MÖ 1000 yılına ait bir plaka. Eski Mısır öğretilerinin Yahudi gelenekleri kadar masonik öğretiler üzerinde de büyük etkisi vardır. Masonluğun en önemli sembolerinden olan 'göz' sembolü Mısır yapıtlarında da sıkça kullanılmaktadır.

İsrailoğulları henüz Hz. Musa hayatta iken dahi Eski Mısır'da gördükleri putların benzerlerini yapıp onlara tapınmaya başlamışken Hz. Musa'nın vefatının ardından daha ileri sapmalara kaymaları zor olmamıştır. Kuşkusuz tüm Yahudiler için aynı şey söylenemez ama aralarından bazıları Mısır'ın putperest kültürünü yaşatmış dahası bu kültürün temelini oluşturan Mısır rahiplerinin (Firavun büyücülerinin) öğretilerini sürdürmüş bu öğretileri Yahudiliğin içine sokarak onu tahrif etmişlerdir.
Eski Mısır'dan Yahudiliğe devrolunan öğreti Kabala'dır. Kabala da aynı Mısır rahiplerinin sistemi gibi ezoterik (gizemli) bir öğreti olarak yayılmış ve yine Mısır rahipleri gibi temelde büyü ile ilgilenmiştir. Ünlü Yahudi araştırmacı Shimon Halevi "Kabala Tradition of Hidden Knowledge" (Kabala Gizli İlmin Geleneği) adlı kitabında Kabala'yı şöyle tanımlamaktadır:

"Pratikte Kabala kötülüklerle ilgilenmenin yolu ve semboller yoluyla psikolojik dünya üzerinde güç kazanmanın tehlikeli bir sanatı ve büyüye dayalı bir formudur."

Kabala'nın en önemli özelliği büyü ile yakından ilgili olmasıdır. Kabala'yı tanıtan en tanınmış kitaplardan biri "Die Kabala" (Von Papus) da Kabala-büyü ilişkisini şöyle vurgular:

"Kabala'nın teorisi büyünün genel teorisine bağlanır."
Kabala'nın dikkat çekici bir yönü ise Tevrat'taki yaratılış anlatımından çok farklı bir anlatım içermesi Eski Mısır'ın maddenin sürekliliğine dayalı materyalist görüşünü korumasıdır. Türk masonlarından Murat Özgen Ayfer bu konuda şunları yazmaktadır:

"Tevrat'ın ortaya çıkışından çok daha eski bir tarihte oluşturulmuş bulunduğunu göstermektedir. Kabala'nın en önemli bölümü evrenin oluşturulmasına ilişkin kuramıdır. Bu kuram teist dinlerde benimsenen yaratılıştan pek farklıdır. Kabala'ya göre yaratılışın başlangıcında "daireler" ya da "yörüngeler" anlamına gelen ve SEFİROT olarak anılan hem özdeksel (maddi) hem de tinsel (manevi) nitelikli oluşumlar doğmuştur. Bunların toplam sayısı 32'dir; ilk onu Güneş Sistemi'ni diğerleri ise uzaydaki öteki yıldız kümelerini temsil ederler. Kabala'nın bu özelliği eski astrolojik inanç sistemleriyle yakın bir bağlantısının bulunduğunu ortaya koyar... Böylece Kabala Yahudi dininden bir haylice uzaklaşır; Doğu'nun eski gizemci inanç sistemleriyle... çok daha bağdaşır." (Masonluk Nedir ve Nasıldır? Murat Özgen Ayfer İstanbul 1992 s. 298-299)

Eski Mısır'ın materyalist büyüye dayalı ezoterik öğretilerini devralan Yahudiler Tevrat'ın bu konudaki yasaklamalarını tamamen göz ardı ederek diğer putperest kavimlerin büyü ritüellerini de benimsemişler ve böylece Kabala Yahudiliğin içinde ama Tevrat'a muhalif bir mistik öğreti olarak gelişmiştir. İngiliz yazar Nesta H. Webster "Ancient Secret Tradition" (Antik Gizli Gelenek) adlı makalesinde bu konuyu şöyle açıklar:

"Büyücülük bildiğimiz kadarıyla Filistin'in İsrailoğulları tarafından işgal edilmesinden önce Kenanlılar tarafından uygulanıyordu. Mısır Hindistan ve Yunanistan da kendi kahinlerine ve büyücülerine sahipti. Musa Yasası'nda (Tevrat'ta) büyücülük aleyhinde yapılmış lanetlemelere karşı Yahudiler bu uyarıları göz ardı ederek bu öğretiye kendilerini bulaştırdılar ve sahip oldukları kutsal geleneği diğer ırklardan aldıkları büyüsel düşüncelerle karıştırdılar. Aynı zamanda Yahudi Kabalası'nın spekülatif yönü Perslerin büyücülüğünden neo-Platonizm'den ve yeni Pisagorculuk'tan etkilendi. Dolayısıyla Kabala karşıtlarının Kabala'nın saf bir Yahudi kökenden gelmediği şeklindeki itirazlarının haklı temeli vardır." (Ancient Secret Tradition Secret Societies And Subversive Movements Nesta Webster Boswell Publishing Co. Ltd. London 1924)

Kuran'da bu konuya işaret eden bir ayet bulunmaktadır. Allah İsrailoğulları'nın kendi dinlerinin dışındaki kaynaklardan şeytani büyü öğretileri öğrendiklerini şöyle haber vermektedir:
Ve onlar Süleyman'ın mülkü (nübüvveti) hakkında şeytanların anlattıklarına uydular. Süleyman inkâr etmedi ancak şeytanlar inkâr etti. Onlar insanlara sihri ve Babil'deki iki meleğe Harut'a ve Marut'a indirileni öğretiyorlardı. Oysa o ikisi: "Biz yalnızca bir fitneyiz sakın inkâr etme" demedikçe hiç kimseye öğretmezlerdi. Fakat onlardan erkekle karısının arasını açan şeyi öğreniyorlardı. Oysa onunla Allah'ın izni olmadıkça hiç kimseye zarar veremezlerdi. Buna rağmen kendilerine zarar verecek ve yarar sağlamayacak şeyi öğreniyorlardı. Andolsun onlar bunu satın alanın ahiretten hiçbir payı olmadığını bildiler; kendi nefislerini karşılığında sattıkları şey ne kötü; bir bilselerdi. (Bakara Suresi 102)

Ayette bazı Yahudilerin ahirette kayba uğrayacaklarını bilmelerine rağmen büyü öğrendikleri ve uyguladıkları haber verilmektedir. Yine ayetteki ifadeyle söz konusu Yahudiler bu şekilde Allah'ın kendilerine indirdiği şeriattan sapmış ve putperestlerin kültürüne (büyü öğretilerine) özenerek "kendi nefislerini satmış" yani imandan vazgeçmişlerdir.

Bu ayette haber verilen gerçek Yahudi tarihindeki önemli bir mücadelenin de ana hatlarını göstermektedir. Bu mücadele Allah'ın Yahudilere gönderdiği peygamberler ve bu peygamberlere itaat eden mümin Yahudiler ile Allah'ın emirlerine isyan eden çevrelerindeki putperest kavimlere özenerek Allah'ın şeriatı yerine onların inanç ve kültürlerine eğilim gösteren sapkın Yahudiler arasındadır.

İşin ilginç yanı bu mücadaleye bazı Yahudi olmayan kimselerin de katılmasıdır. Kabala ve ona dayalı pagan öğretiler sadece Yahudiler içinde değil Yahudi olmayanlar arasında da yankı bulmuştur.

Bu Yahudi olmayan Kabala hayranlarının örgütü ise masonluktur.

ALINTIDIR.