordum. Aklınızı başınıza toplayın. Galip Bey ve yardakçıları gibi aptalların verdikleri ahmakçasına ve asılsız sözlere kapılarak ve Mister Nowil gibi milletimiz ve vatanımız için zararlı olan yabancılara vicdanınızı satarak yaptığınız alçaklıkların milletçe sorulacak hesabını göz önünde bulundurunuz. Güvendiğiniz şahısların ve kuvvetin sonunu öğrendiğiniz zaman kendi sonunuzla karşılaştırmayı unutmayınız.

  Mustafa Kemal
  Bütün komutanlar da gerektiği şekilde müracaatta bulundular. 12 Eylül`e kadar aldığımız raporlardan kaçakların 10 11 Eylül gecesini Raka`da geçirdikleri 11-12 Eylül gecesini de Raka`nın yarım saat yakınındaki bir köyde bir aşiret reisinin yanında geçireceklerinin anlaşıldığı bildiriliyordu (Belge: 71 ). Bu bilgi 20`inci.15` inci ve 13`üncü Kolordu Komutanları`na bildirildi (Belge: 72).

  11 Eylül ve 11-12 Eylül`de Malatya ile telgraf başında yapılan haberleşmeler daha Malatya`da kesin emir ve talimat almış olan şahısların zihinlerinin daha henüz bir karışıklık içinde bulunduğunu gösterecek nitelikte idi.

  Elâzığ`dan gelen Alay Komutanı İlyas Bey ``Mutasarrıf Bey`in gönderdiği özel bir adam tarafından Vali Ali Galip ve Mutasarrıf Halil Bey`lerin bazı şartlarla yerlerine dönmek istedikleri`` bildirilmiş. ``Memleketin selâmeti adına bunların bu şekildeki tekliflerini kabul etmenin uygun olup olmadığı konusundaki emrinizi beklemekte olduğu muz arz olunur`` demekteydi ( 11 Eylül) (Belge: 73).

  Bunun arkasından İlyas Bey 11/12 Eylül gecesî yine telgraf başına gelen Süvari Alay Komutanı Cemal Mutasarrıf Vekili Tevfik Topçu Alay Komutanı Münir Jandarma Yüzbaşısı Faruk Baytar Binbaşısı Mehmet ve Elâzığ`dan gelen Alay Komutanı İlyas Bey ler adına şunları yazdırdı :

  Malatya`dan İlyas Bey: Güvenilir bir kimse olan Jandarma Yüzbaşısı Faruk Bey`den biraz önce alınan bilgiler aşağıda verildiği gibidir:

  Faruk Bey Kâhta ve çevresinde takipte Malatya`ya beş saat uzaklıkta ki Raka köyünde Kürtlerin toplandıklarını şimdi Mutasarrıf ile arkadaşlarının orada bulunduklarını Siverek`e kadar uzanan bölgedeki aşiretlerin birbiri ardınca buraya gelmekte olduklarını; Dersim aşiretlerine varıncaya kadar Kürtlük adına çağırıldıklarını Mutasarrıf`ın plânına uyularak önce Malatya`ya saldırıp tamamıyla yağmaladıktan sonra bütün kuvvetleri ile Sivas`a doğru yürüyeceklerini Malatya`da bulunan Türkleri öldüreceklerini ve süreceklerini Dersim`lilerin de aynı zamanda Harput`a yürüyeceklerini bildiriyor. Çünkü mutasarrıfın Malatya`dan gitmesi Kürtlük adına kendilerine karşı büyük bir aşağılama ve hakaret olarak sayılıyormuş. Vali böyle bir yağmaya ve katliama taraftar ve razı olmadığını ancak mutasarrıfın düşüncesine de engel olamayacağını bildirmiştir. Malatya`ya çarpışarak girdikleri zaman Kürt bayrağı çekileceğini ve yanlarındaki İngiliz binbaşısı da Urfa`da bulunan İngiliz tü meninin harekete hazır olduğunu bildirmiş ise de Hacı Bedir Ağa`nın bunun kabul etmediği ve aşiretlerin Malatya`nın Kürdistan`ı sayılıp Malatya`da Kürt bayrağı çekilmesinde direndikleri dün akşam Malatya`ya dönmek isteyen valiyi bırakmadıkları abartılmadan arz olu nur.

  Şartları aşağıdadır:

  1- Valinin yerine dönmesi;

  2 - Mutasarrıfın eskiden olduğu gibi yerinde kalması;

  3 - Elâzığ`dan gelen askerin geri gönder ilmesi;

  4 - Vali yüz silâhlı Kürtle Malatya`ya girdiği zaman huzurun sağlanması ve Sivas`a doğru yürümesi;

  5 - Aşiretlerden alınan yedi tüfekle bir tabancanın geri verilmesi;

  6 - Yukarıda arz ettiklerime emirleri.

  İlyas Bey`e şunu yazdım:

  1112.9.1919
  Malatya`da İlyas Beyefendi`ye

  1- Verdiğiniz bilgiler hey`etimizce dikkate alındı. Zatıâlinize şartlar ileri sürenler kimlerdir? Böyle bir ilişkiye girişmek asla doğru değildir. Hainlikleri ortaya çıkan vali mutasarrıf ve yardakçılarının yakalanmaları kışkırtmaya çalıştıkları bazı gafil kimselerin de uyarılması söz konusudur. Bunun için bütün şiddeti ile karşı koymak gerekir. 13` üncü 15` inci ve 3`üncü Kolordu Komutanları şu dakikada telgraf başında alınacak ortak tedbiri kararlaştırmaktadırlar. Elde edilebilen kuvvetler her taraftan harekete geçirilmiştir. Oraca alınması gereken tedbirlerin zâtıâlîniz tarafından sükûnet ve ciddiyetle alınmış bulunduğuna güvenimiz tamdır. O bölgede bulunan bütün telgrafhanelerin tutulması ve Mutasarrıf Vekili Tevfik Bey kardeşimiz de hükümetin güç ve otoritesini en üstün bir şekilde göstermesi dikkate alınmalıdır.

  2 -
  Şu anda Anadolu`nun bütün merkezlerinden Zâtışâhâne`ye yapılan hainlik arz edilmektedir. Orada da aynı şekilde hareket edilmelidir.

  3 - İngiliz binbaşısının sözleri blöftür. Kürtlerin de birleşip toplanabilseler bile asker kuvveti karşısında ne dereceye kadar başarı gösterebileceklerini takdir buyurursunuz.

  4 - Bedir Ağa ` yı Keven aşiretinin reislerini ve bu haince hareketlere karşı olan beyleri tarafınıza çekmeye çalışmanız uygun olur.

