Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Aleviliğin Başka Kaynaklardan Tanımı..

  Allaheyvallahkapısındadöktüğün varsa doldurağlattığın varsa güldür.Yıktığın varsa kaldır.Doğru gez.Dost gönlünü incitme.Mürşide teslim ol.Yalan söylemeharam yeme.Zina etme.Elinle komadığın şeyi alma.Gözünle görmediğin şeyi söyleme.Gelme gelmedönme dönme.Gelenin malıdönenin canı.Riya ile ibadetşirk ile taat olmaz.Söylediğn meydanınsakladığın senin.Allah eyvallah…

  ALEVİLİK
  Birinci İmam Hz.Ali’nin tarafını tutan dünya insanların görüşü olarak tanımlanabilir.Bunayalın biçimiyleAli partisi denilmeside mümkündür.Daha dar anlamıylaAleviliğiAli evilik Ali evinden olanlarAli evinin yanında olanlar olarak tanımlayanlarda vardır.

  Aleviliği kötülemek istiyenlerin zorlama yorumlarına görebu ad alev ile ilgilidir.Fakat bu bir yakıştırmadır.Alevi sözcüğünün aslıAli soyu anlamına gelen Alavi den cıkmıştır.

  Başlangıçta Ali yandaşlarına Ali şiası adı veriliyordu Şia-yı Ali denilen bu kesimdaha sonra Şii olarak adlandırılmıştır.Şia yandaşşii yan tutan anlamına kullanılmıştır.Daha sonra şii sözü yanlızca Ali yandaşları için kullanılır olmuştur.

  Aleviliğin tanımından da anlaşılacağı gibibu kavramın ortaya cıkması Hz. Ali dönemine değin uzanır.Alevilikgenel anlamdaislamiyet içinde ortaya cıkan bir yan tutma olayıdır.Bu nedenle de siyasi bir tavırdır.Aleviliğin kaynağıen başındasiyasal bir harekete dayanmıştır.

  Zatenİslamiyet de tamamen siyasi bir hareket olarak doğmuştur.İsalmiyet’in inanca.Tanrı’ya ait görüşleritopluma yeni bir biçim vermenin araçları olmuştur.Alevilikbu biçimlenişteki tavırlardan birisidir.

  Burada önemle şunları belirtelim:
  a)Alevilerin inançlarına göre b)Yaşayan Alevilik genelliğine göre c)Tarih bilgilere göre d)Alevi felsefesine göre değerlendirirsek
  1-Alevilik İslamiyet’in içindedir

  2-Hz.Muhammetİslamiyet’in kurucusu olarak Alevilikte de temeldir
  3-Bazılarının göstermek istediği gibi Alevilikten İslamiyet ve Hz.muhammet dışlanamaz.Yanlız bu kavramların yorumu değişiktir.Oda Alevilikinaçla birlikte bir yaşam.bir felsefe bir kültür mozağidir.Dünyayıdoğayıinsanlığıinsanlık adına yazılan tüm kitapları incelemişirdelemiş faydalı olanı almışfaydasızların yerine çağın koşullarına uygun maddeler eklemiştoplumun kişilere(birey)kişilerin topluma karşı tutum ve davranışlarını bir nizamaintizama koyan kurumlaştıranvahiyle değilakıllamantıkla hareket edenkaranlıktan rüyadanhayeldenhurafedan yana değilişıktanbilimdençağdan yana olanahirete değil dünyaya değer verenzalimdanzorbadanefendidenbeydenpatrondan ağadan yana değil.Mazlumdanfakirdenköleden yana olan.Kaderecennetecehennemehuriyegılmanameleğ ekıl köprüsüne değilyaşadığınagördüğüne inananşartlandırılmışdondurulmuşkalıplaşmış böyle gelmiş böyle gitsin diyen değilaraştıransoruşturanmantığın almdığına amin demeyen insan gerçek insandır.Benim dinim sevgidirbenim kabe’m insandırkuranda kurtaran da insan oğlu insandırderet sende isederman da kendi ellerindedirdiyen…

  Emeğe saygılı olanezilenin yanında yer alan72 milletetüm insanlığa bir gözle bakandindilmezhepırk ayrımı yapmayandemokrasiyelaikliğeinsan haklarınaeşitliğeözgürlüğeaşk olansömürüyesoygunatalanavurgunayobazasoftay afalcıya karşı direnen.Ümeyye evlatları Abu SüfyanMuaviyeMevranYezitEmeviler’in saltanatışahsi cıkarı mevkisimakamı adına Muhammet mustafa’ın soyu olan İmam Ali evlatlarınaEhlibeyitine yapılan insanlık aleminde emsali görülmemiş hakaretlerinsoykırımın karşısındaİmam Ali’ye evlatlarına destek olanyan tutankayıranbu uğurda bu güne kadar ezilensürülenhor görülentürlü iftiralara maruz kalan toplumsal muhalefetin adı Alevilik’tirKızlbaşlık’tır.

  Alevilik İslam tasavvufunu bilmeyenler aynen cevizin ne olduğunu bilmeyip yeşil kabuğunu ısırıp bu nebiçim şey diyerek kaldırıp atan kimseye benzerler.Onlar cevizin içindeki özü bilmeyip ancak dışındaki yeşil kabuğu ile oyalanıp durmaktadırlar.Alevilerin İslam’ın dışı olduğunu iddia edenler olsa olsa kara cahillerdir.

  Aleviliği Alevi gibi yaşayanlar bilir Aleviliğin kaynağı Hz. Muhammed Hz.Ali Ehl-i Beyit’e bağlılıktır. Aleviliğin kaynağı Hoca Ahmet Yesevinin hikmetlerinde geçen terimlerdir. Semahtır Pir rızasıdır.Ehl-i Beytin yoludur. Miraç kul hakkı hak rızasında Hz. Ali yandaşlığındadır.

