Orucun İçtimai Hayata faydası
Orucun İçtimai Hayata faydası
Orucun İçtimai Hayat açısından faydası nedir


İnsanlar maişet ve geçim yönünden aynı seviyede yaratılmamış; fakir zengin orta halli gibi bâzı sınıflara ayrılmıştır. Cenâb-ı Hak maişetteki bu farklılık sebebiyle zenginleri fakirlerin yardımına dâvet etmektedir. Tâ ki zenginle fakir arasında büyük bir yaşayış farkı meydana gelmesin. Fakirler de zenginler gibi insanca bir yaşayışa zarurî ihtiyaçlarını te'min edebileceği normal bir hayat seviyesine kavuşsun...

Cem'iyette sınıflar arasında gerçek bir yardımlaşma ve dayanışmanın te'sis edilmesi büyük bir zarurettir. Aksi takdirde fakirlerde zengine karşı kin ve hased zenginlerde ise fakire karşı küçümseme ve hakkını gasbetme duyguları gelişir ki bunun sonucu olarak da toplumun huzur ve saadeti kaybolur âsâyiş ve iç güvenliği tehlikeye düşer. Demek ki huzurlu bir cem'iyet yapısına kavuşmak için sınıflar arasındaki uçurumların doldurulması zenginle fakir arasında tam bir yardımlaşmanın temini ve karşılıklı hürmet merhamet ve sevgi bağlarının te'sisi şarttır.

Zenginlerin ve imkân sahiplerinin fakir-fukaranın yardımına koşması ise ancak onların acınacak hallerini ve açlıklarını imkânsızlıklarını yakînen bilmeleri bir nebze olsun yaşamaları ve hissetmeleri ile mümkündür. Bu da en iyi şekilde oruçla gerçekleşir.

ALINTIDIR.