31. Alevî-Bektaşiliğin Köken Olarak Zerdüştlüğe Dayandırılması Yönündeki İddialar Doğru mudur?

Daha önce Önasya dinleri ve dinler arası etkileşim konusunda açıklandığı gibi insanlığın iyiliğini isteyen bütün dinlerde bazı temel bilgilerin inanışların ve söylencelerin birbirine benzemesi son derece doğaldır. Ancak inancın özünü belirleyen noktaların birbirine benzemesi gerekir. Güneş eski Mısır Çin Hint ve Zen Budizmi'nde de kutsaldır. Aynı zamanda Güney Amerika uygarlıkları olan Aztek ve Maya uygarlıklarında da kutsaldır. Buna dayanarak bütün bu dinlerin birbirinden etkilendiğini söyleyemeyiz.

Zerdüşt dini eski İran dini olarak çok eski dönemlere kadar giden özüne ateşin kutsallığını alan bir düşüncedir. Daha sonra Zerdüşt isimli kişi tarafından yeniden düzenlenmiştir. Musevîlik Brahmanizm ve diğer bazı Ortadoğu din ve inançlarının bileşiminden oluşmuştur.

Zerdüşt'ün babasız dünyaya gelmesi onun yaşamı ile ilgili söylenceler de gösterir ki bu din daha çok Hıristiyanlığa benzemektedir. Yedi kademeli eğitim anlayışı ise Brahmanizm'le aynen birbirine benzer. Oysa Anadolu Alevî-Bektaşiliğinde eğitim ve olgunlaşma dört kapı kırk makama bağlanmıştır. Bununla ilgili Zerdüşt dininde hiçbir bağlantı ve ilgi yoktur.

Zerdüşt dininde ateşin kutsallığı kavramı tamamen farklı bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir çok dinde ateşe bazı işlevler yüklenir. Şamanizmde de ateş farklı bir kutsallığa sahiptir. Eski Yunan Mitolojisinde de ateş kutsaldır. Eski Önasya dinlerinde ateşin birçok simgesel değeri bulunur.

Oysa Alevîlikte kutsal olan ateş değil ocaktır. Yani çevresinde toplanılarak insanların kutsal yemek olan lokma pişirdikleri üzerinde bereketin sembolü olan "kara kazanın" bulunduğu bir bütünün yalnızca bir parçasıdır. Zerdüşt ateşi ise tapınaklarda sürekli yakılan ve hiç söndürülmeyen ona ibadet edilen bir kavramdır. Alevîlikle bağdaşması imkânsızdır. Alevi-Bektaşilikteki "çerağ uyandırma" da ateş değil ışığın aydınlatma öğesi önemlidir. Çerağ toplumsal aydınlığın bir simgesidir. Kesinlikle Zerdüşt ateşi ile ilgisi yoktur. Bizde geçen "Ocağına taş düşsün" "Ocağım battı" "Ocağın Sönmesin" gibi kavramların tamamı ailenin evin canlılığı olarak alınması gibi "Alevî Ocakları" "Kureyşan Ocağı" "Şeyh Hasan Ocağı" deyimi çevresinde toplanılan aileleri ortaya koyan sosyolojik bir işlev taşır ve bunda ateş sadece ocağın işlevselliğini sağlayan bir öge olur. Kavramın tamamını simgelemez.

Bütün inançlarda kendince insanı olgunlaştırma vardır. Bu olgunlaşmanın sıralaması ve düzeni ile insana verilen eğitim önerileri çok önemlidir. Bu açıdan bakıldığı zaman Brahmanizm Zerdüştlük ve Anadolu Alevî-Bektaşiliğinin olgunlaşma sıralaması yani eğitim basamakları tamamen birbirinden farklı olduğu gibi Anadolu Alevî-Bektaşiliği asla toplumdan kopmayı kabul etmemektedir.

Zerdüştlükte müzikle ibadet edildiği Alevîlik-Bektaşilikte de müziğin olduğu ve bu yüzden iki inancın birbirine benzediği iddiası da her türlü dayanaktan yoksun gülünç bir karşılaştırmadır. Çünkü bütün inançlarda müzikle eğitim vardır. Bunun derecesi az veya çoktur ama müzikle ibadet etmeyen yeryüzünde bir inanış yok gibidir. Bunu anlamak için her hangi bir derin araştırmaya da gerek bulunmamaktadır.

Sadece bu bakımlardan değil hiçbir bakımdan Anadolu Alevî-Bektaşiliği ile Zerdüştlük arasında bir bağlantı kurulamaz.