  Alevilik onların sandığı gibi dinsizlik değildir.Dünyanın en büyük dinleri ve inançlarının evrensel değerleriyle bütünleşmiş ve İslamiyet tasavvuf yorumu ile yoğrulmuş iman ve insanlık yoludur. Alevilikte Allah sevgisiHz. Muhammed Hz.Ali ve Ehl-i Beyte bağlılık vardır. Aleviler Hz. Aliyi sevmenin Hz.Muhammedi sevmekle eş değer olduğuna inananlardır.

  Aleviler Hz. Alinin üstün niteliklerini ve Kurânın gerçek yorumunu içsel anlamını başta Hz. Ali olmak üzere Ehl-i Beyt 12 İmam ve Yedi Ulu Ozanın tasavvuf derinliği olan kişilerle keşfedildiğinden dolayı Alevi İslam inancını kendi içlerinde içselleştirerek savunanlardır. Hacı Bektaş-ı Veli Alevilerin Serçesmesi (Pir)dir. Alevilerin beslendiği kaynaktır. İlim irfanbarış sevgi ve direniş pınarıdır.Aleviler Hacı Bektaş-ı Veliden alınan güçle yüzyıllardır zulme asimilasyoncu politikalara ve sizin gibi gerçek düşkünlere karşı bir direniş kaynağı olarak mücadele etmiş ve Alevi İslam inancının bayrağını yükseltmişlerdir. Gönüllerinde yüreklerinde ve kişiliklerinde yaşatmış ve yaşatacaklardır.

  Aleviler Allaha kul Hz.Muhammed’e Ümmet Hz.Ali’ye talip olanlardır.
  Cevizin yeşil kabuğu ile uğraşıp özünü bulmak istemeyen insanlara Kur-an’ı Kerim’de aynen şöyle denilmektedir.

  Beled Suresi ayet8.
  Halbuki biz onadoğru yolu görmek için iki gözdoğruyu söylemek için bir dil ile iki dudak verdik.Akıl verip eğri yolun kötülüklerinden korunupdoğru yolu bulmasına yardım etmedikmi?
  İnsan aklını gereği gibi kullanamaz ise sapıklıkta kalır.

  Alevi-Bektaşiler din ve şeriat namına yutturulan uydurma kayıtlardan sıyrılmış vahdet-i vücudu gizliyerek değil apaçık göstererek benimsemiş yetmiş iki millete aynı gözle bakmışlardır. Alevi-Bektaşiler Kur’an-ı Kerim’in hakiki anlamlarına uyan kimselerdir. Allah’ı Hz. Muhammed’i Hz. Ali’yi ve Ehl-i Beyt’i sevmekte olan insanlardır. Hz.Muhammed ve Hz. Ali’yi aynı ilah nurdan yaratılmış olarak kabul ederler.
  Bismişah

  Halla halla halla halla
  Lailahaillallah Muhammed’in resulullah
  Aliyül veliullah Mürşidi Kamilullah Kutbeyi devran On İki İmam aşkına
  Bütünlüğüne Cem birliğine diyelim halla halla şefaat senden
  Ya Muhammed Ya Ali
  Ya Muhammed Ya Ali
  Aşk-ı Muhebbet Niyaz ederim

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  ALEVİLİK

  Hz. Ali (as)’nin yolunda giden onu peygamberden sonra imam bilen Müslümanlara Hz. Ali (as)’ın taraftarları veya Aleviler denir. Alevilik Hz. Muhammed (s.a.a.v)’den sonra ortaya çıkan bir mezhep değildir. Alevilik İslam’ın özüdür bu yüzden Aleviler kendilerini mezhep olarak kabul etmezler. Bunun nedeni Aleviliğin Resulullah devrinde mevcut olmasıdır. Bunun en büyük delili de ehlisünnet kaynaklı hadislerdir.

  Peygamberimizin devrine baktığımız zaman ve özellikle Resulullah’ın vefatından sonra Hz. Ali (as)’ı sevenlerin ve taraftarları olan sahabelerin onun etrafında toplandıklarını görüyoruz. Bunlardan bazılarını İbn-i Hacer Askalani ve Belazuri kendi tarih kitaplarında Muhammed Havend Şah “Ravzat’us- Sefa”da İbn-i Abddulbirr “İstiab” adlı kitabında ve diğer Sünni âlimleri şöyle diyorlar: Sa’d bin Ubade Hazrec kabilesi Kureyş’den bir tâife ve sahabenin büyüklerinden 18 kişi Ebu Bekir’e biat etmeyerek Rafızî oldular; onlar Ali bin Ebi Talib’in taraftarlarındandılar. O 18 kişinin ismi şunlardan ibarettir:1- Selman-ı Farsi. 2- Ebuzer-i Gifari. 3- Mikdad bin Esved-i Kendi. 4- Ammar-i Yasir. 5- Halid bin Said bin As. 6- Bureyde Eslemi. 7- Ubey bin Ka’b. 8- Huzeyme bin Sabit ( Zü’ş- Şehadeteyn). 9- Ebu Heysem bin Teyhan. 10- Sehl bin Huneyf. 11- Osman bin Huneyf (Zü’ş- Şehadeteyn). 12- Ebu Eyyub-i Ensari. 13- Cabir bin Abdullah Ensari. 14- Huzeyfe bin Yeman. 15- Sa’d bin Ubade. 16- Kays bin Sa’d. 17- Abdullah bin Abbas. 18- Zeyd bin Erkam.

  Ebu bekir’in halifeliğini kabul etmeyip Hz. Ali (as)’ın etrafında toplanan bu sahabeler ilk Alevilerdir. Bunlar daima Hz. Ali (as)’ı desteklemiş Resulullah (s.a.a.v) döneminde ve vefatından sonra da Hz. Ali (as)’ın yanından ayrılmamışlardır. Hz. Muhammed (s.a.a.v) onları Hz. Ali (as)’ın taraftarları olarak anmıştır. Hz. Ali (as)’ın yolunda giden onu seven ona ve Ehlibeyt’e tabi olan Kuran-ı kerimin emirlerini yerine getiren herkes Hz. Ali (as)’ın taraftarıdır yani Alevidir.

