Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Question Alevi Önderlerimiz - Yedi Ulu Ozanlar Kimlerdir?

  Yedi Ulu Ozanlar Kimlerdir?

  Alevi tarihine deyişleriyle şiirleriyle yön vermiş Alevi inancına bağlılıklarını yaşamlarıyla kanıtlamış olan yedi ulu ozan şunlardır:

  Seyit Nesimi

  Şah Hatayi

  Fuzuli

  Yemeni

  Virani

  Pir Sultan Abdal
  Kul Himmet


  KUL HİMMET (16. yüzyılın ikinci yarısı)

  Kul Himmet: Tokat'a bağlı Almus ilçesinin bugünkü adı Görümlü Kasabası olan Varsıl Köyü'ndendir. 16. yüzyılın ikinci yarısında yaşamıştır. Kul Himmet bütün nefeslerinde Hz.Ali 12 İmamlar ve Hacı Bektaş Veli'yi büyük bir içtenlikle anlatır.

  Kul Himmet'in nefesleri de diğer ulu ozanların nefesleri gibi her Alevi ceminin vazgeçilmez nefesleri arasındadır.

  İyi bir tekke ve tarikat eğitimi gören Kul Himmet'in Pir Sultan Abdal'a bağlı olduğu onun çevresinde yetiştiği müridi olup O'nu izlediği şiirlerinde açıkça ortaya çıkar.

  Halk ozanlarında Alevi Bektaşi olmayanlar bile onun etkisinde kalmış ona yakınlık göstermiştir.

  Kul Himmet: tarikat ışığında beliren insan sevgisini Hacı Bektaş Veli üzerinde yoğunlaştırarak nesnel duruma getirmiş tanrı kavramını bir varlık olan insanla özdeşleştirmiştir

  Bu yedi ulu ozana Aleviliği teorileştirenler de diyebiliriz. Bu ozanlar Alevilik felsefesini en iyi şekilde dile getirmişlerdir. Bu ozanların şiirleri söyledikleri sözler Aleviler için adeta kanun sayılmıştır. Ayin-i Cemlerde en çok bu ozanların deyişleri çalınır şiirleri okunur.

  Bu ozanların şiirleri ve deyişleri günümüzde de popülerdir. Buradan da anlaşılacağı üzere bu ozanlar aradan geçen tarihi silmişler güncelliğinden hiç bir şey kaybetmeden günümüzde de Alevilerin moral ve direnme gücü olan şiirleri deyişleriyle ölümsüzleştirmişlerdir. Sanırız bu konuda yanlış bir anlaşılma mevcut.

  Bazı kimseler Alevi ozanların sayısının yedi ozan ile sınırlandığını düşünmekte söylemekteler. Bu bir yanılgıdır. Alevilerde şüphesiz ulu mertebesine gelecek daha nice ozanlar var. Yalnız bu ozanlar semboldür. Kimse Alevi ozanların sadece bu yedi ulu ozan ile sınırlı olduğunu sanmasın. Bu yedi ulu ozan diğer ozanların temsilcisi sözcüsü sembolü konumundadırlar
  SEYYİD NESİMİ (1369 -8211: 1417)


  Bağdat'ın Nesim Kasabası'nda yetişmiş Diyarbakır bölgesine yerleşen Türkmenlerdendir. Halep'te Hallac-ı Mansur'un düşüncelerinin iz sürücüsü olduğu için kafir sayılıp derisi yüzülerek öldürülmüştür.

  Nesimi Hurufi'dir. Fazlullah Hurifi' nin görüşlerini benimsemiştir. Varlık birliği görüşünü savunan kişi ile tanrı arasında bir nitelik yükleyen inanç arasında bağlantı kurar. Tanrının yetkin (Kamil) insanda görüldüğü tasavvufi görüşünü benimser.

  Başlıca eserleri Türkçe ve Farsça divanlardır. Azeri asıllı Türkmenlerdendir. Katledilme sırasında rivayete göre derisi eline verilip giderken Halep'in 12 kapısından aynı anda çıktığı görülmüştür.

