Tarih Felsefesi: "Habil - Kabil"Bu öğretide tarih felsefesi bir bilimsel zorunluluk esasına dayanmakta olup sürekli bir akımdır. Tıpkı insanda olduğu gibi insanlığın başlangıcından bu yana her yerde baş göstermiş ve tarihi oluşturmuş olan ve iki düşman ve çelişik unsur arasında süregelen bir diyalektik çelişki ve savaşım söz konusudur tarih felsefesinde de. Tarih insan türünün zaman çizgisindeki devinimidir. İnsan türüyse “küçük dünya”dır; varlığın en yetkin görünümü yaratılışın tezahürüdür. Doğa ise onda bilince ulaşmıştır; onun çizgisinde evrime bilinçli ve kendinde olan diri bir olmaya doğru yol alır.

Başka bir deyişle insan varlığın mutlak irade ve bilinci olan Allah iradesinin tecellisidir. İnsan bu “insanbilim”inde Allah’ın dünyadaki temsilcisi yeryüzündeki halifesidir. Dolayısıyla “insan olma” serüveninden ve mahiyetinin oluşma sürecinden ibaret olan insan tarihi rastlantısal olamaz olaylarca yaratılmış olamaz maceracıların oyuncağı olamaz; bu tarihin kof boş anlamsız sonuçsuz ve bilinmez olması olanaksızdır.

Kuşkusuz tarih dünyanın öteki gerçeklikleri gibi bir gerçekliktir; bir yerden başlayıp kaçınılmaz olarak bir yere varacaktır. Hedefi olmalıdır tarihin bir yöne doğru yürümelidir.

Nereden başlamıştır? “Çelişki”nin başlangıcından [!]; tıpkı insan gibi.

İnsanın kökenini insanbiliminde şu şekilde tanıdık: İnsan balçıktan ve Allah’ın ruhundan mürekkeptir. Adem’in öyküsüne bakın bir! “Adem”in öyküsünde insan türünden gerçek ve felsefi anlamıyla insandan söz edilir. İnsan işte Ademdeki bu “ruh-balçık” “Allah-Şeytan” savaşımından başlar. Fakat tarihi nereden tanıyoruz? Nereden başlar tarih? Kâbil ile Hâbil’in savaşından.

Adem’in oğullarının her ikisi de beşeridir; doğal birer beşer. Ama birbiriyle savaşmaktadırlar. Biri ötekini öldürür. Buradan başlar insanlık tarihi. Adem’in savaşı özde [türde] gerçekleşen zihinsel bir savaştır. Bu ikisininkiyse hayatta gerçekleşen özdeş savaştır. Dolayısıyla Hâbil ve Kâbil öyküsü tarih felsefesini Adem’in öyküsüyse insan felsefesini göstermektedir. Hâbil ile Kâbil’in savaşı tarihteki iki karşıt cephenin savaşıdır tarihin diyalektik esasına göre. Dolayısıyla tarihin de insanınki gibi diyalektik bir hareketi vardır. Bu çelişki de Kâbil’in [Bence çiftçilik düzeninin tekelci ya da bireysel mülkiyetin temsilcisidir.] Hâbil’i [Bence avcılık çağının ve mülkiyetten önceki ilkel ortaklık döneminin temsilcisidir.] öldürmesiyle başlar. Bundan sonra tarihin sürekli savaşı başlar. Tarih baştanbaşa katil Kâbil kanadıyla maktül Hâbil kanadı arasında hâkim kanatla mahkûm kanat arasında olagelen savaşa sahnedir. “Avcı Hâbil” “mâlik Kâbil” eliyle öldürülür. Yani üretim kaynaklarının genel paylaşım dönemi [hayvancılık ve avcılık çağı] ve kardeşlik ve gerçek iman ruhu çiftçilik döneminin ve özel mülkiyet düzeninin dinî aldatmacanın ve başkasının hakkına tecavüz etmenin gerçekleşmesiyle ortadan kalkar mahkûm olur. O zaman Kâbil tarihte diri kalır. Hâlâ da ölmemiştir.

