Etiketlenen üyelerin listesi

Konu: Mitra Gizemi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Mitra Gizemi


  Mitra gizemi


  Eski Roma dini “gizli kült”lerin en ilgi çekicilerinden biri olan Mitraizm hakkında yazılı hiçbir belgeye rastlanmaz. Sadece tapınaklar ikonlar ve açıklanamayan sanat eserlerinin üzerinde deşifre edilemeyen semboller var.

  Richard Cavendish “Mystery Relligions”da kadim kültleri anlatıyor. Ve “mister” tanımını şöyle yapıyor;

  Kadim kültlerin bazıları öğretilerinin belirli bir kısmını bazı gizli sembolleri açıklamak ve kurallarla belirlenmiş olan çeşitli ayinleri törenleri uygulamak suretiyle inisiye ettikleri (içeri kabul ettikleri) seçilmiş birkaç kişiye açıklamak üzere saklı tutarlardı. Bu öğretiler ile ayinler “misterler” oluştururdu. Misterler Grekçe’de özel veya gizli ayinler anlamına gelen “mysterion” sözcüğünden türetilmiş bir deyimdir.


  Grekler üç tür bilgiden söz ederler;
  Mathesis: Öğrenilebilir bilgi.
  Gnosis: Tefekkür veya sezgi yoluyla edinilebilen bilgi

  Pathesis: His veya ıstırap yoluyla edinilen bilgi.

  Misterler bu üç tür bilginin hepsini birden edinmek sonucunda aydınlanmayı amaçlar. Bazı misterlerde ise başlıca iki düzey vardı;

  Halkın katılabildiği “egzoterik” dış halka ile sadece seçilmiş kişilere gizli olarak öğretilen “ezoterik” iç halka.

  Cavendish bu kitabında “Mitra ve Boğa” adlı bölümü aynen şöyle;

  Dünyanın en yaygın misteri belki de etkisini Kırım’dan Britanya Adaları’na kadar duyurmuş olan Mitraizm’dir.

  Işık mabudu olan Mitra Kainat’ın İyilik ilkesi’nin Kötülük ilkesi ile olan mücadelesinde en büyük yardımcısıydı. Mitraizm Misterleri Mitra’nın iri boğayı öldürmesi olayının çevresinde gelişmiştir.

  Aday çok uzun bir hazırlık dönemi geçirir ve bu süre içerisinde cesareti ve misterlere katılmaya uygun olup olmadığı konusu çeşitli şekillerde sınanırdı. Kesinkes bir ketumiyet uygulanır aday kendisine ifşa edilecek olan ayinleri yaşamı pahasına gizli tutacağına ilişkin ant içerdi.

  Önce birkaç gün süreyle yemek yemekten ve cinsel ilişkiden kaçınır ve törenle alınan bir abdesttensonra adayın elleri arkasına bağlanarak aynen bir ölü gibi yere yatırılırdı. Bunu kutsal ayinler izler daha sonra da adayın sağ elini kavrayan hierofant (rahip) onu ayağa kaldırırdı.

  Artık sıra kanla yapılan vaftize gelmişti. Aday çırılçıplak bir halde bir çukura sokulur çukurun üstü bir kafesle örtülürdü.

  Kafesin üzerinde bir hayvan kurban edilir ve bu hayvanın kanları adayın üstüne akardı.

  Kurban edilen hayvan ne olursa olsun bunun Mitra’nın ölürdüğü boğanın yerini tuttuğu kabul edilirdi. Latin şair Prudentius belki de bizzat bilgi sahibi olduğu bu törenin canlı bir tasvirini yapmıştır:

  Sembolik olarak inisiye kıyam etmiş ve boğanın yaşam bahşeden kanından yıkanmış olmaktadır. Artık inisiye “edebiyete doğmuş” olarak kabul edilir ve onu seçmişler sınıfına yüceltecek olan kutsal yemeğe katılmasına izin verilir.

  Mistik kurtuluş ve hizmet öğretisi Kardeşliğin bu üyesine Karga’dan Baba’ya (veya Kartal’a) kadar uzanan 7 ardışık İnisiyasyon Derecesi’nden geçtikçe kademe kademe ifşa edilecektir.