  Yolda birisine "Gerçek Kabe'nin yolcusuyuz." Elinde yüzülmüş derisini göstererek "İhramımız budur" dediği beyti meşhurdur.  ŞAH HATAYİ (Şah İsmail) (1487 -8211: 1524)

  Yedi Ulu'lardan Şah Hatayi: 1487 yılında İran-Erdebil'de doğdu. Anadolu'daki Alevi cemlerinde nefesleri en sık yer alan ululardandır. Babası Şeyh Haydar anası Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın kızı Alemşah Halime Begüm Sultan'dır.

  Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'le 19 Mart 1514'de yaptığı Çaldıran'daki savaşı kaybetti. Bu onun için sonun başlangıcı oldu. 1524'de 37 yaşında iken Azerbaycan'da Hakk'a yürüdü. Cenazesi Erdebil'e götürülerek dedesi Şeyh Safiyüddi'nin türbesi yanında toprağa verildi.

  Şah Hatayi çok iyi bir eğitim almıştır. Hz. Ali ve Hacı Bektaş Veli üstüne pek çok içtenlikli nefesler yazmıştır.
  FUZULİ (1504 -8211: 1556 )


  Asıl adı Mehmet olan Fuzuli: 1504 "de Kerkük'te doğdu. Kerkük'te Bayat Türkmen boyunun Karyağdı soyundan gelmektedir.

  Şiirlerini hem Türkçe hem Arapça hem de Farsça yazan Fuzuli'nin en başarılı eserleri Türkçe yazılmış olanlarıdır. Fuzuli: yalnızca Türk ve Fars edebiyatında değil dünya klasikleri arasında da saygın bir yer almış ozandır.

  Bir gönül eri olan Fuzuli: yaşamı süresince Kerbela ve Bağdat çevresinden ayrılmamış bir süre Hz. Ali'nin türbesinde türbedarlık yapmıştır.

  Kitaplar Fuzuli'nin en büyük dileğinin Kerbela'da ölmek olduğunu yazar. Fuzuli yakın çevresine Hz. Hüseyin'in türbesinin yanında toprağa verilmeyi ve mezarına taş konulmamasını vasiyet etmiştir. Kendisi veba hastalığı salgınında Hakk'a yürümüş ve vasiyeti yerine getirilmiştir.

  Kerbela Olayı'nı anlatan "Hadikat-ü Süeda" (Mutluların Bahçesi) en önemli eserlerindendir.
  YEMİNİ (15. yüzyıl sonu-16 yüzyıl başı)


  Yemini 15. yüzyılın sonu ile 16. yüzyılın ilk yarısında Tuna Irmağı yörelerinde yaşadı. Çeşitli kaynaklar tarafından asıl adının Ali olduğunu Akyazılı İbrahim Dede zaviyesinde hizmet ettiğini ve "Yemini" mahlasını kullandığını yazar. Demir Baba Velayetnamesi'nde adı "Hafız Kelam Yemini" olarak geçer. Bundan da Kuran'ı ezbere okuduğu anlaşılır.

  Hz. Ali'nin mitolojik yaşamını konu edinen Faziletname adlı kitabı 7300 beyitten oluşmaktadır. Kitap bir erdem kitabıdır. Bu kitap Hz. Ali'nin yaşamının Ehlibeyt ve Ali sevgisinin yoğun işlendiği temel eserlerinden biridir. Bu eseri Kitab-ı Erdem (iyi ahlak kitabı) olarak niteleyenler kitaptaki doğruluğu dürüstlüğü alçak gönüllülüğü yaşam biçimi ve inanç biçimi haline getirmesinden dolayı Yemini'ye daha bir saygı duyarlar.
  VİRANİ (16.yüzyıl)


  Doğum ve ölüm tarihi belli olmayan Virani'nin: 16. yüzyılda Eğriboz adasında doğduğu söylenir. Hurufiliği benimsemiş bir Bektaşi ozanı olan Virani: bir süre Necef'te Hz.Ali'nin türbesinde türbedarlık hizmeti vermiştir.

  Virani: Balkanlarda Demir Baba'dan babalık icazeti almış Hz. Ali tutkusunu dile getiren çok sayıda şiir yazmıştır.

