29. Hıristiyanlık İle Alevîlik-Bektaşilik Arasında Bağlantı Kurulabilir mi?

Alevî-Bektaşîlerin "Allah Muhammed Ali" şeklindeki söylemi Hıristiyanlık'taki "Baba Oğul Kutsal Ruh" üçlemesine benzetilmektedir. Bu benzetmenin gerçeği yansıtmadığı açıkça ortadadır. Alevî-Bektaşîlikteki üçlemede Hıristiyanlık'taki Baba-Oğul orantısı yoktur. Hz. Muhammed ve Hz. Ali anaları babaları ataları belli insanlardır. Kendileri de gökten indiklerini ve yine oraya çıkacaklarını iddia etmemişlerdir. Hz. Peygamber ve Hz. Ali kendilerinin birer Tanrı kulu olduklarını daima tekrarlamışlardır. Bunun yanı sıra üç rakamı pek çok kültür din ve tarikat tarafından da kullanılmıştır. Önemli olan semboller arasında değil düşünceler arasında bağlantı kurmaktır.

Hıristiyanlık'ta "Trinite" denilen üçleme de her üçü birbiri içine girmiş bir bütünü temsil eder. Oysa "Ya Allah Ya Muhammed Ya Ali" üçlemesi bir sıralamayı ortaya koyar ve bir kutsallığın adıdır. Burada Hz. Muhammed vahiy kapısını temsil ederken Hz. Ali Velayet kapısını temsil eder ve bu iki kapı birbirinin aynısı değildir. Ayrıca bu üçlü "pir mürşit ve rehber" üçlüsü ile birleşerek cem örgütlenmesi ve eğitimde sistem olarak işlevini sürdürmektedir. Birbirinden tamamen farklı olan Hıristiyanlık öğretisi ile Alevîlik-Bektaşilik arasında temelde bir benzerlik söz konusu olamaz. Bunu İncil'den yapılacak bir çok karşılaştırma ile vermek mümkündür.

Ayrıca "Oniki İmamla "Oniki Havari" arasında bağlantı kurulmaya çalışılır ki bu da yanlış bir saptamadır. Oniki İmamlık babadan oğula geçen ve manevî bir velayet kavramının ifadesidir. Kaynağı Kur'an'da bulunan birden fazla ayetten alan bir inanışa bağlanır.

Kur'an-ı Kerim'de İslâm peygamberinin manevî olarak çok zor durumda olduğu bir ortamda kendisine inen bazı ayetlerde kendi soyunun insanlar tarafından saygıyla anılacağı ve korunacağı bildirilmektedir. On iki imamlar birbiri ardından gelmişlerdir. Oysa Havarilerin tamamı aynı anda yaşamakta ve Hz. İsa'ya bağlılıklarından başka aralarında ortak bir ilişki bulunmamaktadır.

Havarilerin Tanrı'nın oğlu kabul edilen İsa'nın yanında bulunmalarından dolayı peygamberden de üst bir dereceleri bulunmaktadır.

Ayrıca bütün dünya inanç ve kültürlerinde oniki kavramının ortak bir değer olarak kullanıldığını görüyoruz. Bu yüzden bir dine ve bir kültüre bağlamak doğru değildir. Örneğin Yahudilerin "Oniki kutsal oymağı" eski Türk inancındaki "Oniki kollu evren ağacı" Türklerde ve Çinlilerde ortak olarak "Oniki Hayvanlı Takvim" gibi. Onikinin gökyüzündeki oniki burca oniki aya denk gelmesi de bu sayının bir çok kültürde kullanılmasına neden olmuştur.

Dedelik kurumu ile Hıristiyanlık'taki ruhbanlık sınıfı arasında ciddi bir fark vardır. Dedeler görevlerini yaptıktan sonra kendi işlerini yaparlar ve hayattan kopmazlar ve halkın içinde yaşarlar. Kendi geçimlerini kendileri karşılarlar. Halkın kendilerine getirdiği bedeller ise "Hakullah"' bir yerde toplanarak beşe bölünür. Bu beş kısımdan birini yoksullar birini yetimler birini yolcular birini kimsesizler alır ve beşte biri ise ocağa gelen misafirlerin ağırlanması için masraflarına bırakılır. Bütün Alevî-Bektaşi erenlerinin yaptığı bir işi vardır. Hacı Bektaş Velî en iyi buğday yetiştiricisidir. Tahıl üretiminin piri kabul edilir.

Hasan Dede karpuz yetiştiricisidir. Unvanı "Karpuzu Büyük Hasan Dede'dir" Çoban Baba çok büyük bir çobandır. Gül Baba en güzel gülleri yetiştirmekle ünlüdür. Halkın içindedirler. Alevîlik-Bektaşilikte halktan koparak sürekli tecrit ve sürekli halvet yoktur. Bunu yapanlar da hoş karşılanmazlar.

Alevîlik-Bektaşilikte baş okutma (birbirleriyle küsmüş incinmiş kimselerin barıştırılması töreni) ile Hıristiyanlıktaki günah çıkartma olayını birbirine benzetmek de yanlıştır. Baş okutma olayı bir hizmet yenileme olayıdır. Hizmet yenileme toplum halinde yaşama bilincini güçlendirmek dayanışmayı artırmak için başvurulan bir yöntemdir.

Bütün toplum önünde açıkta yapılır. Baş okutma günahların affı için yapılan bir tören değildir. Kişinin işlerinin iyi ve doğru gitmesi için dededen talep ettiği manevî destektir. Cemde gerekli görüldüğü zaman dede veya bir başkası herkesin önünde bireyi yaptıkları sebebiyle dara çeker ve dara çekilen kişi asla yalan söylememe-lidir. Meydan ve divan kurulur ve herkesin önünde yargılanır.

Günah çıkarma ise bir noktada günah çıkaranla din adamı arasında kalan gizli bir ilişkidir. Yapılışı ve amacı daha farklıdır.

Sonuç olarak söyleyebiliriz ki; bu tür iddia ve kasıtlı olarak yapılan ilişkilendirmelerin iyi niyet taşımadığı açıktır. Bazı dini gruplar yer yüzünün bütün bölgelerinde yüz milyonlarca dolar para harcayarak kendi dinlerinin propagandasını yapmaktadırlar. Çok iyi yetiştirilmiş olan bu insanlar din ve inançları iyi inceleyip sözde onların zayıf ve benzer yanlarına dayalı olarak insanları yönlendirmek istemektedirler. Horasan erenlerinin tarihini ve inanç değerlerini iyi bildiğimiz zaman bu propagandalarının etkili olması düşünülemez.