Uzakdoğu Efsaneleri ve Mitleri

Çin Kore ve Japon mitolojileri bir bakıma birbirlerine benzerlerse de birçok farklılıkla*rı da vardır. Eski Çinliler yeryüzünün karısı olan gökyüzünün dünyayı yönettiğine inanı*yorlardı. Yeryüzünün yanı sıra gökyüzünden daha aşağıda yaşayan öbür tanrı ve tanrıçalar da Ay'ı Güneş'i Jüpiter gezegenini bilimi rüzgârı ateşi bulutları ve ırmakları yöneti*yorlardı. Ayrıca önemli işler başaran kadın ve erkekler de canrılaşıyordu.

Gerek Çinliler gerek Koreliler atalarına taparlardı. Ölülerin yaşayanlara yardım ede*bileceklerine inanırlardı. Koreliler bundan başka doğaya da taparlardı. Krallığın kurucu*su olan Güneş tanrısı Tangun'a dua ederlerdi.

Japonlar da Güneş'in soyundan geldikleri*ne inanıyorlardı. Yaradılış efsanelerine göre Dünya başlangıçta doğru düzgün biçimi olma*yan bir kütleydi. Sonra tanrı İzanagi ve tanrı*ça İzanami'ye sapı değerli taşlarla bezeli uzun bir mızrakla bu biçimsiz kütleyi karıştırma işi verildi. Onlar karıştırdıkça yoğunlaşan kütle bir ada biçimini alarak mızrağın ucundan düş*tü. İzanagi ile İzanami bu adanın üzerinde ev*lendiler ve pek çok çocukları oldu. İşte sekiz Japon adası birçok tanrı tanrıça ve bir de Güneş tanrıçası Amaterasu İzanagi ve İzana-mi'nin çocuklarıdır. Efsaneye göre Amatera-su'nun çocukları ve çocuklarının çocukları tanrı imparatorlar olduktan sonra onların ço*cukları da insan imparatorlar dizisini oluştur*dular