Alevilik Tasavvuf Felsefesinde Gelişen Bâtınilik Akımı İlişkisi Nedir?

Tasavvuf felsefesinde gelişen Bâtınilik akımı gerçekte İslam dininin usçu bir eleştirisidir. Ne var ki bu eleştiri tarihsel koşullar altında açığa vurulamamış dinsel bir görünüş altında gizlenmiştir. Bâtınilik siyasal amaçlar da gütmüş ve bu amaçlara varma yolunda din görünüşünden olduğu kadar tasavvuftan da geniş çapta yararlanmıştır.

Bâtıniler böylelikle din kurumundaki usa aykırılıkları yok etmişler ne var ki bunların yerine usçu yorumlamalarla yeni inançlar getirmişlerdir. Bâtıniler genelde alevidirler.

Alevilik birçok dinin iyi yönlerini almış kendi felsefesinde yoğurmuş ona kendince bir biçim vermiş kardeşliği hoşgörüyü ve insancılığı ön plana almış bir yaşam biçimidir. Yoksulluğun ezilmişliğin zulmün olmadığı eşit paylaşımın olduğu herkesin kardeşçe yaşadığı tabiatın tahrip edilmediği bir dünya yaratma mücadelesidir. Alevilik Ali ile başlatılıp buradan ele alınsa da kökleri daha öncelere dayanıyor. Alevilik asıl kök olarak Mazdeizm’e dayanmaktadır. Bu kaynak üzerinde Ali ve taraftarlarınca yeniden ele alınıp yorumlanmış ve çağa uyarlanmıştır. Zerdüştlük öğretisinin de özünü oluşturan Alevilik Kürtlerde bir yaşam tarzı olarak süre gelmiştir. İran da Şialık biçimde bir gelişim yaşamış Türklerde Mevlevilik biçiminde geliştirilmeye çalışılmıştır.

İslam tarihi içerisinde toplumsal muhalefetin egemenliğe ya da egemenlere karşı direnişlerinde Aleviliğin öncü düzeyde rolü söz konusudur. Hemen hemen tüm toplumsal muhalefet hareketlerinin inanç ve düşünce kuramlarıyla temelini inananlarıyla ise bünyesini oluşturan Heterodoks İslam olarak Alevilik ve Alevi halklarıdır.

Alevi öğretisinin temelini insan sevgisi yani hümanizm oluşturur. Aleviler insanda tanrısal özellikler görürler. Onlara göre insan Tanrının yeryüzündeki yansımasıdır. Tanrısal gerçeklik kişide ve tüm canlılarda tezahür eder. Gerçekler de gerçeklere uydukları oranda derviş kabul edilirler.

Tanrısallık yaşamın her tarafına sızmıştır. GERÇEK HAYATIN İÇİNDE SAKLIDIR. Alevi öğretisinde önemli olan bunu görmektir. Ruhsal olanın tezahür ettiği yere karşı dikkatli olmak hayatı hep bu ruhsal tezahürlere dair bir dikkatle yaşamaktır. Gerçek olmak gerçeğin peşine düşmekle olur. Gerçeklik kendilerini Tanrıdan ayırmazlar. Tanrıyı evreni insanı bir bütün içinde birbirlerine yansıyan tezahürler olarak bir bütün olarak ele alırlar.

Kendini bilmek OKUNACAK EN BÜYÜK KİTAP İNSANDIR sözünde saklıdır. Alevi dervişleri kendi üzerlerinde doğruyu ve tanrıyı fark edebileceklerine inanarak Tanrısal olanın ortaya çıkabileceğini söylerler.

Tanrısal gerçekliğe ulaşmanın engelleri kıskançlık yalan nefret vb. duygularla dıştalayıcı olduğu için bütünleştirici duygular değildir. Gerçek bunlardan uzak durur. Uzak durmak için kendini zorlamaz. Ama kendiliğinden uzak durur. Çünkü tanrısal gerçekliğin peşinde olan gerçek kendiliğinden olumsuz olandan yarı düşmemiştir. Gerçeklik halkı cahil bilgisiz görmezler. Bilakis gerçeğin bir parçası olarak ele alırlar. Halk sadeliğiyle gerçeği kendine benzetir.

Onlar doğal olmalarıyla gerçek olurlar. Gerçeklik bir makam değildir. Ve gerçeklik kendini var eder. Halkla bütünlük içinde olduğu gerçeğini kabul eder ve ona göre yaşar.

Aleviler gerçeklik üzerine mistik bir dünya inşa ederler. Gerçeklik var olduğu andan itibaren vardır. İnsan anneden doğduğu an gerçek olarak doğar. Dini kurallar sonradan öğrenilir. Her şeyi sonradan öğreniyorsun. Ama gerçek olarak doğuyorsun. Gerçeklik bu saflığın adıdır. Sonradan öğrenilenle asıl gerçeklik unutulur. Dervişler sonradan öğrenileni parçalayıp asıl gerçekliğe ulaşanlardır.

İnsanı-kâmil olmak kendini bulmak aşk ile olmak duygusal ve maddi realiteyi dengeleyerek bir gerçeklik olarak yaşamaktır. Gerçek için gerçekten gidecek başka yol yoktur. Gerçek gerçek olabildiği oranda kendini bilir ve başkaları için gerçekliğe kapı olabilir. Aleviler gerçeklerin yeryüzünde tanrısal olana dair işleyişin çalışmasında görevli olduklarına inanırlar. Gerçek dünyaya hâkimdir.

Karıncadan tut tüm canlılara kadar gerçek vardır.
Alevi öğretisinde insana gösterilecek sevgi ve saygı yeryüzündeki her türlü ibadetten daha değerlidir. İnsana değer verilmelidir. Çünkü insan dünyadaki her şeyin yaratıcısıdır. İnsan yaratan ve yaşatandır. Hümanizm insan sevgisi temelinde tüm ‘kerametlerin mucizelerin insanda olduğuna inanır. Bunu “Her ne arar isen insanda ara” özdeyişiyle dile getirir.

Aleviler insanlar arasındaki her türlü ayrımcılığa karşıdırlar. İnsanın insan olarak doğmasından ötürü saygıya hak ve özgürlüklere layık olduğuna inanırlar. Aleviler toplum olarak her zaman barıştan dostluktan hoşgörüden yana bilme ve gelişime açık zengin sanatsal ve estetik değerleri ile insanlığın gelişimine katkıda bulunmuşlardır.
Alevi öğretisi demokrasi ile yakından bağlantılıdır.

Alevilik bin yıllık tarih boyunca mazlumdan yana zalime karşı ezilenden yana ezene karşı zorbalığa baskıya karşı haktan ve haklıdan yana olmuştur. Karşısındaki inançsal dinsel kültürel ve cinsel farklılıklar ne olursa olsun tüm insanların kimliklerine kültürlerine ve dillerine saygılı olmuş tüm bu farklılıkları bir zenginlik kaynağı olarak ele almıştır. Yeryüzünde yaşayan tüm insanları din dil ırk inanç ve cinsiyet ayrımı yapmadan bir ve eşit olarak görmüştür. Alevi öğretisinde “ 72 millete bir nazarla bakmak “ ilkesi esastır. Bu ilkeye göre tüm insanlar eşit ve kardeştir. Aleviler hiçbir ulusa kendi dışındaki hiçbir inanca ve kültüre karşı bir düşmanlık beslememişlerdir. Tarih boyunca birçok saldırıya maruz kalıp katliamlardan geçseler de her zaman kardeşçe bir arada yaşamayı öne çıkartmışlardır.

Aleviler kuralcı ve biçimciliğe dayanan her şeyi reddederler. Asıl önem verdikleri özdür. Dogmatizme karşı bilmeden yana insanın düşünce ve iradesinin özgürlüğüne inanırlar. Alevi öğretisinde ‘mutlaklık’söz konusu değildir. Bu temelde oldukça eleştiriseldirler. Aleviliğin farklılığını yaşama dünyaya bakış açısı kadar kılık kıyafetten ibadet etme biçiminde de görmek mümkün.

Alevilik öğretisi hoşgörü temeli üzerine kurulmuştur. Alevilikte tüm insanları büyük bir sevgi ile kucaklama esastır. Toplumda her kesime bu temelde büyük bir saygı ve sevgi ile yaklaşım gösterilir. Kimliği inancı ve cinsiyeti ne olursa olsun o bu toplumun bir üyesidir. İnsandır ve ona göre yaklaşım esastır. Alevilikte yaşanan sorunlar karşısında sert yaptırımlar yoktur. Yaşanan sorunlar daha çok Dar-ı Mansur’da tartışılır ortak görüşler temelinde kararlara gidilir. Bu toplantılar ve ulaşılan kararlar her kes için bağlayıcıdır. Çünkü büyük bir açıklık ve titizlikle sorunlar ortaya konulur ve çözüme dair yaklaşımlar belirlenir. Bu tür toplantılarda kadınlar da yer alırlar.

Alevilik öğretisinde cinsiyet ayrımcılığı yoktur. Kadın ve erkek eşittir. Alevilik tüm kültür ve inanç eylemlerinde kadın ve erkeğin eşit bir biçimde yer almasını öngörür. Alevilikte her ne kadar ‘dedelik’kültürü söz konusu olsa da ‘Analık’kültürü de hâkimdir. Başta Elif Ana örneği olmak üzere açığa çıkan bu Analık kültürü kendisiyle yeni bir toplumsallık yaratmıştır. Kadının yaşamındaki belirleyici rolü kadar devletçi-iktidarcı zihniyeti sonucu oluşan alevi-Sünni zengin-fakir bölünmeleri ortadan kaldıran tüm insanları büyük bir sevgi ve hoşgörü ile kucaklayan bir yapılanmaya sahiptir. Bu kültür aynı zamanda Kutsal Ana’nı ahlaki değerlerini yeniden yaşamsallaştırmadır. Bu kültürü yaşamsallaştırmak hem kadın açıdan hem toplum açısından yeniden ahlaki değerlerle güçlü buluşma açısında önemlidir.

Alevi ahlakının temeli; eline beline ve diline hâkim olmaya dayanmaktadır. Eline demek kötü şeylerle uğraşmamak izinsiz bir şeye dokunmamak beline demek; kendi eşi dışında kimse ile cinsi ilişkiye girmemek bu alanda da bir takım ölçü ve ilkelere sahip olmak diline demek; yalan söylememek demektir. Alevilikte söz kutsaldır. Bu nedenle söze büyük önem verilir. Bu kutsallık birçok deyişe de konu olmuş yaşamda temel bir ilke halini almıştır.”Sözün ne ise özün de odur” ilkesi temelinde bir yaklaşım esastır.

Ahlaki –politik bir hareket olan Alevilik oluşumundan şimdiye kadar sürekli müdahaleci ve yönlendirmeci yaklaşımlar nedeniyle kendisini güçlü bulabilmiş değildir. Bu nedenle gelişim koşullarını kendi ölçülerinde belirleyememiştir. Geçmişte var olan müdahaleler bu gün açısından farklı biçimlerde de olsa devam etmektedir. Bir yandan bu müdahaleler diğer yandan Alevilik hareketinin kendini öz felsefesi temelinde güçlü yapılandıramaması zamanla özsel anlamda bir değişimi açığa çıkarmıştır. En fazla ezilen ve sömürülen kesim olan Aleviler her zaman haksızlıklara ve adaletsizliklere karşı bir mücadele içinde olmuşlardır. Ancak yaşanan katliamlar nedeniyle bir sinmeyi yaşayan Aleviler bu gün sistem gerçekliği karşısında radikal bir duruşun sahibi değillerdir. Genelde iki tür bir yapılanma açığa çıkmaktadır; ilki aşırı duygusal bir yapılanma ki pasif edilgen yeterince iradesel bir güç kazanmamış ikincisi ise uç bir kişiliktir. Daha çok iktidarcı zihniyetin şekillendirdiği bir duruşa sahiptir. Alevi güçleri demokrasi noktasında ne kendisinin ne kendi dışındaki demokrasi güçlerini doğru algılayamamaktadır. Her ne kadar kendini demokratik sosyalist olarak adlandırsalar da ne güçlü bir din teorisine ne de güçlü bir politikaya sahip değillerdir. Bu yaklaşımlardan kaynaklı çoğunlukla dinsizlik suçlamalarıyla karşı karşıya gelen Alevi güçleri Aleviliğin kendi felsefi özüne denk bir yaklaşım içinde olmaktan uzaktırlar. Bu yaklaşım Alevilerin kendi tarihsel zeminlerini terk etmelerine neden olmaktadır. Bu zemini iktidarcı-devletçi zihniyete sahip güçler değerlendirmektedirler. Yine Aleviliğin bir özgürlük ve eşitlik anlayışına dayanarak geliştirilmesinden ziyade iktidara yamalama politikalarının günümüz gerçeği içinde açığa çıkması Aleviliğin kirletilmesi anlamı taşımaktadır. Alevilik hiçbir zaman elitlerin politikası olmamıştır. Bu temelde kendi özünü güçlü bir dönüşü yaşaması kendisini öğretisi temelinde güçlü örgütlendirmesi gerekmektedir. Kendi değerlerine sahip çıkarak bir özgürlük ve yaşam aşkı olan Aleviliği yaşamın her alanında yaşamsallaştırmak önemlidir. Mevcut durumda Alevi güçleri bunu tümüyle temsil etmekten uzaktır. Bir zihniyet ve inanç olarak derinlikle ele alınmayan Alevilik çok dar sınırlarda bir temsil düzeyi ile oldukça sınırlandırılmaktadır. Bu yönlü eksik ya da hatalı yaklaşım kadına yaklaşım alanında açığa çıkmaktadır. Alevi ahlakına göre kadına eşit bir hak tanınmaktadır. Ancak kendisini cinsiyetçi bakış açısından kurtaramayan Alevi erkeği kadına inceltilmiş biçimlerde de olsa cinsiyetçiliği dayatmaktadır. Kadına bir takım ayrıcalıklar tanısa da cinsiyetçi statüleri koruma yaklaşımına sahiptir.

Kadın da özsel olarak alevi kültürü daha hâkim iken bunu bilgelik temelinde yaşama yansıtmada güç ve irade sahibi olma da yetersiz edilgen bir gerçekliğe sahiptir. Bu özsel değerin ideolojik donanım ile güçlü bir politik duruşa yol açtığının çarpıcı örneklerini Kürdistan özgürlük mücadelesinde gördük. Özgürlük hareketimiz öz olarak Alevi kültürdün kopuk olmadığı gibi bu değerlere en güçlü sahip çıkan bir hareket konumundadır.

Bir yaşam kültürü büyük bir aşkı içeren ve gerçeğin özü olan Alevilik bu gün kendi özsel değerlerine bağlılık temelinde güçlü bir yenilenmeyi ve değişimi yaşaması gerekmektedir.

Alevilikte en temel sorulardan biri olan; Sizin hayat ilkeniz nedir sorusunu başta Alevilerin günümüz gerçekliği açısından güçlü cevaplandırmasına ihtiyaç vardır. Çünkü Alevilerin hayat ilkesi aşka ve gerçeğe dayanıyor. Şimdi GERÇEK için AŞK için yollara düşmek zamanı…


Alıntıdır.