Safer Ayı-Belalar ve Uğursuzluk Meselesi.
SAFER AYI - BELALAR ve UĞURSUZLUK MESELESİ Safer kameri ayların ikincisinin adıdır 26 Aralık 2011 Pazartesi safer ayının birinci günüdür Bilindiği gibi kamer (ay)ın doğuş ve batışına tabi olan ay hesabına “kamerî aylar” denilmektedir ki şunlardır:

1-Muharrem 2-Safer 3-Rebîu’l-evvel 4-Rebîu’l-ahir 5-Cemaziye’l-evvel 6-Cemaziye’l-ahir 7-Receb 8-Şaban 9-Ramazan 10-Şevval 11-Zilkade ve 12-Zilhicce Kabileler halinde yaşamaya alışmış olan Araplar birbirleriyle sürekli savaş halinde idiler Sadece dört ay barış içinde yaşarlar bu aylarda rahatça ticaretlerini yaparlar ve panayırlara katılırlardı “Doğrusu Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü kesin hükmünde ayların sayısı on iki ay olup bunlardan dördü hürmetlidir” (Tevbe 36âyet) Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) haram ayların yani barış içinde yaşadıkları dört haram ayın; Zilkâde (11ay) Zilhicce (12ay) Muharrem (1ay) ve Recep (7Ay) ayları olduğunu açıklamıştır Haram ay denilen bu ayları kutsal tanır ve bu aylarda savaştan yağmacılıktan kaçınırlardı Kabile reisleri hac aylarından olan Zilkade ile Zilhicce’de bir de onu izleyen Muharrem’de savaşmayı kaldırırlar ve bu ayları hürmetli sayıp kesinlikle uyulmasında ısrarla dururlardı Cahiliyye devrinde birbiri ile çarpışmaya ve talana alışmış olan Araplara fasılasız üç ay güvenlik ve sulh içinde yaşamak çok ağır geliyordu Onun için Hz İbrahim (AS) ve Hz İsmail (AS)’dan beri devam ede gelen bu tertibi canlarının istediği gibi bozmaya mesela Muharrem ayındaki haramlığı Safer ayına çevirmeye diğer haram ayları da ileri geri götürmeye başladılar ve hadislerde de belirtildiği üzere: “Muharrem ayını Safer diye isimlendirerek” (Buhari Hacc: 34 Menakıbu’l-ensar 26 Müslim Hacc 198 Ebu Davud hacc 80) Muharrem’i haram ayı olmaktan çıkarıyorlar haram ayındaki yasakları işliyorlardı Böylece Muharrem’in haramlığını Safer ayına tehir ediyorlardı Maksatları ardarda gelen üç haram ayı ikiye indirmek üçüncüyü bir ay geriye bırakmaktı Çünkü üç ay üst üste savaşmak yağmalamak ve öldürmek gibi alışkanlıklardan uzak kalmak onlara zor geliyordu Cenâb-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de: “Haram ayları ertelemek sadece kâfirlikte ileri gitmektir Çünkü onunla kâfir olanlar saptırılır Allah’ın haram kıldığının sayısını bozmak ve O’nun haram kıldığını helal kılmak için haram ayını bir yıl helal sayarlar bir yıl da haram sayarlar Böylece onların kötü işleri kendilerine güzel gösterilmiştir Allah kâfirler topluluğunu hidayete erdirmez” (Tevbe Sûresi: 37) buyurarak onların bu tatbikatlarını “küfürde artış” olarak değerlendirmiştir Safer ayının “Saferu’l-hayr” diye vasıflandırılmasına rağmen uğursuz sayılmasına sebep olmuştur Safer; ayrıca cahiliyye devri arablarının inandığı bir uğursuzluk çeşididir Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz bunu reddetmiştir Ebû Hureyre (radıyallahu anh) den rivayete göre Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem “Hastalığın sahibinden bir başkasına kendi kendine sirâyeti yoktur eşyâda uğursuzluk yoktur Ükey ve baykuş ötmesinin te’sîri ve kötülüğü de yoktur Safer ayında uğursuzluk yoktur Bunlar Cahiliyet hurâfeleridir Fakat ey mü’min! Sen cüzzâmlıdan arslandan kaçar gibi kaç!” buyurdu (Buhari Tıp 19) Hadis-i şerifte geçen “Safer” iki şekilde te’vil edilmiştir Birinci te’vile göre bundan maksat: “Safer ayı”dır Yukarıda da izah edildiği gibi Cahiliyyet devrinde Araplar Muharrem ayının haram ay oluşunu Safer’e naklederlerdi Ve bu sûretle Safer haram