Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Alevi Önderlerimiz - Şah İsmail Hatayi Kimdir?
  Alevi inancı tarihi boyunca sayısız önderler kamil insanlar çağının ve toplumun bir değil onlarca adım önünde olan insanlar yetiştirdi. Bu insanlar sadece Aleviler için değil bütün insanlık için çok büyük kazanımlardır. İşte bu insanlardan biri de ŞAH İsmail’dir. Şah İsmail çağının en önemli siyasetçisi savaşçısı din önderi yazarı ve sanatçısıdır. Aradan 500 yıllık bir zaman geçmesine karşın Şah İsmail’in deyişleri daha bir güzelleşerek insanların beynin de ve yüreğindeki yerlerini korumaktadır. Şah İsmail 37 yıllık ömründe sayısız savaşlar kazanmış ülkeler fethetmiş sayısız insanı örgütlemiş ve sayısız sanat eseri üretmiştir. Yaşadığı dönemde değil onu takip eden dönemlerde de Şah İsmail mazlumun dostu barbarın zalimin korkusu olmuştur.

  Şah İsmail 17.07.1487’de doğmuştur (ö. 23.05.1524). Annesinin adı Begüm babasının adı Haydar’dır. Şah İsmail doğumundan kısa bir süre sonra yetim kalmıştır. Babası Haydar şehit edilmiş kendisi ile ağabeyi Ali ise esir düşmüşlerdir. Şah İsmail Akkoyunlu devletinde çıkan taht kavgalarının sonucu ve annesinin büyük çabası sonucu zindandan kurtulurlar. Kurtulur kurtulmaz annesi ve ağabeyi ile dedelerinin mirası olan ve kapalı Erdebil Tekkesine gelerek faaliyete başlarlar. Ali babasının tahtına oturur. Kısa bir zaman sonra Rüstem Bey’in ordusu Erdebil’e saldırır. Ali ve arkadaşları şehit düşerken annesi İsmail’i alıp kaçar. Bundan sonrası büyük bir örgütlenme ve gizlilikle devam eder. Şah İsmail artık Erdebil’in tek kurtarıcısıdır. Erdebil Tekkesinin taraftarları onu bu bilinçle eğitirler. Şah İsmail 15 yaşına geldiği zaman artık halk arasında bir efsane haline gelmiştir.

  Şah İsmail kendisini önder olarak kabul eden ve dedelerinin ve babasının yolunu sürdürmesini isteyenlerle bir ordu kurar. İlk iş olarak dedesinin ve babasının katili olan Şirvan hükümdarının üzerine yürür ve ilk zaferini kazanır. Bu zafer sayısız zaferlerin ilkidir. Hemen ardından Akkoyunluları yenerek Azerbaycan ve İran topraklarına sahip olur. 1502 yılında da şanlı bir devrin başlangıcı olacak Safevi Devleti’ni kurar.

  Şah İsmail’in etkisi ve gücü salt Safevi sınırlarıyla kalmadı Alevilerin olduğu bütün bölgelerde bir güç kaynağı oldu. Şah İsmail boş durmuyor çeşitli dillerde eserler yazıyor tasavvufla yakından ilgileniyor bilimi o zaman imkanları çerçevesinde inceliyordu. Bütün kültürel-sanatsal ve diğer ilgi alanları dışında Şah İsmail Aleviliği sistemleştiriyor kurumlar yaratıyordu. Alevi inanç sistemini anlatan eserler yazıyor yazdırıyordu. Şah İsmail ve Erdebil adeta bir Alevi merkezi olmuştu.
  Eğer Şah İsmail’i tek kelime ile anlatmak gerekirse ona Aleviliği kurumlaştıran önder diyebiliriz.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Şah Hatayi (Şah İsmail) (1487- 1524)

  Kırklar Meydanına Vardım
  Gel Beri Ey Can Dediler
  İzzet İle Selam Verdiler
  Gel İşte Meydan Dediler


  Şah Hatayi'm Nedir Halin
  Hakk'a Şükr Et Kaldır Elin
  Gıybetten Kese Gör Dilin
  Her Kula Yeksan Dediler