Bu konuyu şuradan çıkardım: Adem oğullarına ihtilaflarını -Kâbil kardeşinin güzel nişanlısına tutulmuştu. Bu yüzden ihtilafa düşmüşlerdi. İhtilafı gidermeleri için Allah’a kurban sunmalarını önermişti. Kâbil kurbanlık olarak bir deste solgun sarı buğday getirmiştir. Hâbil’se kırmızı tüylü genç ve kıymetli bir deve getirir. Bu yüzden Hâbil’i avcılık döneminin temsilcisi Kâbil’i de çiftçilik döneminin temsilcisi olarak görüyorum. Tarih hayvancılık yani avcılık döneminde [ki deve bu öyküde bu üretim düzeninin göstergesidir] doğa üretimin kaynağı olmuştur [Orman deniz ova ve ırmak]. Tüm kabilede üretim aracı olarak el ve tırnak kullanılıyordu daha çok. Kimi zaman da herkesin sahip olabileceği ve kendisinin yapabileceği araçlar vardı.

Üretim kaynaklarında [su ve toprak vs.] ya da üretim araçlarında [öküz saban vs.] özel ve bireysel mülkiyet bulunmuyordu. Her şey eşit olarak herkesin kullanımındaydı. Kardeşlik ruhu [eşitlikten doğan] toplu ruhun kutsanması toplumsal gelenek ataya hürmet ahlaki ödevler karşısında başeğme toplu yaşayışın sınırlarına mutlak ve kesin boyun eğme yaratılıştan gelen safâ ve gönül temizliği dinî vicdan barış ruhu sevgi fedakârlık vb. bu düzende insanın ahlaki özelliklerindendir. Hâbil ise böyle bir insanın temsilcisidir.

İnsanın çiftlikle tanışmasıyla insan yaşayışı insan toplumu ve insan tipi bence tarihin en büyük devrimi olan derin bir devrimin eline düşer. Bu yeni insanı ortaya çıkaran güçlü ve kötü insanı medeniyet ve parçalanma çağını oluşturan bir devrimdir.

Çiftçilik düzeni doğadaki üretim kaynaklarını sınırladı; üretim araçlarını gelişip üretim ilişkilerini karmaşıklaştırdı! Tarım alanı -orman ve denizin tersine- özgürce herkesin yetkisinde olmadığından ilk kez olarak doğadaki bir şeyi kendine özel kılma ve başkalarını ondan yoksun bırakma gereksinimi bilirdi: Bireysel mülkiyet!

Bundan önce insan toplumunda “birey” yoktu. Kabilenin kendisi bir bireydi. Tek parça toplum -ki herkes bir aile içindeki kardeşlerdir- bölündü. Doğadaki bir toprak parçasının -ki herkesin malıydı; herkesin mülkiyeti altındaydı- bir kişinin hakkı olduğu ve ötekilerin hak sahibi olmadıkları ilk gün henüz kanun din veraset vb. gibi hiçbir kural ve sistem bulunmuyordu. Sadece “güç” vardı. Kabilenin güçlülerinin gücü -ki ortak mülkiyet düzeninde kabilenin koruyucusu ve daha çok toplumsal haysiyet kazanma etkeni ya da daha çok av avlanma etkeniydi; bunların hepsi de kabilenin yararınaydı şimdi sadece “hak”kın belirlenme kaynağı tekelci yararlanmaların koruyucusu bireysel mülkiyetin kazanılmasının ilk etkeni olmuştu. Bu yüzden Marx’ın “Mülkiyet güç kazanma etkenidir.” Şeklindeki görüşü tarihin bu hassas anında doğru anlaşılması için doğru yansıtılmalıdır. Şu anlamda ki işin başlangıcında mülkiyeti bireye özgü kılan etken güç ve kudretti. Güç bireysel mülkiyeti yarattı. Bireysel mülkiyetse güce süreklilik ve silah verdi; onu yasal doğal ve meşru kıldı.