  5 - Adıyaman`dan hareket eden süvari bölüğü ile Siverek ve Diyarbakır`dan hareket eden birer taburla bağlantınız var mı? Nerelere vardılar?

  Telgrafhanede bulunan Kongre Hey`eti adına
  Mustafa Kemal

  Gerçi kongre toplantı halinde değildi ve telgrafhanede bulunmuyordu. Fakat maneviyatı kuvvetlendirmek için Kongre Hey`eti ile ilgili göstermeyi uygun buldum ve imza olarak yalnız ``Kongre Hey`eti`` diye aynı nitelikte ayrıca bir telgraf da yazdım (Belge: 74).

  Bu telgrafıma ek olarak Urfa`da Ayıntap`ta Maraş`ta bulunan ve sayıları pek az olan yabancı kuvvetlerini bildirerek `` size bir yabancı tümeninden bahsedenlerin sözleri vatan ve millet hainlerinin yalanını aktararak maneviyatınızı kırmak alçaklığından. . .`` dır dedim (Belge : 75).

  İlyas Bey telgrafıma verdiği cevapta ``bir saldırı halinde şiddetle karşı konulması kesin olarak kararlaştırılmıştır.`` dedikten sonra ``eldeki kuvvet Malatya`yı uzun bir süre bir Kürt saldırısına karşı savunmaya yeterli değildir. Bunun için elden gelen sür`atle yardımcı kuvvetler gönderilmesine emir buyrulması bir kere daha istirham olu nur`` dedi (Belge: 76).

  İlyas Bey`e gereğinde bir şey bildirilebilsin diye telgrafhanede bir subay bırakarak önemli olan işinin başına dönmesini rica ettim (Belge: 77).

  İlyas Bey tarafından 12 Eylül`de çekilen bir telgrafı subaylarınız ve memurlarınız için çeşitli bakımlardan yararlı olacağı düşüncesiyle olduğu gibi bilginize sunacağım:

  Malatya 12.9.1919
  Sivas`ta 3` üncü Kolordu Komutanlığı`na

  Halep`teki İngiliz ordusuna bağlı albay rütbesinde Mösyö P. Peel (Pîl) adında bir İngiliz subayı bugün 12.9.1919 tarihinde öğle üzeri Malatya`ya gelmiştir. Maksadının Malatya Harput ve Diyarbakır bölgelerinde bölgenin ileri gelenleri sivil ve askerî memurlarla görüşmek olduğunu kaçak Mister Nowil`in görevi ile ilgili bir şey bilmediğini ve bu konuda İngiliz Hükümeti`nin kesinlikle bilgisi olmadığını ve böyle bir propagandacı subayın buralarda gezmesini kabul edemeyeceğini ve aşiretler içerisinde derhal buraya getirilmesi için kendisine emir verileceğini söyledi. Eğer haince bir maksatla buralarda dolaştığı kanısına vârırsa tutuklu olarak Halep`e göndereceğini ekledi. Vali Galip Bey ` i de kendisiyle görüşmek üzere hayatının korunması hususunda kendisine güvence vererek buraya davet etme isteğinde bulundu. Bu hususta üst makamdan adı geçenin buraya gelebilmesi için emir almadan gelmesinin mümkün olamaya cağını bunun için ilgili makamlara başvuracağımı da söyledim. Bu izin emrinin sür`atle bildirilmesi için aracı olmamı rica etti. Kendisi ``yüksek siyası mutemet`` adıyla anılırmış. İstanbul Hükümeti onu tanırmış. Burada iki gün kaldıktan sonra Harput`a gidecekmiş. Giriş belgesi yoktur. Kendisine saygıdeğer bir misafir olduğu ve özel bir saygı gösterileceği söylenmiştir. Valiyi buraya getirtmesine ve bu zatın Harput`a doğru seyahat etmesine izin verelim mi? Bildirilmesi. Sivas`tan iki subayın şimdi geldiği arz olunur.

  15` inci Alay Komutanı İlyas
  Bu telgrafta söz konusu edilen hususlarla nasıl hareket edileceğini gösteren görüşlerimiz şu şekilde kısaca bildirildi:

  Sivas 12.9.1919
  Malatya`da 15`inci Alay Komutanlığına
  İlgi: 12.9.1919.

  1- Kim olursa olsun giriş belgesi olmayan bir yabancı subayın Osmanlı ülkesinde işi yoktur. Kendisine büyük bir nezaketle fakat askerce kesin bir tutumla durumu bildiriniz ve geldiği yere hemen dönmesini isteyiniz. Memleketten çıkıncaya kadar da ileri gelen kimseler ve memurlarla hiçbir siyasî temasa gel memesi için yanına yetenekli uyanık bir subay katınız.

  2 - Kaçak valinin vatan hainliği ile suçlandığını ele geçince yakalanarak kanunun adaletli pençesine teslim edileceğini bu konuda başka bir şey yapma imkânı olmadığını ayrıca anlatırsınız efendim.

  Mustafa Kemal
  Efendiler alınan tertip ve tedbirler ve özellikle gösterilen sertlik ve şiddet sayesinde Ali Galip ve Halil Bey`lerin ayartmaya çalıştıkları aşiretler dağılmış ümitsizliğe düşen Ali Galip önce Urfa`ya oradan da Halep`e kaçmıştır. Mister Nowil de gözaltında rahatça Elbistan üzerinden gitmiştir. Ötekiler de birer yolunu bularak kaçmışlardır. Bu safhaları daha çok açıklamakta bir yarar görmüyorum. Bu konuda söylediklerime ek olarak yayınlanacak belgelerin okunmasından bugün ve gelecek için ibret dersi olabilecek noktalar çıkarılacağını umarım (Belge: 78 79 80 81 ).

