23. Anadolu Alevî-Bektaşiliğinde Batın Nedir?

Batınîlik Ortadoğu inanç coğrafyası içinde çok farklı tanımlan olan bir çok anlayışın bir araya geldiği bir kavramdır. Ancak Alevî-Bektaşiliğin dünya ve insan ilişkilerine bakış açısı ilm-i batın açısından değerlendirilmelidir. Alevî-Bektaşilerin kendi düşüncelerini açıklama olayları çözme yöntemi bir düşüncenin özünü aramada yatar. Bu özelliği ile özgün ve evrensel bir doğruyu kuşatır. Alevîlik-Bektaşilik bir yaşam biçimi olduğundan kendine özgü kültürünü sanatı ve sosyal düzenini oluşturmuştur. Batın ilmi Tanrı bildirimi olan vahiylerin biçimsel anlamlarından başka bir de öz anlamları olduğunu savunmaktadır. Bu savunmayı ilk kez Hz. Ali yapmıştır. Hz. Ali'ye göre Kur'an'daki bütün ayetlerin dört anlamı bulunur;

a) Zahir (Biçimsel) anlamı
b) Batın (Özsel) anlamı
c) Had (Limit) anlamı
d) Muttala (Tanrısal) anlamı.

Bu anlamlardan zahir yani biçimsel anlam; dil ve ikrar (İçten gelen bir şeyi dil ile tekrarlamak) içerisindedir. Batıni anlam kalp yoluyla gönül yoluyla bir kavrayıştır. Had (limit) anlamı ise uygun olanla olmayanı belirtir. Muttala yani Tanrısal anlam ise Allah'ın her ayetle insanda gerçekleştirmek isteğidir.

Hacı Bektaş Velîde özellikle Makalat-ı Gaybiyye ve Kelimat-ı Ayniye isimli kitabında dıştan içe doğru yani zahirden batına doğru bütün olay ve durumları ele alıp anlatmaktadır. Ancak özellikle şu sözü bunu açıkça özetler:

"Hararet nardadır sacda değildir Keramet baştadır tacda değildir"

Burada dikkat edilirse ateş ve ateşin üzerine konulmuş bir sacdan söz edilmektedir. Ateş görülmediği için bazı insanlar ısının kaynağını sac olarak değerlendirirler oysa gerçek sacın altındaki ateştedir. Bir insanın niteliği ise başına taktığı işaret şapka veya görünen eşyada değil başın içindedir. Bu yüzden tıpkı güncel felsefe akımları olan ontoloji ve epistemolojide olduğu gibi dıştan içe doğru yalnızca gerçeği aramak ve bulmak onunla insan-ı kâmile ulaşmak inancı Alevî-Bektaşiliğin temelini oluşturur. Cemlerde ve bütün ikili görüşmelerde kullanılan "Gerçeğe hü" kavramı anlattığımız bu özü oluşturur.
Bu yüzden Alevî-Bektaşi inancı hem dıştan görünene hem de onun iç anlamına dikkat eder ve dört ana kademe ile olayları değerlendirir:

"Madde karanlığı akıl nuruyla aydınlanır
Cehalet karanlığı Bilgi nuruyla aydınlanır
Nefs karanlığı irfan (erdem) ışığı ile aydınlanır
Yapılan her iş aşk ışığı ile başanlır."

Dikkatle incelendiği zaman görülür ki; bunlar çağdaş düşünce akımlarının da benimsediği gerçek bilgiye ulaşma yöntemleridir.