10. Alevîlik-Bektaşilik Diğer Dinlerden Etkilenmiş inidir?

Tarih boyunca dinlerin ve kültürlerin birbirlerinden et*kilendikleri bir gerçektir. Bu etkileşim "paralelizm" terimiyle ifade edilebilir. İnsanların ortak olan bir akıl ve düşünme ye*teneği vardır. Farklı yerlerde farklı zamanlarda ve farklı dö*nemlerde insanlar aynı şeyleri üretebilirler. Bu yüzden Alevî*lik-Bektaşilik içinde de diğer dinlerden etkilerin bulunması ka*çınılmazdır. Ancak bu Alevî-Bektaşiliğin farklı dinlerin bileşimi olduğu yolundaki iddialara kaynaklık edemez. Çünkü Alevî*lik-Bektaşilik "Yol"a girerken cem ve erkânda en ufak bir de*ğişimi kabul etmemektedir. Bu yüzden çok yakın zamanlara kadar erkânlar hiç değişmeden günümüze kadar gelmiştir. Ya*ni bir karışma olmamıştır. Dedelerin erkânın değiştirilmesine karşı gösterdikleri titiz*lik de karışmayı önleyen unsurlar arasında yer alır. Hâlen halk arasında sözlü gele*nekten gelen erkânla yazılı belgeler arasında çok az bir fark olması Ortadoğu inanç*ları ile arasındaki etkileşimin sınırlı kaldığını gösterir.

Bunun bir başka nedeni de Alevî-Bektaşi anne ve babadan doğmayanların Alevî-Bektaşi olamaması ve erkâna almmamasıdır. Ancak şunu da eklemek gerekir ki Alevî-Bektaşiliğin başka dinlerden etkilenişini istismar ederek Alevîlik-Bektaşilik ol*gusunu İslâmiyet'in dışında göstermek de çok yanlış ve kasıtlı bir saptırmadır.