  Hainlerle İşbirliği Yapan Ferit Paşa Kabinesine Hücum

  Efendiler bilginize sunduğum belgeleri gördükten sonra zannederim Ali Galip tarafından yapılan teşebbüsün Padişah`ın ve Ferit Paşa Hükümeti`nin ortak bir teşebbüsü olduğuna şüphe ve tereddüt edenler kalmaz. Bu hainliğin ortak elebaşılarına karşı nasıl bir durum almak gerektiği bellidir. Ancak buna karşı yapılacak teşebbüste elden geldiğince açıktan açığa hareket etmekten vazgeçmek ve o günün gereğinden olmakla birlikte teşebbüs gücünü çeşitli hedeflere yöneltmekten sakınarak bir noktada toplamak ihtiyatlı bir davranış olurdu. Biz de hücuma hedef olarak yalnız Ferit Paşa Kabinesi`ni tespit ettik ve Padişah`ın da bu Ferit Paşa Kabinesi`nin Padişah`ı olaylardan haberdar etmeyip aldatmakta olduğu tezini tuttuk. Padişah durumu öğrenecek olursa kendisini aldatanlara müstahak oldukları işlemi uygulayacağına güvenimiz olduğunu ileri sürdük. Hükümetin ortaya çıkmış olan cinayeti üzerine kendisine güven duyulmaması tabiî olduğundan gerçeklerin yalnız ve ancak doğrudan doğruya Padişah`a arz edilmesi ile durumun düzeltilebileceğini teşebbüslerimiz için hareket noktası olarak kabul ettik. Bu düşünceyle Eylül`ün 11`inci günü Padişah`a çekilmek üzere telgraf hazırlandı. Bu telgrafta tahmin buyuracağınız üzere zamanın gereği olan birçok basmakalıp sözler içinde: Hükûmetin silâh zoruyla kongreyi basma yoluna giderek Müslümanlar arasında kan dökülmesine sebep olacağı Kürdistan`ı ayaklandırmak suretiyle vatanı parçalatmak plânını para karşılığında yüklenmiş olduklarının belgelerle açığa çıktığı hükümetin bu işlerde âlet olarak kullandığı adamların perişan edilerek kaçmaya mecbur edildiği yakalandıkları takdirde kanunun pençesine teslim edilecekleri bu cinayetleri hazırlayan Dâhiliye ve Harbiye Nazırları vasıtasıyla da emredip uygulatan İstanbul Hükümeti`ne milletin güveninin kalmamış olduğu bildirildikten sonra namuslu kimselerin oluşturduğu yeni bir hükümetin kurulması bu casus şebekesi hakkında süratle kanunî soruşturma yapılarak suçluların cezalandırılması isteniyor; âdil bir hükümet kuruluncaya kadar İstanbul Hükümeti ile hiçbir haberleşme ve ilişkide bulunmamaya karar vermiş olan milletten ordunun ayrılamayacağını olayın içyüzünü bilen ve o çevrede bulunan biz kolordu komutanları arza mecbur olduk deniyordu.

  İşte bu telgraf suretinin bütün kolordularca İstanbul`a çekilmesinin uygun olacağı düşünüldü.11 Eylül günü telgraf başında kolordu komutanlarına şu talimatı verdim:

  `` Şimdi bir suret vereceğiz. Bu suretin 3`üncü 15` inci 20`nci 13 ve 12`nci Kolordu Komutanlarının ortak imzalarıyla çekilmesini uygun görüyoruz. Okuduktan sonra diğer komutanlarla aynı zamanda çekmek için bekleyiniz.``

  Sadrazamlık Yüksek Katına

  Şimdi doğrudan doğruya kutsal Başkomutanı`mız şanlı Halifemiz Efendimiz`e önemli bir arzda bulunmak mecburiyetindeyiz. Engellenmemesini rica eder aksi takdirde bundan doğacak ağır sonuçların sorumluluğunun yalnızca yüksek şahsınıza ait olacağını arz ederiz. 12` nci Kor. 13` üncü Kor. 20` r.ci Kor. 15` inci Kor. 3` üncü Kor. Yapılacak önemli maruzat yukarıda arz etmiş olduğum üzere padişaha çekilen telgrafta yazılanlardan ibaretti.

  Eylülün 11` inci günü ve özellikle 12/13 gecesi her tarafta kolordu komutanları telgraf merkezlerine gelerek kararlaştırıldığı şekilde İstanbul`la haberleşmeye çalışıyorlardı. Fakat sadrazam ortadan kaybolmuş gibiydi. Cevap vermiyordu. Biz de telgraf başında sadrazamın telgrafları alıp cevap vermesi için baskıda bulunuyorduk. İstanbul merkezindeki telgraf memurları ile yapılan uzun çekişmelerden sonra bir telgraf memuru şu bilgiyi verdi :

  ``Sadrazam Paşa`ya yazılanlar telefonla söylendi. Alınan cevapta: Telgraf metni Sadrazam Paşa Hazretleri`ne arz olundu. Bildirecekleri maruzatları usulünce telgrafla arz olunmalıdır. Gelen telgraflar da usulüne uygun olarak Padişah`a takdim edilir buyurduklarını Müdür Bey söylüyor efendim.``

  Bunun üzerine gece yarısından sonra saat 4.00`te Sivas telgrafhanesine çekilmek üzere şu telgraf gönderildi: 11/12.9.1919

  Sadrazam Ferit Paşa`ya


  Vatan ve milletin haklarını ve kutsal varlıklarını ayakaltına alarak Padişah Hazretleri`nin yüce padişahlık şeref ve haysiyetlerini çiğneyerek gafilce bir takım hareket ve teşebbüslerde bulunduğunuz ortaya çıkmıştır. Milletin padişahımızdan başka hiçbirinize güveni kalmamıştır. Bu sebeple durum ve dileklerini ancak Padişah Hazretleri`ne arz etmek zorundadır. Hükümetiniz meşru olmayan hareketlerinin sonuçlarından korkarak millet ile padişah arasına artık engel çekiyor. Bu konudaki direnmeniz daha bir saat sürerse millet kendisini her türlü hareket ve faaliyetlerinde serbest saymakta haklı bulacaktır ve bütün vatanın meşru olmayan hükümetinizle kesin olarak ilgi ve bağlantısını kesecektir bu son uyarımızdır. Bundan sonra milletin tutacağı yol burada bulunan yabancı subaylar vasıtasıyla İtilaf Devletleri temsilcilerine de ayrıntılı olarak bildirilecektir.

  Genel Kongre Hey`eti

  Sivas Telgraf Müdürlüğü`ne de aynı zamanda telefonla şu emir verildi : Genel Kongre Hey`eti

  Kolordu Komutanlarına aşağıdaki genel duyuru yapıldı :

  20`nci Kolordu Komutanlığı`na
  5`inci Kolordu Komutanlığı`na
  13`üncü Kolordu Komutanlığı`na
  3`üncü Kolordu Komutanlığı`na
  Kongrenin Padişahlık yüce katına olan maruzatına İstanbul`da Telgraf Başmüdürlüğünce engel olunmuştur. Bir saatlik bir sürede Saray`a yol verilmezse bütün Anadolu`nun İstanbul`la haberleşmesinin kestirileceği cevap olarak adı geçen müdürlüğe bildirilmiştir. Kongrenin bu meşru isteğine olumlu cevap alınmadığı takdirde tebliğ anından başlayarak Ankara Kastamonu Diyarbakır telgraf merkezleriyle Sinop`taki telgraf haberleşmelerinin durdurulması yani kongre ile ilgili haber ve bildiriler dışında hiçbir telgrafın İstanbul`a geçirilmemesi ve İstanbul`dan da kabul edilmemesi; Batı Anadolu ile haberleşmemize engel olmayacaksa Geyve Boğazı yönündeki hattın da tutulması veya geçici olarak kesilmesi ve yapılan işlerin sonuçlarının bildirilmesi rica olunur Bu talimatın yerine getirilmesine engel olacak telgraf memurları bulundukları yerlerde derhal Divan-ı Harb`e verilerek haklarında en ağır ceza uygulanacaktır. İşbu tebligat gereğinin yerine getirilmesi 20`nci 15 inci 13 üncü ve 3 üncü Kolordu Komutanlarından rica edilmiştir. Alındığının bildirilmesi. Sivas`ta Genel Kongre Hey`eti

  Bu telgrafla verilen talimat daha sonraki telgraflarla da tamamlanmıştır.

