Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Alevi Tarihinin En Çok Tartışılan Önderi - Şeyh Safi Kimdir?


  İsim: seyh safi.jpg
Görüntüleme: 2
Büyüklük: 27.7 KB (Kilobyte)

  Şeyh Safi Türbesi

  Şeyh Safi Hayatı


  Alevi tarihinin en çok tartışılan önderlerinden biri olan Şeyh Safi’nin hangi etnik kökenden olduğu önemli değildir. Bizce önemli olan Şeyh Safi’nin Safevi Devleti’ni kuran Erdebil dergâhının kurucusu olmasıdır.

  Şeyh Safi 1252 yılında Erdebil’de doğmuştur. Şeyh Safi çocukluğundan itibaren dine ilgi duymuştu. Ama Erdebil’de kendisine hitap edecek bir mürşit bulamadı. Bunun üzerine zamanın önemli merkezlerinden olan Şiraz’a gitti. Şiraz’da da aradığını bulamayan Şeyh Safi Hazar Denizi civarında oturan Şeyh Zahid’in yanına gitti. Burada uzun bir dönem kalarak Şeyh Zahid’ten eğitim aldı. Kısa bir sürede olayları kavrayışı yorumlama kabiliyeti keskin zekâsı ile mürşidinin en önemli öğrencisi oldu. Şeyh’in kızıyla evlenen ve Şeyh Zahid’in hakka yürümesinden sonra onun postuna oturan Şeyh Safi’nin ünü müridlerinin çoğalmaya başlamasıyla dört bir yana yayılmaya başladı.

  Şeyh Safi yaşamını insanları aydınlatmak ile geçirdi. Yüzlerce insanı eğitti. 1335 yılında Erdebil’de hakka yürüdü.

  Bilinmesi gerekenler; Şeyh Safi’nin önemli bir Alevi merkezi Erdebil dergâhının kurucusu olduğudur. Bazıları Şeyh Safi’nin etnik kimliğini hatta inanç kimliğini kendi dar düşüncelerine hizmet maksadıyla tahrif etmeye çalışıyorlar. Şeyh Safi ve benzer önderler salt bir ırka inanca değil bütün insanlığa hizmet etmişlerdir. Bu anlamıyla da bütün insanların değerleridirler. Tabi bu yol erenlerinin Alevi olması bizler için sevinç ve sorumluluk demektir.  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Uzun bir yazı olabilir. Konu da az bilgi verilmiş. Okumak isteyenler için hayatı ve sözleri..  Şeyh Safi

  ŞEYH SAFİ
  Dünyada büyük bir Kızılbaş devletinin kurulmasına neden olan değil Tekkesi’nin kurucu pirlerinden olan Şeyh Safi Sah İsmail’in atasıdır. Kısa adı Şeyh Safi olarak güncelleşen ve uzun adıyla Ebul Safıyyıiddin İshakı Erdebili olarak Türk toplumunda izleri silinmeyen bu Horasan Ereni. Anadolu’nun dışında İran’ın Erdebil kentinde tekkesini kurmuş ve bu tekke Erdebil Tekkesi adıyla Türk ve Alevi düşüncesinin yayılmasına gelişmesine katkı sağlamıştır. Kuşaklar değiştikçe gelişen ilerleyen toplumlara öncülük yapan ve büyük bir devlete dönüşen. bu tekkenin kurucusu Şeyh Safi 1252’dedoğmuştur.

  Çoğu kaynak Şeyh Safı’nın Sünni olduğunu öne sürmekte olsa daasil Alevi düşüncesinin büyük bir kaynağını oluşturan bu ocağın Halvetiye ve Kalenderiye tarikatlarını birleştirerek Safaviye veya Erdebiliye adlarıyla bilinen büyük tekkenin ortaya çıkmasında ve evlatlarını da da bu doğrultuda yetiştirmiştir. Onu Sünni birisi olarak göstermek için bu ocağın geçmişinde ve yaşamında herhangi bir ipucu bulmak olası değildir. Bu tür değerlendirmeler her pir için yapılmaktadır.

  Erdebil Tekkesi’ni kuran Şeyh Safayeddin ceddini ondokuzuncu göbekten yedinci İmam Kazım Musa’ya ulaştırır bu soyu soylu biçimde devam ettirmiştir. Hatta kendisine şerif soyundan diyenlere büyük Şeyh şu yanıtı vermiştir: “Bizde Seyitlik var fakat Alevi yahut şerif olduğumuzu (yani İmam Hüseyin yahut Hasan soyuna mensup bulunduğumuzu) sormadı[1]t demektedir.

  Çeşitli araştırmacılar Şeyh Safi’nin kimliği konusunda kendi taraflarına çekmek için büyük umar harcamaktadır. Özellikle İranlı araştırmacılar bu büyük dedeyi Fars kökenli göstermekte olup bazı araştırmacılar ise onun Kürt kökenli olduğunu söylemekteler.Şeyh Safi’nin Firuz Şah torunlarından olduğunu ardından Güney Arabistan’dan Azerbaycan’a göçtüğü ve Kürt kökenli olduğu yönünde bilgileri de ve­rilmektedir. Biz bu Alevi büyüğünün kimliğini Kürt Türk Fars ya da Arap olmasını değil pirin doğup büyüdüğü Erdebil kentinde kurduğu büyük üniversitesinin (tekkenin) yetiştirdiği öğrencilerinin (dervişlerin) Anadolu ve Türk topraklarında devamlı faaliyet gösterdikleri Alevi kültürünün oluşumunda katkı sağladığı yanıyla ilgilenmekteyiz.

  Şeyh Safiyiddin Erdebili Moğollar’ın bulunduğu bölgede kendisi­ne inananlar gün geçtikçe çoğalmaya ve ünü ise uzak bölgelere yayılmaya başladıkça Moğol yönetiminden gerekli ilgiyi de görmüştür. 1334 tarihinde Şeyhin ölümüyle birlikte Erdebil’i1 postuna oğullarından sırasıyla Şadraddin (posta oturma süresi 1334-1393 torunu Hoca Ali (posta oturma süresi 1392-1429) Hoca Ali’nin Erdebil postunda otur­masıyla bu tekken in yaşamında okulunun bilimsel olarak Aleviliğin’ bütünlüğüne ve Alevi felsefesinin Anadolu Aleviliği ile aynı paralelde gitmesine neden olmuştur. Çünkü Hoca Ali Hacı Bektaş Veli derga­hıyla ilişkilerine önem vermiş sürekli iletişim kurarak Hacı Bektaş felsefesini Erdebil’e taşımıştır. Hatta Timur’un Anadolu’da Osmanlı Devleti’ne yaptığı o büyük saldırı sonucunda Yıldırım Beyazıt’ı yen­mesiyle birlikte Anadolu’da yaşayan Tekke Hamit ve Karaman Türk­menlerinden Alevileri tutsak yaparak yanında götürmesi ve Hoca Ali’nin bu Türkmenleri bağışlatıp yanında bırakması sonucu Türkmen nüfusunun ve Anadolu Alevi bilincinin de buralara Anadolu dışına ta­şınmasına neden olmuş ve bu sonuç gelecekte Şah İsmail’in büyük bir devlet kurmasının temellerini oluşturmuştur. Hacı Bektaş öğrencileri­nin Erdebil Tekkesi’nin çehresini değiştiren bu topluluğu daha doğru­su bu dervişler birer Alevi misyoneri olarak Erdebil Tekkesi’nde bir Kızılbaş devletinin oluşmasına katkı sağ­lamıştır. Hoca Ali’den sonra Erdebil Tekkesi’ne oğlu İbrahim otur­muştur. (Süresi : 1429-1447)

  Bu dönemler içerisinde Erdebil’in adı Orta Asya içlerine ve Anado­lu’ya kadar yayılmış Osmanlı padişahlarına her yıl buradan değerli he­diyeler gönderilmiştir. Osmanlı padişahlarının payitahtı bu dönemlerde Bursa idi. Ve Osmanlı devlet yapısı Alevi- Kızılbaş bilincine ters olmayıp halen kuruluşunda büyük emeği geçen Alevi Horasan Erenleri nin izleri silinmemişti.

  Postnişinliğin babadan oğula geçme geleneği Erdebil’de kurumlaşması Hoca Ali’nin torunu Şeyh Cüneyd’le birlikte tekke siyasi bir hüviyete bürünerek gelecekteki devletin temellerini sağlamlaştırdı. Şeyh Cüneyd’in posta oturma süresi 1449-1456 gibi yedi yıllık bir süreyi kapsamaktadır. Şeyh Cüneyd Aleviliği tamamıyla kurumlaştırma yolunda Anadolu’dan büyük destek görmüş Hacı Bektaş düşüncelerine büyü önem vermiştir. Anadolu ile ilişkilerini sıkı bir biçimde geliştirmiş bu­radaki tekkeler ile sürekli iletişim halinde bulunarak okullar arası birliğin fikir birliğinin gelişmesine neden olmuş kopuk­luğu gidermiştir.

  Şeyh Cüneyt taraftarlığının günden güne çoğalmasıyla ve gelecek­te siyasi bir çizgi izlemesi sonucu bu ülkeden sürgün edilmiş ve yedi yıllık sürede Anadolu‘da Karamanoğulları ile Osmanlı topraklarında bulunmuş faaliyetlerini buralarda sürdürmüştür. Anadolu’da kendi gö­rüşleri doğrultusunda bir beylik oluşturmak istemesi bunu başarama­ması hatta Trabzon’da Rum devletini ortadan kaldırarak kendine bir devlet yaratmak isteme düşüncesi de gerçekleşememiştir.

  Akkoyunlu sultanı Uzun Hasan’ın kız kardeşiyle evlenerek bu ülke­de serbestçe dolaşma ve siyasi örgütlenmeyi geleceğe yönelik oluştur­muştur. 1460 tarihinde Gürcülere karşı 12.000 kişilik müridiyle büyük bir baskın düzenlemiş olmasına karşın başarılı olamamış ve bu tarihte ölmüştür. Daha sonra Uzun Hasan’ın kız kardeşinden doğan oğlu Şeyh Haydar Erdebil postunun sahibi olmuştur. Şeyh Haydar da babası gibi yine bir devlet kurma ve gücünü artırmak amacıyla dayısı Uzun Ha­san’ın kızıyla evlenerek arkasına büyük bir siyasi güç katmıştır.

  Şeyh Haydar müritlerine 12 dilimli kızıl bir taç giydirerek onların her yerde belli olmalarını sağlamış ve taraftarlarına da Kızılbaş adını vermiştir. Babasının öcünü almak için askerlerini toplamasıyla birlikte Şirvan hükümdarına savaş açmış ve bu savaşta başarılı olmadan öl­müştür. 9 Temmuz 1488 ve ardından 17 Temmuz 1488 tarihinde ise Safavi Kızılbaş Devleti’ni kuracak olan Şeyh Haydar’ın oğlu Şah İsmail dünyaya gelmiştir. ‘Şeyh Haydar’ın müritleri onun yeni doğan oğ­lu İsmail’i kaçırmış onun öldürülmesini engelleyerek tam bir Anado­luu Türk Kızılbaş gibi yetiştirmişler ve babası Şeyh Haydar’ın idealle­rini gerçekleştirecek durumda bir devlet kurma gücünü elde etmişler­dir.

  Şah İsmail de bütün dedeleri gibi aynı davayı takip etmiş çok genç yaş­ta Erdebil postunun sahibi olmuştur. Babasının müritleri İsmail’i en güzel biçimde yetiştirmişler gözünü budaktan esirgemez yaptığı her şeyi bilinciyle yapar durumdadır İsmail. 12 yaşlarındadır. Bu yaşta bü­tün müritlerine hükmetmesini sözünü dinletmesini onları yönlendir­mesini kısa sürede kavramıştır.

  Bu yaşta Gılan’dan ayrılıp dedelerinin kurmuş olduğu Erdebil Tek­kesine hareket etti. Buranın valisi İsmail ve adamlarını Erdebil’e sok­mak istemedi. İsmail Hazar kıyısında Ercuvan denilen yerde adamla­rıyla birlikte kışı geçirdi. Yıl 1500. Amacı Anadolu’ya geçmekti. Adamlarına haber göndererek Erzincan’da buluşmalarını söyledi. Bü­tün Anadolu kısa sürede Erzincan’a akın etmişti adeta.

  Şeyh Safi tekkesinin Anadolu üzerindeki etkisi böyleydi. Burada toplanan çeşit­li boydan Türkmenler doğru Şirvan’a hareket ettiler. Şirvan Şahı’nı bu inançlı topluluk kısa sürede ortadan’ kaldırdı. Dur durmak bilmeyen İs­mail taraftarları kısa sürede önlerine gelen orduları yenerek Erdebil topraklarına hakim oldular. Bu 12 dilimli Kızılbaş ordusu 1501 tarihin­de yeni bir devletin oluşumunu tamamlayarak bu Kızılbaş devletine atasının adı olan Safi’den dolayı Safavi Devleti adını koydu İsmail. Kendisi de Şeyhlikten Şahlık koltuğuna oturdu.

  Erdebil postunun sahibi olan Şah İsmail küçük bir tekkeden büyük bir devlet çıkmasının noktasını koyarken kendisi Aleviliğin adet erka­nının gelenek ve göreneklerini Hacı Bektaş ve tüm Horasan Erenlerinin felsefesine sadık kalarak yerine getiriyor ve yeni kurallar koyuyordu. Aynı zamanda da bir hükümdardı. Bu hükümdarlığın başkenti Teb­riz’di. Kızılbaşlık bu tarihten sonra toplumsal bilinçten siyasal bilince ulaşarak kocaman bir devlet oluyordu. hem de Oşmanlı Türk devleti Farsça ve Arapça’yı resmi dil olarak yürütürken ‘Şeyh Safi’den gelip Şah İsmail’le noktalanan Safavi Türk-Kızılbaş devletinin resmi dili ve konuşma dili tümüyle arı Terkçeydi.

  Biz konumuz gereği yeniden Şeyh Safi’nin yaşamına dönelim.1252’de Erdebil’de ölen Şeyh Safiyiddin ailenin yedi çocuğundan beşincisidir. İlk eğitimini Erdebil’de görmüş küçük yaşlarda eğitime büyük ilgi duymuştur. Erdebil’de bilgilerinin yetersizliğini görünce Şiraz’a gitti. Orada bulunan en büyük tasavvuf hocalarından ders aldı. Şeyh Rüknettin Beyzavi ve Amr Abdullah gibi dervişlerden ders alma fırsatını buldu. Ardından Hazar kıyısında yerleşik olan Şeyh Zahid’e gitti. Bu şeyhin adını ve ününü bildiği için oralarda dört yıl kadar Şeyhi aradı. Bulunca da bu şeyhle birlikte 25 yılını geçirdi. Şeyh ölünce onun postuna oturdu. Bu yaşa gelinceye kadar tasavvuf bilgisini geliştirdi Bilgi ve ‘yetenekleri kısa sürede çevresine yayıldı. Yayıldıkça da müritleri çevresinde büyü kalabalıklar oluşturmaya başladı. Gerek İlhanlı (Moğol) hanı Olcaytu gerek bölgenin diğer hükümdarları onun ünü karşısında bu büyük ilgi duymaya başlamışlardı. Moğol veziri Reşidüddin’in kendi Şeyh Safiyittin’in yakın müritlerindendi. Zaman zaman Şeyhinin tekkesine bol armağan1ar ve şarap gönderiyordu. Tekkenin gelirlerinin büyük bir bölümünü bu vezir sağlıyordu. Erdebil Tekkesi’nin kurucusu Şeyh Safi zamanının büyük bir bölümünü kendi müritleri arasında geçirmekteydi. 1335 tarihinde ölümü sonucu yerine Erdebil postuna oğlu Sadreddin Musa babasının büyük bir türbesinin yapımını on yıl gibi bir sürede tamamlayarak bugüne ulaşan görkemli bir şaheser yaratmıştır.
  “Baba ordularının dağılışından sonra Anadolu ‘da tutunan Türkmen oymaklarından ve şeyhlerinden başta Şah İsmail’in büyük ceddi Şeyh Safi dahi bir takım şeyhler ve dervişlerle Kıpçak ve çevresine irşat için gitmişlerdir.”

  Şeyh Safıyittin Erdebili çalışmaları ile tasavvuf düşüncesi ve Aleviliğinin gelişmesinde büyük katkılar sağlamıştır. Bu katkıları sağlarken de kendisi gibi büyük ün yapan bir çoğu Anadolu topraklarında bulunan çağdaşı Horasan Erenleri’yle de iletişimi kesmemiş o birlikte hareket ederek bilgi alışverişinde bulunmuştur. Onun yarattığı bir küçük tekke Aleviliğin bir mabeti olarak ününü günümüze taşımıştır. Ancak gerek Osmanlı devlet yapısı gerekse Cumhuriyet tarih anlayışı ne yazık ki bu kocaman Türk’ devletini görmezlikten gelmektedir.

  Aleviliğin kaynaklarından bir kısmını oluşturan şüphesiz ki Şeyh Safi Buyruğu adıyla bulunan bu yapıttır. Şeyh Safi tarafından hazırla­nan Aleviliğin inançsal sistemlerine ilişkin bu görüşler 13. yüzyıla aittir.

  Anadolu Erenleri adıyla bilinen pirlerin birçok eserlerinin olduğu r gerçektir. Ancak bugün gün yüzüne çıkartılabilenler çok azdır. Alevi­liğin yazılı kaynakları ortadan kaldırılmıştır. Bu eserlerin uzun araştırmalar sonucu gün yüzüne çıkartılarak Alevilik tarihine ışık tutacağını ­umuyorum.

  ŞEYH SAFİ BUYRUĞU’NDAN

  Bir talib bir kimse ile musahip olsalar gerektir ki mürşitlerin buyru­ğunca yola gidip birbirleri arasında baş ve canlarını esirgemeyeler.Eğer esirgerlerse musahipliğe layık değildirler. Musahip şudur ki yola ­gide Erenlerin izini izleye mürşidin razılığını gözleye. Ve de bir kişinin musahibi yoldan çıksa onu bırakıp yolda olanla yola gitmesi uygundur üstat nutkundan böyle buyurmuştur.Musahip olanlar birbirinin derdiyle dertlenmeli ilgilenmelidir.

  Musahip olanlar hem -dert gerektir.
  Garimin görünce kalmaya cana.”

  Musahibin musahibden dalda (gizli) yeri olsa musahip değildir; mürşitlerin kavli böyledir. Böyle olan musahibin yolu murtad (yoldan erkandan çıkmıştır. Böyleleri ne pir ne murebbi ne de musahip olurlar talibi eğitemezler yolsuz ve erkansızdırlar. Şurası iyi bilinme­lidir ki:

  Eğer bir kimse MUHAMMED-ALİ kavliyle özünü bir kamil müreb­biye ve musahibe bağlayıp yola gitmese o kişinin yediği ve içtiği tümüyle haramdır.
  Mürşidi-i kamil şudur ki:

  Talibin ayinesini (gönlünü) silip temizleye ve pırıl pırıl eyleye; her ne sorunu varsa yol içinde (Buyruğa erkana uygun olarak) çözümleye terbiye (eğitim) ile onu Hakk’a (ve gerçeğe) eriştire; talibe matlubunu (dilediğini gerçekler yolunda istediği şeyleri (bilgileri) göstere; yete­neği varsa talibi dostuna eriştire; gönlündeki muradını ve dileğini ha­sıl ede...

  Ve eğer bu dediğimiz gibi olmazsa Hakk’a talib olup yola gelmez­se dünyada ve Ahrette yüzü karadır Erenler zümresinden değildir mahşer gününde On iki imam efendilerimizin huzurunda mahcup (utanmış hacil) olur ve hakkın cidarını görmekten. mahrum kalır.

  Hazret-i Emir-el-Mü’mümin ve İmam-ül-Müttektn Esedtullah-ül­ Galib Ali b. Ebü Talib Kerrem-Allahü veche buyurur ki:
  “Her bir kişide yedi kal’a vardır. Her bir kal’a dört kat hisar bur­cuyla çevrilidir ve on iki burcu vardır hepsi EDEB üzerinedir. Eğer o burçlara iblis (şeytan) girerse elbette gönül tahtında oturursa o kişi cehennem ateşine müstahak ölür. Çok sakınmak gerek bu edepiere sa­hip çıkmalı iblise uymamalıdır.”

  Bunun için erenlerin edeb ve erknını biz bu kitabın (Buyruğun) içinde yazdık ki erenler muhib olan talibler okuyup gereğince amel edeler ve her okudukça bu zaifi hayır duadan unutmayalar. Bir kişinin ömrü Nuh Peygamberin ömrü kadar olsa bu menakıbı Şerif’i yazıp tamam edemezler. Çünkü Evliya Menakıbı’nın sonu ve batın ilmini nihayeti yoktur. Bu denli olduğu da taliblere ancak bir irşad içindir. Her şeyhe ve halifeye ve Pir’e lazım olan şudur ki:

  Cuma geceleri geldikte çırağını uyarıp gücü yettiği kadar Allah rızası için ve Muahammet Ali ve On iki imam ve On dört masum paklar ve geçmiş pirler ve beş kademler ruhu için atası ve anasının canı için yemek yedire ve yemekten sonra cemaat dağılma­dan bu evliya’nın buyruğu okuna talibler ve muhibler dinleyeler güç­leri yettiğince edebinden ve erknından öğrenip amel edeler. Kişi bil­mediğini öğrenmek gerektir. Fakat erkan erenleri bu kutsal Buyruk Kitabı’nı her önüne gelenin yanında okumayalar ve rastgele kişilere vermeyeler göstermeyeler yalnızca Erenlere muhib olanların yanında okuyalar.

  Hz. İmam Hasan efendimiz buyurur ki;’.
  Dört şey kişiyi saklar dört türlü şeyden korur:

  Birincisi evli olmak yani şeriat evine girmektir ki fesat işlerden (ahlak bozukluğundan) saklar; ikincisi cömertlik yapmak ki iki ciha­nın iffetlerinden saklar; üçüncüsü güvenilirlik ki hıyanetten saklar; dördüncüsü haram (günah) olan şeylerden sakınma ki bütün belalar­dan saklar.

  Ve İmam Hüseyin efendimiz buyurur ki;

  Dört şeyi terk etmek insani güvenli kılar:
  Birincisi hışım (kızgınlık hiddet); ikincisi gazap; üçüncüsü ucüb (kibir kendini beğenmişlik); dördüncüsü tembellik.
  Ve mam Zeynel-Abidin efendimiz buyurur ki;

  Dört şey insanı çeşitli hastalıklardan korur:
  Birincisi az yemek; ikincisi az konuşmak; üçüncüsü az uyumak; dördüncüsü kimsenin gönlünü yıkmamak.
  Ve İmam Muhammed Bakır efendimiz buyurmuştur ki;

  Dört şey insanı dünyada ve Ahrette aşağılık (hor) eder:
  Birincisi acı söz söylemek; ikincisi yaranız huy; üçüncüsü hal­kın gıybetini (arkasından söz söyleme) yapmak; dördüncüsü yüzü sert (katı hiddetli) olmak.
  Ve İmanı Cafer-i Sadık efendimiz buyurur ki;

  .Dört şey olgunluğun belirtisidir:
  Birincisi dostlara mürüvvet (yiğitlik insanlık) göstermek; ikincisi düşmanlar ile budara kılmak (için ve düşmanlığı gizleyip görünüşte dostluk göstermek); üçüncüsü gazap (kızgınlık) zamanında sabır gös­termek; dördüncüsü acı söze tahammül etmek.

  İmam Musa Kazım efendimiz buyurur ki;
  dört şeyin sonu tehlikelidir:

  Birincisi başıboşluk ki sonu maskaralıktır; ikincisi şunu bunu azarlamak ki sonu pişmanlıktır; üçüncüsü büyüklenmek ki sonu utan­maktır; dördüncüsü tembellik ki sonu horluk (aşağılanmak)tır.

  tir ki meyvesi güvenli olmaktır; üçüncüsü cömertliktir ki meyvası ulu­luktur; dördüncüsü şükürdür ki meyvesi zenginliktir.
  İmam Muhammed Taki efendimiz buyurur ki;

  Dört şeyden dört şey meydana gelir: .
  Birincisi dilenmekten aşağılık doğar; ikincisi şımarıklık (hafiflik)ten ayrılık doğar; üçüncüsü işin sonunu düşünmemekten rezillik doğar; dördüncüsü ulular ve beyler ile düşmanlıkta inat etmekten helak olma doğar.

  İmam Aliyyün-Naki efendimiz buyurur ki;

  Dört şey iyi Adettir:
  Kanaat müşavere (danışma) kızgınlık zamanında öfkesini yen­mek herhangi hayırlı bir hizmet karşısına çıktığında yapmak.
  İmam Hasan Askeri efendimiz buyurur ki;

  Dört şeyi geri döndürmek olmaz:
  Birincisi söylenmiş söz; ikincisi başa gelen kazA; üçüncüsü atıl­mış ok; dördüncüsü geçen ömür.
  İmam Muhammed Mehdi efendimiz buyurur ki;

  Dört şey mutsuzluk belirtisidir:
  Birincisi suali reddetmek; ikincisi dünyaya tapmak; üçüncüsü ca­hiller ile sohbet etmek; dördüncüsü Ailesini ve yakınlarını hoş tutma­mak.
  Hz. Selman-ı Farisi buyurur ki;

  Dört şeyin bekası (sürekliliği) olmaz:

  Zalim padişahın ikiyüzlü sevgilinin muhabbeti haram mal kazan­mak dönen devran ve geçici zaman.
  Hasan-ı Basri hazretleri buyurur ki; Dört şeyyücelik verir:

  Dünya yüceliği mal ile; Ahret yüceliği amel ve ilim ile; hoca ka­tında kavlile; insanların yüceliği cemalullah kemalullah ve cennet yü­celiği yetenek ile bulunur.
  Hz. İmam Cafer-i Sadık efendimiz buyurur ki; Cehennem halkının belirtisi dört türlü şeydir:

  Birincisi yüzü ekşi ola; ikincisi dili acı ola; üçüncüsü gönlü katı ola; dördüncüsü cimri ola.
  Dört şey ise cennet halkının belirtisidir:

  Birincisi güler yüzlü olmak; ikincisi tatlı dilli olmak; üçüncüsü yumuşak gönüllü olmak; dördüncüsü cömert olmak.
  Ve Hz. İmam Ali buyurur ki;

  Dört Kitab’da dört nesne vardır. Her kim onun hükmünü yerine ge­tirse dünyada ve Ahirette kurtuluşa erer. Tevrat’ta yazar ki: “Her kim kanaat ederse ganimet bulur.”’ Ve Zebur’da yazar ki: “Çok konuşmayan kurtuldu.” Ve Incil’de yazar ki: “Her kim bir tarafa çekilip yal­nızlığı seçerse esenlik bulur.” Ve Kur’dn-ı Mecid”de buyurur ki:

  “Her kim Allah Taala hazretlerine tevekkül eder sığınırsa bütün di­leklerine erişir.”
  Ve Şeyh Cüneyd-i Bağdadi buyur ki;

  Dört nesne insanın kurtuluşuna sebeptir:
  Birincisi’ Hak Taa1a’nın farizasını (buyruklarını) yerine getirmek; ikincisi Resulullah’ın yoluna uymak; üçüncüsü atanın ve ananın gön­lünü hoş tutmak; dördüncüsü halka şefkat göstermek.

  Ve yine dört nesne insana bağıştır:
  Allah tarafından devranı (yaşamı) iyi olmak;’ kardeşleri şefkatli ol­mak; ömrü hoşluk (mutluluk) içinde geçmek; münasip (güzel) bir ma­kamda bulunmak.
  Ve Ebu Ali Sina der ki; ‘

  Dört şey insanı velayete (evliyalığa) eriştirir:
  Birincisi sık saklamak; ikincisi malını Hak yolunda harcamak; üçüncüsü sözünde durmak; dördüncüsü kulluğunun gereğini (ibadeti­ni) yapmak.
  Ve de Hallac-ı Mansur der ki;’

  Hakkı bilmeğe dört nesne sebep olur:
  Birincisi açlık; ikincisi halvette (yalnız olarak bir köşeye çekilip ibadet etmek Hak ile gizli konuşmada) bulunmak; üçüncüsü uykusuz­luk; dördüncüsü az konuşmak.

  Ve İbrahim Ethem Hazretleri buyurur ki;
  Dört yerde dört uzvu korumak gerektir:
  Birincisi büyükler katında elini; ikincisi bilginler katında dilini;
  üçüncüsü namahremler katında gözünü; dördüncüsü veliler (Tanrı dostu erenler) katında gönlünü.
  Ve Nuh Peygamber hazretleri buyurur ki;

  Dört nesne vardır ki her kim Adet edinse azaba düşer:
  Birincisi haset; ikincisi büyüklenmek; üçüncüsü hırs; dördüncü­sü cimrilik.
  Ve Battal Gazi der ki; Dört nesnenin sonu yaramazdır:
  Birincisi bir padişah ki adaletli davranmaya; ikincisi bir dost bir dostundan incine; üçüncüsü bir yaramaz kişi ile musahip oluna; dör­düncüsü seviyorum diyenlerin sevgisine güvene.


  1. yy.da Safaviler adıyla bir Türk Kızılbaş devleti kuran Şah Sa­fi’nin torunu Şah İsmail (Şah Hatayı) Erdebil Tekkesi’nin doruk nok­tasıdır. Şimdi onun şiirlerinden seçmeleri okuyarak Erdebil Tekkesi hakkında bir yargıya varalım.


  [1] GÖLPINARLI Abdulbaki Şiilik Ayasofya No: 212314b-15a Muallim Cevdet NO: 1 s46
  [2] YÖRÜKHAN Prof.Dr. Yusuf Ziya Bir Fetva Münasebetiyle Fetva Müessesi
  [3] YAMAN Mehmet; Şeyh Safi Buyruğu YapıtındanKonu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş