Ve Tanrı (lar) İnsanı Yarattı

Tarih sahnesinde insanın yaratılışı ile ilgili ilk kayıtlar Sümer metinlerinde bulunur.Sümer kayıtlarında bulunan insanın Nefilimler tarafından yaratılışı ilk bakışta hem evrim teorisine hemde kutsal kitaplara uymaz.Ama dikkatli incelenirse bu kayıtların hem evrim teorisini hem de Ahit hikayelerinin doğruluğunu onaylayabilir ve ikisi arasında çatışma olmadığını göstere bilir.

Tanrıların insanları belirli metinlerde insanı bilinçli bir şekilde yarattığı ve hemde tarif edi len göksel olaylar ile başlayan evrimsel zincirdeki bir halka olarak tarif eder.

Sümer metinlerinde insanın henüz yaratılmamış olduğu nippurda sadece tanrıların oturduğu sırada meydana gelen olaylarla dolu örneklemeleri kaydeder.Aynı zamanda dünyanın yaradı- lışı ve üstündeki bitki ve hayvan yaşamının gelişimini geçerli olan evrim teorisine göre açık- lar

Sümer metinleri Nefilimler dünyaya ilk kez geldiğinde tahıl ekmemeyve ağacı dikme ve da var güdme işlerinin henüz yayılmadığını belirtir.Aynı anlatımlar Tevrat da anlatılanla aynı şe- kil de altıncı gün ve evrim sürecine yerleştirilir.

Ve henüz yerde bir kır fidanı yoktu

ve bir kır otu henüz bitmemişti.

Ve toprağı işlemek için adam yoktu.

Tüm Sümer metinleri tanrıların işlerini yapmak için insanı yarattığını yazar.Marduk tarafın dan söylenen yaradılış destanında ;

Aşağı bir ilkel yaratacağım ;

İnsan olacak adı Bir ilkel işci yaratacağım ;

Tanrılara hizmet etmekle yükümlü olacak Onlar rahat edebilsin diye.

Sümerlilerin ve akadların insan ‘ı adlandırdıkları terimler onun statüsü ve bizzat amacını bizzat anlatır ; lulu (ilkel) lulu amelu ( ilkel işci)

Eski ahit çağlarında nefilim ilah rabhükümdarefendiyönetici dir.Genellikle daha sonra ibadet diye çevrilen terim avod (calışma) dır.Kadim insan tanrısına ibadet etmez sadece onun için çalışır.

Ahitteki ilah Sümer anlatıları gibi insanı yaratır yaratmaz bir bahçe dikti ve insanı çalışma ya atadı.

- RAB Tanrı doğuda Aden’de bir bahçe dikti. Yarattığı Adem’i oraya koydu. Tekvin 2:8

Sümer yazılarında insanı yaratma kararı bir meclis tarafından alınmıştır.Eski ahitte bu anla tım Tanrı (Elohim) ; çogul ilahların kullanılması dikkatten kaçmamalıdır.

Tanrı(Elohim) “İnsanı kendi suretimizde kendimize benzer yaratalım” dedi . Tekvin 1:26

Elohim yani tanrılar adem ve havanın bilgi ağacının meyvesini yediklerinde yine seslenirler

Sonra “Adem iyiyle kötüyü bilmekle bizlerden biri gibi oldu” dedi Tekvin 3:22

Kutsal kitaplardaki yaradılış hikayelerinin Sümer kökeninden çıktığı açıktır.Eski ahit insanın tanrı olmadığını ve göklerden gelmediğini netleştirmek için epey uğraş verir.Gökler göklerin efendisinindir ve insanoğluna dünyayı vermiştir.

Sadece belirli bir biliş ve ilahi bir ömür süresi eksiği olan Adam diğer her açıdan yaratıcıla-

rının suretinden (selem) ve benzeyişinde (dmut) yaratılmıştır.Metinde dmut ve selem terimle ri insanın tanrılara hem fiziksel hemde içsel benzerliği konusunda şüpheye yer bırakmaz.Tanrı lar ve insanların tüm kadim resimsel betimlemelerinde bu fiziksel benzerlikleri açıktır.