Özel mülkiyet tek parça toplumu ortadan ikiye böldü. Temel sahiplenme ve bireysel mülkiyet üzerine kurulduğunda zahitlik edecek gerçek ve gereksinim duyduğu kadarıyla yetinecek hiç kimse yoktur. O zaman bu gereksinimin miktarını kendisi belirlemelidir!

Burada artık bir şey yapamayacağı zaman yetinir; artık istemiyorum diye bir şey yoktur. Önceki Hâbil düzeninde -ya da toplu mülkiyette- herkes gereksinimi olduğu ölçüde avlanırdı. Çalışmak gereksinimin giderilmesi için bir araçtı sadece. Üretimde kim daha çok hak etmişse daha çok kazanıyordu. Ama şimdi doğanın açık ve bereketli sofrasından uzaklaşıp sanatın [toprak ve tarım] hakir ve fakir sofrasının başına üşüşerek hırsla açgözlülükle aşırı istekle birbirinin canlarına da düştüler. Bu “yeni toplumsal yaşayış ilişkisi”nde akbabalar leş yiyen kuşlar [Kâbil’in öyküsünde kargalar] bütün zayıf kuşların kollarını kanatlarını kırarak her birini bir yana sürdüler. Hep birlikte tek bir sesle çöllerin bağrında ırmak kıyılarında deniz sahillerinde hareket halinde olan göçmen kuşlar grubu gibi bir toplum şimdi bu özel mülkiyet tekelcilik leşinin başında vahşice ve kinle dolu bir durumda “kâh beriki ötekine pençe atmakta kâh öteki berikini gagalamaktadır!”

Sonunda bu insanlık ailesi özgürlük barış hoşgörü ve mutlulukla dolu bu aile düşman ve çelişik iki kutba dönüşür: Gereksinim ve iş gücünden fazlaca bir toprağa sahip olan bir azınlıkla bunun tersine açlık çeken ve kol gücü bulunan ama toprağı ve aracı bulunmayan çoğunluk. Yeni toplumsal ilişkide yazgı açık ve kesindir: Kölelik! İçinde “kendisi”nden başka hiçbir şeyi bulunmayan ne toprağı ne suyu ne yüzsuyu ne şerefi ne soyu ne sopu ne ahlâkı ne izzeti ne düşüncesi ne bilgisi ne hüneri ne değeri ne hakkı ne hakikati ne ruhu ne anlamı ne eğitimi ne dini ne de dünyası bulunan bir sınıfın yer aldığı toplumsal bir düzen.

Bunlar hep torağın ürünüdürler. Bahçeden ve tarladan elde edilen çiçek ve meyveler bu maddi ve manevi ürünlerin üretim kaynaklarının sahibi olan sınıfın aşağı işler yapmadığından kendini eğitip bilgi sahibi kılmak ve maneviyata edebiyata bilim ve sanata yönelmek için fırsatı olanakları ve sermayesi bulunan sınıfın tekelinde olacaktır kaçınılmaz olarak. Her ikisi de tek ruh taşıyan elbirliği içindeki önceki toplumla birlikte yaşıyor ve tek bir ruhla tek bir yakınlıkla tek bir haysiyet ve şerefle: Kabile halinde [!] hayat sürüyordu. Her ikisi de boş ellerle yanyana ormana ve denize gidiyordu. Doğanın servetini çevrelerindeki hava gibi -ki onda ikisi birlikte soluk alıyordu- ve ülkelerinin gözleri önüne serilen alanları gibi -ki ikisi birlikte oturup seyrediyordu- kabileleriyle birlikte kullanan iki “eşit”ti ve doğal olarak iki “kardeş”ti her ikisi de. Her ikisi de bir Adem’in çocuklarıydı. Adem ise tek bir topraktandı. Ama şimdi bu iki kardeş mülkiyet leşinin başında birbirinden uzaklaşmış olarak karşı karşıya geçmişti. Aralarında yargıda bulunan tek şey cana kasteden düşmanlıktı! Akrabalık bağı kölelik bağı olmuştur artık. Eşitlik ayrılığa kurban edilmiştir; kardeşlik kardeş katilliğine dönüşmüştür. Din aldatma ve çıkar sağlama aracı olmuştur; gerisi hiç! İnsanlık ruhu barış ve sevgi ise kinci ruha rekabete mala kulluğa açgözlülüğe tekelcilik arayışlarına aldatmacaya baskıya zulme bencilliğe taş kalpliliğe kâtilliğe hakları ayaklar altına almaya sultacılığa üstünlük taslamalara faziletçiliğe halkı aşağılamaya güçsüzü horlamaya kişisel çıkar yolunda her şeyi ve herkesi ezmeye kardeşin canına kıymaya babaya işkence etmeye ve hattâ Allah’ı kandırmaya dönüşmüştür.