  Bazı araştırmacılar yazılarında Virani'nin aruz vezni ile 300'e yakın şiir söylediğini ve koca bir divan oluşturduğunu bildirerek Ozan'ın az çok öğrenim görmüş olduğunu belirtirler.

  Virani'ye göre evrende ve bütün nesnel varlıklarda görünen Hz. Ali'dir.
  PİR SULTAN ABDAL (16. yüzyıl)


  Pir Sultan Abdal'ın 1500 yıllarında doğduğu tahmin ediliyor. Doğduğu yeri ise kendisi şiirlerinde "Benim Aslım Horasan'dan Hoy'dandır" diyerek belirtiyor.

  Asıl adı Haydar olan Pir Sultan Abdal'ın Sivas'ın Yıldızeli'ne bağlı Banaz Köyü'nden olduğu söylenir. Pir Sultan'ın yaşamı Alevi Bektaşi toplumunun söylencelerine dayanır.

  Şiirlerinden ise Safevi Devleti hükümdarı Şah İsmail'in oğlu olan Şah Tahmasb zamanında yaşadığı anlaşılır.

  Pir Sultan Abdal döneminin toplumsal sorunlarına eğilmiş bunları kendisine konu edinmiş çıkış yolları aramış yer yer şiirini sanatını da bu uğurda aracı yapmış bir ozandır. Bu nedenle halkla halkın sorunlarıyla özdeşleşmiş ve bütünleşmiştir.

  Pir Sultan Abdal Osmanlı zulmüne karşı Anadolu halkının sıkılmış yumruğudur. Haksız gidişe "dur" diyen bir haykırıştır.


 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Thumbs up

  Aleviliğin Yedi Ulu Ozanı


  Saz veya bağlama ilk bakışta bir müzik aletidir. Fakat Alevi yaşam tarzı ve genel kültürü içinde sazın bir müzik aleti olmaktan öte çok önemli olmazsa olmaz bir yeri ve değeri Alevilerin saza ‘Telli Kuran’ demelerinin de derin bir anlamı sazın cem törenlerinde zakir’le (âşık) eş değerde bir görevi vardır. Anadolu Işık Taifesine (Alevilere) Bizans’ın Hıristiyanlığı Osmanlı’nın İslam’ı zorbaca dayattığı baskıcı koşullarda yazılı belge üretilmesinin ve bulundurulmasının imkânsızlığı anlaşılır bir durumdur. Her koşulda kültürel değerlerini ortama uyarlayarak yaşamakta mahir Aleviler söz konusu dönemlerin zor koşullarında temel bilgisel değerlerini yazılı gelenekten sözlü geleneğe dönüştürerek türkü formunda ki nameler içinde ve saz eşliğinde nesilden nesle aktararak kalıcılığını sağlamayı başardılar.

  Aleviliğin ve Alevilerin bilgisel ve kültürel değerlerinin kuşaktan kuşağa taşıyıcı aracı olan saz mızrabı telle buluşturan ustası kadar önemli ve değerlidir. Alevi terminolojisinde sazı konuşturmasını bilenlere Zakir veya Âşık şiir formunda felsefi ve kültürel eser (nefes) üretenlere de Ozan denir.

  Anadolu görsel algıyla kavranması zor yaşanması güzel gariplikler ülkesidir. Bir yanda Ozan Hüdai sevgiyi ve muhabbeti bir dörtlük içine sığdırıyor:

  Canan bizim canımızdır
  Teni bizim tenimizdir
  Sevgi bizim dinimizdir
  Başka dine inanmayız. (Ozan Hüdai)
  ***
  Diğer yanda Nesimi Alevi dik duruşunu bir dörtlükte özetliyor:

  Sorma be birader mezhebimizi
  Biz mezhep bilmeyiz yolumuz vardır
  Çağırma meclisi riyaya bizi
  Biz şerbet içmeyiz dolumuz vardır. (Ozan Nesimi)
  ***
  Öbür yanda Alevi Ozanı ve Işık Mürşidi Kaygusuz Tanrı’yı ince bir dille hicvediyor:

  Yücelerden yüce gördüm
  Erbabısın koca tanrım
  Âlem okur kelam ile
  Sen okursun hece tanrım

  Erliği ile anılır filan oğlu
  Filan deyü
  Anan yoktur atan yoktur
  Sen benzersin piçe tanrım

  Kıldan köprü yaratmışsın
  Gelsin kulum geçsün deyü
  Hele biz şöyle duralım
  Yiğit isen geç e tanrım

  Garib kulun yaratmışsın
  Derde mihnete katmışsın
  Anı âleme atmışsın
  Sen çıkmışsın uca tanrım

  Kaygusuz Abdal yaradan
  Gel içe gör şu cur’adan
  Kaldır perdeyi aradan
  Gezelim bilece tanrım. (Kaygusuz Abdal)
  ***
  Öte yanda Harabi Alevi üslubunca Hakk’ı insanların yarattığını vurguluyor:

  Daha Allah ile cihan yok iken
  Biz anı var edip ilan eyledik
  Hakk’a hiçbir layık mekân yok iken
  Hanemize aldık mihman eyledik (Edip Harabi
  ***
  Osmanlı’nın türedi şairleri Şii-İslam figürlerine böyle övgüler yağdırırken:

  Mustafa’dan dinle ey ârif benim evrâdımı
  Gel beri gör Murtazâ’dan dem-be-dem feryâdımı
  Tâ ezelden hubb-ı Haydar ördüler bünyâdımı
  Sevmişim cân u gönülden ben İmâm-ı Kâzım’ı

  Şah Hasan Hulk-ı Rızâ’dan zâhir oldu her sıfât
  Hem Hüseyn-i Kerbelâ’dan keşf olur envâr-ı zât
  Nesl-i Şâh’ı sevdi her kim buldu memâtta hayât
  Sevmişim cân u gönülden ben İmâm-ı Kâzım’ı

  Şah Alî Zeyne’l-Abâ’dır cânımız cânânımız
  Hem Muhammed Bâkır u Ca’fer’durur bürhânımız
  Âl ü evlâdına tâ bin candan kurbânımızn
  Sevmişim cân u gönülden ben İmâm-ı Kâzım’ı

  Şah Alî Mûsâ Rızâ’dır kıblegâh-ı mü’minân
  Şah Takî vü bâ-Nakî zikrim dilimde her zamân
  Bunların dostluğuna var oldu hep cümle cihân
  Sevmişim cân u gönülden ben İmâm-ı Kâzım’ı

  Bu Virânî derd-mendim medh-i Şâh’i söylerim
  Askerî hem Mehdi-i Peşt ü Penâh’ı söylerim
  Gayriden el çekmişim ol Pâdişâh’ı söylerim
  Sevmişim cân u gönülden ben İmâm-ı Kâzım’ı (Virani)
  ***
  Lam eliften arşa pervaz eyledim
  Kaf u nun'dan başıma taç eyledim
  Beyt-i mamur içre mesken tutalı
  Ey Yemin'i günde bir hac eyledim (Yemini)
  ***
  Halk kendi yaşamı içinde Osmanlı gerçeğini haykırıyor.

  Şalvarı cartlak Osmanlı
  Eğeri kaltak Osmanlı
  Ekende yok biçende yok
  Yiyende ortak Osmanlı (Anonim)
  ***
  Demir çubuklu öşürcüler geldiler
  Zahirem samanım bütün aldılar
  Bir tek yaba ile beni saldılar
  Defterin dürüle zalım Osmanlı (Anonim)
  ***
  Nesini söyleyeyim canım efendim
  Gayrı düzen tutmaz telimiz bizim
  Arzuhal eylesem deftere sığmaz
  Omuzdan kırılmış kolumuz bizim

  Sefil rençberin yüzü soğuktur
  Yıl perhizi tutmuş içi koğuktur
  İneği davarı iki tavuktur
  Bundan gayrı yoktur malımız bizim

  Benim bu gidişe aklım ermiyor
  Fukara halini kimse sormuyor
  Padişah sikkesi selam vermiyor
  Kefensiz kalacak ölümüz bizim

  Tahsildar da çıkmış köyleri gezer
  Elinde kamçısı fakiri ezer
  Yorganı döşeği mezatta gezer
  Hasırdan serili çulumuz bizim