Eski Ahitte İbranilerin Tanrısı yüzyüze görülebilirgörüşülebilirişitile bilir ve konuşulurdu. Tanrıların elçileride insana benzer ve tanrılar gibi davransın diye yaratılmıştır.

Nefilimlerin fiziksel ve duygusal kopyası olması gerçekte mümkünmüdür ? İnsan gerçekte nedir ?

İnsan nedir ? sorusuna batı dünyası uzunca bir süre dünyada yaşayan tüm canlıların hakimi ol sun diye yaratıldığını fikri verilirken 1859 da Darwin adlı İngiliz doğa bilimci “Doğal seçme yoluyla türlerin kökeni veya hayat mücadelesinde istenen ırkların korunması “ adlı eserinde doğal evrim hakkındaki daha eski düşüncelere ; bitki hayvan ve tüm türlerin hayatta kalma mücadelesinin sonucu olarak doğal seleksiyon kavramını eklemiştir.Darwinden daha önce ö nemli jeologlar 1788 de İbrani takviminin öne sürdüğü insanlık tarihinin gerçekle uyuşmadığı nı öne sürmüş ve kilisenin oldukça yopun tepkisini çekmiştir.Bu tepki Darwinin aldığı tepki den oldukça fazladır. Darwinin patlattığı bomba ; insan da dahil olmak üzere tüm canlı varlık ların evrimin bir ürünü olduğu sonucudur. Süreç içinde ortaya çıkan kanıtlar kilisenin düşün- ceye karşı eleştirisini azaltmıştır. Eski Ahiti tümüyle geçersiz kılan ; bedensel olmayan bir yaradanın kendi suretin den canlı yaratmasıdır.

Bizler süreç içinde evrimleşmiş maymunlarmıydık ?

Bilim adamları basit teorileri sorgulamaları sonucunda evrim ; yaşam ve en basit tek hücreli yarattıktan sonra insana dek yaşam biçimlerinin dünya üzerindeki gelişmelerine sebep olan olayların genel rotasını açıklayabilir.Ama evrim evrimin gerektirdiği milyonlarca yıl açısın dan Homo Sapiens in bir gecede oldu denebilecek ve Homo Erectus dan aşamalı bir değişi mi belirtecek daha eski safhalara ait kanıt olmadan ortaya çıkışını açıklayamaz.

Homo cinsinin hominid’i evrimin bir ürünüdür.Ama Homo Sapiensi eni ve devrimci bir üründür.Bilim tarafından açıklanamaz 300.000 yıl önce ortaya çıkmıştır.Bilim cevap veremez ama Sümer ve Babil metinlerinde insanın yaradılış zamanlarıyla ilgili zaman dahi ortaya ko – nur.

- 10 dönem boyunca işin zorluğundan ıstırap çektiler

- 20 dönem boyunca işin zorluğundan ıstırap çektiler

- 30 dönem boyunca işin zorluğundan ıstırap çektiler

- 40 dönem boyunca işin zorluğundan ıstırap çektiler

Nefilim yörüngesi bir şar’a yani 3.600 dünya yılına eşittir.İnişlerinden 40 şar yılı sonra sü mer kayıtlarına göre nefilimler isyan ederlerler.Eğer çıkan sonuca göre nefilimler ilk inişlerini 450.000 yıl kadar önce yapmışlarsa o zaman insan insanın yaradılışı 300.000 yıl kadar önce ol malıdır.Nefilimler memelileriprimatları veya hominidleri yaratmadı nefilimler modern insa-nı yarattı.Bir Sümer metni ;

Adamuyu yaratmak için uykusundan uyandırılan EN.Kİ nin hikayesinde ;

“Adını söylediğiniz yaratık MEVCUTTUR “

Mevcut bir canlının üzerinde oynayarak kendi özelliklerini vermişlerdir.Maymun adam alınır (homo erectus) ve üzerinde kendi benzeyişleri verilir.

Evrim ile insanlığın serüvenini anlatan Sümer metinleri birbiriyle çalişmez tam aksine bir birini destekler.

İnsanoğlu yaratıldığındaEkmek yemeyi bilmiyordu

Giysiler giymeyi bilmiyorlardı

Bitkileri koyunlar gibi ağzıyla yerler

Suyu bir çukurdan içerlerdi.

Böyle hayvana benzeyen insanlar gılgamış destanındada tarif edilmektedir.Metinde stepler de Endikunun uygarlaşmasından önce nasıl olduğunu anlatır.

Tüm bedeni kıllarla kaplıydı

Kafasındaki saçlar bir kadınınki gibi uzundu

Ne halkı ne diyarı bilirdi

Yeşil otlaklardanmış gibi giyinirdi

Ceylanla birlikte otlarSu çukurunda

Vahşi hayvanla itişip kakışırdı

Sudaki kıpır kıpır oynaşan yaratıklarla

Kalbi neşe dolardı

Akadça metinlerde hayvana benzeyen insanı tarif etmekle kalmaz onunla karşılaşmayı dahi anlatır.

Şimdi tuzak kuran bir avcı

Onunla su çukurunda karşılaştı

Avcı onu gördüğünde

Yüzü hareketsizleşti

Yüreği daraldı yüzü bulutlandı

Karnı üzüntüden büzüldü

Bu kabarık tüylü maymun-insanlaı hayvan dostları ile gösteren bir çok silindir mühür bulun- muştur.Derken insan gücü ihtiyacı ile yüzyüze gelen ve ilkel işci elde etmeye karar veren ne filimler için en uygun çözüm hayvanı evcilleştirmektir.Homo erectus sürekli sorun çıkarmak tadır zeki vahşi ve fiziği iş için uygun değildir.Nefilimlerin araç ve gereçlerini kullanabilme li emirleri algılayabilmeli yararlı bir emulu olmalılardır.

Bir canlı organizmanın kendi benzerini üretmesinin genetik kodlarla olduğu artık bilinmek tedir.Yapay döllenmenin yanı sıra farklı türler arasındaki çapraz döllenme konularındada bi- lim oldukça yol almıştır.

Klonlama denilen işlem ;(Grekçe dal anlamına gelen klon kelimesinden) bir bitkiden alınan bir dalın yüzlerce aynı bitkiden üretilmesini sağlayan yöntemin hayvanlara uygulanmasıdır.

New York’ta bulunan Hastings-on-Hudson da yapılan deneyler insan klonlama veya kopya lama tekniklerinin çoktan beri mevcut olduğunu gösterir.İşlem için insanın üreme organından hücre şart değildir.İnsanın yapısını oluşturan herhangi bir hücreden örnek yeterlidir.Normal döllenme anne ve baba kromozomlarının birbirinin üzerine yapışarak daha sonra yine 23 kro mozom çifti olarak ayrılmasıdır buda DNA larda bazı değişikliklere sebep olur. Ama klon lamada döl ayrılmamış kromozom takımlarının tam bir kopyasıdır.İnsanın birebir kopyasını yapmak sayısız sayıda HitlerlerBushlar üretilmesi demektir.

Bir diğer konu hücre füzyonu denilen işlemin genetik mühendisleri tarafından artık mükem melleştirilmesidir.Bu işleme göre farklı kaynaktan alınan hücreler ile her biri genetik açıdan tam ama ata hücreler açısından bakıldığında tamamen yepyeni bir genetik kod taşıyan iki yeni hücre olmaktadır.Yani birbiriyle uyuşmayan canlı organizmalarının mesela bir fare ve tavuk hücrelerinin genetik karıştırma ile yeni bir canlı ne fare nede tavuk yaratılabilir.Bu insan ve hayvan içinde yapılabilir.

450.000 yıl önce uzay yolculuğu yapan Nefilimler için genetik mühendislik alanında ileri olduklarını düşünmek pekte yanlış bir kanı olmaz.İster genetik klonlama isterse füzyon gene tik nakil veya bilmediğimiz bir yöntem olsun bunları biliyorlardı ve bunları sadece labaratuar ortamında değil canlı ortamındada yürütüyorlardı.

İki yaşam kaynağının karıştırılmasına yönelik kadim metinleri Berossus tapınağında gör – mekteyiz.Berossus a göre ; ayrıca Deus (tanrı) diye de adlandırılan ilah Belus (efendi) çeşitli ürkütücü varlık belgeleri ortaya çıkmıştır.

Bazıları çift ve dört suratlı olan kanatlı erkeler tek bedende biri erkek diğeri dişi iki kafalı canlılar keçibacaklı ve boynuzlu insan başlı boğalar köpek başlı atlar gibi canlıların resimle ri Babildeki Belus tapınağı duvarlarında korunmaktadır.

Nefilimler kendi suretlerinden önce diğer alternatifleri denemişler ve bunlarla ilgili deney ler yapmışlardır.Bu yapay yaratıklar yaşayabilmekte fakat üreyememektedir.Kadim yakın do- ğuda tapınak alanlarında bulunan boğa-insan aslan-insan bir sanatçının hayal gücünden öte başarısız deneylerin bir göstergesidir.

Sümer metinlerinde mükemmel işci biçimlendirilmesi gayretlerinde EN.Ki ve ana tanrıça (Ninhursag) tarafından deforme edilen insanlardan bahsedilir.

Ninhursag’ın sarhoş olup EN:Kİ yi çağırdığı anlatıda ;

“insanın bedeni ne kadar iyi ne kadar kötü ?

kalbim öyle diyor kionunkaderini iyi veya kötü yapabilirim.”

Deneme çalışmaları sonucunda çişini tutamayan bir erkek çocuk doğurmayan bir kadın cinsel organı olmayan insan üretilmiştir.Yapılan denemelerden sonra mükemmel insan ba- şarılmıştır.EN:Kİ onu Adapa diye adlandırdı.Eski ahit ise Adem.Bizim bildiğimiz Sapiens.

Bu son ürünle nefilimler insan kızlar ile uyuşmakta onlarla evlenip çocuk edinebilecekler dir.Bu kaynaşma sadece nefilimler ile aynı yaşam tohumundan oluşturulanlar için geçerlidir ve kadim metinlerde vurgulanan budur.Metinlerde bulunan lulu terimi ilkel anlamına gelsede karıştırılmış anlamına gelir.Mezapotamya kavramında insan ahitlerde olduğu gibi bir tanrının kanı ve kil in karışımından olmuştur.EN.Ki erectusu teknik bir olayla dönüştürmüştür bu olay

“dünyanın bodrumundantam abzu nun üstündenbir yuvarlak olana dek kili karıştırve bir yuvarlak şekil verkili doğru hale getirecek olaniyi bilen genç tanrılar sağlayacağım “

Bu yazının Eski ahit karşılığı

RAB Tanrı Adem’i topraktan Yarattı ve burnuna yaşam soluğunu üfledi. Böylece Adem yaşayan varlık oldu. Tekvin 2:7

Genelde varlık diye çevrilen ibranice terim nefeş tir.canlı bir yaratığı canlandıran ve öldü ğünde onu terk eden elle tutulamaz o ruh tur.İnsanın yaratışının ahit versiyonunda nefeş (ruh can) ve kanı eşdeğer tutar.Eski ahitteki eksiklikler mezapotamya metinlerinde açıktır.İnsanın biçimlendirileceği karışım için kanın gerekliliğini belirtmekle kalmaz bunun bir tanrının kanı ilahi kan olması gerektiğinide açıklar.

Tanrılar insanı yaratmaya karar verdiği zaman liderleri açıklar “Kan toplayacağım kemikle ri var edeceğim” Kanın belirli bir tanrıdan alınmasını öneren Ea “ilkeller onun modeli ardın ca biçimlensinler.” Ve tanrıyı seçtiler

Onun kanından insanoğlunu biçimlendirdilerÜstüne hizmeti yükledilertanrılar serbest kalsın diyeBu idrakin ötesinde bir işti.

Tanrılar insanlar gibi….destanına göre tanrılar daha sonra doğum tanrıçasını (ana tanrıça ninhursag) çağırdılar ve görevi yerine getirmesini istediler.

Doğum tanrıçası buradayken

Doğum tanrıçası döller biçimlendirsin

Tanrıların anası buradayken

Doğum tanrıçası bir lulu biçimlendirsin

İşciler tanrıların yükünü taşısınBir lulu amelu yaratsın

Boyunduruğu o taksın.

Bilim adamlarının incelemeleri sonucunda varmış olukları kanı esk ahit metinlerinin orjinalinin sümet tabletleri olduğudur.Sümerce tabletlerde yukarıdakine ilişkin yüzlerce me tin ve resim bulunur.Bu metinlerin bize anlattığı ; maymunadamları hayvanlarla karıştırarak

Bir ilkel işçi yaratmaya calışan tanrılar işe yarayacak tek karışımın maymunadamlar ile Nefi- limler arasında olabileceği sonucuna varırlar.Bir kaç başarısız denemeden sonra Adapa/Adem yapılır.Başalangıçta sadece Adem yaratılmıştır.Adapa/Adem Sümer metinlerinin anlatımları na göre genetik model ve kalıptır.Bu kopya hem erkek hemde dişidir.Kadının biçimlendirilme sine yönelik eski ahitteki “ kaburga “ sümerce Tİ (kaburga ve yaşam) üstünde bir kelime oyunudur.Havvanın Ademin yaşam özünden yapıldığı budur.

İnsanın yaradılışı ve yaradılış sürecinde yaşanan süreçleri yansıtan bir çok tablet ve resim in yanında Tanrılar insanlar gibi….metninde geçen pasaj insanın davranış ve genel özellikle ri hakkında önemli bilgi sunar.Gereken “ilahi “ unsur sadece tanrının damlayan kanı değildir.

Çok daha temel ve kalıcı olan bir şeydir seçilen tanrının TE.E.MA sının olduğu belirtilir bu kelimeyi çeviren Oxford üniv prof. W.G.Lambert ve A.R.Millard kişilik olarak çevirmişler dir.Yanlız bu terim çok daha spesifik olarak hafızayı yerinde tutan anlamınada gelmektedir. Aynı terim akadça versiyorda “ruh” olarak çevrilen etemu olarak yer alır.Her iki durumdada tanrıların kanında kişiliği saklayan şey Ea nın bu kan üzerinde çalışma yaptığı gen dir.

Kil içinde tanrı ve insan bağlanacakBir araya getirilmiş bir birlik içindeÖyleki son günlere kadarBir tanrıdan olgunlaşanEt ve canO can bir kan bağında bağlanacakOnun işaretini yaşam ilan edecek

Ki bu unutulmasın can bir kan bağında bağlansın.

Metin tanrının kanının tanrı ve insanın genetik olarak son günlere bağlanması için kile karıştırıldığını belirtir; böylece tanrıların hem eti (suret) hemde canı (benzeyiş) insan üstüne asla koparılamayacak bir kan bağı ile basılacaktır. “Gılgamış destanı” tanrılar yarı ilahi olan gılgamışlar için bir kopya yaratmaya karar verdiklerinde ana tanrıçanın “kil” i tanrı ninurta özü ile karıştırdığı bilinmektedir.

Mezapotamyanın yada ahitin metinlerinin kanıtları biri tanrı diğeri homo erectus un olan iki gen takımını kaynaştırmak için benimsenen işlemin ilahi unsur olarak erkek genleri ve dünyasal unsur olarak dişi genlerini kullanmayı içerdiği önermektedir.

İlahın Adem’i kendi suretinden ve benzeyişinde yarattığını tekrar tekrar iddia eden Tek – vin kitabı daha sonra Ademin oğlu Şit in doğumunu şu sözlerle ifade eder.

Adem 130 yaşındayken kendi suretinde kendisine benzer bir oğlu oldu. Ona Şit adını verdi.

Tekvin 5:2

Adem süreçte Nefilim tarafından yaratılmışken şit tamamen biyolojik bir süreçtir.Adem in erkek spermi dişi yumurtası ile döllenerek oluşmuştur.Adem ise bir dişi yumurtanın nefi-lim tarafından döllenmesi ile ortaya çıkmıştır.Tanrısal unsurların karıştırıldığı kil tüm metin- lerin ısrar ettiği gibi dünyasal bir unsur olarak maymun kadının yumurtasına sokulmuştur.

Kil yada kalıplanan kil için akadça terim tit’tir. Orjinali Tİ.İT (yaşamla olan) ibranice tit çamur anlamına gelir ama eş anlamlısı bişa (bataklık) ve beşa (yumurta) ile bir kök paylaşı lan boş ‘ tur.

Yaratılış metinleri kelime oyunlarıyla doludur

Adem_____ adama – adamtudam ; boş – bişa – beşa ___(kil-çamur-yumurta)

Efsaneler ve mitler eski ahit bilgileri ve modern bilim farklı bir açıdan daha uyum içinde dir. Modern antropologlar insanın güneydoğu Afrika da evrimleştiği bulguları için mezapo tamya metinlerinde insanın yaratılışının APSU da olan “kutsal Amama” dünya kadınından bahseder.

İnsanın yaratılışı metninde enki ana tanrıçaya şu talimatı verir : dünyanın bodrumundan tam absunun üstünden kili bir yuvarlak olana dek karıştır.Mekanı olarak Apsuyu biçimlen diren Ea nın yaratılışına yakınan bir ilahi şunu belirterek başlar

Apsu daki ilahi Ea

Bir kil parçasını kopardı

Tapınakları tamir için kulla yarattı.

Metinler son derece açık biçimde belirtilirlerki Ea Eridu da su kenarında tuğladan bir ev kur muşken Abzu da değerli taşlar ve gümüşle süslü bir ev inşa etmiştir.Yaratığı olan insan ora dan çıkmadır.

AB.ZU nun efendisi kral Enki

Evini gümüş ve lapis-lazuliden inşa etti

Gümüşü ve lapis-lazulisi parıldayan ışık gibi

Baba AB.ZU da uygun biçimde şekillendirdi.

Parlak simalı yaratıklar

AB.ZU dan hasıl oluyorlar

Efendi nudimmud un çevresinde duruyorlardı.

Çeşitli metinlerde İlk yaratılan bu ilkel işcilerle çalışan diğer anunnakiler arasında sorun lar olduğunu gösterir.

Efendiye karşı isyan eden ev Efendiye boyun eğmeyen evAL.A.Nİ onu efendiye boyun eğdirtti.Kötünün bitkisinin başını ezerKöklerini söker başını koparır.

İnsan yaratıldığı zaman Anunnakiler işlerini onlara devrederler

Anunnakiler ona doğru seyirtti

Ellerini selamlayarak kaldırdılar

Enlil in kalbini dualarla yumuşattılar

Ondan istedikleri kara başlı olanlar idi

Kara başlı halkaTutmaları için kazmaları verdiler.

Tekvin kitabında benzer biçimde Adem in mezapotamya nın batısında bir yerlerde yaratıldı ğı ve aden bahçesinde çalışmak üzere doğuya doğru mezapotamya ya getirildiği bilgisini ve-rir.

RAB Tanrı Aden bahçesine bakması onu işlemesi için Adem’i oraya koydu. Tekvin 2:15

Örnekleri çoğaltmak mümkündür.Sonuç olarak dünya tarihini bilimleri dinlerin anlatıldı-ğı gibi olduğunu söyleyenler sadece anlatanlardır.

Kaynakça/Sitchin