  Resulullah (s.a.a.v) şöyle buyurmuştur: “Kıyamet günü geldiğinde Ali bin ebi Talib cennetin yükseklerinde olan firdevs dağının üzerinde bulunacak. O dağın üstünde Allah’ın arşı ve altında ise kol kol cennetin içine akan nehirler vardır. Ali de nurdan bir kürsinin üstünde oturup yücelik elleri arasında akar. İşte o zaman sıratın üstünden ancak Ali’nin ve Ehli beytinin velayetine dair bir delili olan ancak geçip cennete müşerref olacaktır. O günde Ali taraftarları cennete ve onu buğz edenlerini cehenneme geçirecektir.” (1) Hz. Ali (as)’nin taraftarları olan Alevilerin mükâfatı şüphesiz cennet olacaktır. Çünkü Aleviler Hz. Ali ve Ehli beytin (as) velayetine uymuş ve Allah’a tam bir imanla bağlanmışlardır.

  Hz. Ali (as) sevgisi ve velayeti imanın şartlarından sayılır. Hz. Muhammed (s.a.a.v) hadislerinde buyurduğu gibi; Ebu Zer’den naklen Resulullah (s.a.a.v) şöyle buyurdu: "Ali ilmimin kapısı ve risaletimi benden sonra ümmetime açıklayacak olandır. Onu sevmek iman onu buğz etmek nifaktır. Ona bakmak huzur ve refah getirir ona yakınlık ibadettir.” (2) Hz. Resulullah (s.a.a.v) başka bir hadiste şöyle buyurmuştur: "Ali ilmimin kapısıdır risaletimin içeriğini o benden sonra ümmetime açıklayacaktır. Onu sevmek iman ona kin bağlamak ise nifaktır." (3) Birbirine benzeyen bu iki hadis Hz. Ali’yi sevmenin bir iman koşulu olduğunu belirtmektedir. İnsanın mümin olabilmesi için Hz. Ali (as)’ı sevmesi gerekmektedir. Peki Hz. Ali (as)’ı sevmek mümin olmak için yeterli midir? Tabi ki hayır; ama Hz. Ali (as)’ı sevmek imanın baş koşuludur. Hz. Ali (as) sevgisi dışında mümin olabilmek için diğer şartlar Kuran’ı kerimde geçen İslam’ın tüm kurallarını yerine getirmek gerekir. Bu şartların bir kısmını Allah (cc) Bakara suresi 177 ayetinde zikretmiştir: "Erginlik yüzlerinizi bir doğu bir batı tarafına çevirmeniz değildir. Ancak eren Allah'a ahiret gününe meleklere kitaba ve peygamberlere iman edip yakınlığı olanlara öksüzlere çaresizlere yolda kalmışa dilenenlere ve esirler uğrunda seve seve mal veren hem namazı kılan hem zekatı veren sözleştikleri vakit sözlerini yerine getiren hele sıkıntı ve hastalık durumlarında ve savaşın kızıştığı anda sabır gösterenlerdir. İste bunlardır doğru olanlar ve bunlardır Allah'tan korkup kötülüklerden sakınanlar."

  Bir ayrıntıya değinmek isterim. Bu şartları yerine getiren İslam’ın tüm kurallarını uygulayan bir insanda Hz. Ali (as) sevgisi yoksa ya da onun velayetinde değilse cennete girmeyi beklemesin. Peygamberimiz (s.a.a.v) bu konuda Hz. Ali (as)’a şöyle buyurmuştur: “Ey Ali bir kul Allah’a karşı Nuh (as) kavmi içinde kaldığı gibi ibadet etse uhud dağı kadar altını olup onu Allah’ın yolunda harcarsa. Ömrü uzun olup bin kere yayan hac etmeye ömrü yetse ve safa ile merve arasında mazlum olarak öldürülse ve bütün bunlara rağmen senin velayetinin altında değilse o kişi hiçbir zaman ne cennete girecek ne de cennetin kokusunu koklayacaktır.” (4) İşte Hz. Ali (as)’ın velayeti öyle bir yoldur ki insanı ateşten kurtarır ve o kişinin mümin olabilmesi için Hz. Ali (as)’ın velayeti altında olması gerekmektedir. Bazı kesim Alevilik Hz. Ali (as)’ı sevmekse bizde Aleviyiz diyorlar. Ama Alevilik için bu yeterli değildir. Alevi olabilmek için Hz. Ali (as)’ın velayeti altında olmak ve onun imamiyetini kabul edip on iki imama yani Ehli beyte tabi olmak gerekir. İmam Ali (as)’dan naklen Resulullah (s.a.a.v) şöyle buyurdu: “Ey Ali sen benim vasimsin. Senin savaşın benim savaşımdır senin barışın da benim barışımdır. Sen imamsın ve aynı zamanda on bir imamın babasısın onlar masum ve temiz olanlardır. Dünyayı adalet ve hak ile dolduracak olan Mehdi de onlardandır. Onları buğz edenlerin vay haline olsun. Ey Ali bir kişi seni ve evladını Allah ile severse Allah o kişiyi sizlerle beraber haşr edecektir. Sizler de benimle yüksek derecede olacaksınız. Ey Ali sen Cennet ve Cehennem’i bölensin. Seni sevenleri Cennet’e ve seni buğz edenleri de Cehennem’e geçireceksin.” (5) Alevilik Ehlibeyt’e canı gönülden bağlanmak ve onlara tabi olmak demektir. Kurtuluş gemisine binmek demektir.
  Hz. Muhammed (s.a.a.v) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Benim Ehl-i Beytim Nuh’un gemisi gibidir. Her kim gemiye bindiyse kurtuldu Her kim muhalefet ettiyse boğuldu.” (6) Allah tüm inananları hidayete erenleri bu gemiye binmesini nasip kılsın. Zaten bu gemiye binemeyen iman etmiş olmaz. Onun geleceği helak olmak boğulmaktır. “…Kurtuluş hidayete uyanlarındır.” (7) Biz Aleviler peygamberden sonra Hz. Ali (as)’ın velayetinde gidip ehlibeyte tutunduk. Soruya kısaca cevap vermek gerekiyorsa; kurtuluş gemisine binen herkes Alevidir.