aylardan sayılırdı Resûlü Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz bunu da men edip: “Artık Safer ayı için hürmet yoktur!” buyurmuştur Asr-ı Saâdet’ten zamanımıza kadar devam edip gelen halk inanışına göre bu ayda kıyılan nikahı devamsız sayarlar Hatta halk arasında bu aya boş ayı derler Çünkü “Safer” lûgatta boş demektir Dilimizdeki Sıfır kelimesi de buradan gelir Araplar bu ayda birbirlerine yağmada bulunurlar ve evlerini eşyadan hâli ve boş (Safer) bırakırlardı Bu sebeple yağma ayına Safer denmiştir İşte bu hadis-i şerif ile Safer ayının uğursuz kabul edilmesi men olunmuştur Çünkü Safer ayının diğer aylardan hiçbir farkı yoktur Diğer aylar zamanın bir dilimi olduğu gibi Safer ayı da zamanın bir dilimidir Bu batıl akide cahil halk arasında yaşamakta ve Safer ayında nikah yapmanın uğursuzluk getireceğine inanılmaktadır Bu batıl inancı yıkmak için İslâm alimleri mücadele etmişler hatta pek çok alim özellikle bu ayda nikah kıymışlardır Buharî’nin bir rivayetine göre Hazreti Âişe (radıyallahu anha) validemiz: Benim nikahım da zifâfım da Safer ayında idi buyurduklarına göre Resûl-i Ekrem Efendimiz bu hurafelerin yok edilmesine fiilen de çalışmıştır Bu bakımdan safer ayında evlenilmez yoksa devam etmez; safer ayında doğan çocuklar uğursuz olur vb inanışlar tamamen batıldır hurafedir İmam Malik’e hadis-i şerifte geçen: “La safere” sözünün manası soruldu da: Cahiliye halkı Safer ayını helâl aylardan sayarlardı Sonradan onu bir sene helâl bir sene de haram saymaya başladılar Peygamber Efendimiz de onların bu âdetini kaldırmak için: “Böyle bir sene helâl bir sene de haram sayılan bir Safer ayı yoktur” buyurdu cevabını verdi (BkzEbu Davud Tıp 24) İkinci te’vile göre; Safer karında yaşayan bir takım kurtlardır Câhiliyet devri inançlarından biri de budur Araplar karın boşluğunda yılana benzeyen bir hayvanın yaşadığına insan acıktığı zaman o hayvanın heyecanlanıp çok defa sahibini ısırıp öldürdüğüne inanırlardı Hatta bunu uyuz hastalığından daha bulaşıcı sayarlardı Bunun insan veya havyan karnında bulunup bulaşıcı bir hastalık olduğuna da inanırlardı Cahiliyyet devrinde bulaşıcı hastalıkların ilâhî bir te’sîre tâbi olmaksızın bizâtihi yani kendi kendilerine sirâyet edip geçtiklerine inanılırdı Halbuki her şeyde hakîkî müessir Allah’ın irâdesidir Bu irâde de hastalıkların geçmesinde bir takım sebepleri vasıta kılar Bunlardan biri hasta olan kimselerle temâstır Hadisteki “Cüzâmlıdan kaç!” emri hastalığın başkasına geçme sebeplerinden birini en açık şekilde belirtmiştir İşte Rasulullah Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) “Yok” diye buyurmakla her iki manaya gelen Safer’in batıl ve asılsız olduğunu belirtmektedir Safer ayının normal aylardan olduğunu tespit ettikten sonra; her ne kadar güvenilir kaynaklarla teyit edilmese de burada Safer ayında yapılması uygun bulunan şu duâyı ve namazı da zikredebiliriz: “Bismillâhirrahmânirrahîm: Allah’ım; hamd ve şükür Sana mahsustur! Minnetim Sana’dır! Ben Senin kulunum; ve ben bundan dolayı huzurluyum! Nefsimi dînimi dünyamı âhiretimi işlerimin sonunu ve amelimi Sana emânet ediyorum Bütün Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetini Senin gücünün havlinin kudretinin ve kuvvetinin şiddetinden Sana emânet ediyorum! Muhakkak Sen emâneti koruyansın; hükmü nâfiz olansın; kazâsı gâlib olansın! Yâ Ahkeme’l-Hâkimîn ve yâ ****e’l-Hâsibîn ve yâ Ekrame me’mûlin ve ecvede mes’ûlin yâ Hayyu yâ Kayyûmu yâ Kadîmü yâ Ferdu yâ Vitru yâ Ehadu yâ Samedu yâ men lem yelid ve lem yûled ve lem yekun lehû küfüven