  İran'da Safevi soyundan gelen bir Türk. Erdebil'de doğdu. Ana tarafından Uzun Hasan'ın torunu Bilki Aka'nın oğludur. Babası Haydar'ın ölümünden (1488) sonra dayısı tarafından iki kardeşiyle birlikte düşmanlarından kaçırılarak Şiraz'a gönderildi. Şiraz valisinin üç kardeşi bir süre hapsettiği söylenir. Akkoyunlu hükümdarı Sultan Yakup'un ölümü üzerine oğlu Rüstem saltanat mücadelesinde onlardan yararlanmak amacıyla üç kardeşi hapisten kurtarır Şah İsmail'in ağabeyi Sultan Ali katıldığı iki savaşı da kazanarak Tebriz'e döndüğünde parlak bir törenle karşılanır. Ama üç kardeşin halk üzerinde manevi etkisi Sultan Ali'nin kazandığı zaferler Rüstem Bey'i korkutur onları ortadan kaldırmanın yollarını ararken durumu sezen Sultan Ali kardeşleriyle birlikte Erdebil'e kaçar. Sultan Ali yolda kendilerini izleyen Rüstem Bey'in askerleri tarafından öldürülür. Ama iki kardeşini yedi müridiyle Erdebil'e göndermeyi başarır. Şah İsmail ve kardeşi İbrahim burada müritlerince korunur. Sürekli izlendikleri için bir süre sonra Bağru dağına oradan da Gilan Gaskar Reşt ve Lahican'a kaçırılırlar. Lahican'da Kar Kaya'nın evinde saklanan Şah İsmail ilk öğrenimini özel bir öğretmenden gördü. Babasının müritleri dört bir yandan onu görmeye geliyorlardı. Yakalanamadığını gören Rüstem Bey Lacihan üzerine yürümeye hazırlanırken öldürülünce (1497) Şah İsmail harekete geçer. Müritlerini toplayıp Hazer kıyılarındaki Aravan'a (1500) oradan Erdebil'e gelir. Kendisine katılan Türk oymaklarıyla birlikte yeterince kuvvet topladığını görünce ilk olarak babasının ve Şiilere yapılan eziyetlerin öcünü alma yolunu tutar. Tebriz'e gelip taç giydiğinde (1502) babasının öcünü almış Baku'yü zaptetmiş Nehcivan'da Elvend Bey'i yenmiştir. Şah İsmail'in bundan sonraki yaşamı Şiiliği yaymak Safevi devletinin sınırlarını genişletmek için yaptığı savaşlarda geçer. Devletin sınırları genişleyip Şiilik Anadolu'ya doğru hızla yayılınca Osmanlı'larla çatışır. Sonunda Çaldıran'da Yavuz'a yenilir (1514) ve kaçar. Bu yenilgiden sonra Tebriz'e döndüyse de eski gücünü yitirdiği gibi uğradığı ruhsal çöküntüyle de kendisini şaraba verir. Oğlu Tahmasb'ı yerine atabey olarak bırakır her yılını ayrı bir kentte geçirerek yaşamını tamamlar. Azerbaycan'da iken ölür. Cenazesi Erdebil'e götürülür.

  Şah İsmail Hatayi mahlasıyla şiirler yazdı. Sanatçı kişiliği çok zor koşullar altında geçen çocukluğu sırasında oluştu. Aruz ve heceyle yazdığı şiirler Azerbaycan edebiyatının Nesimi ve Fuzuli arasındaki döneminin en güçlü temsilcisi olduğunu kanıtlar. Özellikle heceyle yazdığı şiirler Anadolu'da gelişen tekke edebiyatını büyük ölçüde etkiler. Alevi -Bektaşi edebiyatının en güzel örneklerini sunar. Sadettin Nüzhet şiirlerini dörde ayırıyor:

  a) Tasavvufi düşüncelerini içerenler
  b) Aleviliği dile getirenler
  c) Hurufiliğin ilkelerini yansıtanlar
  d) Aşıkane olanlar.
  Aruzla yazdığı şiirlerinin ise daha çok tasavvufi olduğu görülür. Bu şiirlerinde kullandığı dil klasik şiirin dilidir.

  Hece ölçüsüyle koşma ve semai biçiminde yazdığı nefesler ise Yunus'un izlerini taşır. Ama Hatayi'nin kendine özgü şiir yolu oluşturduğu da belirtilmelidir. Hece ve aruzla yazdığı şiirlerini kapsayan Divan'ı basıldı (Sadettin Nüzhet Ergun Hatayi divanı 1956; bütün nüshaları karşılaştırılarak yapılan basımı için bkz. Aziz Aka Mehmedof Şah İsmail Hatayi Eserleri 1 Bakü 1966). Ayrıca Dehname adlı Ali'yi öven bir mesnevisi (Baku 1946) ile yine mesnevi biçiminde yazılmış bir Nasihatnamesi vardır. Değerli araştırmacı Nejat Birdoğan Alevilerin Hükümdarı Şah İsmail Hatayi adlı yapıtında bu büyük ozanın yaşam öyküsünü Osmanlı ve Safevi yanlarından topladığı şiirlerini daha geniş ve gerçekçi biçimde vermiştir.

  KİŞİLİĞİ
  Yaşamına can korkusu ile başladı. Daha altı yaşında iken dedesinin müritlerince kaçırılmasaydı öldürülecekti. Gilyan'da altı yıl gizlilik içinde yaşadı. On iki yaşında Ercuvan'da Taliş Mehmed Bey'in elinden zor kurtuldu. Bu yaşında yandaşlarına kalelerin nasıl alınacağını öğretiyordu. Ele geçmeden yandaş toplayabilmek için binlerce kilometre yol yapıyor ayrı ayrı iklimlere huyunu suyunu bilmediği topluluklar arasına giriyor karşılaştığı herkesi inandırıp yanına alıyordu. Anadolu'dan binlerce on binlerce kişi yalınayak bu genç adam için yollara düşüyordu. Bu yollara düşmede eski Türk inancının etkisi ve inancı olduğu kadar çocuk Şah'ın kişiliği de etkin rol oynuyordu. Osmanlı'da aradığını bulamayan Anadolu halkı özellikle Erzincan Sivas Karaman Türkmenleri Şah'a doğru yola çıktılar. Bu gidiş yıllarca sürünce Yavuz'a verilen bir dilekçede "İşte bir zaman geldi ki Rum ülkesinin halkının çoğu Erdebil olup kafir oldu." denilecektir.

  Hoca Sadeddin bu göçü ''Ol taifenin kalanı dahi terk-i diyar etmek istediler. Ölüsü dirisine yüklenip cümlesi çıkup gitmek istediler.'' diye anlatır. Kuşkusuz bu gidişi Anadolu'da kimsesiz kalan Türk'ün orada önem ve güven kazanma isteğine bağlayanlar da vardır. ''Ömründe ve diyarında kendüye adem dinmeyen bikarlar tuman (tümen) beyleri olup hadden ziyade itibar buldular. İşiten çıktı gitti. Yerinden ayrılup yurdunu terk idüp çiftin çubuğun dağıttı.'' Osmanlı ve Dulkadrlı önlemleri bu yürüyüşü durduramıyordu. Hac yerine Erdebil ziyaretini yeğleyenler ''Biz diriye varırız ölüye değil." diyorlardı. Bu bilgiyi Aşık Paşazade bir söylenti olarak aktarıyor.

  Kuşkusuz bu oluk oluk akışın sonunda karşılaşılan kişi öyle sıradan biri değildir. Bir kez kesinlikle çok iyi bir eğitim ve öğrenim görmüştür. Bu eğitim kavramında daha on iki yaşında iken değme babayiğitlerin katlanamayacağı bir gövde dayanıklılığı bulunmak tadır. Bu yaşta en kanlı boğuşmaların içine girip çıkmıştır. İyi bir dövüşçü ve avcıdır. 1500 yılında Tercan-Sarıkayasında bir mağarada yaşayan ve insanlara saldıran bir ayıyı okla vurup öldürecek kadar bilekli ve yüreklidir. O kış Erdebil yöresinde kuşların donup düştüğü havalarda adamlarına kardan kale yaptırıp kuşatıyor ve onları oyalıyordu.

  SANATI
  Şirvanlı Melikü'ş Şüera Habibi'nin öncülük ettiği Türkçe edebiyatın bir çok uğraşanları devletçe korunma altına alınmıştır. Şah İsmail'in kendisinin hece ve aruz ozanı olması ününü artırmış bilime saygısı da duyulunca kimi bilginler Erdebil'e gelmiş kimisini de kendisi getirtmiştir. O dönem kaynaklarında Şah İsmail'i sıradan bir hükümdar olmaktan çok eski Hurremi'liğin Babeki'liğin sürücüsü ve Turan düşüncesinin yeni temsilcisi olarak düşünmek mümkün. Bunun için Yavuz Selim Şah İsmail'e "Afrasiyab -1 Ahd" diyecektir. İsmail'e olan sevgi ve sığınma yürüyüşlerine böylece sanat adamları da katıldı. Sultan Hüseyin Baykara'nın (rn. 1447 -1505) oğullarına hile ile ağır yenilgiler vuran Özbek hanı Şeybani'yi 1510'da ortadan kaldıran İsmail'e bu tarihte ilk sığınmalar oluyor. İsmail bu sanatçıları saygı ile karşılayıp seçkin görevlere atıyor. Bu sanatçıların başında Kemaleddin Behzad (1455 -1535) vardır.

  Bu dönemin tarihçilerinden Hvodemir'in anlattığına göre "Üstad Behzad dönemin en olgun nakkaşlarının ustasıdır. Bir süre doğruluk örneği Emirin (Hüseyin Baykara'nın) yanında eşsiz işlerle uğraşırken şimdi yüce mertebeli Sahib Kıranın (Şah İsmail'in) yanındadır." Hvodemir bu kitabını H. 904'te (rn. 1498) Ali Şir Nevai adına yazmaya başlamış H. 905'te (rn. 1499) bitirmiştir. Böylelikle Kemaleddin Behzad'ın Şah İsmail'e sığınışı daha önceki yıllara geçiyor. Bu kitaba göre Nakkaş Ağa Mirek Hüseyin Baykara yanında iken Kemaleddin Behzad Şah İsmail'in yanındadır. Belki de Hüseyin Baykara döneminin geleneğine uyarak Şah İsmail'e bir çok sanatçıyla birlikte Behzad'ı armağan etmiştir. Behzad özel bir fermanla 1521'de nakkaşhaneye müdür ve sahib-i ihtiyar (yetkili) atandı. O güne değin dağınık olan Safevi nakşına artık bir biçim vermişti. Ağa Mirek Muhammed Tebrizli Hace Abdül Aziz Muzaffer Ali Muhammed vb. bu okulun öbür öğretmenleri idi. Bu dönemde arta kalan kimi saray süslemelerinin yanı sıra son yıllarda bulunan "Cihan Ara-yı Şah İsmail Safevi" kitabındaki yirmi kadar minyatür de dönemine ışık tutması bakımından oldukça değerlidir.