  ---------------------------------------

  Dipnotlar:

  1- Menakib lil Havarezmi s. 31. Feraid es Samtayn c.1 bab 54. s. 292. Yanabiul Mevedde s. 86113. Riyad-ul Nadira 2/173177243. Tarih Bağdad 3/161. Maktel el Huseyin 2/39.
  2- El-Müttaki el-Hindi' nin "Kenz'ul Ummal" c.6 s.158 / Süleyman el-Kunduzi'nin "Yenabi' ul Mevedde" s.235 / Es-Seyyid Murtada Hüseyni'nin "Fedail'ül Hamse min es-Sıhah es-Sitte" c.2 s.210)
  3-Kenz-ül Ummal c. 6 s. 156
  4- Yanabiul Mevedde s. 252. Menakib lil Havarezmi s. 28.
  5- Yanabiul Mevedde s.85.
  6-Ahmet bin Hanbel Müsnedi 3/14 ve 17 ve 26 . Hafız ebu Naim “Hilyetul Evliya” 4/306. Hafız Bağdadi “Tarih Bağdad”12/91. ıbın sabbağ elmeliki “Fusul Mühime” 8 . el hakim “Müstedrek” 3/150 2/343. Süleyman el Hanefi el Kanduzi “Yanabiul Mevedde” 4. bab 56. bağ ıbni hacer “Savaikul Muhrika” 234 . Kenzul Ummal 13/8 ve 85 .(bu hadisin kaynakları 50ye yakındır yazının fazla uzamaması için bir kaçını yazmakla yetiniyoruz)
  7-Taha Suresi 47. ayet

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Allah Muhammed Ali kutsallığını kalbinde taşıyan Hz.Ali’nin adaletinden ayrılmayan temelinde insan sevgisi bulunan her dine mezhebe ser inanca saygı duyan ve hoşgörü ile bakan dil din ırk renk farkı gözetmeyen eline diline sahip olma ilkelerini şart koşan gelmek isteyen inançlı insanları çatısı altına alarak manevi susuzluklarını gideren insanları yaşadıkları toplumda kendi istekleriyle kendi kendilerini yargılamalarını sağlayan laikdemokrat eiştlikçi katılımcı paylaşımcı düşünceyi savunan zalime ve zulme karşı gelen mazlumun yanında olan şeriatın bağnaz kuralllarına bağlı olmayan ve onu reddeden İslam dinini kendine göre ve sunni inancın dışında yorumlayan aslı doğruluk kemali dostluk cevheri merhamet görüşü eşitlik hazinesi bilgi meyvası sevgi hamuru ile yoğrulmuş insanı Kamil ve erdemli insan yaratmayı ön gören korkuyu aşıp sevgi ile tanrıya yönelen Enel-Hak ile insanın özünde TANRI'yı gören yaradan ile yaradılan ikiliğinen Varlk Birliğine varan edep ve ahlaklığı yaşamın temeline oturtan insanı yücelten hamurunda hem ilahiliğin hemde irfaniliğin mayası bulunan; kişinin ahlaklı ve karakterli yaşam ilkelerini belirleyen Hz. Muhammed ve Hz. Ali’den gelen neslin imametini teberra ve tebelle ilkesi ile sahiplenen dini biçim ve şekil olarak değil gerçek anlamıyla algılayan dini bağımsız bir irade gücü ve batını özelliği ile evrimleştiren akıl ve iman bütünlüğünde birleştiren ve tüm bunları Kırklar Cemi ile yürüten bir inanç sistemidir. Alevilik Aleviler için üst kavramı Bektaşilik ve Kızılbaşlık ise alt kavramları oluşturur.

  Alevilikte Allah'tan başka Tanrı Yoktur.

  Kızılbaşlık Nedir?

  Kızılbaş Allah’ı ve Resulü uğruna kendini adamış onların yolunda canından ve malından vazgeçmiş bu yolda ölmek var dönmek yoktur yeminini başına sardığı kırmızı sarık ile ilan eden kişilerdir.

  Bektaşilik Nedir?

  Türkiyede babagan ve dedegan kollarına bağlı Aleviler kendilerini Bektaşi olarak tanımlarlar.

  4 Kapı 40 Makam Nedir ?

  Yolumuzun erkanı 4 Kapı 40 Makamdır. Bu 4 Kapı ve 40 Makam şöyledir.

  4 Kapı;

  * Şeriat Kapısı
  * Tarikat Kapısı
  * Marifet Kapısı
  * Sırr-ı Hakikat Kapısı

  1-Şeriat Kapısının Makamları;
  o İman getirmek
  o İlim öğrenmek
  o Namaz oruç zekat ve hac ve gaza eylemektir ve cenabetten arınmaktır.
  o Helal istemek kazanmak faizi haram saymaktır.
  o Nikah Kıymak
  o Hayz ve Nifazın Nikahı haram eylemesi
  o Arı giymek arı yemek
  o Sünnet-i Cemaat
  o Şefkat
  o Emri marut yaramaz işlerden kaçınmak.

