8. On iki Hizmet Nelerdir?


On iki hizmet Cem'in en önemli unsurudur.

İlki dededir; Cem'i yönetir. Dede pirlik makamını temsil eder.

Mürşit; ise yine büyük cemlerde ocağın mürşidi olan ocak tarafından temsil edilir. Görevi talipleri bilgi bakımından aydınlatmak onlara yol ve erkan hakkında bilgi vermektir.

Rehber; görgüsü yapılanlara ve Cem'e katılanlara yardımcı olur dede olmadığı zamanlarda cem törenini yönetmekle yüküm*lüdür. Rehber Cem'in erkânına göre yürütülmesi yanında taliplerin tutum ve davranışlarını gözden geçiren onlara yardımcı olan kimsedir. Pirlik mürşitlik ve rehberlik Alevîlik-Bektaşilikte çok önemli üç makamı oluşturur. Bu aynı zamanda "Ya Al*lah Ya Muhammed Ya Ali" ifadesinde yerini bulan bir kavramdır. Yolun sahibi daima "Ali'dir". Ancak yukarda söylediğimiz gibi bazı yörelerin cemlerinde bu zaman zaman fark*lılaşma göstermiştir.

Gözcü; Cem'de düzeni ve Cem'in sakin geçmesini sağlar. Töreye edebe aykırı hareketleri engeller.

Çerağci; Çerağ (Ateş) yakılması ve meydanın aydınlatılması ile görevlidir.

Zakir; Deyiş düvaz ve miraçlamaları söyler.

Farraş; Bu hizmet Salman Farisi'nin hizmeti kabul edilir. Semahtan sonra koltuğun- da küçük sembolik bir süpürge ile meydana gelir. Süpürgeyi sembolik bir şekilde yere sü-Si rer. Cem'in sona erişinin ilk işaretidir

Sakka; Hizmeti suyu dağıtmaktır.

Sofracı; Kurban kesme ve dağıtma işinden sorumludur.

Pervane (Semahçı); Cem'de güvenliği sağlar.

Peyk; Cemi haber verir.

İznikçi; Cem evinin temizliğini sağlamakla yükümlüdür.

Bekçi; Cem evine girip çıkanı kontrol eder.

Cem dini boyutunun yanında yukarıdaki iş bölümünden de anlaşılacağı gibi çok önemli bir sosyal örgütlenmedir Böylece hiçbir biçimde yetki görev ve sorumluluk çatışma*sına izin verilmez. Bu bakımdan Cem'in asıl üzerinde durulması gereken yönlerinden biri de insanlar arasındaki ilişkiyi titizlikle düzenleyen bir sosyal örgütlenme olmasıdır. Cem'de gelişigüzel oturulmaz. Meydanda yer almanın da bir yeri ve sırası bulunur ve herkes buna göre yerlerini alır. Bu düzen sıkı bir biçimde denetlenir. Sırasını sözünü tutum ve davranış*larını bilmeyenler önce uyarılır. Eğer cemin düzenini aşırı derece bozucu bir davranış gös*terirse cezalandırılır.