13. On iki İmamlar kimlerdir?

İmam Ali İmam Hasan İmam Hüseyin İmam Zeynel Abidin İmam Bakır İmam Caferi Sadık İmam Musa Kazım İmam Ali Rıza İmam Muhammed Taki İmam Ali Naki İmam Hasan Askeri İmam Muhammed Mehdi'dir.

Hz. Ali (599-661): Takma adı Haydar. Mekke'de doğdu Irak'ın Küfe şehrinde şehit edildi. Peygamberin amcasının oğ*lu damadı ve evlatlığıdır. Her- kesin inanmakta tereddüt etti*ği bir sırada küçük yaşına rağmen ilk inananlardandır. Oniki imamların içinde sadece o halifelik yapmıştır.

Hz. Hasan (624-680): Medine'de doğdu ve orada Mu-aviye'nin karısını kandırması ile karısı tarafından zehirlenerek şehit edildi. Babası Hz. Ali ile birlikte beş yıl Irak'ta kaldı. Hz. Hasan halifelik meselesinde çok etkin bir ye*re sahip olmamıştır.

Hz. Hüseyin (626-680): Medine'de doğdu ve Irak Kerbela'da şehit edildi. Ba*bası Hz. Ali ile birlikte beş yıl Irak'ta kaldıktan sonra Medine'ye yerleşti Halifeliği ele geçirme girişimikendisini elçi göndererek davet eden Küfelilerin ihanet etmesi nede*niyle başarısızlıkla sonuçlandı.

İmam Zeynelabidin (658-714): Medine'de doğdu. Hz. Hüseyin ve Hz. Ali ile birlikte üç yıl Irak'ta kaldı daha sonra Medine'ye yerleşti. Kerbela katliamında kurtu*lan tek kişiydi. Medine'de gözlerden uzak politika dışı bir yaşam sürdü. Bazı kaynak*lara göre zehirlenerek şehit edildi. Bazı kaynaklara göre ise vefat etti.

İmam Muhammed Bakır (676-732): İmam Zeynelabidin'in oğludur. Babasın*dan daha faal bir yaşam sürmüştür. Önemli bir Hadis yazıcısıydı. O dönemde not al*dığı ve daha sonra kitaplara aktarılan hadisleri İslâm'ın gelişmesi ve yeni akımların oluşmasında son decece önemli bir rol oynadı.

İmam Cafer-i Sadık (702-765): Medine'de doğdu ve orada öldü. Hadisçi fı*kıh uzmanı ve bilim adamı olarak etkiliydi. İsmailî ve on iki imamcı Şiîler için çok önemli olan hukuk okulunun kurucusudur. Kendi devrinde kaybolmakta olan İslâm değerlerini ilkelerini bir araya getirerek halka öğretmeye çalışmıştır. Ülkemizde Ale-vî-Bektaşiler için önemli bir kaynak olan "Buyruk" isimli kitabı yazmıştır. Buyruk İslâmiyet'in İmam Cafer tarafından yapılan yorumudur. İmam Cafer; imamlığı sırasında ortaya çıkan mezheplere karşı Caferilik mezhebini oluşturdu. Tarihte İmam Cafer'in oluşturduğu mezhebe dahil olanlara "Caferi" adı verilmiştir.

İmam Muhammed Musa Kazım (745-799): Caferi Sadık'ın oğludur. Abbasi halifesine saygısızlık iddiasıyla "göz hapsi" cezası için sürüldüğü Irak'ın bir kasaba*sında şehit edildi. Türbesi Bağdat'ta Kazımiye'dedir.

İmam Ali Rıza (765-818): İmam Musa Kazım'ın oğludur. Halife Me'mun za*manında Halifelik önerisi ile Tus'a davet edildi. Daha sonra göz hapsine alında. Haps edildi ve üzümün içine şırınga edilen zehirle zehirlenerek şehit edildi. Mezarı İran Horasan'ında Meşhed'dedir.

İmam Muhammed Taki (811-835): Medine'de doğmuş. Bağdat'ta ölmüştür. Politik bir yönü olmamıştır. 25 yaşındayken halife Mu'tasım tarafından zehirlenerek şehit edildi.

İmam Ali Naki (828-868): Dönemin hilafet başkenti Samara'da yaşadı ve ora*da öldü. Teorik ve politik bir faaliyeti yoktur. Samarra'da Halife Mu'tez zamanında ze*hirlenerek şehid edildi.

İmam Hasan Askeri (846-873):
İmam Ali Naki'nin oğludur. Abbasi halifesi Mutemid tarafından zehirletilerek şehid edildi. Halifenin emriyle Ali soyunun tama*men yok edilmesine karar verildi ve Ali soyu büyük bir katliama uğradı. Katliamdan sadece İmam Hasan Askeri'nin oğlu olan ve hala yaşadığına inanılan İmam Muham*med Mehdi kurtuldu.

İmam Muhammed Mehdi (869-..): İmamiyye'ye göre Hasan El Askeri'nin ölümünden sonra oğlu Muhammed Mehdi gaybete girmiş (gizlenmiş) onu bir daha hiç kimse görmemiştir. Bu kayboluş devam etmektedir ve inanışa göre Muhammed Mehdi halen sağdır. Kıyametten bir süre önce Mehdi sıfatıyla ortaya çıkarak zulümle dolmuş olan dünyayı adaletle dolduracaktır. Şia'da bu inanç esası çok önemlidir.