İslam üç büyük yorumla hayat bulmuştur:
*Arap kavimlerinin yorumu: Sünnilik
*Fars kavimlerinin yorumu: Şiilik
*Türk kavimlerinin yorumu: Alevilik

Tek tanrılı semavi dinlerde olsun veya çok tanrılı dinlerde olsun din iki ana kaynaktan beslenmiştir:

*Örf (Kamu vicdanı) *Nas (Kitabi kaynak)
Örfüyle bağdaşmayan din yaşam hakkı bulamaz. Her inancın beslendiği kültürel kaynakları vardır.

Alevilik; tarihi gelişimi ve zaman süreci itibariyle; Kur’an’ı Kerim ve onu hayatlarında uygulayan Ehl-i Beyt soyunun Maveraünnehir’deki Türk kavimlerine ilk elden anlatımı – yorumu - uygulaması sonucu hayata aktarılan bu gayretlerle gerçekleşen ve göçler sonucu Küçük Asya denilen Anadolu’da hayatiyet ve gerçek kimliğini bulan Viyana’ya kadar giden İslam anlayışının adıdır.

Arap çöllerin de İslam’ın yüce peygamberinin ailesine bile yaşam hakkı tanınmayan kılıç kokan kin ve kan kokan zulüm olan inanç nasıl oldu da Anadolu da buram- buram insan sevgisine dönüştü?

Ve nasıl oldu da merkeze insan konulup Allah’a giden yol insandan geçer anlayışı hâkim kılındı? Nasıl oldu da “İncinsen de incitme” kalıbına sokuldu? Nasıl oldu da İslam = Sünniliktir anlayışı topluma hakim kılındı?

Allah’a ulaşmak O’na yolculuk etmek için kurallar ve şekiller içinde tek tip insan yaratıldı beynimizde. Oysa Allah hepimizi farklı özelliklerle yarattı. Hepimizin aynı olmasını dileseydi öyle de yapardı. O fark¬lılıklarımıza saygı göstermezsek inançlarımızı başkalarına dayatmaya kalkarsak o ilahi nizama da karşı çıkmış oluruz. O yüce yaratan; “Dinde zorlama ve tiksindirme yoktur” diye mesaj vermiyor mu?

Her türlü kötü niyetlerin içinde olan insan Allah’tan rahmet dileyemez. Dilese de yaptıklarıyla diledikleri birbirinin zıddı olacağından bir anlamı olmayacaktır.

İşte Aleviliğin İslam yorumu burada ortaya çıkıyor. İslam’ın doğru yorumu budur. Niçin doğru yorumdur? Çünkü İslam son dindir artık başka din gelmeyeceğine göre o din tüm alemi kucaklamalıdır. Çünkü Allah “Rabbül Alemin”dir. Yani “Alemlerin Rabbi”dir. Onun son peygamber olarak gönderdiği Hz. Muhammed Mustafa da “Alemlerin rahmeti”dir. Son peygamber aleme gelmiştir. (Oysa diğer peygamberler kavimlere gelmiştir.)

Bu mesaj tüm insanlığadır.Yalnız Arap’a Türk’e Laz’a Çerkez’e değil tüm insanlığadır.
Herkesi kucaklamayacak şekilde yapılan yorumların tümü yanlıştır.
İşte Türk kavimlerinin özelliği bunu keşfetmiş olmalarıdır.

Bu görüş Hz. Muhammed’den Hz. İmam Ali’den ve Şah Ahmet Yesevi’den gelmiştir. Onun için Asya kavimlerinde o yırtıcı vahşi barbar sanılanlar aslında en uygar en hümanist en insancıl insanlığı en fazla kucaklayanlardır.

Bu mesajı herkes kendi aklınca kendi kapasitesince algılar. Bunu algılarken de o akla algılama biçimini ve kapasitesini veren içinde yaşadığı toplumun koşullarıdır. O kişinin örfleri o kişinin teamülleri o kişinin yapısı ve bu yapının algılamada ki rolünü inkâr etmek göz ardı etmek mümkün değildir.

Mümkün olamadığı için de Arap kavimlerinin kendi içlerinde dahi Kuran-ı farklı yorumlamaları ne kadar olağansa o coğrafyadan uzaklaştıkça yani Kuran’ın indiği bölgenin dışına çıkıldıkça Maveraünnehir’e Horasan’a İran’a Anadolu’ya gelindiğinde farklı yorumlara tabi olması da kaçınılmazdı ve de böyle olmuştur. Özellikle yüzyılı aşan bir süre geçtikten sonra Maveraünnehir’deki Türk kavimlerin Kuran-ı Kerim’i kabul etmeleri İslam olmayı kabul etmeleri yine bu Tanrı mesajını temel veriden hareketle; örfü adeti geleneği teamülü çerçevesinde Kuran-ı Kerim’i algılaması kaçınılmazdı ve öylede oldu. O tarihte Maveraünnehir de saz vardı bugünde var. Semah vardı bugünde var.

O semahlarla sazlarla Kuran-ı Kerim’i aynı kavimlere intikal ettirmeleri gayet doğaldır. Daha doğru algılamaları ve yorumları da doğaldı. Çünkü Hz. Muhammed’in peygamber olmasına rağmen Arap Yarımadası’nda bulunduğu coğrafya ve halk içerisinde Kur’an mesajlarını verirken o halkın kendi örflerinden sıyrılarak Tanrı mesajını Tanrı’nın istediği şekilde algılaması şansları çok daha zayıftır.

Çünkü örf ilk günlerde çok daha güçlüdür. Mesajın örfün üstüne çıkarak yeni alışkanlıklar getirmesi son derece zordur.

Örnek olarak kadını verebiliriz: Kadın bir hiç olarak kabul edilirken bir meta bile kabul edilmezken orta malı sayılırken tek eşli evlilik olmalı ya da kadın erkekle aynı yerde aynı değerde olur dendiği zaman İslamiyet’in orada yaşama şansı olamazdı. Ancak halkın içine sindirebileceği kabul edebileceği bir noktaya kadar yaklaşımı benimsetebilir ki aynen de böyle olmuştur. Arap kavimlerinin evliliği dört kadına indirgemiş olması o günün şartlarında olağanüstü büyük bir değişim olarak görülmelidir. Hz. Muhammed ihtilalcidir her peygamber gibi yeni şeyler getiriyor temel esaslar getiriyor. Arap kavimlerine göre kadın bir meta bile değilken istenildiğinde kolayca boşanılıp sokağa bırakılırken Maveraünnehir’de kadın bir hatundur.

Hakan vardır; ama yanında da hatun vardır.
Kadınla ilgili Kuran’da ki hükmün oradaki yorumuyla Arabistan’daki kadın yorumu birbirinden farklıdır. Farklılık derken bunu kastettim.

Prof. Mehmet Aydın’da şöyle der: “Kur’an’ı Kerim bir yorumdur. “Dünyayı algılama ve açılama” yöntemi olarak zaten özünde bir yorumlama gayreti olduğunu ayrıca vahyin dünyevi bir dilde (Arapça) insanlığa ulaştırıldığı andan itibaren de o dilin içinde şekillendiği Arap Kültürünün kalıpları içine girdiğini zaman ve Kültür ile yoğrulmamış bir dinin varolması mümkün olamayacağını hali ile Anadolu Toprakları da dini kendi kültürü ve şartları içinde yoğurdunu” belirtiyor.

Dr. Ergün Yıldırım’da “İslam’ın bizzat Osmanlıda uğradığı yorum değişikliklerini vurguluyor. Örneğin İslam Anadolu’ya yerleşmek için Cengaverlik ruhu öne çıktı ama yerleşince yerini sükun ve huzura bıraktı” der.

İslam’dan önce Türkler Şamandı. Şamanlıkta Tek Tanrı inancı vardı. Putlara tapma ilkelliği yoktu. Doğanın bütün varlıklarına saygı ve sevgi vardı. Tek eşlilik vardı. Kız çocuklarını diri diri toprağa gömme ilkelliği yoktu. Arap yarımadasında müzik heykel ve benzeri insanlığın yüce duygularının en asil ve kalıcı belirtileri yasaktı.

İşte onun için Türklere peygamber gelmedi. Çünkü Peygambere muhtaç olacak kadar ahlak düşüşüne uğramadığı için böyle bir zorunluluk doğmamıştır.
Kur’an’ın Arapça olması Arabı cahiliye ve karanlık utancından kurtarmak için anladıkları dilde gelmiştir.

Türk ulusunun binlerce yıllık örf ve adetleri kültür inanç ve töreleri ile beraber Anadolu’ya geldi. Anadolu bu yorumla İslam’ı benimsedi.
Alevilik Türk kültür inanç ve töresinin ağırlığı ile İslamlaştı.

Ana dilin önemi:

ANADOLU’YA Hacı Bektaş Veli Kucağına “Aslanla Ceylanı” alarak yani güçlüyle güçsüzün birliğini sağlayarak gelmiştir.

Adı; Türk yurdudur ama Türkçe konuşulmamaktadır.
Devletin dilini devletin yurttaşı anlamamaktadır.

Devletin başındaki kişilerin ismi; “Keyhusrev Keykubat Keykavus” v.s. dir. Sanki acem yurdudur. Adına da Selçuklu Türk Devleti deniliyordu. Medreseler vardı ama onlarda Farsça Arapça yani halkın diliyle ibadet yapmıyorlardı. Halkın diliyle konuşmuyorlardı. Aristokrat ailelere hitap ediyorlardı.

İşte o erenler O rahmet insanları halkın arasındaydılar.
Horasan erenleri deniliyordu. Halkın diliyle konuşuyorlardı. Ve halkın diliyle ibadet ediyorlardı.

Tarihçi Cemal Kutay “Türkçe İbadet” kitabından “Karluk Türklerinin Göktanrı’ya yakarışını şöyle dile getirir;
“Ey Göktanrı beni duy
Yakarışıma sana ulaşma gücü ver
Toprağımda yeşillikler sararmasın
Atım davarım susuz kalmasın
Ürünüm solmasın başsız kalmasın
Sönmesin obamın çırası
Gücüm aşım azalmasın
Sana ulaşmış ellerimi
Boşta bırakma Göktanrı
Korumadan yoksun bırakma bizi
Eksiltme azığımızı dileğimizi
Bozdurma dirliğimizi birliğimizi
Koru budumuzu töremizi…”

Duayı böyle yazdıktan sonra Cemal Kutay sorar:
“Hepinizden vicdanınızı sağduyunuzu aklınızı hakem yaparak şu soruya cevap rica ediyorum: Beşbin yıllık bu şaman duasını mı yüce Tanrı’ya YAKARIŞ olarak selamlıyorsunuz yoksa anlamını kaynağını felsefesini özellikle geçmişinizin dokusu “doğa gerçekleri”yle ilgisiz Arapça dualarını mı anlıyor benimsiyor yüreğinizde iz buluyorsunuz?

Tanrı aşkına kaynağı meçhul günah korkusunu silerek cevap veriniz lütfen… Cevap veriniz.”
Bir ulus kendi dilini konuşmuyor kendi diliyle ibadet etmiyorsa farkına varmadan konuştuğu ulusun kültürel değerleriyle beslenir ve şekillenir. Kültürel erozyona uğrar. Aynen Arap kültürüyle Türk halkının Vahabileştirilmek istenildiği gibi.

Sonuç olarak:
Etnik köken olarak Alevilik= Türklüktür anlamını çıkartıp ırkçı bir yaklaşımla algılanıp değerlendirilmemelidir. O zaman Balkanlardaki ve dünyanın birçok bölgesindeki Alevileri / Bektaşileri reddetmek mi gerekir? Singapur’un Moro adasındaki Türk olmayan ama kendilerini Alevi olarak tanımlayan insanları nereye yerleştirmek gerekiyor? İnanç bireyin bir iç dünya olayıdır. Bir Alevi nasıl Sünni olabiliyorsa bir Sünni’de Alevi olmasında hiçbir sakınca olmamalıdır. Doğrusu da budur. Aleviliğin misyonerliği olmadığı için bu kavram yanlış tanımlanmıştır. Kabul edilse de – edilmese de kişi inancını kendi iç dünyasında yaşayacaktır. Kültür olarak Alevilik Türk örf ve adetleriyle İslam’ın yüce değerlerinin benimsendiği ve Mevareünnehir’den birçok coğrafyaya yayıldığıdır. Bütün dinler insana gelmiştir. İnsan olgunlaşıp yüceldikçe din de yücelecektir. Onun için Aleviliğin kıblesi insan olmuş yetmiş iki milleti kucaklamıştır.

Ali Rıza Uğurlu - Dede