19. Alevî-Bektaşiliğin Şiîlikle İlişkisi Var mıdır?

Günümüzde Anadolu Alevî-Bektaşiliği ile İran Şiîliği arasında Hz. Ali ve Ehlibeyt'e duyulan derin sevgi ve saygının dışında herhangi bir ilişki yoktur. Türkiye'deki Alevîlik-Bekta-şilik Türklere has Anadolu Alevî-Bektaşiliğidir. Özellikle ibadete ait bir çok konuda Anadolu Alevî-Bektaşiliği İran Şiasın-da köklü değişiklik gösterir.

İslâmiyet'te önemli olanın şeriat değil hakikat olduğu İmam Cafer tarafından özellikle vurgulanmıştır. Caferilik İran'da resmî mezhep olarak kabul edilir. İran Şiîliği günümüzde dejenere olmuş ve politik sebeplerden dolayı tutuculaşmış ve koyu bir şeriat anlayışı uygulanmaya başlamıştır. Egemen Şiî düşüncesi gittikçe yozlaştırılmıştır. Başta da belirttiğimiz gibi bugünkü İran Şiîliğinin Ehl-i Beyt sevgisi dışında Alevîlik-Bektaşilikle hiçbir ilgisi yoktur.