Bu şekilde Hâbil [inançlı barışsever ve fedakar insan] tipiyle Kabil [şehvet kulu mütecaviz kardeş katili inançsız ve maddeci insan] tipi arasındaki çelişki ruh çözümlemesi ve bilimsel toplumbilimsel irdeleme yoluyla derinlemesine anlaşılabilir. Bu yolla onların çevresi ve işleri de tam açıklığa kavuşur. Böylelikle her ikisi de aynı soydan aynı anne-babadan oldukları aynı eğitimi aldıkları ve aynı aile çevre ve din içerisinde yetiştikleri halde -ve o çevrede henüz insan toplumu oluşmadığı ve çeşitli düşünsel çevreler kültürel havalar toplumsal gruplar olmadığı varsayıldığında kardeşlerden her birinin farklı din ve öğretimlerin etkisi altında kaldıkları söylenemez- nasıl olup da birbirlerine bu denli zıt duruma geldikleri ve her birinin başka bir tipin sembolü oldukları öğrenilebilir.

Araştırmada uygulanması gereken bilimsel ve mantıksal yöntem şudur: Her yönden birbirine benzeyen ama bir yönden birbirinden ayrılan ve çelişen iki olgudan her birinde etkin olan bütün etkenler neden ve koşullar dizin halinde ortaya konulmalıdır. Bu yapıldıktan sonra her ikisinde ortak ve benzer olan yanları ayıklayarak böylece çelişen ve karşıt etken ya da etkenlere ulaşılmalıdır. Bu iki kardeşin öyküsünde de onların ayrılık yönünü oluşturan tek etken her birini özel toplumsal ve iktisadi bir konum içine sokan farklı çalışma etkeni ve her ikisinin sahip olduğu çelişik üretim altyapısı ve iktisadi düzendir.

Bu kuramı açıkça pekiştiren şey Hâbil tipiyle ilkel ortaklık çağı bağımsız üretim ve avcılık dönemi insanın sınıfsal psikoloji ve toplumsal davranışının tam bir uyum içinde olmasıdır. Kâbil tipiyse sınıfsal toplum ve kölelik düzeni insanın toplumsal ve sınıfsal ahlâkıyla efendi psikolojisiyle uyum taşımaktadır.

İkincisi tefsircilerin ve bilginlerin Hâbil ve Kâbil kıssasının Kuran’da nefsin [insanın] öldürülmesinin kınanması için anlatıldığı şeklinde bir yorumda bulunmaları aslında -Fransızların deyişiyle- konuyu yüzeyselleştirmek ve basit göstermekten başka bir şey değildir. Benim görüşüm doğru olmasa bile onların olayı anladıkları ölçüde basit ve az yararlı değildir en azından. İbrahimî dinler özellikle İslam bu öyküyü insan türünün dünyadaki yaşayışının başlangıcının eşiğinde ortaya çıkan ilk büyük olay olarak söz konusu etmektedir. O zaman bu dinlerin bütün hedeflerinin bu sonucu [tefsircilerin vardığı sonucu] almak istedikleri olduğu inanılır bir şey değildir. Bu öykü her ne olursa olsun şu tür bir çıkarımda bulunulan sıradan bir ahlakî öyküden daha çok derindir: “Öyleyse nefsi öldürmenin çirkin bir davranış olduğu ve bizim bu uygunsuz davranışa yaklaşmamamız ve ondan uzaklaşmamız gerektiği açıkça anlaşılmaktadır; hele de o taraf bizim kardeşimizse...!”