ehad! Yâ Azîzu Yâ Vehhâbu Salla’llâhu alâ hayr-i halkıhî Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecma’în! Âmin!” Davud-u Antaki (16 yüzyılda yetişmiş Ünlü tıb alimi 1599 (H1008) senesinde Mekke’de vefat etti) "Tezkire" isimli eserinde demiştir ki: Gökten inen bütün belalar safer ayının son çarşambasında iner Bundan dolayı o gün insanlar üzerine çok zor gelir İşte o gün selam âyetlerini okuyan bir daha seneye kadar selamette olur Nakşibendi Şeyhlerinden Şeyh Feridüddin hzden nakledilmiştir ki "her sene Levh-i Mahfuzdan dünya semasına 320 bin bela iner ki bunlar Saferin son çarşamba gecesinde ve gününde iner bu yüzden o gün sene günleri içerisinde en zor gün olur” Safer ayı namazı: Tasavvuf erbabından nakledilen namaz da şu şekildedir; Safer ayının ilk (28 Aralık 2011) ve son çarşamba gecesi (25 Ocak 2012) gece yarısından sonra yeryüzüne nazil olacak (inecek) belâlardan Allahın izniyle muhafaza olmak için sabah namazından evvel (teheccüd vakti imsak öncesi) dört rek´at nafile namaz kılıp  Birinci rek´at da Fatiha’dan sonra onyedi kevser suresi  İkinci rek´at da; Fatiha’dan sonra beş ihlas-ı şerif  Üçüncü rek’at da; Fatiha´dan sonra bir Felak suresi  Dördüncü rek’atda ise Fatiha’dan sonra bir Nas suresi okuyup selam verilip dua edilecektir Diğer bir namaz tavsiyesi de şu şekildedir; Safer ayının son çarşambasının gecesi veya gündüzü iki rek' at namaz kılıp birinci ve ikinci rek'at da Fatiha' dan sonra onbir İhlas okunmalıdır namazdan sonra yedi defa istiğfar edip el kaldırıp onbir defa Salat-ı Münciye ve sonralarında:انك على كل شىء قدير (İnneke ala külli şey’in gadiir) okunmalıdır İslâm inancında herhangi bir şeyde canlıda uğur ve uğursuzluk kabul etmek doğru değildir Uğursuzluk hakkında birkaç hadisi şerif de şöyledir; “Eşyada uğursuzluk yoktur safer ayında uğursuzluk yoktur baykuşun ötmesinde bir uğursuzluk yoktur” (Müslimselâm 102) “İslam’da uğursuz sayma kötüye yorma yoktur; en iyisi tefe’ül (iyiye yorma)dır” (BuhariTıb 54) ‘‘Sorgusuz azabsız 70 bin kişi Cennete girecektir Onlar büyü yapmayan yaptırmayan uğursuzluğa inanmayan ve Rablerine tevekkül edenlerdir (Allah’a güvenenlerdir)'' (Buhâri Tıb 1Rikak 50Libâs 18;Müslim İmân 374) “Uğursuzluk inancı bir müslümanı yolundan alıkoymasın Biriniz hoşlanmadığı bir şey görecek olursa şu duâyı okusun: Allahım! Hayrı ancak sen verebilirsin kötülüğü de ancak sen defedebilirsin (İbâdet çalışma korunma vs için muhtaç olduğumuz) güç ve kuvvet de ancak sendendir” (Ebû DâvudTıbb 24) “Uğursuzluk çıkarmak şirktir uğursuzluk çıkarmak şirktir uğursuzluk çıkarmak şirktir (ihtiyarsız kalbine uğursuzluk vehmi gelip içinde bazı şeylere karşı nefret duyan) hâriç bizden kimsede bu yoktur Lakin Allah onu tevekkülle giderir” (Ebû Dâvud Tıbb 24; Tirmizi Siyer 47) “Ne sirayet (bulaşma) ne de uğursuzluk vardır Benim fe’l hoşuma gider” Yanındakiler sordu: “Fe’l nedir?” “Güzel bir sözdür güzel bir kelime hoşuma gider” (Buhâri Tıbb 44) buyurdu Peygamberimiz (sas) Kelimetun Tayyibetün’ü severim buyurmuştur Bu duruma göre; “Hayırlı yolculuklar” “Allah Rast getire” “İşin Rast gitsin” “Allah kavuştursun” “Muradına Eresin” “Aradığını bulasın” gibi duâ ve temenni cümleleridir Belâ ve musibetler de İslam inancına göre birer imtihan vesilesidir Allah’ın hikmet gayesiyle başa gelir “Andolsun ki sizi biraz korku ve açlık; mallardan canlardan ve ürünlerden biraz azaltma (fakirlik) ile deneriz Sabredenleri müjdele! O sabredenler kendilerine bir belâ geldiği zaman: “Biz Allah’ın kullarıyız ve biz O’na döneceğiz derler” (Bakara 2/155-56)