  ESERLERİ
  Şah İsmail her şeyden önce bir şiir adamıdır bir gönül adamıdır. Dönemindeki şiir türlerinin tümünü denemiştir.

  Ey Hatai zikr-i fikrin eyledin eş'are sarf
  Tuttu irfan defterini ehl-i divan şimdiden

  dediğine göre irfanının ululuğu dünyayı çok erken tutmuş. Mesnevi de olsun divan şiirlerinde olsun dönemin din ve edebiyat bilgilerine iyice egemen olduğu bir gerçek. Yapıtlarına Farsça ve Arapça eklediğine göre bu dilleri de biliyor. Cavidan-Name'den söz ettiğine göre Fazlullah'ı ve Hurufi'liği biliyor. Kur'an ayetlerine kafiyeli dizeler yazıyor. Ayetleri açıklıyor. Ebced'i biliyor. Özetle şiir bilgilerinde oldukça güçlü. Dehname mesnevisini 19 yaşında yazmıştır. Halk şiiri türlerini biliyor ve ustalıklı kullanıyordu.

  Hatai'nin aruzla yazdığı şiirlerini çıraklık ve ustalık dönemlerine ayırmak olası. Çaldıran vuruşmasından sonra bu büyük adamın duygularında geniş ölçüde değişmeler olmuş. O gururlu ve kendini yenilmez sanan egemenin yerini daha durgun yenilmiş ve gururu kırılmış bir adam aldı. Şiirleri de bu duygulara paralel olarak değişti. Böylelikle duygu yönü ağır basan şiirlerinde bir güçlenme görüldü.

  Diyarı aşka sultanam dila men de zamanılda
  Vezirimdir gam u gussa oturmuş iki yanımda
  Men ol şahbaz-ı kühsarem başeğmem gülle-i Kare
  Nice anka kimi yavru uçurdum aşiyanımda

  gazelinde en içli divan ozanının gücü görülür. Hatai elbette bir Fuzuli değil. Şiir anlayışı değişik. Hatai'nin şiirlerinde düşüncelerini şiir diliyle yaymak isteyen bir Şah'ın çabalaması var. Şah için şiir bir araçtır. Hatai'nin iki katı yaşayan ulu ozan Fuzuli'de şiirin amaç olduğu açıktır. Hatai bir yandan boğuşurken bir yandan yeni bir devlet kuruyordu. Buna karşın kimi şiirlerinde kendisini güçlü görür:

  Çün tecella nurını görmek temenna eylerem
  Şimdi Mansur'am meni bir dara göndermek gerek

  beyti herhalde benzerlerinin önünde yer alacak güçte.
  Şiirdeki gücü asıl hece ile söylediği deyişlerdedir. Bunlar yüzyıllardır onun inancından olsun olmasın Türk halkının dil-ezberi olmuştur. Kimi törenlerde semahların cüş havalarının düvaz imamların hep bu deyişlerden seçildiğini herkes bilir.

  Türkiye'de hakkında ilk kez Rahmetli Sadeddin Nüzhet Ergun ciddi bir kitap yazar. Kitapta hece ile şiirlerinin yanı sıra Nasihatname mesnevisinin tümü ikinci bir mesnevi ve ''Dehname'' den kimi kısa bölümler alınır. Rahmetli Sadeddin Nüzhet kuşku yok ki alanının en yetkilisi. Kitabın sunuş yazısındaki incelemesi son derece değerli. Konuyu ve bu alandaki çalışmaları iyi incelemiş. Azerbaycan yayınlarının temelini Leningrad ve Taşkent nüshaları oluşturuyor. Düzenleyenler Paris ve Londra nüshalarını da gözden geçirmişler.

  Hatayimdir Şah Hatai
  Amma adım Ömer dunır.

  Demek ki ''Şah Hatai'' veya yalnız ''Hatai'' adını kullanan başka başka ozanlar var. İlginçtir ki bunlardan birinin adı da Ömer. Kimi deyişler değişik yerlerde eksik dörtlüklerle yayınlanıyor. Azerbaycan ve Erdebil nüshaları tapşırmayı ''Hatai'' Napoli nüshası ile Sadeddin Nüzhet yayını ise ''Hatayi'' olarak alıyor.

  Geldi Cebrail çağırdı ya Muhammed Mustafa

  dizesiyle başlayan şiir Alevi cemlerinde çok söylenen ''Mihraçlama'' dır. Türkiye'de ise ilk kez Sefer Aytekin'in 1958'de yayınladığı Buyruk kitabında yer almış. Buyruk'un Şeyh Safi'ye ait olmadığının kesin kanıtı da kendisinden çok sonra yaşayan torununun bu şiirinin o yapıtta yer alması. Dehname'nin yalnız Leningrad müzesinde aslı vardır. Bu şiir Şah İsmail'in 19 yaşında yazdığı bir aşk öyküsü. 1532 ikiliden oluşmuş. Bölüm başlıkları Farsça verilmiş. Altlarında Azeri ağzıyla çevirileri var. Bu çeviriler Şah İsmail'in değil.
  Son bölümde

  Hicrinde üç zid ü nun geçti
  Sin'din dahi bir füzun geçti

  dediğine göre ebcetle bu açıklama h. 911'i (m. 1506) gösteriyor.

  Eserlerinden bazıları:

  1
  Muhammed Ali'nin Aldım Elini
  Hak Deyip Tuttuğum Elden Ayrılmam
  On İki İmamın Tuttum Yolunu
  Hak Deyip Tuttuğum Yoldan Ayrılmam

  Mürşidin Nefesi Hak Nefesidir
  Mürşid Sözün Tutmayanlar Asidir
  Mürşidin Rızası Hak Rızasıdır
  Hak Deyip Tuttuğum Yoldan Ayrılmam

  Mürşidin Gittiği Veli Yoludur
  Gitme Dediğine Gitmemelidir
  Zahir Batın Muhammed Ve Ali'dir
  Hak Deyip Tuttuğum Yoldan Ayrılmam

  Hak Erenler Bir Araya Derilse
  Cümle Aşıklara Nasip Verilse
  Aşikare Hak Gözüyle Görülse
  Hak Deyip Tuttuğum Yoldan Ayrılmam

  Şah Hatayi'm Hak Bil Tuttuğum Eli
  Zahirde Batında Hak Gördü Seni
  Gerçek Erenlerden Aldım Haberi
  Hak Deyip Tuttuğum Yoldan Ayrılmam


  2
  Muhammed Ali'yi Candan Sevenler
  Yorulup Yollarda Kalmaz İnşallah
  İmam Hasan'ın Yüzün Görenler
  Hüseyin'den Mahrum Olmaz İnşallah

  İmam Zeynel'den Bir Dolu İçtim
  İmam Bakır'da Kaynayıp Coştum
  İmam Cafer'e Vardım Ulaştım
  Bundan Özge Yola Sapmaz İnşallah

  İmam Musa'dan Gelen Erenler
  Can Baş Feda Edip Cemler Görenler
  İmam Rıza'ya Zehir Verenler
  Divanda Şefaat Bulmaz İnşallah

  Bir Gün Olur Okuturlar Defteri
  Şah Oğlunun Belindedir Teberi
  Uyanırsa Taki Naki Askeri
  Açılan Gülümüz Solmaz İnşallah

  Hatayi Der Bu İş Bizi Bitire
  Özünü Kata Gör Ulu Katara
  Mehdi Şevki Bu Cihanı Tutar A
  Şah Oğluna Sitem Olmaz İnşallah

  3
  Serime Bir Sevda Geldi
  Muhammed Ali'den Beri
  Yandı Vücudum Kül Oldu
  Ta Kalubeli'den Beri

  Ali'nin Fatma Kanber'i
  Hırka Tutunur Önleri
  Severim On İk'imam'ları
  Atası Pirimden Beri

  Hasan'la Hüseyin'i Sevdim
  İkrarım Onlara Verdim
  Kafirleri Bütün Kırdım
  Halil-Ür-Rahman'dan Beri

  Zeynelabidin Yolları
  Açılır Gonca Gülleri
  Bakır İmamlar Serveri
  Severim Soyundan Beri

  Muhammed Dünyaya Geldi
  Şu Alem Nur İle Doldu
  Hacem İmam Cafer Oldu
  Okuram Kur'an'dan Beri

  Musahibim Musa Kazım
  Rıza'ya Bağlıdır Özüm
  Kolumda Şahinim Bazım
  Beslerim Zamandan Beri

  Taki'den Etek Tutmuşam
  Naki Sırrına Yetmişem
  Askeri'den Mey İçmişem
  Sarhoşum Zamandan Beri

  İkrarım Bendi Boşandı
  İndi Türaba Döşendi
  Mehdi'den Kılıç Kuşandı
  Bilirem Zamandan Beri

  Şah Hatayi'm Hakk'a Yalvar
  Sevdiğim Ali'dir Server
  Sorarlarsa Bizi Erler
  Gelirem Divandan Beri 4
  Sufi Mezhebimin Nesin Sorarsın
  Biz Muhammed Ali Diyenlerdeniz
  Gözlüye Gizli Yok Ya Sen Ne Dersin
  Biz Muhammed Ali Diyenlerdeniz

  Eğnimize Kırmızılar Giyeriz
  Halimizce Her Manadan Duyarız
  Katarda İmam Cafer'e Uyarız
  Biz Muhammed Ali Diyenlerdeniz

  Her Kimin Ki Çerağını Hak Yakar
  Mümin Olanları Katara Çeker
  Aslımız On İki İmama Çıkar
  Biz Muhammed Ali Diyenlerdeniz

  Biz Tüccar Değiliz Alıp Satmayız
  Erkan Gözetiriz Yoldan Sapmayız
  Gönlümüz Ganidir Kibir Tutmayız
  Biz Muhammed Ali Diyenlerdeniz

  Muhammed Ali'dir Kırkların Başı
  Uralım Yezid'e Laneti Taşı
  Hünkar Hacı Bektaş Veli'dir Eşi
  Biz Muhammed Ali Diyenlerdeniz

  Baharda Açılır Gonca Gülümüz
  Ol Dergaha Doğru Gider Yolumuz
  On İki İmam İsmin Okur Dilimiz
  Biz Muhammed Ali Diyenlerdeniz

  Şah Hatayi'm Eydür Muhammed Ali
  Onlardan Öğrendik Erkanı Yolu
  Ali Muhammed'dir Muhammed Ali
  Biz Muhammed Ali Diyenlerdeniz

  5
  Hü Diyelim Gerçeklerin Demine
  Gerçeklerin Demi Nurdan Sayılır
  On İki İmam Katarına Uyanlar
  Muhammed Ali'ye Yardan Sayılır

  Üç Gün İmiş Şu Dünyanın Safası
  Safasından Artık Olur Cefası
  Gerçek Erenlerin Nutku Nefesi
  Biri Kırktır Kırkı Birden Sayılır

  İhlas İle Gelen Bu Yoldan Dönmez
  Dost Olan Dostuna İkilik Sanmaz
  Eri Hak Görmeyen Hakk'ı Göremez
  Gözü Bakar Amma Körden Sayılır

  Gerçek Aşık Menzilinde Durursa
  Çerağ Gibi Yanıp Yağı Erirse
  Eksikliği Kendözünde Bulunursa
  O Da Erdir Yine Erden Sayılır

  Şah Hatayi'm Eydür Bağdad'dır Vatan
  İkilikten Geçip Birliğe Yeten
  Erenler Yanında Kıyl Ü Kal Tutan
  Yolu Dikenlidir Hardan Sayılır

  6
  Serseri Girme Meydana
  Aşık Senden Yol İsterler
  Kallaş İle Oturmadın
  İman Ehli Kul İsterler

  Bu Yola Giren Oturmaz
  Hak Söze Hile Katılmaz
  Bunda Hiç Hile Satılmaz
  Cevherinden Pul İsterler

  Bir Kılı Bin Pare Eder
  Bu Yolu İhtiyar Eder
  Şah'ım Bir Yol Kurmuş Gider
  Yol İçinde Yol İsterler

  Şah Hatayi Der Neylersin
  Her Müşkili Hal Eylersin
  Ansın Çiçek Derersin
  Yarın Senden Gül İsterler

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Şah Hatayi (Şah İsmail) (1487- 1524)

  Kırklar Meydanına Vardım
  Gel Beri Ey Can Dediler
  İzzet İle Selam Verdiler
  Gel İşte Meydan Dediler


  Şah Hatayi'm Nedir Halin
  Hakk'a Şükr Et Kaldır Elin
  Gıybetten Kese Gör Dilin
  Her Kula Yeksan Dediler

  İran'da Safevi soyundan gelen bir Türk. Erdebil'de doğdu. Ana tarafından Uzun Hasan'ın torunu Bilki Aka'nın oğludur. Babası Haydar'ın ölümünden (1488) sonra dayısı tarafından iki kardeşiyle birlikte düşmanlarından kaçırılarak Şiraz'a gönderildi. Şiraz valisinin üç kardeşi bir süre hapsettiği söylenir. Akkoyunlu hükümdarı Sultan Yakup'un ölümü üzerine oğlu Rüstem saltanat mücadelesinde onlardan yararlanmak amacıyla üç kardeşi hapisten kurtarır Şah İsmail'in ağabeyi Sultan Ali katıldığı iki savaşı da kazanarak Tebriz'e döndüğünde parlak bir törenle karşılanır. Ama üç kardeşin halk üzerinde manevi etkisi Sultan Ali'nin kazandığı zaferler Rüstem Bey'i korkutur onları ortadan kaldırmanın yollarını ararken durumu sezen Sultan Ali kardeşleriyle birlikte Erdebil'e kaçar. Sultan Ali yolda kendilerini izleyen Rüstem Bey'in askerleri tarafından öldürülür. Ama iki kardeşini yedi müridiyle Erdebil'e göndermeyi başarır. Şah İsmail ve kardeşi İbrahim burada müritlerince korunur. Sürekli izlendikleri için bir süre sonra Bağru dağına oradan da Gilan Gaskar Reşt ve Lahican'a kaçırılırlar. Lahican'da Kar Kaya'nın evinde saklanan Şah İsmail ilk öğrenimini özel bir öğretmenden gördü. Babasının müritleri dört bir yandan onu görmeye geliyorlardı. Yakalanamadığını gören Rüstem Bey Lacihan üzerine yürümeye hazırlanırken öldürülünce (1497) Şah İsmail harekete geçer. Müritlerini toplayıp Hazer kıyılarındaki Aravan'a (1500) oradan Erdebil'e gelir. Kendisine katılan Türk oymaklarıyla birlikte yeterince kuvvet topladığını görünce ilk olarak babasının ve Şiilere yapılan eziyetlerin öcünü alma yolunu tutar. Tebriz'e gelip taç giydiğinde (1502) babasının öcünü almış Baku'yü zaptetmiş Nehcivan'da Elvend Bey'i yenmiştir. Şah İsmail'in bundan sonraki yaşamı Şiiliği yaymak Safevi devletinin sınırlarını genişletmek için yaptığı savaşlarda geçer. Devletin sınırları genişleyip Şiilik Anadolu'ya doğru hızla yayılınca Osmanlı'larla çatışır. Sonunda Çaldıran'da Yavuz'a yenilir (1514) ve kaçar. Bu yenilgiden sonra Tebriz'e döndüyse de eski gücünü yitirdiği gibi uğradığı ruhsal çöküntüyle de kendisini şaraba verir. Oğlu Tahmasb'ı yerine atabey olarak bırakır her yılını ayrı bir kentte geçirerek yaşamını tamamlar. Azerbaycan'da iken ölür. Cenazesi Erdebil'e götürülür.

  Şah İsmail Hatayi mahlasıyla şiirler yazdı. Sanatçı kişiliği çok zor koşullar altında geçen çocukluğu sırasında oluştu. Aruz ve heceyle yazdığı şiirler Azerbaycan edebiyatının Nesimi ve Fuzuli arasındaki döneminin en güçlü temsilcisi olduğunu kanıtlar. Özellikle heceyle yazdığı şiirler Anadolu'da gelişen tekke edebiyatını büyük ölçüde etkiler. Alevi -Bektaşi edebiyatının en güzel örneklerini sunar. Sadettin Nüzhet şiirlerini dörde ayırıyor:
  a) Tasavvufi düşüncelerini içerenler
  b) Aleviliği dile getirenler
  c) Hurufiliğin ilkelerini yansıtanlar
  d) Aşıkane olanlar.
  Aruzla yazdığı şiirlerinin ise daha çok tasavvufi olduğu görülür. Bu şiirlerinde kullandığı dil klasik şiirin dilidir.

  Hece ölçüsüyle koşma ve semai biçiminde yazdığı nefesler ise Yunus'un izlerini taşır. Ama Hatayi'nin kendine özgü şiir yolu oluşturduğu da belirtilmelidir. Hece ve aruzla yazdığı şiirlerini kapsayan Divan'ı basıldı (Sadettin Nüzhet Ergun Hatayi divanı 1956; bütün nüshaları karşılaştırılarak yapılan basımı için bkz. Aziz Aka Mehmedof Şah İsmail Hatayi Eserleri 1 Bakü 1966). Ayrıca Dehname adlı Ali'yi öven bir mesnevisi (Baku 1946) ile yine mesnevi biçiminde yazılmış bir Nasihatnamesi vardır. Değerli araştırmacı Nejat Birdoğan Alevilerin Hükümdarı Şah İsmail Hatayi adlı yapıtında bu büyük ozanın yaşam öyküsünü Osmanlı ve Safevi yanlarından topladığı şiirlerini daha geniş ve gerçekçi biçimde vermiştir.


  KİŞİLİĞİ
  Yaşamına can korkusu ile başladı. Daha altı yaşında iken dedesinin müritlerince kaçırılmasaydı öldürülecekti. Gilyan'da altı yıl gizlilik içinde yaşadı. On iki yaşında Ercuvan'da Taliş Mehmed Bey'in elinden zor kurtuldu. Bu yaşında yandaşlarına kalelerin nasıl alınacağını öğretiyordu. Ele geçmeden yandaş toplayabilmek için binlerce kilometre yol yapıyor ayrı ayrı iklimlere huyunu suyunu bilmediği topluluklar arasına giriyor karşılaştığı herkesi inandırıp yanına alıyordu. Anadolu'dan binlerce on binlerce kişi yalınayak bu genç adam için yollara düşüyordu. Bu yollara düşmede eski Türk inancının etkisi ve inancı olduğu kadar çocuk Şah'ın kişiliği de etkin rol oynuyordu. Osmanlı'da aradığını bulamayan Anadolu halkı özellikle Erzincan Sivas Karaman Türkmenleri Şah'a doğru yola çıktılar. Bu gidiş yıllarca sürünce Yavuz'a verilen bir dilekçede "İşte bir zaman geldi ki Rum ülkesinin halkının çoğu Erdebil olup kafir oldu." denilecektir.

  Hoca Sadeddin bu göçü ''Ol taifenin kalanı dahi terk-i diyar etmek istediler. Ölüsü dirisine yüklenip cümlesi çıkup gitmek istediler.'' diye anlatır. Kuşkusuz bu gidişi Anadolu'da kimsesiz kalan Türk'ün orada önem ve güven kazanma isteğine bağlayanlar da vardır. ''Ömründe ve diyarında kendüye adem dinmeyen bikarlar tuman (tümen) beyleri olup hadden ziyade itibar buldular. İşiten çıktı gitti. Yerinden ayrılup yurdunu terk idüp çiftin çubuğun dağıttı.'' Osmanlı ve Dulkadrlı önlemleri bu yürüyüşü durduramıyordu. Hac yerine Erdebil ziyaretini yeğleyenler ''Biz diriye varırız ölüye değil." diyorlardı. Bu bilgiyi Aşık Paşazade bir söylenti olarak aktarıyor.

  Kuşkusuz bu oluk oluk akışın sonunda karşılaşılan kişi öyle sıradan biri değildir. Bir kez kesinlikle çok iyi bir eğitim ve öğrenim görmüştür. Bu eğitim kavramında daha on iki yaşında iken değme babayiğitlerin katlanamayacağı bir gövde dayanıklılığı bulunmak tadır. Bu yaşta en kanlı boğuşmaların içine girip çıkmıştır. İyi bir dövüşçü ve avcıdır. 1500 yılında Tercan-Sarıkayasında bir mağarada yaşayan ve insanlara saldıran bir ayıyı okla vurup öldürecek kadar bilekli ve yüreklidir. O kış Erdebil yöresinde kuşların donup düştüğü havalarda adamlarına kardan kale yaptırıp kuşatıyor ve onları oyalıyordu.


  SANATI
  Şirvanlı Melikü'ş Şüera Habibi'nin öncülük ettiği Türkçe edebiyatın bir çok uğraşanları devletçe korunma altına alınmıştır. Şah İsmail'in kendisinin hece ve aruz ozanı olması ününü artırmış bilime saygısı da duyulunca kimi bilginler Erdebil'e gelmiş kimisini de kendisi getirtmiştir. O dönem kaynaklarında Şah İsmail'i sıradan bir hükümdar olmaktan çok eski Hurremi'liğin Babeki'liğin sürücüsü ve Turan düşüncesinin yeni temsilcisi olarak düşünmek mümkün. Bunun için Yavuz Selim Şah İsmail'e "Afrasiyab -1 Ahd" diyecektir. İsmail'e olan sevgi ve sığınma yürüyüşlerine böylece sanat adamları da katıldı. Sultan Hüseyin Baykara'nın (rn. 1447 -1505) oğullarına hile ile ağır yenilgiler vuran Özbek hanı Şeybani'yi 1510'da ortadan kaldıran İsmail'e bu tarihte ilk sığınmalar oluyor. İsmail bu sanatçıları saygı ile karşılayıp seçkin görevlere atıyor. Bu sanatçıların başında Kemaleddin Behzad (1455 -1535) vardır.

  Bu dönemin tarihçilerinden Hvodemir'in anlattığına göre "Üstad Behzad dönemin en olgun nakkaşlarının ustasıdır. Bir süre doğruluk örneği Emirin (Hüseyin Baykara'nın) yanında eşsiz işlerle uğraşırken şimdi yüce mertebeli Sahib Kıranın (Şah İsmail'in) yanındadır." Hvodemir bu kitabını H. 904'te (rn. 1498) Ali Şir Nevai adına yazmaya başlamış H. 905'te (rn. 1499) bitirmiştir. Böylelikle Kemaleddin Behzad'ın Şah İsmail'e sığınışı daha önceki yıllara geçiyor. Bu kitaba göre Nakkaş Ağa Mirek Hüseyin Baykara yanında iken Kemaleddin Behzad Şah İsmail'in yanındadır. Belki de Hüseyin Baykara döneminin geleneğine uyarak Şah İsmail'e bir çok sanatçıyla birlikte Behzad'ı armağan etmiştir. Behzad özel bir fermanla 1521'de nakkaşhaneye müdür ve sahib-i ihtiyar (yetkili) atandı. O güne değin dağınık olan Safevi nakşına artık bir biçim vermişti. Ağa Mirek Muhammed Tebrizli Hace Abdül Aziz Muzaffer Ali Muhammed vb. bu okulun öbür öğretmenleri idi. Bu dönemde arta kalan kimi saray süslemelerinin yanı sıra son yıllarda bulunan "Cihan Ara-yı Şah İsmail Safevi" kitabındaki yirmi kadar minyatür de dönemine ışık tutması bakımından oldukça değerlidir.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş