12."MUM SÖNDÜ"İFTİRASININ KAYNAĞI NEDİR?

Alevî-Bektaşiliği dinsizlik veya İslâm dışı bir inanç ola*rak göstermeye çalışan kesimler tarafından yüzyıllar boyu Mum söndü olayı istismar edilmek suretiyle Alevî-Bektaşiler karalanmaya ve aşağılanmaya çalışılmıştır.

Alevî-Bektaşilerde aile yaşamında olduğu gibi Cem törenlerinde de kadın-erkek bir aradadır. Kadın ve erkek Alevî-Bektaşi düşüncesine göre hayatın her alanında eşittir. Namus kavramı Alevî-Bektaşiler için çok büyük önem taşır. Zaten suresi'nin 35. ayetine da-Alevî-Bektaşiliğin temel felsefesinde yer alan "Eline diline beline hakim olmak" kavramı bunun en büyük kanıtıdır.

Cemde meydanın kutsallığını ve simgesel olarak canlılığın ve yaşamın kayna*ğı olduğunu göstermek üzere Kur'an-ı Kerim'de bulunan Nur Suresi'nin 35. ayetin*de bulunan:

"Allah Teala göklerin ve yerin nurudur. Nurunun örneği içinde güzel bir çe*rağ bulunan lamba gibidir. O çerağ ise bir kandil içindedir. O kandil ise sanki bir in*ci gibi yıldızdır. Doğusu ve batısı olmayan bir kutsal zeytin ağacından tutuşturul-maktadır. Onun yağı öyle bir yağ ki ateş dokunmasa bile etrafına ışık verir." İfadesi-nedayanılarak "Çerağ uyandırılır''ve yine aynı simgesel gerekçelerle "Çerağsöndü*rülür" Çerağın sönmesi aynı zamanda Cem töreninin bitmesini simgeler. Özellikle 16. yüzyıldan başlayarak Alevî-Bektaşiliğe "mum söndü" iftirasını yapanlar bu töre*nin gerçek anlamını bilmedikleri ve iftiralarına dayanak aradıkları içindir.

Macar bilim adamı İmre Adorjan'a göre bu tarz iddialar daha önce Avrupa'da bazı Hıristiyan tarikatlarına karşı ileri sürülen iftiralardır. Buna dayanarak Katolik Ki*lisesi bu Hıristiyan tarikatlarını takibe almış ve cezalandırmıştır. Daha sonra İslâmiyet içindeki bazı siyasî bakış açıları bu iftirayı Batıdan alarak Alevîlik-Bektaşilik üzerine yüklemişlerdir.