  Serdari halimiz böyle n’olacak
  Kısa çöp uzundan hakkın alacak
  Mamurlar yıkılıp viran olacak
  Akıbet var olur yolumuz bizim (Ozan Serdari)
  ***
  Fuzuli Hatayi Kul Himmet Virani Yemini Nesimi ve Pir Sultan’ın doğum ve ölüm tarihleri kesin olarak bilinmemekle beraber Aleviliğin Yedi Ulu Ozanı olarak kabul edilirler. Bu şairlerin yaklaşık tamamının yaşamı Osmanlı hükümranlığı altında geçmiş bu Ozanların yaşadığı 15. ve 16. yüz yıllarda Osmanlı’nın yoğun ve kronik siyasi ve mali bunalımlar içinde olduğu sosyal yapısının da büyük-küçük çaplı sürekli isyan ve ayaklanmalar halinde ve kaos ortamı yaşandığı tam da bu döneme denk düşmektedir.

  Osmanlı’nın toprak mülkiyeti üretim tarzı ve soygun boyutundaki vergi sisteminden kaynaklanan halk isyanlarını salt şiddet kullanarak bastıramadığı bilinmektedir. Osmanlı isyan halindeki halkı sakinleştirecek uyuşturucu olarak kullandığı Bektaşi Tekkelerinde Şii-İslam içerikli din eğitimini yoğunlaştırdı. Kendi icadı Bektaşi Tarikatının toplum üzerinde etkisini artırabilmek için beslemesi şairlerin Şii-İslam figürü Hz. Ali On İki İmam ve Ehl-i Beyt kültüne övgü dolu şiirlerini kutsamış bu şairlere halk dilinde “Hak Aşığı” kendine göre de “Ulu Ozan” payesi vererek toplumu zihnen teslim almaya çalışmıştır.

  Osmanlı tarih sahnesine çıktı günden yıkıldığı döneme kadar hükümranlık alanını genişletme ilhak ve talan politikasını paralel yürütmeye çalıştı. Savaş ve devletin saltanat giderlerini karşılamak üzere halkı soygun boyutunda vergi yüküne mahkûm etti. Tebaasının ezici çoğunluğuyla hiçbir zaman barışık olmayan ardı arkası kesilmeyen halk isyanlarını katliamla bastıran İslam Osmanlı gerçek anlamda bir ölüm makinesidir.

  Osmanlı zulmüne karşı tepki olarak; Doğu ve Orta Anadolu halkının Safevi devletinin (Şah İsmail’in) siyasi amaçlı yürüttüğü Erdebil Tekkesinin Şii propagandasının kısmen ve kerhen etkisinde kalması ile söz konusu Yedi Şairin yaşamı uzun süren bu isyanlar ve karşı baskı dönemine denk gelmektedir. Bu Yedi Ulu Ozanın şiirleri dikkatli incelendiğinde; Bâtıni (Alevi) öğretinin temeli olan doğanın oluşumuna ve varlıkta birlik (insan-tanrı) ilişkisine dair anlayıştan da zikrettikleri şiirler içinde çoğunlukla ve baskın olarak Şii-İslam kutsalı motif ve figürlere yoğun vurgu eşliğinde hayalî övgülerin ağırlıklı olduğu görülmektedir.

  Ozan mürşit pir dede vb. kim olursa olsun içinde bulundukları baskıcı siyasal koşullar salt düşünen insanın deneysiz duygusal algısı ile hareket halindeki maddenin özsel ve görsel devinim seyrinin yönünü alacağı biçimin doğru kavramasını engeller. Zira beyinin hareket halindeki maddeyi son şekliyle özellikle de toplumsal hareketliliği kısa zamanda doğru algılama olanağı yoktur. Ulu kabul edilen Ozanların doğru düşünme yetenekleri yüksek olmasına karşın onların da birer insan olduklarını önemli oranda doğru düşünmelerine rağmen hareket halindeki maddeyi soyut algı yoluyla tanımlar ve yorumlarken yanılgıya düşebileceklerini göz önünde tutmak gerekir.

  Aleviliğin büyük Ozanı ve Mürşidi olmalarına rağmen klasik yedi Ulu Ozan arasında Yunus Emre Kaydusuz Abdal Harabi vb. yer almamsı bu Ozanlar nefeslerinde Şii-İslam Kültünden motif ve figürlerinden söz etmemesi hep dikkatimi çekmiştir. Bu yedi Ozanın Ululuğuna kim ne zaman ve ne için karar verdi? Yunus Kaygusuz Harabi vb. neden Ulu Ozanlar arasında ve mertebesinde yer alamadı? Bu sorular zihnimde kuşku yaratmakta; bu vb. soruları Alevi toplumu açısından da sorgulamaya değer bulmaktayım.

  Bir dostumla bu konularla ilgili konuşma içinde; ‘Ozanlıkta ululuğu belirleyen ölçü nedir bu sıfatı veren yetkili kimdir biliyor musun’? Diye sordum. Engin bilgisine güvendiğim dostum; ‘Ozanlıkta ulu sıfatı hak etmek için ölçü On İki İmamların adının geçtiği 12 adet duaz-ı İmam üretmiş olmak şart. ‘Bu unvanı veren de Bektaşi Tekkelerine mensup ve Şeyhülislamlığın belirlediği üst düzey Dede-Babalardan oluşan bir kuruldur’ dedi. Aleviliği Müslümanlaştırmaya yönelik şeriatçı Osman politikası günümüzde sözde “Alevi Çalıştayları”na Cumhuriyetin “Bilim adamı” sıfatıyla ilahiyatçı gönderme politikası birebir örtüşmektedir.

  Dostumun soruma cevabının teyidi olan bir duaz-ı İmam:

  Serime bir sevda geldi
  Muhammet Ali’den beri
  Yandı vücudum kül oldu
  Ta Kalubeli’den beri

  Ali’nin Fatma Kanber’i
  Hırka tutunur önleri
  Severim On İki İmam’ları
  Atası pirimden beri

  Hasan’la Hüseyin’i sevdim
  İkrarım onlara verdim
  Kâfirleri bütün kırdım
  Halil-Ür-Rahmandan beri

  Zeynel-Abidin yolları
  Açılır gonca gülleri
  Bakır İmamlar serveri
  Severim soyundan beri

  Muhammet dünyaya geldi
  Şu âlem nur ile doldu
  Hacem İmam Cafer oğlu
  Okuram Kuran’dan beri

  Musahibim Musa Kazım
  Rıza’ya bağlıdır özüm
  Kolumda şahinim bazım
  Beslerim zamandan beri

  Taki’den etek tutmuşum
  Naki sırrına yetmişem
  Askeri’den mey içmişem
  Sarhoşum zamandan deber

  İkrarım bendi boşandı
  İndi turaba döşendi
  Mehdi’den kılıç kuşandı
  Bilirem zamandan beri

  Şah Hatayi’m Hakk’a yalvar
  Sevdiğim Ali’dir server
  Sorarlarsa bizi Erler
  Gelirim divandan beri. (Şah Hatayi)

  Yeri ve zamanı gelmişken bir gerçeği daha vurgulamak zorundayım ki; hiciv diliyle tanrıyı dahi sorgulayan eleştiren Alevilere ne oldu da kendi düşünce ve yaşam tarzlarına ters olgu ve olayları sorgulamadan duydukları her sözü akıl-mantık süzgecinden geçirmeden kabullenir oldular? Zaten etkisi altında olduğumuz eski basın yayın yoluyla bombardımanı altında kaldığımız yeni kirli bilgi ortamı birey ve toplum olarak zihinsel ufkumuzu daraltmakta geleceğimizin yolunu karartmaktadır. İnsanlığın mutlu geleceği açısından olumsuz bu durumun aşılabilmesi için gözümüze ve kulağımıza yansıyan hatta daha önce doğru olduğunu sandığımız düşünce ve bilgilerimizi ‘Neden Ne İçin nasıl’ sarmalında sorgulamak; iyiye doğruya ve güzele ulaşabilmenin en etkin yöntemidir.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Güzel paylaşım. Teşekkürler.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş