5. Alevî-Bektaşi Felsefesinin Temelinde Yer Alan Dört Kapı Kırk Makam Kavramı Nasıl Açıklanabilir?


Alevî-Bektaşi felsefesinde yer alan dört kapı sırasıyla "Şeriat Tarikat Marifet ve Hakikat" kapılarıdır. İlk kapı şeriat kapısıdır. Bu kapı İslâmiyet'in başlangıç yerini ifade eder. Ku'ran-ı Kerim'in biçimsel anlamıyla eş değerdedir. Dünyaya gelmek bilgi sahibi olmak şeriat kapısı içerisinde yer alan hu*suslardır. Dünyaya ve akla ait bütün bilgileri şeriat kavramı içine alır. Hacı Bektaş Velî dünyayı doğru algılama ve doğru ta*nıma olan bu kapıya ait bilgiler için "Madde karanlığı ahi nu*ruyla aydınlanır" demektedir. Bunun on makamı bulunmaktadır. Makam bir kişinin adeta bir okulda sınıf geçmek gibi eğitimden sonra aldığı niteliklerle yükselmesinin aşamalarını oluşturur. Bunlar:

01. Tanrı'ya inanmak
02. Peygamberi tanımak
03. Bilim öğrenmek
04. Bağışlayıcı olmak
05. Evlenmek
06. Helal yemek ve giyinmek
07. Toplumdan kopmamak
08. Sevme ve acıma duygularına sahip olmak
09. Haksız kazançtan sakınmak
10. İnsanları iyiye yönlendirmek kötüden sakındırmak

İkinci kapı olan tarikat kapısı Kuran-ı Kerim'in asıl anlamına ulaşmak için tu*tulan özel yolun adıdır. Şeriat kapısından daha ileri bir dereceye ulaşmayı ifade eder. Yol Alevîlik-Bektaşilikte çok önemlidir. Çünkü yolunu doğru kurmayan bir kimsenin insan-ı kâmil olması da imkânsızdır. Bu yüzden yol bulunduktan sonra titizlikle ko*runmalıdır. Yunus Emre:

"Sırat kıldan incedir
Kılıçtan keskincedir
Varup anın üstüne
Evler yapasım gelir"

Derken yolun önemini ve hassaslığını ifade eder. Yolun önemini ve hassaslı*ğını anlatan çok sayıda nutuk ve nefes bulunmaktadır. Daha önce de söylediğimiz gi*bi buna: "Sırat-ı müstakim" adı verilmektedir. Bu yol dünyada yaşarken her bakım*dan doğru bir yolda olmamızı simgeler. Zaten yolu doğru olarak belirleyen bir insan için korku yoktur. İşte o zaman Tanrı engin bir sevgi denizi halini alır.

Şeriat kapısında yer alan kitlesellik Tarikat kapısında bireyselliğe dönüşür ki*şinin dürüst olarak yaşaması hatalarından arınması ve kendini yenilemeye başlama*sı bu aşamada başlar. Tarikatta hedef dinin özüne içsel anlamına ulaşmak olduğu için bu olgunluğu sağlamada yardımcı olan mürşit (yol gösterici önder) ve pirler ön pla*na çıkar. Alevî-Bektaşilerde bu görevi dedelerin gözetiminde rehberler yerine getirir*ler. Tarikat kapısının da on makamı bulunmaktadır. Bunlar:

01. Her işi aşkla ve kanaatkârlıkla yapmak
02. Toplumdan kopmamak
03. Tutum ve davranışlarında ölçülü olmak
04. Yalnızca Allah'a bağlı olmak
05. Nefs (kıskançlık cimrilik tembellik vb)le savaşmak
06. Karşılıksız hizmet etmek
07. Korku ile ümit arasında bir noktada durmak
08. Kılık ve kıyafetine dikkat etmek
09. Bir yol göstericiye bağlanmak
10. Yola girmek

Üçüncü kapı "Marifet kapısıdır." Kişinin hem lafzî yani biçimsel hem de özsel (batın) bilgisiyle dolu olması ve bu yönde davranışta bulunmasıdır. "Marifet kapısın*da" kişi bilgisinin meyvesini almaya başlar; memleketine ve insanlığa yararlı bir in*san haline gelir Bu kapı da bireysel olgunlaşma anlamı ifade eder. Bu kapının da on makamı bulunur. Bunlar:

01. Edep sahibi olmak
02. Korku sahibi olmak (başkalarının hakkını yemek adaletsizlik vb.) işlerden korkmak.
03. Tok gönüllü olmak
04. Doğru gördüğü her şeyin doğruluğunu her yerde söyleyebilmek
05. Utanmak
06. Cömert olmak
07. İlim sahibi olmak
08. Hemen karar vermekten sakınıp sakin olmak
09. Kalp ve gönül gözüyle görmeye çalışmak
10. Kendisini bilip tanımak

Son kapı olan "Hakikat kapısında" ise dinin gerçek anlamına ulaşılması söz konusudur. Amaç insanın mükemmelleştirilmesidir. İnsanlığın gönlünde yaşamak Tanrı'ya ulaşmak ve "Kâmil insan" mertebesine gelmek bu kapıda mümkün olur. Ar*tık insan bu kapıda evrenin ve yaratılışın sırlarını da bilen hiçbir canlıya elinden di*linden ve belinden zarar gelmeyen bir kimse haline gelmiştir. İşte bu durumda olan insan için "yaratılmışların en seçkini" (eşref-i mahlukat) denilir. Ulaşılacak en son kapı olan bu kapının da on makamı bulunmaktadır:

01. Alçak gönüllü olmak
02. İnsanları iyilik ve kötülükleriyle yargılamamak
03. Yiyecek ve içeceğini başkalarıyla paylaşmak
04. Nefsi tamamen yok etmek
05. Yaratılmışların hiçbirine zarar vermemek
06. Gerçekleri söylemek ve gerçeklere göre davranmak
07. Doğru insanları örnek almak
08. Keramet veya mucize göstermemek
09. Sabretmek
10. Gönül gözüyle gözlem yapmak