Kabulgan mitolojisi


Kabulgan – Türk Altay ve Moğol mitolojisinde “Şekil Değiştirme” kavramı. Metamorfoz transformasyon. Kubulgan veya Kabulgak da denir. Moğollar Hubılgan olarak söylerler. Don Bürünme (Ton Bürgünme) veya Donuna Girme (Tonuna Girme) şeklinde de ifade bulur.

Anlam ve İçerik

Başka bir varlığa dönüşmek. Kılık değiştirmek. Genelde silkinilerek gerçekleşir. Donuna girmek şeklinde de ifade bulur. En çok kuş ve geyik donuna girme yaygındır. Erenler güvercin ve geyik tonuna bürünürler. Kabulmak (Kabulgamak Kubulmak) fiili ile de kullanılır. Örneğin bir masalda mağarada yaşayan 13 kız birdenbire Kurda kabulgar (dönüşür). Ahmet Yesevi zaman zaman Turna kuşu kılığına girer. Güvercin tonuna bürünen Hacı Bektaş'ı Toğrul Baba bir doğan kılığına girerek takip eder.

Türk söylence ve masallarında "don bürünme" (şekil değiştirme) genellde üstün bir güç (Tanrı sihirbaz cadı evliya vb.) tarafından ya yapılan bir iyiliğe karşılık ödül olarak ya da yapılmış bir kötülüğe karşı ceza şeklinde gerçekleştirilir. Bu efsane ve masallarda çoğunlukla “geyik donuna girmek” ve “turna donuna girmek” şeklindeki bir "kabulgan"dan söz edilir. Bu konuyla ilgili olarak Kaygusuz Abdal’ın şeyhi Abdal Musa’ya nasıl mürit olduğunu anlatan yaygın bir hikaye güzel bir örnektir.

Rivayete göre Gaybi Beğ adamlarıyla avlanmaya çıkar. Bir ara güzel bir maral (geyik) görerek adamlarından ayrılır. Bir süre kovaladıktan sonra geyiği bacağından okla yaralar. Fakat maral koşarak Abdal Musa’nın tekkesinden içeri girer. Gaybi Beğ de onun arkasından tekkeye girer ve Abdal Musa’ya postunda otururken durumu anlatır. Abdal Musa cüppesini yukarı kaldırır ve koltuğunun altına saplanmış oku gösterir. Şaşkına dönen Gaybi Bey affını ister. Geyik kuş ya da herhangi bir hayvanın şekline girme öykülerinin bir kısmı şamanist gelenekten bir kısmı da Budizm’den kaynaklanmaktadır.

Buryatlara göre Kubılgan (Hubilgan) bir ruhtur. Genellikle bir kuş olarak görünür.