  2- Tarikat Kapısığitim ve öğretim müessesesidir
  o El alıp tövbe kılmak
  o Mürid olmak
  o Saçın gidermek ve libasını giymek (gösterişsiz kılık kıyafette bulunmak.)
  o İnsanın nefsi ile mücadele etmesi
  o Hizmet etmek
  o Korku (hata yapmaktan gönül kırmaktankötülük yapmaktan kork)
  o Umut tutmak

  o Hırka (sadelik) Zembil(Hakkın yolunda giden ulu tanrının dostluğunu arayan kendisine tanrıtanrı sevgisinin ateşiyle yol gösterecek aydınlatıcı aramak için durmadan gezip dolaşmayı) Makas(dünya ile ilgili her türlü ihtirasın tehlikeli olabilecek her türlü düşüncenin zihinlerden sökülüp atılması) Seccade (Tanrının karşısında insan oğlunun ne kadar aciz olduğunu kavrayarak kibir hırs kendini beğenmişlik gibi duygulardan uzak durmak) İbret Hidayettir.

  o Sahib-i makam sahib-i cemiyet (Çevresinde kendisine ve bilgisine güvenen bir topluluk oluşturabilecek bir kişi sahib-i cemiyet olacak)
  o Aşk ve Şevk ( Bu makama gelmiş Hak bu kapıda aldığı gereli bilgi birikimi ile belli bir olgunluk düzeyine ulaştıktan sonra ve sağlam ahlak değerlerine sahip olduktan sonra yoluna yine devam ederek o kutsal amacına ulaşmak ister bunun özlemini duyar. Böyle özlemi duyan Tarikat kapısından Marifet Kapısına gelmiştir.

  3- Marifet Kapısı
  Bu kapıda Yolun Talibi daha derin araştırmalar ve incelemeler yaparak doğruları ve Hakkı daha derinden keşfedecektir.

  o Edep (Yolumuzun ahlak kurallarına aykırı hiçbir davranışta bulunmamaktır.)
  o Korku ( İnsanları çirkin ve zararlı düşüncelerden koruyacak bir güç kaynağıdır.)
  o Perhis/ Yetinmek ( Her türlü aşırı istek ve yönelişlerden ve her türlü aşırı düşünce ve duygulardan perhizkarlık yapması)
  o Sabır / Kanaat (İnsan ancak sabır ile karşılaştığı zorlukların üstesinden gelir.)
  o Utanmak (Utanma duygusunu hisetmek ve taşımak olgunlaşmanın bir çok başka önemli ve değerli ögesini oluşturur.)
  o Cömertlik ( Bir insan bir arif kişiye gerçek bir tanrı dostuna cömertlik yakışır.)
  o İlim ( İnsan ancak ilim ile yolunda sağlıklı yürüzebilecektir.)
  o Miskinlik (Gösterişsiz yaşamak)
  o Marifet ( Kaynağını bilimden ve ulu Allaha karşı duyulan sonsuz bir sevgi bir doyumsuz aşkve bitmez bir özlemden alan hem bilim hemde sezgi ve içe doğma yoluyla yüce tanrının zatıve kainatın oluşumuyla ilgili tüm sırları sakladığı tüm gerçekleri bilme alma halidir.)
  o Kendini bilmek (Kendini bilen kişi Hakkı da görmüş olur. Ve insanı-ı Kamil olmak yolunda büyük bir adım daha atılmış olur.)

  4- Hakikat Kapısı
  o İnsan bu kapıdan geçtikten sonra Tanrı dostluğuna kavuşmak o sonsuz deryaya ulaşarak orada eriyerek yok olan bir damla haline dönüşmenin hazzını tadar. Bundan sonra dönüp insanlığa hizmete gitme kapısıdır. Toprak olmak ( alçak gönüllü olmak)
  o 72 Milleti ayıplamamak (Dünya insanlığının hiç birini hor görmemek ve ayıplamamaktır.)
  o Elinden geleni men kılmamak (Kişisel fedakarlıklar yaparak dilek sahibinin derdine derman olmaktır.)
  o Herşeyin kendisinden güven kılması (
  o Tanrıya rıza göstermek
  o Sohbet
  o Seyir (İnsan tasavvuf felsefesine göre 3 önemli yolculuk yapar. 1- Tanrı katında bir aslı ve gerçeği olarak yaratılır ve dünyaya gelir . 2- dünyada insanlar kamil olabilme uğruna verdiği çabalar sonucunda makamına ulaşır. 3- Tanrıya seyirdir.
  o Sırr (Gerçek olan tek varlık Yüce Allah’ın varlığıdır. Dolayısıyla gerçekle ilgili sırlar Allah’a ait sırlardır.
  o Münacattır. (Tanrıya ulaşma O’na sığınmadır.)
  o Müşahade (Tanrının cemalini görebilmek o erişilmez zevke erebilmek yeri mutlak gerçeğe ulaşmaktır.)

  Kırklar Cemi: Alevilerin bugün sürdürdükleri erkanları 12 hizmetin yapıldığı ‘yol’ a CEM denir.


  HZ. ALİ:

  Alevi yolunun kurucusu İmamların başı Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin’in babasıdır. Tarikatta ‘Yol Ali’nin ‘ deyimi ile anılır. Hz. Muhammet ile aynı gömleğe girdiği ( bir olduğu ) bu yüzden Hz. Muhammed’le ayrı tutulmaması gerektiğine inanılır.
  ALLAH”IN ARSLANI IMAM HZ.ALI

  EHL-İ BEYT

  Hz. Muhammed’in kızı Fatıma anamızdan gelen soydur. Bu soya giren her kişi Alevi için kutsal önderdir.

  * 1-Hz. Muhammed
  * 2-İmam Ali
  * 3-Hz. Fatma anamız
  * 4-İmam Hasan
  * 5-İmam Hüseyin

  ERKAN NE DEMEKTIR ?

  Sözlük anlamı olarak esaslar direkler demektir. Alevilik erkanı denildiğinde Aleviliğin esasları yol kuralları kısacası yolu anlaşılır. Alevilik yolunda 7 farz 3 sünnet vardır.

  3 SÜNNET

  * Allah’ın birliğine inanmak
  * Kalbinde adavet olmamak kötülük etmemek
  * Tarikatın emirlerini yerine getirmek

  7 FARZ

  * Mürebbisine düşe
  * Müsahib ola
  * Taç uruna
  * Sırdar ola
  * Yar a yar ve özü ulu ola
  * Beli Berk ola
  * Hakk’a sohbet kıla

  CENNET –CEHENNEME İLİŞKİN İNANCIMIZ NEDİR?

  Her ne kadar cennet cehennem kavramları Alevi literaturunda da çokça yer almakta ise de Kur’an da anlatılan biçimiyle bir Cennet- cehennnem anlayışı Alevilikte hakim değildir.

  MUSAHİPLİK NE DEMEKTİR ?

  Musahiplik yol kardeşliği demektir. Alevi inancına göre evli her Alevi kendisine denk düşebilecek başka bir evli Alevi ile dinsel bir kardeşlik tutar; bu aynı zamanda kendisinin ahiret kardeşidir. Öz kardeşlik kurallarından daha ağır kuralları olan bu yol kardeşliği Alevilikte farzdır.

  GÖRGÜ NEDİR ? DÜŞKÜNLÜK NEDİR ?

  Alevi yolunda her talib yılda bir kez tüm topluluğun ve pirinin huzurunda o yıl içerisinde yaptıklarının ve yol kurallarına uyup uymadığının hesabını verir. Burada hem dinsel hem dünya evi sorunlar sorumluluklar söz konusudur. Eğer kişi topluluk tarafından kabul görülmeyen hatalar fenalıklar yapmamış ve kuralları yerine getirmişse pirin ve orada bulunan yol erenlerinin izniyle görülmüş olur.

  Komşuluk ilişkilerinde hoşnutsuz yol kurallarına aykırılık gösteren kişiler düşkün bırakılırlar. Düşkünlük bir anlamıyla toplumun dışına çıkarmak cemaatten atmak anlamına gelir. Cezanın büyüklüğüne göre geçici ya da sürekli düşkünlükler vardır.

  ALEVİLİKTE AHLAK SİSTEMİNİN TEMELİ NEDİR?

  Alevi sisteminin temeli ; eline beline diline hakim olmaktır. Eline demek kendisine izinli olmazan şeylere dokunmamak; beline demek; kendi eşi dışında hiç kimseyle cinsel ilişkide bulunmamak; diline demek ; yalan söylememek demektir.

  KURBAN
  Hakk’a sunulan eti yenilen hayvana kurban denir. Alevilikte Allah yoluna İnanç yoluna ululara ve Hakk’a yakınlaşmak için kesilir.

  ADAK
  Bir dileği yerine getirmek bir tehlikeden korunmak için gücüne inandığımız şeylere vaad edilen şeylere denir.

  LOKMA
  Dualanmış bir yiyeceğin her parçasına denir. Dedelerden ululardan lokma almak sevaptır.

  DEM
  Kan zaman an soluk anlamına gelir. Alevilikte ‘dem’ kuralları gereği alınan kutsal içki dualı içki anlamına gelir.

  MUHARREM ORUCUNUN ANLAMI NEDİR?
  Kurban Bayramı Hicri Takvim'e göre Zilhicce ayının 10. günü başlar. Kurban Bayramının 1'nci gününden başlayarak 20 gün sayılır. 20'nci günün akşamı Muharrem Orucu için niyet edilir ve oruç başlar. Muharrem Orucundan önce 3 günlük MASUM-U PAK ORUCU tutulur. Bu oruç Küfe'de şehit düşen Müslüm Bin Akıyl ile çoçukları ibrahim ve Muhammet için tutulur. Müslüm imam Hüseyin'in amcasının oğlu ibrahim ile Muhammet ise amcasının torunlarıdır. 3 günlük Masum-u Pak ve 12 günlük Muharrem Orucu olmak üzere toplam 15 gün oruç tutulduktan sonra Muharrem Ayının 13'ncü günü kurbanları tığlanır ve AŞURE dağıtılır. Kurban imam Ali Zeynel Abidin'in Kerbela Katliamından kurtuluşundan duyulan sevinci belirtir. Muharrem Ayında eğlence yapılmaz bıçağa ve kesici aletlere el sürülmez düğün-nişan-sünnet törenleri yapılmaz karı koca ilişkileri kesilir kurban kesilmez et yenilmez.

  Kerbela şehitleri'nin çektikleri susuzluğu hissetmek için su içilmez eğlence yerlerine gidilmez saç ve sakal traşı olunmaz.

  Günümüzde bunların bir bölümü uygulanamamaktadır. Örneğin sakal traşı olmamak gibi...

  Su saf olarak içilmemektedir. Vücudun su ihtiyacı yenilen yemeklerden çay-kahve-meşrubat-meyve suyu-ayran gibi sıvı içeceklerden karşılanır.
  Alevi inancı şekilciliğe takılıp kalmayı değil özü benimser. Aklın ve ilmin yolundan ayrılmaz. Önemli olan imam Hüseyin'in ve diğer Kerbela şehitleri'nin çektikleri acıyı ve zorlukları beyninde kalbinde ve gönlünde duymaktır. Onlar gibi düşünüp onlar gibi yaşayıp onlar gibi inanmaktır. Zalime karşı çıkıp mazlumdan yana olmaktır. Eline-diline-beline sadık olup insanca ve onurluca yaşamaktır. Onlara layık olmaktır.

  Ölmeden önce ölmek öldükten sonra yaşamaktır. Yaşayan ölü olmamaktır. Yarın onlar'ın huzuruna alnı açık yüzü pak çıkmaktır. Onlar'ın bıraktığı onurlu mirasa sahip çıkmaktır.

  Belirlenmiş bir iftar vakti'de yoktur. Akşam olup güneş batınca karanlık gözle görünce oruç açılır. Gece sahura kalkma uygulaması Muharrem Orucu'nda yoktur.

  Oruç tutulmadan önce (yatmadan önce) şöyle niyet edilir. Niyetten sonra Muharrem Orucu başlar.

  BiSMi ŞAH. ALLAH ALLAH. ERENLERiN HiKMETiNE. ER HAK MUHAMMET-ALi AŞKINA. iMAM HÜSEYiN EFENDiMiZiN SUSUZLUK ORUCU NiYETiNE. KERBELA ŞEHiTLERi'NiN TEMiZ RUHLARINA MATEM ORUCU NiYETi iLE HZ. FATMA ANAMIZIN ŞEFAATiNE. 12 iMAM 14 MASUM-U PAK EFENDiLERiMiZiN ŞEVKiNE 17 KEMERBESTLER HÜRMETiNE HAZIR-GAYiP GEÇEK ERENLERiN YÜCE HÜMMETLERi ÜZERiMiZDE HAZIR VE NAZIR OLA. LANET MÜNKiRE. LANET YEZiD'E. RAHMET MÜMiN'E ALLAH EYVALLAH. HÜ

  ALEVİLİKTE AŞIĞIN SAZIN VE DEYİŞLERİN ÖNEMİ NEDİR?

  Alevi ibadetinde gerekse sosyal yaşamında büyük yer ve önem taşır. 12 hizmetten biri aşığa aittir; yani aşıksız Alevi ibadeti yapılmaz. Makam olarak pirden sonra gelsede 12 hizmetin en ağır yükünü taşır. Aşık sazıyla bestelerini yapar çalar çağırır.Alevi ibadetinin vazgeçilmez parçası semah bu saz aşık bütünleşmesi içerisinde dönülür.Alevi deyişleri geçmiş tarihleri Alevi düşünce ve öğretisini günlük yaşamı dünyasal ilişkileri konu alır. Deyişler aynı zamanda Alevilerin gülbenklerini oluştururlar. Yine aynı deyişlerle tanrı ile ilişkiler kurulur.

  SEMAH NEDİR?

  Alevi inanışında büyük bir yer tutar. Sözcük anlamı; günahlardan arınmak anlamına gelir. Alevi Cemindede öyle kabul edilir.

  CEM NEDİR?

  Sözcük anlamı olarak birleşme birlik olma bir araya gelme demektir. Alevi inancında ibadet için cem olma bir araya gelmeden yola çıkılarak bütünleşme anlamında kullanılır. İbadetin yapıldığı yere cem evi denir.
  Alevi inancı cemsiz düşünülemez. Bir Alevinin doğumundan ölümüne tüm yaşantısı cem ile bağlantılıdır. Yola girdiği müsahib tuttuğu erkan gördüğü görüldüğü-sorulduğu yerdir. Cemin çok çeşitleri vardır. Kurban cemleri görgü cemleri Abdal Musa cemleri Bayram cemleri.

  KIRKLAR CEMİ

  Alevi inancına göre Hz. Ali bu yolu kurduğu zaman kendine eşlik eden kadınlı erkekli 40 kişi ile birlikte ilk kez bu cemi gerçekleştirdi. O günden bu yana Alevi topluluğu bu kırkların cemini sürmektedir.

  CEMDE 12 HİZMET
  1- Mürşid (Dede) Hizmet itibari ile Hz. Muhammed Hz. Ali ve Haci Bektasi Veliýi temsil eder.

  Cem Erkanı Başkanlığını yaparikrar alır nasip verir. Cenaze Müsahiplik Nikah Sünnet Ad takar (isim takar).

  2- Rehber Görev itibariyle İmam Hüseyin´i temsil eder.

  Yola girmek isteyenleri hazırlar yol gösterir. Mürsidin en yakın yardımcısıdır.

  3-Gözcü Görev itibariyle Ebuzer Gaffari’yi temsil eder.

  Rehberin yardımcısıdır. Cem'in sessiz ve sakinlik içinde gecmesini sağlar. Cem’in bekcisidir.

  4- Çerağcı (Delilci) Görev itibariyle Cabir El Ensari’yi temsil eder.
  Cem evinde bulunan aydınlatma araçlarını yakar. Buhardanlıkları ve Mumları (Çerağları) hazırlar.

  5- Zakir (Aşık) Görev itibariyle Bilal Habeş’i temsil eder.

  Cem’de Tevhid Duazde imam Mersiye Semah Nevruzi'ye söyler.
  6- Süpürgeci(Ferraş) Görev itibariyle Selman’ı Piri pakı temsil eder.
  Cem evinin sürekli temizliği ile meşkul olur.
  7- Meydancı Görev itibariyle Hüzeyme tül Yemeni’yi temsil eder.
  Cem evinde Semahserleri kaldırır. Postları yerine dizer.
  8- Niyazci Görev itibariyle Mahmut el Ensari’yi temsil eder.
  Kurbanları tekbirler ve keser. Gelen Lokmaları alır ve dağılımını sağlar.
  9- Ibrikci Görev itibariyle Kamber Hazretlerini temsil eder.
  Cem de Mürşidin ve Cem erenlerinin abdest almalarını sağlar.
  10- Kapıcı Görev itibariyle Gülam Keysani’yi temsil eder.
  Cem’e gelen erenlerin evlerini gözetler.
  11- Peyikçi Görev itibariyle Amri Ayyari’yi temsil eder.
  Cem olacağını tüm canlara duyurur.
  12- Sakacı Görev itibariyle Ammari Yaseri’yi temsil eder.
  Cem evinde Su Şerbet Saka Süt v.b. dağılımını sağlar.


  Evet ALEVİLİĞE dair bilmeniz gerekenler bunlarla sınırlı değil tabiki.

  Lakin bir şeyi bilmeden öğrenmeden o şey hakkında konuşmak cehalet örneğidir....

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  KIZILBAŞLIK
  Öncelikle kızılbaşlığın tanımıyla başlayıp ne anlama geldiğini ifade edelim.

  Kızılbaşlık; Allah Resulü Ehlibeytin Oniki imamlar Evliyaların uğrunda ölmek var dönmek yok şiarıyla başına kırmızı sarık sararak ilan eden kişidir.

  Pir sultan Abdalım
  Gidi yezit bize Kızılbaş demiş
  Meğer Şah-ı sevmiş dese yoludur
  Yetmiş iki millet sevmez Şah-ı
  Biz severiz Şah-ı Merdan Âlidir

  Kırkımızda bir katara dizildik
  Hakk Muhammed ümmetine yazıldık
  Hakikat şerbeti olduk ezildik
  Biz içeriz bize sunan Alidir

  Gidi yezit biz haram yemedik
  Batındaki gördüğümüz demedik
  İkrar birdir dedik geri dönmedik
  Yedileriz birincimiz Alidir

  Muhammed dinidir bizim dinimiz
  Tarikat altında geçer yolumuz
  Hem Cibril-i Emin’dir rehberimiz
  Biz müminiz mürşidimiz Ali’dir

  Pir sultanım Nesimi’dir pirimiz
  Evvel kurban ettik şaha serimiz
  Oniki imam meydanında darımız
  Biz şehidiz serdarımız Ali’dir
  Tarihsel olarak ilk kızılbaşlik olayı
  625 tarihlerinde Uhut’da
  628 tarihlerinde Hayber’de
  656 tarihlerinde Sıffın’da
  1488 tarihlerinde Şah Haydarla
  1501 tarihlerindeŞah İsmail (Hataiyle) tarihte yer almıştır.

  Star tv’de bununla ikinci kez aynı olay yaşandı. Bizler basında böyle olayların yaşanmasını istemiyoruz. Bu olaylar toplumsal barışa darbe vurmaktadır. Bizler birbirimizi tanımalı zanlardan ve ön yargılardan kurtulmalıyız. Basında bu noktada Alevilerin inancını kültürünü anlatmalı Alevilere yapılan hataları yanlışlıkları karamaları anlatarak toplumsal bilinci yaratmalıdı.

  Güner Ümit ve yaşlı bir adamın söylemiş olduğu bu söz bizler için onurdur. Biz Hakk Muhammed Ali yolunun Kızılbaşlarıyız. Biz Oniki imamın nurlu yolunun Kızılbaşlarıyız. Erenlerin evliyaların gerçeklerin ışıklı yolunun Kızılbaşlarıyız.

  Kızılbaşlar harama el uzatmaz
  Kızılbaşlar zalimin zulmün karşısındadırlar
  Kızılbaşlar yoksulun ezilenin yanındadır
  Kızılbaşlar eline diline beline sahip olanların ilkesidir
  Kızılbaşlar sevgiyi hoşgörüyü paylaşımı muhabbeti erdemi esas alırlar.
  Kızılbaşlar kin kibir buğuz gibi kötü duygu düşüncelerden uzak olan güzel insan topluluğudur.

  Kızılbaşlar başkasının namusuna bakmazlar.
  Herkes söyleyeceği söze dikkat etmeli. Bu gibi söylemler toplumsal kavgalara olaylara neden olabilir. Atalarımızın bir sözü vardır; kötü söz sahibinindir. Bir kişinin söylediği bir sözü diğer topluma da mal etmemeliyiz. O söz o sözü kullanan kişiyi bağlar.
  16. Yüzyılda Osmanlıyla başlayan bu kötü çirkin karalamalar asırlarca devam etti ve devam etmektedir. Toplumun ileri gelenlerine düşen görev bu noktada toplumu aydınlatmaktır.

  Bizler aynı topraklar üzerinde yaşayan birlik ve beraberlik içinde olan bir toplumuz. Toplumsal barışa huzura esenliğe zarar verebilecek söz davranış ve eylemlerden kaçınmalıyız.

  Diyanet işleri başkanlığı bu sorumluluğunu yerine getirmelidir. Camilere bildiriler yollayarak Sünni vatandaşlarımızın bilinçaltına itilmiş zan ve önyargılardan kurtarmalıdır.

  Alevi inanç önderleri olan pirlere dedelere de bu görev düşmektedir. Çevremizdeki Sünni canlarımıza Kızılbaşlığı Aleviliği anlatmalı onları bu konuda bilinçlendirmeliyiz.

  Hepimize görev düşmektedir. Alevi Sünni birbirini kırmadan incitmeden kötü söz söylemeden hep birlikte yaşayalım. Kardeşçe bir yaşam için el ele verelim.

  BAKİ GÜNGÖR DEDE
  KIRKLAR CEMEVİ

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Kızılbaşlık nedir ve kızılbaş kimdir?

  Her ne kadar bazıları bir yanılgı içine girip Kızılbaşlığı Alevilik içinde bir kol olarak görseler de esasında kızılbaşlık Aleviliğin ta kendisidir. kızılbaş kavramı tarih boyunca ve günümüzde Alevileri aşağılamak karalamak ve küçük düşürmek için kullanılmıştır. Alevilerin düşmanları Kızılbaşlığı Alevileri küçük düşürmek maksadıyla kullandıkları oranda Aleviler kızılbaş kavramına sahip çıktılar .

  Kızılbaş kelimesi kızıl başlık takan anlamına geliyor. Tarihçesi Uhut savaşına kadar uzanır. Uhut savaşında Hz. Ali kendisini Hz. Peygambere siper ettiği sırada başından yaralanır. Bu savaştan sonra Hz. Ali?ye kızılbaş denmiştir. Yine Sıffın savaşında Hz. Ali?nin taraftarları başlarına kırmızı başlık takmışlardır. Alevi devleti olan Safevi ordusunun askerleri de başlarına kızıl başlık takarlardı.

  Alevi düşmanları Alevi kavramını kullanmazlar onun yerine kızılbaş kavramını kullanırlardı. Bunu Alevileri aşağılamak amacıyla yaparlardı. Aleviler ise Kızılbaşlığı sahiplenip kendilerini öyle de ifade ederlerdi.

  Sonuç olarak bilinmelidir ki; kızılbaşlık Alevi inancı içindeki bir kol veya tarikat değildir. kızılbaşlık Alevi düşmanlarının Alevileri aşağılamak maksadıyla kullandıkları bir terimdir. Ve Kızılbaşlar bütün Alevilerdir Kızılbaşlıkta Aleviliktir.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş