7. Alevîlik-Bektaşilikte Sıkça Söz Edilen Cem Ayini ve Dedelik Kurumunu Nasıl Açıklayabiliriz?

Alevî-Bektaşi topluluklarda töre sözlü kültür ve görene*ğe dayandığı için her şey yaşlı ve tecrübeli kişilerin anlatıp gös*terdiklerine göre düzenlenir. Toplulukta Dede en üst mertebe*de yer alır ve dedeler peygamber soyundan geldiklerine inanıan "Seyyid" "Ocakzade" "Ocakoğlu" gibi unvanlar alırlar. Ale*vîlik-Bektaşilikte dede cemaatin dini önderi mürşidi ve piridir. Alevî-Bektaşinin dünyaya gelmesinden son yolculuğuna dek dinsel hizmetlerini dedeler yaparlar.Dedeyi Babası en uygun . gördüğü evlatları içinden seçerler.Bektaşilikte dedenin-yerirti Baba alır.Baba soya bakıl*maksızın en yetkin kişi olarak seçilir. Dede ocakları Alevî-Bektaşiler için birer dinsel çekim alanı oluşturmaktadır.

Cem ayinine gelince; Cem sözcük olarak toplanmak bir araya gelmek anlamı*nı taşır. Alevî-Bektaşilikte Cem yabancılara kapalı bir toplantıdır. Bu daha ilk yapıldığı dönemden beri böyledir. Osmanlı Devleti döneminde ihbarlar ve yasaklamalar olmuş*tur. Bunu konuyla ilgili soruda bulacaksınız. Günümüzde artık cem açıkça yapıldığı gi*bi özellikle büyük kentlerde yabancılar da ceme alınmaktadır. Alevî-Bektaşi ibadetin*de önemli bir yeri olan Cem'in kaynağının "Kırklar Cemi" denen ibadetten geldiğine inanılır. Kırklar Cemi ile ilgili olarak şu olay anlatılır;

Peygamber Hz.Muhammed Mirac'a giderken yolda önüne bir arslan çıkar bu sı*rada bir ses duyar "Yüzüğünü arslana ver!" Peygamber yüzüğünü çıkarıp arslanın ağ*zına atar ve arslan yatışır daha sonra Peygamber Sidretülmünteha'ya erişir.

Mirac'tan döndükten sonra Resul hazretleri Kırklar'ın sohbet ettiği Ashab-ı Suf-fa'nın kapısına varır. Peygamber kapıya vurur. İçeriden "Kimsin?" diye sorarlar; o da "Ben peygamberim açın kapıyı gireyim" der.

İçeridekiler; "Bizim aramıza peygamber sığmaz Peygamberliğini git ümmetine eyle" derler. Peygamber geri döner. Bir kere daha adını da söyleyerek girmek ister an*cak alınmaz. O sırada Hak Teâla hazretlerinden bir ses gelir; "Ya Muhammed o kapıya var o meclise dahil ol" Peygamber tekrar kapıya gelir ve kapıyı çalar içeriden sorarlar;

-"Kimsin?"

Peygamber cevap verir;

"Yoksulum sizlerden birisi ve size uyanım" der ve Kırklar onu içeri alırlar.

Alevî-Bektaşi cemlerine kadın erkek birlikte en temiz giysilerini giyerek katılır*lar. Cem törenine küskün ve dargın olanlar alınmazlar bunun yanı sıra suç işlemiş olan*lar ve üzerinde kul hakkı bulunanlar da Cem törenine alınmazlar.

Dede ve katılan canlar toplum ve ülke sorunları hakkında ibadete başlamadan önce sohbet ederler. Karşılıklı bilgi alışverişi yapılır.

Alevî-Bektaşi yörelerde toplumsal etkinlikler kış aylarında kendini göstermeye başlar. Cemler yoğun olarak kış aylarında perşembeyi cumaya bağlayan gecelerde ba*zı yörelerde ise cumartesini pazara bağlayan gecelerde yapılır. Cem töreninin gece ya*pılmasının sebebi; insanların gündüz çalıştıklarından dolayı işlerine engel olunmaması amacıyladır. Cem'e katılmaya gelenler yanlarında çeşitli yiyecekler getirirler herkes gü*cüne göre bir katkıda bulunur. Kimin ne getirdiği kesinlikle gizli tutulur. Böylece az ge*tirme veya çok getirme insanlar arasında bir itibar konusu yapılmaz. Alevî-Bektaşiliğin paylaşımcı ve demokrat yönünü bu durum açıkça ortaya koymaktadır. Getirilen yiye*cekler daha sonra Cem'e katılan canlara eşit biçimde pay edilir. Dede posta oturur hiz*met sahipleri (bir sonraki soruda açıklanacaktır) yerlerini alır. Erkekler bir halka oluştu*rurlar kadınlar da halkanın dışında otururlar. Daha sonra hizmet sahipleri görevlerini ifa ederler.

Alevî-Bektaşî Cemleri sebeplerine göre sınıflandırmaya tabi tutulabilirler. Bunlar arasında başlıcaları;

İkrar Verme Cemi; Bir insanın Alevî-Bektaşî yoluna girmek istemesi ya da alın*ması vesilesiyle yapılan ayindir.

Görgü Cemi; Anadolu Alevilerinin en önemli dinsel törenidir. Bu törende oniki hizmet yerine getirilir. Canlar ikrar ayininde verdikleri ikrarı tekrarlarlar. Küsler barıştı*rılır borcu olanlar Cem'den önce bu borçlarını öderler. Dedenin uygun gördüğü zaman da cem tutulabilir.

Anadolu'da cemler eskiden birbirinin aynı olarak yapılırdı. Çünkü "el ele el Hakk'a" ilkesine göre bütün ocaklar birbirine bağlıydılar ve cemi aynı biçimde yapar*lardı. Birbirleri ile yılda en az iki defa ilişki kurarlardı. Ancak son üç yüz yıl içinde Ana*dolu'da gerileme döneminin etkisi iç karışıklıklar eşkıyalık olayları sebebiyle ocakla*rın birbiriyle ilişkileri kesildi ve her ocak içinde cem töreni farklılıklar gösterdi. Bu fark*lılıklar biçimsel farklılıklardır. Özünde büyük bir değişiklik yoktur.