  Tüm misterler dini içgüdünün taşması olarak düşünülebilirler. Hepsi de spiritüel bir deneyimi bilinmeyenin huzurunda huşu ve saygı duymayı vaat ederler.

  Dolayısıyla misterlerin bir anlamda “evrensel” oldukları söylenebilir. Akdeniz havzasında misterler asli Mabutlar’ın çoğuyla ve tali Mabutlar’ın da birkaçıyla ilgili olarak gelişmiştir.

  Hıristiyanlığın kuruluşundan hemen sonraki dönemde Gnostikler Hıristiyanlık öncesi tradisyonları üstlenip bunlara ilişkin kültleri Hıristiyanlık ile bağdaştıran çok sayıda tali mister oluşturmuşlardır.


  Günümüz araştırmacıları Keltler arasında “Druid Misterleri” İskandinavlar arasında “Odin Kültü” Anadolu’da “Kabirler” iran’da “Maniheizm” ve hatta Kolomb öncesi Amerika’da Guatemala’nın “Zibalba Misterleri” gibi birçok mistere ilişkin kanıtlar bulmaktadırlar.

  Yazılı dilleri olmayan toplulukların çoğunda topluluğun kabul edilmiş belirli bir bireyi olma durumundaki adayların yeni statülerine spiritüel içerikteki geçişlerini majik törenler aracılığıyla gerçekleştirmelerini sağlamak için doğal olarak gelişmiş bir misterler sistemi vardır.

  Her gizli topluluk belirli bir gizli öğretinin çevresinde gelişmiş olan bir kardeşlik örgütüdür.

  İşte bu öğretiye kutsal sayılan ayinler eşlik ettiğinde ortaya bir “mister” çıktığı söylenebilir.

  Örneğin Masonluk’ta da Kainat’ın Ulu Mimarı’na niyaz edilir; parolalar dereceler bir tür toplumsal yemek el tutma ve ant içme uygulamaları vardır. Ayrıca kutsal bir “kıyam” töreni yapılır.


  Bu tören sırasında aday Hz. Süleyman’ın Tapınağı’nın Başmimarı olan Üstad Hiram Abif’in anısına hürmeten sembolik olarak öldürülür ve sonra özel bir “el tutma” uygulamasıyla gömüldüğü mezardan kıyam edilir.

  Misterlerin anlamı üzerine çok şey yazılmış çeşitli açıklamalarda bulunulmuştur.

  Eleusis Misterleri’nde ziraat temasının Orfeus Misterleri’nde ise ölümsüzlük kavramının ağır bastığı söylenir.

  Diğer misterlerin de güneşin uzun ve kış sonrasında yıllık “geri gelişi” hayvanların mevsimlik yavrulaması ve gündönümü ile ılım zamanlarında insanlar ile doğada ortaya çıkan psişik değişimler gibi konuları işlediği ifade edilir. Ne var ki tüm bu temalar misterlerin gelişmesine katkıda bulunmuş olmalarına karşın misterlerin esasını oluşturmamışlardır.

  Sözgelimi verimlilik ile doğurganlığın gizlerini bunlara ilişkin bilgiler uygar dünyada herkesçe bilinirken açıklamanın bir anlamı olamazdı.

  Aday’a herhangi bir doğurganlık ya da verimlilik sembolü gösteren bir hierofantın çarpıcı bir ifşaatta bulunduğu söylenemez.

  Nitekim istisnasız olarak tüm misterlerin temelini ölüm denilen muammaya ve ölümün başarıyla atledilmesine ilişkin ifşaat oluştururdu.

  Dolayısıyla Osiris Misterleri’nde bazı uygulamalar yüzeysel olarak doğurganlık kavramını akla getirebilir ama Osiris-İsis’e ilişkin misterler aslında ebedi yaşama kıyam etmek suretiyle ölümün üstesinden gelinmesini kapsıyordu.


  Çılgın Baküs Şenlikleri’nde bile ölümü çağrıştıran bir unsur olarak ahretin dehşetli yanlarını gözler önüne seren piyesler oynanırdı. Diyonisya’da şenliklere katılanların kullandıkları şarap kapları özgün olarak ölülerin küllerinin bulunduğu kaplardı. Bu kapların törenle açılışı da ayinlere katılabilsinler diye ruhların serbest bırakılmaları anlamına geliyordu. Ayinlerin son gününde pişirilen tohumlar ölüleri tekrar yeraltı dünyasına götüren ve “psikopomp” adıyla anılan Tanrı Hermes’e sunulurdu. İlkel topluluklarda hâlâ varolan misterler kabilenin efsanelerini ve ayrıca topluluğun yetişkin üyeleri haline gelmeye aday olan genç kız ve oğlanların görevlerinin belirli bir inisiyasyon töreni sonucunda açıklanmasına ilişkindirler.


  Ancak tümünde de ortak bir unsur vardır:

  Ayinlerle gerçekleştirilen bir ölüm ve kıyam süreci.

  Ölüm harcıalem bir olay değildir. Ölüm yinelenemeyen tek deneyimdir her bireyin karşılaşacağı nihai olaydır.

  Ve misterler de ölümün birer provası olacak şekilde düzenlenmiş olan çarpıcı deneyimlerdi.

  Ars moriendi yani ölüm sanatı dünyanın her yanındaki dinsel tradisyonların bünyesinde vardı.

  Varoluş gizemlerinin en ürküncü olan ölüm misterlere giden yolda insanlara rehberlik etti.

  P.S.İ. Yayınları’nda yer alan bu bilgilere ilave olarak yapılan ilginç araştırmanın notları şöyle;

  “Mister dinleri Greko-Romen dünyasında resmi halk dinlerinin sağlayamadığı dini deneyimleri edinmenin bir yolunu insanlara sunan gizli kültlerdi.

  Bu kültlerin kökeni dünyanın birçok yerinde ilkel halklar tarafından uygulanan kabile törenlerine kadar gider.

  İlkel topluluklarda bir klanın ya da köyün bütün üyeleri inisiye olurken Grek aleminde inisiyasyon bir kişisel seçim konusu olup çıkmıştı.

  Mister dinleri İS 1. İle 3. Yüzyıllar arasında en şatafatlı dönemlerine ulaşmışlardır.

  O günlerde insan bu tür birçok dinden istediğini seçebiliyordu.

  “Etimolojik olarak mister kelimesi Grek kökenli myein (:kapamak) fiilinden türemiştir. Misterler katılanların inisiye edilmeleri gereken türden gizli kültler oldukları için dudaklar ile gözlerin “kapatılması” söz konusuydu. İnisiyeye mystes (çoğul hali mystae) insiyeyi misterlere takdim eden kimseye de mystagogos (insiyeye önderlik eden) denirdi.

  Bu kültlerin liderleri arasında hierophantes (:”hierofant” : kutsal konukların açıklayıcısı) ile dadouchos (:meşale tutucusu) gibi rütbeler yer alıyordu.

  Bir mister topluluğunun uygulamaları hep birlikte yenilen yemekler hep birlikte yapılan danslar ve kendine özgü törenlerden oluşurdu.


  Aynı yemeği yiyen içkiyi içen aynı danslara katılan ve aynı gösterilere tanık olan kişiler artık aynı bünyenin üyeleri haline gelirlerdi.”

  Ezoterik ve egzoterik (içrek ve dışrak) şeklindeki yapılanma tüm kültürlerde geçerli olan evrensel bir ilkedir. Bir takım bilgiler elit bir topluluk dışında bilinmesinin sakıncalığından ötürü son derece gizli bir şekilde yalnızca hak edenlere aktarılır.

  Bu tatbikat hem bilginin kullanamayacak kişiler elinde dejenere olmasını engellemeyi hem de bilgiyi edinenlerin bundan zarar görmesini sağlamayı amaçlar.

  Ergün Arıkdal “Gizli Öğreticilik” adlı yazısında bu ayırımın gerçekliğin “dış” ve “iç” anlamlarını ifade ettiğini söylemektedir: “Aslında Ezoterizm’e girmek için önce Egzoterizm’den geçmek lazım.

  Yani önce bir şeyin “dış anlamından” başlanır ondan sonra yavaş yavaş “iç anlamına” doğru gidilir. Doğrudan doğruya bir hakikatın kendisiyle karşılaşmanın mikanı yoktur.