Bence Hâbil’in Kâbil eliyle öldürülmesi büyük bir değişimden tarih çizgisindeki hızlı dönüşten özellikle de insanın serüveninde baş gösteren en büyük olaydan haber vermekte onu derinlemesine açıklayıp hakkında bilimsel sınıfsal ve toplumbilimsel yorumda bulunmaktadır. Bu büyük olay ve değişim ilkel komün döneminin son bulması insanın avlanma yoluyla üretim şeklindeki ilkel eşitlik ve kardeşlik düzeninin [Hâbil] yok oluşu ve çiftçilik yoluyla üretimin özel mülkiyetin ortaya çıkışının ilkel sınıflı toplumun ve parçalanma sömürü mala kulluk inançsızlık düzeninin düşmanlılığın yarışın açgözlülüğün yağmanın köleliğin ve kardeş katilinin başlayışıdır [Kâbil]. Hâbil’in ölüp Kâbil’in hayatta kalmasıyla tarihsel özdeş bir gerçekliktir. Ondan sonra dinin hayatın iktisadın yönetimin ve halkın alın yazısının Kâbil’in elinde olduğu çıkarımı da ileri ve eleştirel yapısı bulunan gerçekçi bir çözümlemedir. Hâbil’in ardında evlat bırakmadan gitmesi ve şu anki insanların hep Kâbil’den geriye kalmaları [1]da Kâbil’in düzeninde Kâbilci toplum yönetim din ahlâk görüş yöneliş ve davranışın genellik taşıdığını her toplum ve çağa egemen olan yaşamsal düzensizliğin düşünce ve ahlâk karışıklığının buradan geldiğini göstermektedir. [2]

Bu durum “Ademoğlu”nun yeryüzünde yaşamaya başladığı [Bu ikisinin kız kardeşleriyle evlenmeleri] ilk günün çelişkinin düşmanlığın ve en sonunda da “kardeş katli”nin başlangıcıyla bir arada bulunduğunu gösterir. Ayrıca bu durum şu bilimsel gerçeği kanıtlar: Birincisi yaşam toplum ve tarih çelişki ve savaşım üzerine kuruludur; ikincisi idealistlerin düşündüğünün tersine bunun temel etkeni din inancının gücüne kardeşlik bağına hak ve ahlâka üstün gelen iktisat ve cinselliktir.

İlk ihtilaf Hâbil ile nişanlı olan kız kardeşi Kâbil’in kendi payına tercih etmesi Adem’in görüşüyle belirlenen nişanlıyı değiştirmekte diretmesi ve her ikisinin Adem’in huzurunda şikayette bulunmalarıdır. Bunun üzerine Adem kurban sunmalarını ve kimin kurbanı kabul edilirse ötekinin ona karşı boyun eğmesini önerdi. Kâbil burada da sahtekârlık yapıp solmuş buğday getirdi [Alçaklığa bak ki ihtiyacı olduğunda bile hıyanet ediyor hem de Allah’a! Bu haliyle o bu düzenin insan tipini göstermektedir]. Böylelikle sunduğu kurban kabul edilmedi. Yine sahtekârlık yaptı ve hevesinin yolunda Allah’ın sözüne kulak asmadı. Hâbil’in [ki şikayetçi olmadığı bir şey istemediği halde en güzel devesini en değerli servetini rabbine sunmuştu ve doğal olarak da kurbanlığı kabul edilmişti] nâmertçe öldürüldü.

Hatta bu ikisinin ölüm olayı sırasındaki konuşmaları düşündürücüdür. Kâbil ölümle tehdit ederken Hâbil yumuşaklık şefkat ve teslimiyet içinde şöyle der: “Ama ben sana el kaldırmam.”

Hâbil insanı toplum ve düzeniyle bu sadelik içerisinde en küçük bir direniş göstermeksizin ezildi. Kâbil insanı ve düzeniyse tekelci ve mütecaviz duruma geldi.

Burada ben bu öyküde cinsellik konusu iktisattan daha güçlü ve öncelikli bir etken olarak gösterilmemiş midir? şeklinde bir soru işareti koymuştum önceden. Burada Freudizm daha başarılı görülmüyor mu? Bu karmaşada ilk kelime yine “kadın”dır. Yine aynı şekilde babaları Adem’in serüveninde her şey Havva’dan başlamamış mıydı?

Ama daha derin düşünürsek konunun bu basitlikte ve doğrultuda olmadığını görürüz. Çatışmanın ilk kaynağının Hâbil’in nişanlısına Kâbil’in meyletmesi olduğu doğrudur; yani Freud haklıdır. Fakat Freud da “ilk etken”i -seksualite- tanımadan önce başka etken ya da etken ve nedenler dizgesinin de bulunduğunu kabul ederse burada bu öykünün “cinsellik etkeninin öncelikli ve temel oluşu” esasıyla çözümlenemeyeceğini kabul edecektir. Çünkü Kâbil’in Hâbil’in nişanlısına olan eğilimi nedeniyle anlaşmazlığı başlattığı doğru olmakla birlikte önsel bir konuyu gündeme getiren bir soru söz konusudur bundan önce: Birincisi bu iki kardeşten niçin Kâbil gösterir bu hassasiyeti? Oysa her ikisinin de benzer tepkileri birbirine yakın ve aynı ölçüde taassup ve ayak diremeleri olmalı değil miydi? [Şu esasın anımsatılması burada önem taşımaktadır: Her ikisinin de her bakımdan benzer “veraset ve çevre”leri bulunmaktaydı.] [3] İkincisi böyle benzer koşullarda bilimsel bakımdan iki kardeşten sadece biri böyle bir hassasiyet taşıyor olsa bile niçin bu Kâbil olmuştur? Üçüncü ve önemli bir olgu olarak öykü metninden bu ikisinin konuşmalarından her birinin davranışından ve ayrıca öyküyü anlatan Kur’an’ın görüşünden Hıristiyanlık özellikle de Yahudilik metinlerinden bunun yanında tefsirlerden tarih kitaplarından ve İslamî rivayet ve hikayelerden -bu görüş oldukça önemli ve temel bir görüştür- Hâbil’in bir iyilik tipi Kâbil’in ise bir kötülük tipi olarak tanındığı anlaşılmaktadır. “Karakter”den değil “tip”ten söz ediyorum. Örneğin Kâbil’in sadece şehvetperestlik ya da maddecilik hasleti taşıdığını Hâbil’inse sadece dinî ya da duygusal bir özelliği olduğunu söylemiyorum hayır. Biri kötü bir insanın ötekiyse iyi bir insanın tezahürüdür. Bu yüzden ben Hâbil’in “sağlıklı fıtrî bir insan” olduğu ve toplumsal düzenin düzensiz ve insanlık dışı çalışma ve iktisat hayatının onu “aline” etmediği bozmadığı kirletmediği saptırmadığı kusurlu ve eğri hale getirmediği ve Marcuse’nin söyleyişiyle “kırılmış” düğümlü ve kirli ürünler elde etmediği sonucuna vardım. Bu yüzden babasını seven kardeşine şefkat duyan Allah’a iman besleyen hakka boyun eğen saygılı ve takvalı bir adam olmasının ve kardeşinin tersine cinsel eğilim için onca coşku ve şevkle yanıp tutuşmamasının yanı sıra Hâbil güzellik karşısında da tepkisiz ve duygusuz olamamıştır. Çünkü Kâbil’den kaynaklanan bunca kötülükler ve sıkıntılar boyunca hatta Kâbil’in kendisini ölümle tehdit etmesine karşın bir kez olsun zahitçe bir tavırla “Gel ağabey biz hayrından vazgeçtik önemi yok. O çirkin bacıyı al da başına çal.” dememiştir. Hâbil bir insandır. “Adem’in Oğlu’dur; ne bir eksik ne fazla. Bu öyküyü nakleden bütün metinler de onu böyle betimlemek istemişlerdir. Bence bu şu nedenle olmuştur: Çelişki ve ayrılık bulunmayan bir toplumda yaşıyordu; işi de bağımsız bir işti. Ne raiyet sahibiydi ne de şehriyarın kölesiydi. [4] Sadece insandı o. Herkesin hayatın bütün nimetlerinden toplumun bütün maddi ve manevi olanaklarından eşit ve ortaklaşa olarak yararlandıkları ve hep birlikte [ki birbirleriyle kardeş de olacaktır] sağlıklı güzel şefkatli temiz saf dost ve iyi ruhun yetiştiği bir toplumdur Hâbil’in toplumu.

Kâbil öz olarak kötü değildir. Onun özü Hâbil’in özüdür. Hiç kimse kötü özlü değildir. Hepsinin özü Adem’in özüdür. İnsan karşıtı toplumsal bir düzende sınıfsal bir toplumda köleliği ve efendiliği geliştiren bireysel mülkiyet rejiminde insanları ya kurt ya tilki ya da kuzu haline getiren bir rejimde ve bu düşmanlık rekabet taş yüreklilik paraya kulluk aşağılık açlık oburluk esaret kayıtsızlık güç para ve aldatmaca sahnesinde yaşam felsefesi yağma çıkarcılık tutsak etmek sultacılık ve yemek üzerine kuruludur. Söyleşmek sövgüden yalandan ve yağcılıktan ibarettir. Yaşamak zalimlik zulme boyun eğmek bencillik aristokrasi yığıcılık [stokçuluk] boynu kalınlık ve kendini süslemeye düşkünlüktür. Toplumsal ve insanî ilişkiyse vurmak yemek emmek emilmektir. İnsanlık felsefesi de olabildiğince lezzet olabildiğince servet olabildiğince şehvet ve olabildiğince güçlenmektir. Her şey döner dolaşır kendine tapınmaya geri gelir; her şeyin ve herkesin “ego” için aşağılık kaba ve haris ego için kurban edilmesine çıkar bütün yollar.

O zaman iyi temiz ve “şefkatli” Hâbil’in kardeşi Adem’in öz oğlu olan Kâbil cinsel eğilimi [çok fazla güçlü ve delilik derecesinde bir aşk olmayıp tersine geçici bir heves olmakla birlikte] uğruna rahatlıkla yalan söyleyen rahatlıkla hıyanet eden vicdanı sızlamadan imanını batağa sürükleyen hepsinden daha rahat bir biçimde kardeşinin başını koparan bir varlık durumuna gelir. Bu işler ondaki cinsel eğilimin her şeyden kuvvetli olmasından değil [Bay Freud!] tersine daha basit olarak ondaki insanî erdemlerin oldukça güçsüzleşmesinden güçsüz bir hevesten daha güçsüz duruma gelmesinden kaynaklanmaktadır. Sizin sözleriniz Bay Freud eğer doru olsaydı ve ondaki cinsel etken ona her işi yaptıracak kadar -ki yaptı!- güçlü olsaydı kurban sunulan yere kızıl tüylü en değerli deveyi götüren Hâbil değil o olurdu! Freud’un dediği doğru olsaydı babasının önerisini duyunca ovaya koşup bütün harmanlarını ateşe veriyorken görmeliydik Kâbil’i.

Oysa onun elinden kaçırdığı aşkını elde etme yolunda Allah’ın rızasını kazanmak için Allah’ın huzuruna bir demet buğday getirdiğini hem de öyle insafsızca ki solup sararmış bir buğday demeti getirdiğini gördünüz!

Olayı bu denli ayrıntılı anlatmamın nedeni şuydu: Birincisi öykünün ahlakî bir öğüt oluşunu olumsuzlamak olayın bundan daha ciddi boyutları bulunduğunu ortaya koymak amacındaydım. İkincisi ise bu öykünün iki kardeş arasında geçen bir davâ olmadığını zaman sürecinde iki kanattan iki tarih hikâyesinden parçalanmış insanlık serüveninden ve hâlâ bitmemiş olan bir savaşın başlangıcından söz ettiğini anlatmak istiyorum.

Hâbil kanadı güçten düşürülmüş mahkûm kanattır; yani insan toplumlarına egemen mülkiyet düzeni olan Kâbil düzeninin esiri ve tarihin öldürülmüş kesimi durumundaki halktır. Bu savaş Kâbil’in bayrağının nesilden nesile egemen sınıfların ve Hâbil’in kanının diyet ve çağrısının da nesilden nesile mirasçılarının -adalet özgürlük ve gerçek iman yolunda savaşım veren mahkûm halkın- eline geçtiği tarihin bitmeyen savaşıdır. Bu savaş bütün dönemlerde her çağda bir başka biçimde sürüp gitmektedir. Kâbil kanadının da silahı dindir Hâbil kanadının da.

Bu yüzden dinin dine karşı savaşı da tarihî bir savaştır. Toplumsal şirki sınıfsal farklılaşmayı yaymaya çalışan şirk diniyle sınıfsal ve sosyal birliği yaymaya çalışan tevhid dininin savaşıdır bu. Hâbil ile Kâbil şirkle tevhid sınıfsal ve sosyal parçalanmayla adalet ve insânî vahdet aldatmaca uyuşturma ve mevcut durumu iyi gösterme diniyle bilinç hareket ve devrim dini arasındaki bu tarihî savaş âhir zaman dek hep sürecektir. Kâbil ölecek Hâbilci düzen yeniden gerçekleşecektir o zaman. Bu zorunlu devrim Kâbil tarihinin sonudur. Böylece dünya düzeyinde eşitlik gerçekleşir; sonunda tevhid ve insanî kardeşlik istikrar kazanmayı başarır. İstikrar adalet demek olup tarih zorunlu olarak oraya varacaktır. Evrensel bir devrim tarihsel ve sınıfsal bir öç alma biçiminde adalet kesin olarak insan yaşayışının her yanına yayılacak ve Allah’ın şu müjdesi yetişecektir: “Yeryüzünde çaresizlik ve güçsüzlüğe düşmüş kimseleri insanların önderleri ve yeryüzünün varisleri kılmak istedik.”

Bu Hâbil ve Kâbil savaşıyla başlayan ve bütün insan toplumlarında egemen düzen ile mahkum kesim arasında süregelen diyalektik karşıtlık esasınca gerçekleşecek olan geleceğin zorunlu devrimidir. Tarihin zorunlu yazgısı adaletin “kıst”ın ve gerçeğin zaferi olacaktır. [5]

Her dönemde her birey aralarında sürekli savaş bulunan bütün -tarih boyunca- bu iki kanatta yerlerini belirleme ve seyirci kalmama sorumluluğunu taşımaktadır. Bu yüzden tarihin belirleyiciliğine inanırken tarihin zorunluluğu içerisinde bireysel özgürlüğe ve bireyin insanî sorumluluğuna da inanıyorum; birbirine aykırı bulmuyorum bu ikisini. Çünkü tarih bilimsel bir küllî cebir esasınca hareket halindedir; tıpkı doğa gibi. Ama “ben” bir insan bireyi olarak seçmeliyim tarih çizgisinde hareket etmeliyim; tarihin belirleyiciliğinin bilim gücüyle hızlandırmalı ve ilerlemeliyim ya da bilgisizlik bencillik ve sınıfsal çıkarcılıkla onun karşısında durmalı ve ezilmeliyim

ALINTIDIR.