1. Alevîlik Nedir?


Alevî sözcük olarak Ali'ye bağlı olanlar anlamına gel*mektedir. Başlangıçta "Alevî" sözcüğü Hz. Ali soyundan gelen*ler için kullanılıyordu. 19- yüzyıldan başlayarak Hz. Ali'ye bağ*lı olanlar anlamında kullanılmaya başladı. Ancak sözcük anla*mıyla Alevîliği açıklamak doğru bir yaklaşım olarak değerlen*dirilemez. Dünyanın pek çok yerinde Ali'ye bağlı olanlar var*dır. Bu bağlılık bizim özellikle üzerinde durduğumuz Anado*lu Alevîliğinde diğer bölgelerdeki anlayıştan farklılıklar göstermektedir.

Bugüne kadar konu ile ilgili olarak çeşitli tanımlar ve yorumlar yapılmıştır. Bunları sıralarsak: "Alevîlik bağımsız bir dindir." "Alevîlik Zerdüştlüğün uzantısıdır." "Alevîlik On iki İmanı Şiîliğidir." "Alevîlik Heterodoks bir İslâm'dır." "Alevîlik kısmen İslâm içi kısmen İslâm dışıdır." "Alevîlik İslâm'ın Anadolu yorumudur." "Alevîlik bir kültürdür.." "Alevîlik toplumsal bir başkaldırıdır." vb.

Alevîlikte Ali ve onun soyundan gelenleri (EhlibeyO'i sevmek her şeyin üstün*dedir. Bu sevgi duygusallıktan öte bir inanç biçimi halini almıştır. Alevîlik Orta Asya Türk kültürünün birtakım öğelerinin özellikle Ehlibeyt sevgisi ile bütünleşmesi sonu*cu oluşan anlayıştır. Alevîlik daha ziyade sözlü kültüre dayalı olup eski Türk gele*nek ve göreneklerinin canlı bir şekilde yaşatılması sürecinde ortaya çıkar. Kendisini "Yol" "Tarik-i müstakim" (Doğru yol) "Güruh-ı naci" (temiz insanlar topluluğu) ola*rak tanımlar.

Alevîlik kendisini daha çok "meşreb" olarak ifade eden sosyo-kültürel bir yo*rum ve yaşayış biçimidir. Günümüzde Alevî kelimesi İslâm öncesi ve sonrası kültür ve inançları uzlaşmacı bir şekilde kendine has özellikleriyle bünyesinde toplayan bir İslâmi inanç ve kültür olgusudur. Yani Alevîlik taşıdığı yüksek ahlakî nitelik ve insa*na bakış açısıyla tasavvuf! bir nitelik taşımaktadır.