  Birçok tarikatlarda “Harici” ve “Batıni” olmak üzere insanlar hemen ikiye ayrılırlar.

  Batıni olanlar hakikatı daha çok yakından sezmiş ve anlamış olanlar harici olanlar da bu hakikate daha temas etmemiş fakat o yolda çalışanlardır.

  Bu tip bir ayırım her doktrinde zaruri olarak vardır ve çeşitli kelimelerle ifade edilmiştir; apaçık gizli geniş yol-dar yol büyük tekerlek küçük tekerlek kabuk-çekirdek gibi.” Konuyla ilgilenenler için “Arkeoloji ve Sanat Yayınları”ndan çıkmış olan David Ulansey’in yazdığı “Mitras Gizlerinin Kökeni” adlı kitap ciddi bir araştırmanın ürünü.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Mithra Kültürünün Esrarı

  Zaman: İS 1-4. yüzyıllar
  Mekân: Roma İmparatorluğu

  "Sabah tanrısı Mithra
  Büyük boğanın öldüğü bu yerde
  Karanlıklar içindeki çocuklarına bak
  Kurbanımızı kabul et!

  Sen pek çok yol yaptın
  Hepsi de ışığa varan.
  Ve asker de olan Mithra
  Bize ölmesini öğret!"


  RUDYARD KIPLING 1906

  Mithra Kültü bildiğimiz kadarıyla 1. yüzyılın sonlarına doğru Roma'da ortaya çıkmıştır. Kültün ana esrarı tanrı Mithra'nın bir mağarada beyaz bir boğayı öldürmesidir ve bu eylemin insanlığa kurtuluş getirdiğine inanılmıştır. Boğa öldürme sahnesi ("tauroctony") ülke boyunca tanrının bütün tapınaklarında (mithraeum) çok küçük farklılıklarla betimlenmişti.

  Bazı mithraeum'larda resmedilmiş bir iki dize ile yakınlarda Berlin'de bulunan bir papirüs parçası dışında herhangi bir ayin metni olmadığı için Mithra Kültü'nün sırlarını çözmeye yarayacak elimizdeki tek ipucu bunlardır ve bu esrarı çözmek de hiç de kolay bir iş değildir.

  KÖKENLER VE KÜLTÜN YAYILMASI

  Mithra Kültü genelde bir "doğu" dini olarak tanımlanır. Mithra araştırmalarının kurucu babası Belçikalı bilimadamı Franz Cumont'a göre kült Doğu'da herhalde İran'da doğmuş ve sonra batıya yönelerek Roma'ya kadar ulaşmıştır.

  Mithra gerçekten de köken olarak bir doğu tanrısıydı ve resmedildiğinde de üzerindeki giysiler hep doğu giysileridir. "Frigya" şapkası denilen konik biçimli şapkası doğu ile ilişkiyi vurgulamaktadır ve İÖ 1. yüzyılda Antik Çağlar'ın Kommagene'sinde (Güney Türkiye) Nemrut Dağı'ndaki röliyeflerde onu böyle giyinmiş olarak Kral Antiochus'u (İÖ 80-32) selamlarken görüyoruz.

  Ayinlerde kullanılan "nama" ("selam") gibi sözcükler meşale taşıyan Cautes ve Cautopes ile esrarengiz Ehriman gibi Mithra maiyetindekilerin adları hep İran ya da Mezopotamya kökenlidirler.

  Ancak bu "doğu" unsurları ne kadar derine işlemiştir? Cumont'un Mithra Kültü'nün doğu kökenli olduğu tezini destekleyen önemli bir unsur Plutarkhos'un Büyük Pompey'in İÖ 67 yılında Akdeniz'de korsanlarla mücadelesini anlatan bir metninde yeralmaktadır.

  Güneydoğu Küçük Asya'da Kilikya korsanlarının "garip kurbanlar getirdikleri ve Mithra Kültü'nde hâlâ varolan gizli ayinler yaptıkları" bildirilmektedir. Bu metin İÖ 1. yüzyıl ortalarında Doğu Akdeniz'de Mithra ayinlerinin varlığının kanıtı olarak kabul edilmiş ve Kilikyalı korsanların Mithra Kültü'nü batıya taşıyan aracılar oldukları iddia edilmiştir.

  Ama bu doğru ise o zaman neden Akdeniz dünyasında Mithra tapınakları ya da boğa öldürme sahneleri Hellenistik dönem boyunca hiç yoktur ve eğer Mithra Kültü'nün kökeni doğuda aranacaksa neden imparatorluk zamanında orada mithraeum'laıın sayısı çok azdır? Ve eğer Mithra Kültü gerçekten İÖ l. yüzyılın ortalarında batıya erişmişse neden orada kanıtlarım bulmamız için bir buçuk yüzyıl geçmiştir?

  Plutarkhos Mithra Kültü'nün henüz yayılmaya başladığı 2. yüzyılın ortalarında yazıyordu ve bu nedenle "gizli ayinler"den söz edilmesi bir tarih hatası olabilir: Kilikyalı korsanlar Mithra'yı tanrılarından biri olarak kabul etmiş olabilirler (Antiochus'un komşu Kommagene'de yaptığı gibi) ama boğa öldürme ve Mithra Kültü'nün ritüel ve ayinlerinin tümü o zaman herhalde daha icat edilmiş değildi. Mithra Kültü'nün kökenlerini İÖ 2. yüzyılda Doğu Türkiye'de Tarsus'un felsefe ve bilim çevrelerine yerleştiren alternatif bir görüş de aynı eleştirilere açıktır.

  Boğa öldürme sahnesine benzeyen en eski gönderme Domitianus'un saray şairi Statius'un 92 yılında yayınlanan bir şiirinde "bir Pers mağarasının kayaları altında inatçı boğanın boynunu büken" dizesidir. Tauroctony'nin ilk tasviri de şimdi British Museum'dadır ve bunu imparator Trajan'ın (98-117) muhafız alayı başkanının kölesi Alcimus yaptırtmıştır.

  Bu nedenle kült Roma'da entelektüel gruplar arasından çıkmış olabilir. Bunlar kurtuluş vaad eden kültlerin ve bir ölümden sonraki dünyanın geleneksel devlet dininden daha umut verici olduğu bir zamanda yeni bir din "yaratmış" olabilirler.

  Mithra Dini 125 yılından sonra özellikle kuzey sınırları boyunca ve Roma'nın limanı olan Ostia gibi kozmopolit yerlerde hızla yayılmıştır. Ostia'da 16 mithraeum bulunmuştur. Dinin ordu ve tüccar sınıfı arasında pek popüler olduğu anlaşılmıştır ancak her şeyden öte yalnızca erkeklerle sınırlı olduğu için (Hıristiyanlık gibi) evrensel bir cazibesi olmamıştır.

  BOĞA ÖLDÜRME SAHNESİ

  Tauroctony hızla standart hale getirilmişti ve bir iki bölgesel farklılıklar varsa da tablo imparatorluğun her yerinde aşağı yukarı aynı idi. Mithra boğanın sırtında çömelmiş hançerini hayvanın boynuna saplıyor. Bu pozun esin kaynağı hiç kuşkusuz Roma'da Trajan Forumu'nda ve diğer yerlerdeki röliyeflerde görülen Zafer'in sırtına abanarak bir boğayı zaptetmesi sahnelerinden alınmıştır.

  Tanrı omzu üzerinden güneş tanrısı Sol'a bakar. İkisinin arasındaki güneş ışını aralarındaki yakın ilişkiyi gösterir ve Sol' un kuşu olan kuzgun da çoğunlukla oradadır. Ay tanrıçası Luna'nın bir büstü Sol'un büstünü dengeler. Meşalesini havaya kaldırmış Cautes ışığı meşalesini aşağı çevirmiş Cautopates karanlığı temsil ederler ve boğa öldürme sahnesinin iki yanında yer alırlar. Işık ve karanlık arasındaki bu ikilik Mithra Kültü'nün temel unsurudur.

  Boğanın altında bir akrep bir yılan (derisini değiştirdiği için toprağın ve yenilenmenin sembolü) ve genellikle boğanın yarasından akan kanı yalamak için sıçrayan bir köpek vardır. Boğanın kuyruğundaki buğday başakları Mith-ra'nın bu kahramanca eyleminden doğan yeni hayatı temsil eder.

  Ren ve Tuna nehirlerinin sınırlarındaki tasvirlerde boğanın altındaki bir aslan ve bir kap (şarap karıştırmak için) herhalde ateş ve suyu simgeler (ve böylece yılanın simgelediği toprakla bir üçlü oluşturur). Bu bölgedeki tauroctony'lerde Mithra'nın diğer işleri de görülür: Mithra'nın kayadan doğması Sol ile anlaşma su mucizesi (havaya bir ok fırlatmak) boğanın yakalanışı mağarada Sol ile birlikte boğanın etinin yenmesi ve diğerleri.

  Boğa öldürme sahnesindeki unsurların çoğu astrolojik sembolizm ile yakından ilişkilidir (örneğin Taurus [boğa] Leo [aslan] Scorpi [akrep]) ve Mithra tauroctony'si bir "yıldız haritası" olarak görülmüştür: Bir kurama göre bu bahar gündönümü Boğa burcundayken gök ekvatorunda bulunan bazı yıldızların sembolik tasviridir. Mithra ve onun kozmos üzerindeki hâkimiyeti kültün temelidir. Gökyüzünün yıldızları sırtındaki pelerinde ve mithraenum'ların kubbeli tavanlarında görülür.
  TAPINAKLAR VE AYİNLER

  Mithra tapınakları dört köşeli ve genelde küçüktürler: Bilinen en büyüğü Romanya'da Sarmizegethusa'da olup 26 metre boyundadır. Bunlar genellikle bir giriş uçtaki Tauroctony'ye uzanan bir ana salondan oluşur: Tapınanlar iki yandaki yüksek platformlara uzanırlar. Bu nedenle mithraeum kült üyelerinin toplantı odaları olup gizli ayinlerin yapıldığı bir yerdi: Hıristiyan kilisesine benzer ama yalnızca tanrının heykelinin bulunduğu ve törensel kurban olayının dışarıda açık havada bir sunakta gerçekleştiği putperest tapınaklardan farklıdır.

  Bir Mithra tapınağında neler yapıldığı ise bilmemektedir. En alttaki Kuzgun'dan yerel Mithra cemaatinin lideri olan en üstteki Pater'e (Baba) kadar yedi derece olduğunu biliyoruz. Dördüncü derece olan Aslan'ın özellikle önemli olduğu anlaşılmaktadır ve bazı metinlerde tapınaktan leonteum olarak söz edilir.

  Bir dereceden diğerine geçmek bazı sıkıntıları gerektirir: Adayın gözleri bağlanır (bazı fresklerde meşale ile damgalamalar ve kılıçla açılan yaralar görülmektedir) bir tapmakta (Hadrianus Duvarları'nda Carrawburgh) bir işkence çukurunun olduğu ve adayın burada sembolik olarak yakıldığı söylenmektedir.

  Sol ve Mithra'nın boğa eti yemelerinin sembolü olarak da (bazı mithraeum'larda bulunan kemiklere bakılırsa) pahalı sığır eti yerine koyun ya da tavuk yenilirdi. Kimi zaman boğanın eti ve kanı yerine ekmek ve şarap kullanılırdı ki bu da Mithra Kültü'nü Hıristiyanlık'la çatışmaya sokmaktadır. 4. yüzyıl başlarında Hıristiyanlığın resmen kabul edilmesiyle Mithra Kültü de çöküşe geçmiş ve tapınaklar büyük bir olasılıkla Hıristiyanlar tarafından yıkılmıştır.

  MİTHRA SÖZCÜĞÜNÜN KÖKENİ

  Sanskrit dilindeki Mitra Avesta ve Pehlevi dillerinde Mithra Yunanca ve Latince'de Mithras olarak yazılırdı. Tanrısal köken olarak Hinduizmin Veda Döneminde Adetya tanrılarından biriydi; ayrıca Zerdüşt dini öncesi İran'da da güneş adalet antlaşma ve savaş tanrısıydı.

  Mithra ilk kez İÖ 1400 tarihli Veda metinlerinde geçmiştir. Hindistan'dan Pers topraklarına Persler'in Büyük İskender'e yenilmesinden sonra bütün Yunan dünyasına sıçrayan Mithra'nın Roma dönemi esrarını hâlâ korumaktadır.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş