27. Alevîlik-Bektaşilikte Semah'ın Yeri ve Önemi Nedir?

Anadolu oyunları Türklerin ilk yurdu olan Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan hat üzerinde Türklerin sosyo-ekonomik koşulları zorlaması sebebiyle farklı etkileşimlere ve değişikliklere uğramıştır. Türkler Orta Asya'dan Anadolu'ya doğru gelirlerken ilk kültürleri olan Orta Asya kültürü üzerine İslâm kültürünü eklemişler ve Anadolu'da daha önce yaşayan uygarlıkların kültürlerinden de kısmen yararlanmışlardır. Bu yapı içerisinde göğe yolculuk yapmak anlamında olan gökbilimsel varlıkların hareketleri Mevlevilerin sema Alevîlerin de semah oyunlarında açıkça kendini göstermektedir.

Alevîlik-Bektaşîlik her insanda ortak olan iletişim tekniklerini kullanmaya özen gösterir. Vücud dili ile anlatım insanlarda ortak olan iletişim tekniklerindendir. Ale-vîlik-Bektaşîlik'teki dinsel danslara "Semah" adı verilir. Semahlar Bektaşîlerin muhabbet toplantılarında ve özellikle Cem törenlerinde gerçekleştirilir.

Semah oyunlarının temeli Hz. Ali'nin pirliğinde yapılan Kırklar Meclisi'nin toplantısında ilk kez yapılan Semah'a dayanır.

Semah muhabbet toplantıları ve Cem'in düzenine göre gerçekleştirilir. Küçük muhabbetlerde (toplantı) muhabbetin sonuna doğru büyük muhabbetlerde yani Cemlerde ise çeşitli aralıklarla zaman zaman gerçekleştirilir. Semaha başlama zamanını dede tayin eder. Semahlar ağır ritmlerle başlar ve alınan nefeslerin hızına göre ritm kazanır. Semahlar iki dört altı sekiz veya daha çok kişiyle oynanabilir. Semahlarda el ele tutuşmak yoktur karşı karşıya "cemal cemale" gerçekleştirilir. Cem'de "Semah'a durmak" deyimi ile anlatılır.

Semah dinsel bir ibadettir. İnsanın Tanrı'ya inanış yakarış ve bağlılıklarının işlendiği dinsel bir danstır. Kişi Semah esnasında transa geçer ve kendini tamamen Tan-rı'nın hizmetine bırakır.

Semahların kadın-erkek birlikte oynaması çeşitli vesilelerle bazı kesimler tarafından farklı şekillerde yorumlanmış "Kadın ve erkekler içki içip birlikte dans ediyorlar" şeklinde kasıtlı yakıştırmalarda bulunulmuştur. Bu tamamen gerçekdışı bir düşüncedir ve Alevî-Bektaşilere yapılan haksız yaklaşımlardan birisidir. Yukarıda da değindiğimiz gibi Semahlar Türk kültürünün İslâm kültürü ile yoğrulması sonucu ortaya çıkan bir kültür zenginliğidir.

Her hareketin kendi içinde bir anlamı olduğu gibi her semahın diğerinden farkı vardır. Bu yüzden "Kırklar Semah'ı" ile "Turnalar Semah'ı" birbirinden tamamen ayrı özellikler taşır. Semah sırasında okunan nefeslerin teması da birbirinden farklıdır. Vücut hareketleri ise bir çok simgesel anlam taşımaktadır. El hareketleri gök yüzünden aldığını yere yüzüne yansıtmak ve özellikle Turnalar Semahı'nda yer yüzünden gök yüzüne yükselmek arzusu dile getirilmektedir. Özellikle Turna kuşunun hareketlerinin canlandırıldığı görülür. Turna kuşu Alevî ve Bektaşî inancında kutsal bir kuştur. Bunun nedenleri ise yine çok geniş açıklamaları gerektirir.