  11-12 Eylül gecesi yapılmış olan genel tebliğe ek olarak da şu ricada bulunuldu.

  Bu gece sonuç elde edilinceye kadar bütün komutanlarla sivil idare âmirlerinin ve ilgili hey`etlerin telgrafhaneden ayrılmamaları rica olunur. Genel Kongre Hey`eti

  Telgrafhanelere de şu uyarıda bulunuldu:

  Ektir: Bu tebligat gereğinin yerine getirildiği haberi Kongre Hey`eti`nce öğrenildikten sonra yine aramızda haberleşmeye devam edileceğinden telgrafhanelerde adam bulundurulması rica olunur.

  Kongre Hey`eti

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Nutuk 1(1.ci bolum)

  SAMSUN’A ÇIKTIĞIM GÜN GENEL DURUM VE GÖRÜNÜŞ

  1919 yılı Mayısının 19’uncu günü Samsun’a çıktım. Genel durum ve görünüş:Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu topluluk Genel Savaşta yenilmiş Osmanlı ordusu her yanda zedelenmiş koşulları ağır bir “Ateşkes Anlaşması” imzalanmış. Büyük Savaşın uzun yılları boyunca ulus yorgun ve yoksul bir durumda. Ulusu ve yurdu Genel Savaşa sürükleyenler kendi başlarının kaygısına düşerek yurttan kaçmışlar. Padişah ve Halife olan Vahdettin soysuzlaşmış kendini ve yalnız tahtını koruyabileceğini düşlediği alçakça önlemler araştırmakta. Damat Ferit Paşa’nın başkanlığındaki hükümet güçsüz onursuz korkak yalnız padişahın isteklerine uymuş ve onunla birlikte kendilerini ayakta tutabilecek herhangi bir duruma boyun eğmiş.

  Ordunun elinden silahları ve cephanesi alınmış ve alınmakta...

  İtilâf devletleri Ateşkes Anlaşması hükümlerine uymaya gerek görmüyorlar. Birer uydurma nedenle İtilâf donanmaları ve askerleri İstanbul’da. Adana iline Fransızlar; Urfa Maraş Antep’e İngilizler girmişler. Antalya ve Konya’da İtalyan birlikleri Merzifon’la Samsun’da İngiliz askerleri bulunuyor. Her tarafta yabancı devletlerin subay ve görevlileri ve özel adamları çalışmakta. Daha sonra sözümüze başlangıç olarak aldığımız tarihten dört gün önce 15 Mayıs 1919’da İtilâl devletlerinin uygun bulmasıyla Yunan ordusu İzmir’e çıkarılıyor.

  Bundan başka yurdun dört bir bucağında Hıristiyan azınlıklar gizli açık özel istek ve amaçlarının elde edilmesi devletin bir an önce çökmesi için çalışıp duruyorlar.

  Sonradan elde edilen güvenilir bilgi ve belgeler İstanbul Rum Patrikliğinde kurulan Mavri Mira Kurulu’nun (belge:1) illerde çeteler kurmak ve yönetmekle gösteri toplantıları ve propagandalar yaptırmakla uğraştığını doğruladı. Yunan Kızılhaçı ve Resmi Göçmenler Komisyonu Mavri Mira Kurulu’nun çalışmalarını kolaylaştırmaya yardım ediyor. Mavri Mira Kurulu’nca yönetilen Rum okullarının izci örgütleri yirmi yaşını aşmış gençler de katılarak her yerde geliştiriliyor.

  Ermeni Patriği Zaven Efendi de Mavri Mira Kurulu ile düşünce birliği ederek çalışıyor. Ermeni hazırlığı da tam olarak Rum hazırlığı gibi ilerliyor.

  Trabzon Samsun ve bütün Karadeniz kıyılarında kurulan ve İstanbul’daki merkeze bağlı Pontus Cemiyeti kolaylıkla ve başarıyla çalışıyor. (belge:2)

  DÜŞÜNÜLEN KURTULUŞ YOLLARI

  Durumun korkunçluğu ve ağırlığı karşısında her yerde her bölgede birtakım kişilerce kurtuluş yolları düşünülmeye başlanmıştı. Bu düşünceyle girişilen çalışmalar birtakım örgütler doğurdu. Örneğin: Edirne ve çevresinde Trakya - Paşaeli adlı bir dernek vardı. Doğuda (belge:3) Erzurum’da ve Elâzığ’da (belge:4) genel merkezi İstanbul’da olmak üzere Vilâyat-ı Şarkiye Müdafaai Hukuku Milliye Cemiyeti kurulmuştu. Trabzon’da Muhafazai Hukuk adlı bir dernek bulunduğu gibi İstanbul’da da Trabzon ve Havalisi Ademi Merkeziyet Cemiyeti vardı. Bu dernek merkezinin gönderdiği delegeler Of ve Rize çevresinde şubeler açmışlardı. (belge:56)

  Yunanlıların İzmir’e gireceğinin açık belirtilerini Mayıs’ın on üçünden beri gören İzmir’de birtakım genç yurtseverler ayın 14/15’inci gecesi bu acıklı durumu aralarında görüşmüşler; bir oldubittiye geldiği kuşku götürmeyen bu girişin katma (ilhak) ile sonuçlanmasını önlemek düşüncesinde birleşmişler ve Redd-i İlhak ilkesini ortaya atmışlardır. Bu ilkenin yayılması için aynı gece İzmir’de Yahudi Maşatlığına toplanabilen halkça bir gösteri toplantısı yapılmışsa da ertesi gün sabahleyin Yunan askerlerinin rıhtımda görülmesiyle bu toplantıdan umulduğu ölçüde sonuç alınmamıştır.

  ULUSAL KURULUŞLAR SİYASAL AMAÇLARI

  Bu derneklerin kuruluş amaçları ve siyasal erekleri üzerine kısaca bilgi vermek uygun olur düşüncesindeyim.

  Trakya-Paşaeli Cemiyeti’nin ileri gelenlerinden kimisiyle daha İstanbul’da iken görüşmüştüm. Osmanlı Devleti’nin çökeceğini kesinliğe yakın bir olasılıkla görüyorlardı. Osmanlı yurdunun parçalanacağı korkusu karşısında Trakya’yı olanak bulunursa buna Batı Trakya’yı da bağla***** İslâm ve Türk topluluğunu bir bütün olarak kurtarmayı düşünüyorlardı. Bu amaca ulaşmak için o zaman akıllarına gelen tek çıkar yol İngiltere’nin olmazsa Fransa’nın yardımını sağlamaktı. Bu düşünceyle kimi yabancı devlet adamları ilişki kurmak ve korumak yollarını da aramışlardı. Amaçlarının bir Trakya Cumhuriyeti kurmak olduğu anlaşılıyordu.

  Vilâyatı Şarkiye Müdafaai Hukuku Milliye Cemiyeti’nin kuruluş amacı da (tüzüklerinin ikinci maddesi) doğu illerindeki bütün halkın dinsel ve siyasal haklarının özgürce gelişimini sağlayacak yasal yollara başvurmak; adı geçen illerdeki Müslüman halkın tarihsel ve ulusal haklarını gerektiğinde uygar toplumlar önünde savunmak; doğu illerinde yapılan zulüm ve cinayetlerin nedenleriyle etmenleri ve bunları yapanlar ve yaptıranlarla ilgili tarafsızca soruşturma açarak suçluların ivedilikle cezalandırılmalarını istemek; Türklerle azınlıklar arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesine ve eskisi gibi iyi bağların pekiştirilmesine çaba göstermek; savaş durumunun ortaya çıkardığı doğu illerindeki yıkım ve yoksulluğu hükümet katında girişimlerde bulunarak elden geldiğince düzeltme yollarını aramaktı.

  İstanbul’daki yönetim merkezlerinden verilmiş olan bu yönerge gereğince Erzurum şubesi doğu illerinde Türklerin haklarını korumakla birlikte Ermenilerin göçü sırasında yapılan kötü işlerle halkın hiçbir ilgisi bulunmadığını ve Ermeni mallarının buralara Ruslar girinceye dek olduğu gibi korunduğunu; buna karşılık Müslümanlara çok acımasızca davranıldığını ve dahası buyruk dışı olarak göçten alıkonulan kimi Ermenilerin koruyucularına yaptıkları kötülükleri kanıtlanmış belgelerle uygarlık dünyasına sunmaya ve bildirmeye ve doğu illerine çevrilen açgözlü bakışları söndürmek için çalışmaya karar veriyor (Erzurum Şubesinin Bildirisi)

  Vilâyatı Şarkiye Müdafaai Hukuku Milliye Cemiyeti’nin ilk Erzurum şubesini kuran kişiler doğu illerinde yapılan propagandaları ve bunların amaçlarını Türklük-Kürtlük-Ermenilik sorunlarını bilim teknik ve tarih açısından inceleyip araştırdıktan sonra gelecekteki çalışmalarını şu üç noktada topluyorlar (Erzurum şubesinin basılı raporu):

  1. Kesinlikle göç etmemek

  2. İvedi olarak bilim iktisat din örgütleri kurmak;

  3. Saldırıya uğrayacak Doğu illerinin herhangi bucağını savunmada birleşmek.

  Vilâyatı Şarkiye Müdafaai Hukuku Milliye Cemiyeti’nin İstanbul’daki yönetim merkezinin bilim ve uygarlık yöntemleriyle amaca ulaşabileceği konusunda çokça iyimser olduğu anlaşılıyor. Gerçekten de bu yolda çaba göstermekten geri durmuyor. Doğu illerindeki Müslüman halkın haklarını savunmak için Löpeyi (Le Pays) adında Fransızca bir gazete yayımlıyor. Hâdisat gazetesinin sahipliğini üzerine alıyor. Bir yandan da İtilâf Devletleri başbakanlarına ve İstanbul’daki temsilcilerine birer andırı veriyor. Avrupa’ya bir kurul yollamaya girişiyor.

  Bu açıklamalardan kolaylıkla anlaşılacağını sanırım ki Vilâyatı Şarkiye Müdafaai Hukuku Milliye Cemiyeti’nin kuruluşuna yol açan önemli kaygı ve nedenler doğu illerinin Ermenistan’a verileceği olasılığına dayanıyor. Bu olasılığın da doğu illeri nüfusunda Ermenilerin çoğunlukta göstermeye ve tarihsel haklar bakımından öncelikli saydırmaya çalışanların bilimsel ve tarihsel belgelerle dünya kamuoyunu aldatmayı başarmaları; bir de Müslüman halkın Ermenileri toptan öldüren yırtıcılar olduğu yağlı karasını doğruymuş gibi kabul ettirmeleri durumunda gerçekleşebileceği varsayımı üstün geliyor. Bundan dolayıdır dernek aynı gerekçe ve araçlarla donanmış olarak tarihsel ve ulusal hakları savunmaya çalışıyor.

  Karadeniz kıyılarındaki bölgelerde de bir Rum Pontus hükümeti kurulacağı korkusu vardı. Müslüman halkı Rumların boyunduruğu altında bırakmayıp yaşama haklarını koruma amacıyla Trabzon’da da ayrıca bir takım kişiler ayrıca bir dernek kurmuşlardı.

  Merkezi İstanbul’da olan Trabzon ve Havalisi Ademi Merkeziyet Cemiyeti’nin siyasal ereği ve siyasal amacı adından anlaşılmaktadır. Her durumda merkezden ayrılmak amacını güdüyor.

  YURT İÇİNDE VE İSTANBUL’DA ULUSAL VARLIĞA DÜŞMAN KURULUŞLAR

  Kurulmaya başlayan bu örgütlerden başka yurt içinde daha birtakım kuruluşlar ve girişimler de ortaya çıkmıştır. Özellikle Diyarbakır Bitlis Elâzığ illerinde İstanbul’dan yönetilen Kürt Teali Cemiyeti vardı. Bu derneğin amacı yabancı devletlerin koruması altında bir Kürt hükümeti kurmaktı.

  Konya ve dolaylarında İstanbul’dan yönetilen Tealii İslâm Cemiyeti kurulmasına çalışılıyordu. Yurdun hemen her yanında İtilâf ve Hürriyet Sulh ve Selâmet Cemiyetleri de vardı.

  İNGİLİZ MUHİPLERİ CEMİYETİ

  İstanbul’da çeşitli amaçlarla gizli ve açık olmak üzere de birtakım parti ya da dernek adı altında kuruluşlar vardı.

  İstanbul’da önemli sayılacak kuruluşlardan biri İngiliz Muhipler Cemiyeti idi. Bu addan İngilizlere sevenlerin kurdukları bir dernek olduğu sanılmasın. Bence bu derneği kuranlar kendi varlıklarını ve kişisel çıkarlarını sevenler ve kendi varlıklarıyla çıkarlarının dokunulmazlık çaresini Loyd Corc (Lloyd George) Hükümeti aracılığıyla İngiliz desteğini sağlamakta arayanlardır. Bu mutsuzların İngiltere Devleti’nin bütünüyle bir Osmanlı Devleti bırakmak ve korumak isteğinde olup olamayacağını bir kez düşünüp düşünmedikleri üzerinde durmak gereken bir konudur.

  Bu derneğe girenlerin başında Osmanlı Padişahı ve yeryüzü Halifesi sanını taşıyan Vahdettin Damat Ferit Paşa Dahiliye Nâzırı olan Ali Kemal Âdil ve Mehmet Ali Beyler ile Sait Molla bulunuyordu. Dernekte İngiliz ulusundan kimi serüvenciler de vardı. Örneğin: Rahip Fru (Frew) gibi. Yapılan işlerden ve işlemlerden anlaşıldığına göre derneğin başkanı Rahip Fru idi.

  Bu derneğin iki görünüşü ve niteliği vardı. Biri dış görünüşü ve uygarca girişimlerle İngiliz desteğini istemeye ve sağlamaya yönelen niteliği idi. Ötekisi gizli yönü idi. Asıl çalışma bu yöndeydi. Yurt içinde örgütler kurarak ayaklanma ve başkaldırmalara yol açmak ulusal bilinci işlemez kılmak yabancı devletlerin işe karışmalarını kolaylaştırmak gibi hayınca girişimler derneğin bu gizli kolunca yönetilmekteydi. Sait Molla’nın derneğin açık girişimlerinde olduğu gibi ondan daha çok gizli işlerinde de rol oynadığı görülecektir. Bu dernek için söylediklerim sırası geldikçe yapacağım açıklamalar ve gerektiğinde göstereceğim belgelerle daha iyi anlaşılacaktır.

  AMERİKA’NIN GÜDÜMÜNÜ İSTEYENLER

  İstanbul’daki kadın erkek birtakım ileri gelen kişiler de gerçek kurtuluşu Amerika’nın güdümünü istemek ve sağlamakta görüyorlardı. Bu kanıda olanlar düşüncelerinde çok direndiler; tutulacak en uygun yolun kendi görüşlerinin uygulanması olduğunu tanıtmaya çok çalıştılar. Bu konuda da sırası gelince kimi açıklamalar yapacağım.

  ORDUMUZUN DURUMU

  Genel durumu saptamak için ordu birliklerinin nerelerde ve ne durumda olduklarını açıklamak isterim. Anadolu’da başlıca iki ordu müfettişliği kurulmuştu. Ateşkes Anlaşması yapılır yapılmaz birliklerin savaşçı erleri salıverilmiş silâh ve cephanesi elinden alınmış; bu birlikler savaş gücünden yoksun bir takım kadrolar durumuna getirilmişti.

  Merkezi Konya’da bulunan İkinci Ordu Müfettişliğine bağlı birliklerin durumu şöyle idi:

  Bir tümeni (41. Tümen) Konya’da ve bir tümeni (23. Tümen) Afyonkarahisar’da bulunan 12. Kolordu karargâhıyla Konya’da bulunuyordu. İzmir’de düşman eline düşen 17. Kolordunun Denizli’de bulunan 57. Tümeni de bu kolorduya bağlanmıştı.

  Bir tümeni (24. Tümen) Ankara’da ve bir tümeni (11. Tümen) Niğde’de bulunan 20. Kolordu karargâhıyla Ankara’da idi.

  İzmit’te bulunan 1. Tümen İstanbul’daki 25. Kolordu’ya bağlanmıştı. İstanbul’da da 10. Kafkas Tümeni vardı.

  Balıkesir ve Bursa yöresinde bulunan 61. ve 56. Tümenler karargâhı Bandırma’da bulunan İstanbul’a bağlı 14. Kolordu’yu oluşturuyordu. Bu kolordunun komutanı Meclis’in açılışına dek rahmetli Yusuf İzzet Paşa idi.

  Üçüncü Ordu Müfettişliği ki müfettişi bendim karargâhımla Samsun’a çıkmış bulunuyordum. Doğrudan doğruya buyruğum altında iki kolordu bulunacaktı. Biri merkezi Sivas’ta bulunan 3. Kolordu. Komutanı yanımda getirdiğim Albay Refet Bey. Bu kolorduya bağlı bir tümenin (5. Kafkas Tümeni) merkezi Amasya’da öteki tümenin (15. Tümen) merkezi Samsun’da idi. Öbürü merkezi Erzurum’da bulunan Komutanı Kâzım Karabekir Paşa idi. Tümenlerinden birinin (9. Tümen) merkezi Erzurum’da komutanı Rüştü Bey; ötekisinin (3. Tümen) merkezi Trabzon’da idi Komutanı Yarbay Halit Bey idi. Halit Bey İstanbul’a çağrılmış olduğundan komutanlıktan çekilerek Bayburt’ta saklanmış; tümen vekillikle yönetiliyor; kolordunun öbür iki tümeninden 12. Tümen Hasankale doğusunda sınırda11. Tümen Bayezıt’ta bulunuyordu.

  Diyarbakır yöresinde bulunan iki tümenli 13. Kolordu bağımsızdı İstanbul’a bağlıydı. Bir tümeni (2. Tümen) Siirt’te öteki tümeni (5. Tümen) Mardin’de idi.

  MÜFETTİŞLİK GÖREVİMİN GENİŞ YETKİLERİ

  Benim yetkim bu iki kolorduyu doğrudan doğruya buyruğum ve komutam altında bulundurmaktan daha genişti. Müfettişlik bölgeme yakın birliklere de bildirim yapabilecektim. Yine bölgemde bulunan ve bölgeme yakın olan valiliklerde de bildirimde bulunabilecektim.

  Bu yetkiye göre Ankara’da bulunan 20. Kolordu ve bunun bağlı olduğu müfettişlik ile ve Diyarbakır’daki kolordu ile ve hemen bütün Anadolu’da sivil örgütlerin başında bulunan yöneticilerle yazışabilecek ve ilişkiler kurabilecektim.

  Bu geniş yetkiyi beni İstanbul’dan sürmek ve uzaklaştırmak amacıyla Anadolu’ya gönderenlerin bana nasıl verdiklerine şaşabilirsiniz. Hemen söylemeliyim ki bana bu yetkiyi onlar bilerek ve anla***** vermediler. Her ne pahasına olursa olsun benim İstanbul’dan uzaklaşmamı isteyenlerin buldukları gerekçe “Samsun ve yöresindeki düzen bozukluğunu yerinde görüp önlem almak üzere Samsun’a değin gitmek” idi. Ben bu işin başarılmasının üstün yetkili bir görev verilmesine bağlı olduğunu ileri sürdüm. Bunda hiçbir sakınca görmediler. O günlerde Genelkurmayda bulunan ve benim amacımı bir ölçüde sezinleyen kişilerle görüştüm. Müfettişlik görevini buldular ve yetkiyle ilgili yönergeyi de ben kendim yazdırdım. Dahası Harbiye Nazırı olan Şakir Paşa bu yönergeyi okuduktan sonra imzalamakta duraksamış mühürünü anlaşılır anlaşılmaz bir biçimde basmıştır.

  GENEL DURUMUN DAR BİR ÇERÇEVEDEN BAKIŞ

  Bu açıklamalardan sonra genel durumu daha dar bir çerçeve içine alarak çabucak ve kolayca hep birlikte gözden geçirelim:

  Düşman devletler Osmanlı devletine ve ülkesine maddesel ve ruhsal bakımdan saldırmışlar; yok etmeye ve paylaşmaya karar vermişler. Padişah ve Halife olan kişi kendi yaşam ve rahatını kurtarabilecek çareden başka bir şey düşünmüyor. Hükûmeti de öyle. Farkında olmadan başsız kalmış olan ulus karanlık ve belirsizlik içinde olup bitecekleri bekliyor. Felâketin korkunçluğunu ve ağırlığını anlamaya başlayanlar bulundukları çevreye ve olaylardan etkilenebilme güçlerine göre kurtuluş çaresi saydıkları önlemlere başvuruyorlar... Ordu adı var kendi yok bir durumda. Komutanlar ve subaylar Genel Savaşın bunca sıkıntı ve güçlükleriyle yorgun yurdun parçalanmakta olduğunu görmekle yürekleri kan ağlıyor; gözleri önünde derinleşen karanlık felâket uçurumunun kıyısında kafaları çıkar yol kurtuluş yolu aramakta...

  Burada pek önemli olan bir noktayı da belirtmeli ve açıklamalıyım. Ulus ve ordu Padişah ve Halifenin hayınlığından haberli olmadığı gibi o kata ve o katta bulunana karşı yüzyılların kökleştirdiği din ve gelenek bağlarıyla içten bağlı ve uysal. Ulus ve ordu kurtuluş yolu düşünürken bu atadan gelen alışkanlık dolayısıyla kendinden önce yüce halifeliğin ve padişahlığın kurtuluşunu ve dokunulmazlığını düşünüyor. Halifesiz ve padişahsız kurtuluşun anlamını kavrama yeteneğinden yoksun... Bu inançla bağdaşmaz görüş ve düşüncelerini açığa vuracakların vay haline! Hemen dinsiz vatansız hayın istenmez olur.

  Bir başka önemli bir noktayı da dile getirmek gerekir. Kurtuluş yolu ararken İngiltere Fransa İtalya gibi büyük devletleri gücendirmemek temel ilke gibi görülmekteydi. Bu devletlerden yalnız biriyle bile başa çıkılamayacağı kuruntusu hemen bütün kafalarda yer etmişti. Osmanlı Devleti’nin yanında koskoca Almanya Avusturya-Macaristan varken hepsini birden yenen yerlere seren İtilâf kuvvetleri karşısında yeniden onlarla düşmanlığa varabilecek durumlara girmekten daha büyük mantıksızlık ve akılsızlık olamazdı.

  Bu anlayışta olan yalnız halk değildi; özellikle seçkin denilen insanlar böyle düşünüyordu.

  Öyleyse kurtuluş yolu ararken iki şey söz konusu olmayacaktı. İlkin İtilâf Devletleri’ne karşı düşmanlık durumuna girilmeyecekti; sonra da Padişah ve Halifeye canla başla bağlı kalmak temel koşul olacaktı.

  DÜŞÜNÜLEN KURTULUŞ YOLLARI

  Şimdi baylar izin verirseniz size bir soru sorayım: Bu durum ve koşullar karşısında kurtuluş için nasıl bir karar akla gelebilirdi?

  Açıkladığım bilgilere ve yaptığım gözlem sonuçlarına göre üç türlü karar ortaya atılmıştı:

  Birincisi İngiltere’nin koruyuculuğunu istemek;

  İkincisi Amerika’nın güdümünü istemek.

  Bu iki türlü karara varmış olanlar Osmanlı Devletinin bir bütün olarak kalmasını düşünenlerdir. Osmanlı ülkesinin çeşitli devletler arasında paylaşılmasından ise bu ülkeyi bütün olarak bir devletin kanadı altında bulundurmayı yeğleyenlerdir.

  Üçüncü karar bölgesel kurtuluş yollarıyla ilgilidir. Örneğin: Birtakım bölgeler kendilerinin Osmanlı Devletinden koparılacağı görüşüne karşı ondan ayrılmamak yollarına başvuruyor. Birtakım bölgeler de Osmanlı Devletinin ortadan kaldırılacağına Osmanlı ülkesinin paylaşılacağına oldubitti gözüyle bakarak başlarını kurtarmaya çalışıyorlar.

  Bu üç türlü kararın gerekçesi yapmış olduğum açıklamalar arasında vardır.

  BENİM KARARIM

  Baylar ben bu kararların hiçbirini yerinde bulmadım. Çünkü bu kararların dayandığı bütün kanıtlar ve mantıklar çürüktü temelsizdi. Gerçekte içinde bulunduğumuz o günlerde Osmanlı Devletinin temelleri çökmüş ömrü tükenmişti. Osmanlı ülkesi bütün bütüne parçalanmıştı. Ortada bir avuç Türk’ün barındığı bir ata yurdu kalmıştı. Son sorun bunun da paylaşılmasını sağlamak için uğraşılmaktan başka bir şey değildi. Osmanlı Devleti onun bağımsızlığı padişah halife hükümet bunların hepsi anlamını yitirmiş birtakım boş sözlerdi.

  Neyin ve kimin dokunulmazlığı için kimden ve ne gibi yardım istemek düşünülüyordu?

  Öyleyse sağlam ve gerçek karar ne olabilirdi?

  Baylar bu durum karşısında bir tek karar vardı. O da ulus egemenliğine dayanan tam bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak.

  İşte daha İstanbul’dan çıkmadan önce düşündüğümüz ve Samsun’da Anadolu topraklarına ayak basar basmaz uygulamaya başladığımız karar bu karar olmuştur.

  YA BAĞIMSIZLIK YA ÖLÜM!

  Bu kararın dayandığı en sağlam düşünüş ve mantık şu idi:

  Temel ilke Türk ulusunun onurlu ve saygın bir ulus olarak yaşamasıdır. Bu ancak tam bağımsız olmakla sağlanabilir. Ne denli zengin ve gönenmiş olursa olsun bağımsızlıktan yoksun ulus uygar toplumlar karşısında uşak durumunda kalmaktan öteye gidemez.

  Yabancı bir devletin koruyuculuğunu ve kollayıcılığını istemek insanlık niteliklerinden yoksunluğu güçsüzlük ve beceriksizliği açığa vurmaktan başka bir şey değildir. Gerçekten de aşağılık duruma düşmemiş olanların isteyerek başlarına yabancı bir buyurman getirmeleri hiç düşünülemez.

  Oysa Türk’ün onuru kendine güveni ve yetenekleri çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir ulus tutsak yaşamaktan yok olsun daha iyidir.

  Öyleyse ya bağımsızlık ya ölüm!

  İşte gerçek kurtuluşu isteyenlerin parolası bu olacaktı. Bir an için bu kararın uygulanmasında başarısızlığa uğranılacağını düşünelim. Ne olacaktı? Tutsaklık.

  Peki efendim öteki karalara uymakla da sonuç bu olmayacak mıydı?

  Şu ayrımla ki bağımsızlığı için ölümü göze alan ulus insanlık onur ve şerefinin gereği olan her özveriye başvurduğunu düşünerek avunur ve kuşkusuz tutsaklık zincirini kendi eliyle boynuna geçiren uyuşuk onursuz bir ulusa karşılaştırılınca dost ve düşman gözündeki yeri çok başka olur.

  Sonra Osmanlı soyunu ve egemenliğini sürdürmeğe çalışmak kuşkusuz Türk ulusuna karşı en büyük kötülüğü yapmaktı. Çünkü ulus her türlü özveriye başvurarak bağımsızlığını sağlasa da padişahlık sürüp giderse bu bağımsızlık güvenli sayılamazdı. Artık yurtla ulusla hiçbir gönül ve düşünce bağı kalmamış bir sürü delinin devlet ve ulus bağımsızlığının ve onurunun koruyucusu durumunda bulundurulması nasıl uygun görülebilirdi?

  Halifeliğe gelince bunun bilim ve tekniğin ışığa boğduğu gerçek uygarlık dünyasında gülünç sayılmaktan öte bir yanı kalmış mıydı?

  Görülüyor ki verdiğimiz kararın uygulanmasını sağlamak için ulusun daha alışmadığı sorunlara el atmak gerekiyordu. Kamunun diline düşmesinde büyük sakıncalar bulunacağı düşünülen noktaların söz konusu edilmesinde kesin zorluk vardı.

  Osmanlı Hükümeti’ne Osmanlı padişahına ve Müslümanların halifesine başkaldırmak bütün ulusu ve orduyu ayaklandırmak gerekiyordu.

  UYGULAMAYI EVRELERE AYIRMAK VE ADIM ADIM İLERLEYEREK AMACA VARMAK

  Türk ata yurduna ve Türkün bağımsızlığına saldıranlar kimler olursa olsun onlara bütün ulusça silâhlı olarak karşı çıkmak ve onlarla savaşmak gerekiyordu. Bu önemli kararın bütün gereklerini ve isteklerini ilk gününde açıklamak ve söylemek kuşkusuz yerinde olamazdı. Uygulamayı birtakım evrelere ayırmak ve olaylardan ve olgulardan yararlanarak ulusun duygu ve düşünceleri üzerinde işlemek ve adım adım ilerleyerek amaca ulaşmaya çalışmak gerekiyordu. Nitekim öyle olmuştur. Ancak dokuz yılda yaptıklarımız bir mantık zinciriyle düşünülürse ilk günden bugüne dek izlediğimiz genel gidişin ilk kararın çizdiği çizgiden ve yöneldiği amaçtan hiç ayrılmamış olduğu kendiliğinden ortaya çıkar.

  Burada kafalarda yer tutabilecek kimi duraksama düğümlerinin çözülmesini kolaylaştırmak için bir gerçeği hep birlikte gözden geçirmeliyiz.

  Beliren ulusal savaşın tek amacı yurdu dış saldırıdan kurtarmak olduğu halde bu savaşın başarıya ulaştıkça ulusal egemenliğin bütün ilkelerini ve kurumlarını evre evre bugünkü döneme değin gerçekleştirmesi olağan ve kaçınılmaz bir tarih akışı idi. Bu kaçınılmaz tarih akışını ilk anda bende gördüm ve sezinledim. Ama baştan sona bütün evreleri kapsayan sezgilerimizi ilk anda bütünüyle açığa vurmadık ve söylemedik. İleride olabilecekler üzerine çok konuşmak giriştiğimiz gerçek ve maddesel savaşa boş kuruntular niteliği verebilirdi; dış tehlikenin yakın etkileri karşısında üzüntü duyanlar arasında göreneklerine düşünme yeteneklerine ruhsal durumlarına uymayan olasılık içindeki değişikliklerden ürkeceklerin ilk anda direnmelerine yol açabilirdi. Başarı için kestirme ve güvenli yol her evreyi zamanı geldikçe uygulamaktı. Ulusun gelişmesi ve yükselmesi için esenlik yolu bu idi. Ben de böyle yaptım. Ancak tuttuğum bu kestirme ve güvenli başarı yolu; yakın çalışma arkadaşım olarak tanınmış kişilerden kimileriyle aramızda zaman zaman ilkelerde davranışlarda yapılan işlerde özle ve ayrıntıyla ilgili birtakım anlaşmazlıklar kırgınlıklar ve dahası ayrılıklar çıkmasının nedeni ve açıklaması olmuştur. Ulusal savaşa birlikte başlayan yolculardan kimileri ulusal yaşamın bugünkü cumhuriyete ve cumhuriyet yasalarına değin uzayan gelişmelerinde kendi düşünce ve ruh yapılarının kavrama sınırı bittikçe bana direnmeye ve ruh yapılarının kavrama sınırı bittikçe bana direnmeye ve karşı çıkmaya başlamışlardır. Bu noktaları aydınlanmanız için kamuoyunun aydınlanmasına yararlı olmak için sırası geldikçe birer birer göstermeye çalışacağım.

  ULUSAL SIR

  Bu son sözlerimi özetlemek gerekirse diyebilirim ki ben ulusun vicdanında ve geleceğinde sezdiğim büyük gelişme yeteneğini bir ulusal sır gibi vicdanımda taşı***** yavaş yavaş bütün bir toplumumuza uygulatmak zorundayım.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş