18. Alevîlik-Bektaşilikte Sanatın Yeri ve Önemi Var mıdır?

Şiir müzik dans resim Alevî-Bektaşi inancının önemli yapıtaşlarıdır. Alevî-Bektaşi inancına göre insan ne denli yara*tıcı olursa o denli olgun insan olur. Müzik Alevî-Bektaşi iba*detinde çok önemli bir yer tutar. Özellikle cem törenleri mü*zikle söylenen nefes ağıt ve mersiyeler eşliğinde yapılır.

Günümüzde halk edebiyatı veya halk ozanlığı denince Alevî-Bektaşi geleneği ön plana çıkar. Anadolu kültürünü di*lini yaşatan gelenek Alevî-Bektaşî geleneğidir. Toplumun söz*lü tarihi Alevî-Bektaşî ozanlar tarafından yaşatılmıştır.

Alevî-Bektaşi kültüründe renklerin de özel anlamlan vardır. Buna örnek verir*sek beyaz rengi Hz. Muhammed'e kırmızı rengi Hz. Ali'ye açık yeşil ve sarı rengi Hz. Hasan'a pembe ve yeşil rengi Hz. Hüseyin'e yakıştırırlar. Alevî-Bektaşi kadınla*rının başörtülerinde bu renklerin yansıması görülebilir. Yeşil başörtüsü kadının ehli*beyt soyundan geldiğini kırmızı renkli başörtüsü evli olduğunu siyah yas ve olgun*luğu gösterir. Genç kızlar saflık ve temizlik ifadesi olan beyaz rengi kullanırlar.Baş ör*tüsü geleneksel olarak dış etkenlerden korunmak için kullanılırsaçların ucu ön kısım*dan görülür.Kesinlikle türban olarak kullanılmaz.

Alevî-Bektaşi toplumu kültürlerini geleneklerini sanat yoluyla geliştirmiş ve günümüze kadar getirmişlerdir. Sanatın Alevî-Bektaşi kültüründe çok özel bir yeri vardır. Özellikle Alevî-Bektaşî kültüründe hat sanatı ile yapılan sanat eserleri kendi*ne özgü bir yapı taşımaktadır. Bunlar Ehl-i beyt ve Hz. Ali ile ilgili hat örnekleridir. Ayrıca Anadolu erenleri ile ilgili bir çok hat yanında ayet hadis ve sözler sanat değe*ri yüksek eserlerdir. Anadolu Alevî-Bektaşiliğinde minyatür tekniği dışında reel bir resimle Alevî -Bektaşî ulularının resimlenmesi yoktur. Bu gelenek son zamanlarda İran'dan gelmiştir.

Alevî -Bektaşî kutsal ziyaret yerlerinin mimari yapısı da son derece dikkat çe*kicidir. Genellikle dört kapı kırk makam esasına veya evren ağacı adı verilen gökyü*zündeki oniki burcu simgeleyen bir mimarî özelliğine rastlarız. Hacı Bektaş Dergâhı yanında bir çok Dergâh sekizgen bir mimarî üzerine kurulmuşken Pir Sultan Abdal Dergâhı ve İstanbul'daki Şahkulu Dergâhı evren ağacı esasına göre ortada kalın bir sütun veya direk çevresinde oniki kol üzerine yapılmıştır.