Roma Tanrıları Listesi - Roma Mitolojisi - Romalılar

Ceres
Ceres Roma mitolojisinde anne sevgisinin ve büyüyen bitkilerin (özellikle tahılların) tanrıçasıydı. Satürn ve Rhea'nın kızı Jüpiter'in eşi ve kız kardeşiydi. Jüpiter'den Proserpina'nın annesiydi ve Juno Vesta Neptün ve Plüton'nun da kız kardeşiydi. Ayrıca Sicilya'nın baş tanrıçası koruyucusuydu. Yunan mitolojisindeki tanrıça Demetere denktir.

Concordia (mitoloji)

Roma mitolojisinde barış esenlik anlaşma ve uyum tanrıçası. Zıddı Discordia'dır. Ona tapılan birçok tapınak mevcuttur bunlardan en eskisi M.Ö. 376 tarihinde Marcus Furius Camillus tarafından yaptırılan ve Forum Romanum'da bulunan tapınaktır. Bu tapınak aynı zamanda Roma senatosu için bir toplantı yeri haline gelmiştir Roma senatosu sık sık burada toplanmıştır. Çoğu zaman bir kâse ve barışın zenginliğin sembolü olan içinden meyveler fışkıran bir boynuz (cornucopia) ile resmedilmiştir.

Copia
Copia Roma mitolojisinde bolluk tanrıçasıydı bolluk kavramının kişileştirilmiş haliydi. Bir diğer Roma tanrıçası olan Fortuna yani şans ile ilişkilendirilirdi.

Genellikle bereketin simgesi olan bir cornucopia meyveler taşıyan (saçan) bir boynuz taşırken tasvir edilmiştir.

Cura
Cura Roma mitolojisinde insanları kilden yaratan tanrıçadır.

Dea Dia

Dea Dia Roma mitolojisinde büyüme gelişmenin tanrıçasıdır.

Sıklıkla Ceres (Yunan mitolojisinde Demeter) ile beraber anılır. Fratres Arvales diye anılan rahipleri Mayıs ayında düzenlenen Ambarvalia festivalinde onu anarlar kutlarlardı.

Disciplina

Disciplina Roma mitolojisindeki küçük (ast) ilahlardan disiplinin tecessümü (vücut buluşu/bulmuş hali) ve tanrıçası. Özellikle imparatorluk askerleri tarafından tapınılırdı.

Egeria (mitoloji)

Egeria Roma mitolojisinde Numa Pompilius'un ölümsüz tanrıça karısı. "Bir liderin ilahi danışmanı" olarak tanımlanır.

Fides

Fides ("inanç") Roma mitolojisinde inanç vefa ve sadakatin tanrıçasıydı. İnancın kişiselleştirilmiş halidir. Capitol'deki tapınağında Roma Senatosu yabancı ülkelerle aralarında yapılmış antlaşmaları saklardı; bunları Fides korurdu.

Fides Publica Populi Romani yani "Roma devletine sadakat" ismiyle de tapınılırdı.

Zeytin dalıyla taçlandırılmış genç bir kadın olarak bir kupa veya kaplumbağa ile birlikte tasvir edilir.

Yunan mitolojisindeki dengi Pistis'tir.

Flora
Flora Roma mitolojisinde çiçek ve bahar tanrıçasıdır.

Roma'ya Sabinler'den gelme bir tanrıçadır. Çiçek açan her bitkinin yönetimi onun elindedir. Söylenceye göre Zeus'a (Jupiter) kızan Iuno erkek araya girmeden çocuk doğurmak istemiş. Ona dokunduğu kadını gebe bırakan bir çiçek veren Flora Mars'ı (Ares) doğurmasını sağlamış. Romalılar takvimlerinin ilk ayına baharın başlangıcı olan Mars (Mart) adını vermişlerdir.

Fortuna
Fortuna Roma mitolojisinde şansın cismani hali tanrıçasıdır. Yunan mitolojisindeki Tyche'ye denktir. Fortuna her zaman olumlu değildir: bazen şüphelidir (Fortuna Dubia); değişen şans olabilir (Fortuna Brevis) veya mutlak şeytani şans (Fortuna Mala) olabilir. Fortuna genel olarak kaderin tanrıçası olarak da bilinir. Hayattaki farklı yönlere göre bu tip farklı isimler altında Roma İmparatorluğunun her yanında tapılırdı adına birçok tapınak bulunurdu.

Juno
Juno Iuno (Latince: IVNO) Roma mitolojisinde baş tanrı Jüpiterin kız kardeşi ve eşi aile ve doğum başta olmak üzere birçok alanda tezahürü ve ilgisi bulunan eski ve güçlü bir tanrıçaydı. Yunan mitolojisindeki Hera'nın Roma mitolojisindeki dengi olarak da tanımlanabilir; aynı Hera gibi onun da kutsal ve sembolik hayvanı tavus kuşudur ve yine Hera gibi başında taç ile tasvir edilirdi. Etrüsk mitolojisindeki tanrıça Uni'nin ismini Latince bu tanrıçanın ismi olan Iunodan alır[1]. Tanrıların kralı Jüpiter'in karısı ve tanrıların kraliçesidir. Aynı Jüpiter gibi şimşek gönderebilir[2]. En önemli Roma tanrılarından Mars'ın da annesidir. Roma tarihi boyunca çeşitli dönemlerdeki olaylar Juno'ya atfeledilir veya çeşitli olaylarda yer aldığı iddia edilirdi[1].

Juno yaratıcı gücü ve hayatı gençliği sembolize eder doğum ile ilişkilidir. Ayrıca Jüpiter ve Minerva ile birlikte Capitol Üçlemesini oluştururdu. Juno'nun ayların başına rastlayan tanrıçanın farklı yönlerine tezahürlerine adanmış birçok kült günü mevcuttur; 1 Şubatta Juno Sospita 1 Martta Juno Lucina ["(o ki) ışığa/aydınlığa getiren (kadın)"[1]] -ki bu kutlamaya veya bayrama Matronalia denirdi- 1 Haziranda Juno Moneta ["(o ki) uyaran (kadın)"[3]] 1 Ekimde Juno Sororia olarak kutlanır[1]. Diğer mitik figürlerle ilişkilendirilmiş bazı kült günleri ise ayların birinci gününe rastlamazdı. Juno'nun en rağbet gören ve yaygın olan tezahürü Juno Regina yani "Kraliçe Juno" idi. Juno Moneta tezahürü ile Roma İmparatorluğunun ekonomisini korurken Juno Lucina olarak doğum ve aile ile ilgili yönlerini vurgular "çocukları ışığa (veya aydınlığa) getirir"di. Ayrıca Pomona yani meyve tanrıçası olarak da literatürde yer almıştır.

Juventas

Juventas Roma mitolojisinde gençlik tanrıçası. Jupiter ile Juno'nun kızıdır. Herkül tanrı olduktan sonra onunla evlenmiştir. Ayrıca Ganymede yerini alana kadar Olimpos'da tanrılara tanrı yiyeceği olan nektarı sunmakla görevliydi.

Çoğunlukla elinde bir kase ile nektar sunan genç bir kadın olarak resmedilir. Bazı yerlerde Herkül'ün karısı olarak resmedildiği de olmuştur. yunan mitolojisindeki Hebe'ye denk gelir.

Juventas ile Hebe arasında Romalılara özgü geleneklerden ileri gelen farklılıklar vardır: Çocukluk çağından genç erkeklik çağına geçenler Juventas'a bir metal para adakta bulunurlardı.

Laverna
Laverna Roma mitolojisinde hırsızların şarlatanların koruyucusu tanrıçasıydı. Yasal olmayan yöntemlerle elde edilen paranın tanrıçasıydı. Roma'da Porta Lavernalis yakınında tapınağı bulunurdu. Aslında ilk başlarda ahiret (yeraltı dünyası) ile ilişkilendirilmiştir. Bir Etrüsk mezarında Lavernai Pocolom kazınmış bir kupaya rastlanmıştır. Ayrıca Septimius Serenus'un bir parçasında Laverna di inferi ile ilişik biçimde ifade edilmiştir. Zaman içinde özgün yeraltı dünyasıyla ilişik halinden hırsızların ve hilekârların koruyucusu haline dönüştüğüne inanılır. İsmi için birçok farklı sav ortaya atılsa da (örneğin lavare - "girdiği dükkânlardan mal çalan hırsız" shoplifter) çağdaş etimoloji uzmanları ismini lu-cruma bağlar ve kazanç tanrıçası gibi bir anlam ile açıklarlar.

Neo-paganizmde de tanınan Laverna neo-paganizm ile ilgili zaman zaman kutsiyet de atfedilen çeşitli yazılarda da yer alır.

Libitina

Libitina Roma mitolojisinde ölümün cesetlerin ve cenazenin tanrıçasıydı. İsmi ölüm sözcüğü ile eş anlamlı olarak kullanılmaktaydı. Bazı geleneklerde Venüs veya Persephone ile bir tutulmuştur.

Mellona
Mellona Roma mitolojisinde arı ve arıcılığın tanrıçası. İsmi "bal" anlamına gelen mel kelimesinden türemiştir.