Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Alevilik Kimliğini Devrimcilikle Bulur!

  Aleviliğin tarihsel özü ve değerleri Ancak devrimci mücadele içinde yaşatılır

  Tarih egemenlerle ezilenlerin savaşıyla yazılmıştır. Aleviliğin tarihine baktığımızda da bu gerçeği görürüz. Bu tarihte haksızlığa zulme adaletsizliğe karşı boyun eğmemeyi direnmeyi görürüz isyanları görürüz. Her türlü zulme katliamlara sürgünlere yasaklara rağmen bu gerçek değişmemiştir.

  "Aleviliğin tarihsel özü" de işte bu kavga içinde şekillenmiştir.

  Onun içindir ki Alevi halka karşı bazen yoğunlaşıp bazen azalan ama sürekli varolan baskıların temelini Aleviliğin bu özünü yoketmek oluşturur. Bu amaçla en ince hesapları yaparak her türlü yönteme başvurmaktadırlar. Sömürücü egemenin bu saldırılarına karşı koymanın tek yolu da yine Aleviliğin tarihsel özüne sahip çıkmaktır.

  Nedir Aleviliğin tarihsel özü? Bu öz haksız bir iktidara adaletsizliğe karşı ortaya çıkmış ve tarihsel olarak da yüzyıllar boyunca muhalif çizgide gelişmiştir. Sürekli olarak iktidarlarla sistemle çeşitli biçimlerde çatışma içinde olma iktidarların Aleviler üzerine baskıyla gelmelerini bu da Alevi direnişlerinin isyanlarının zeminini oluşturmuştur. Aleviliğin özü bu tarihselliğin dışında düşünülemez. Aleviliğin özü "Alevilik islamın dışında mı içinde mi?" "Alevilik mezhep mi tarikat mı... hiçbiri değil mi?" tartışmalarıyla değil bu tarihselliğin yarattığı düşünceler ve değerlerle anlaşılır.

  Aleviliğin tarihsel önderlerinden İmam Hüseyin'in zulmün ve haksız gayri-meşru iktidarın temsilcisi Yezit karşısındaki direnişi ve "Yezid'in zulmü karşısında biat ederek yaşamayı en büyük alçaklık zulme karşı direnerek ölmeyi ise en büyük onur sayarım" tavrı bu tarihsel özün adeta mayasıdır.

  Yüzyıllar boyunca zaman zaman çeşitli ülkelerde farklı biçimler alsa da Kerbela'dan bu yana Hz. Ali'nin izleyicileri egemen iktidarlara karşı olurken; Sünnîlik iktidarlarla özdeşleşmiştir.

  Sömürücü egemenler iktidarlarını zulüm üzerine kurmuşlardır ve bu nedenle ezilen halk kesimlerinin İmam Hüseyin'in adaletsizlik ve zulme biat etmeyen tavrını kendilerine örnek almasıyla geniş bir coğrafyada Şiilik çeşitli biçimlerde yaygınlaşmıştır. Şu da unutulmamalıdır ki hemen tüm islam tarihinde mezhepler tarikatlar aynı zamanda belli toplumsal kesimlerin taleplerine tepkilerine de tercüman olmuşlardır. Bu anlamda yukarıda belirttiğimiz gibi Sünnîlik çoğunlukla varlıklı egemen güçlerin inancı olurken yoksul ezilen muhalif kesimler ise ağırlıklı olarak Şiiliğe yönelmekteydiler.

  Selçuklu'dan Osmanlı'ya Osmanlı'dan Cumhuriyet'e;
  hep ezildik hep direndik

  Anadolu'da Aleviliğin oluşumunda da aynı tarihsel gerçeklik vardır. Selçuklu ve Osmanlı'da Alevilik toplumun en yoksul kesimleri arasında yaygındı. Sömürücü yönetici kesim ise (dönemsel bazı farklılıklar olsa da) esas olarak Sünnîliğin damgasını taşıyordu.

  Selçuklu Devleti'nin baskıları karşısında en büyük isyanlar Alevi halkın isyanları olmuştur. Başlangıçta vergi ödememeyle başlayan başkaldırı gittikçe büyümüştür. 13. Yüzyılda Baba İshak önderliğinde örgütlü bir halk hareketi olarak zulmün sömürünün haksızlığın adaletsizliğin karşısına dikilmişlerdir. Anadolu Selçuklu Devleti'nin sonunu Alevi halkın önderlik ettiği ve Selçuklu egemenliği altındaki ezilen diğer halkların da katıldığı Babai Ayaklanmaları getirmiştir.

  Aleviler Osmanlı İmparatorluğu'nun talancılığı ağır vergileri zulmü ve adaletsizliği karşısında da sessiz kalmadılar. Şeyh Bedreddin'den Pir Sultan'a Şah Kulu'dan Nur Ali Halife'ye Şeyh Celal'e Baba Zünnun'a Kalender Çelebi Ayaklanmaları'na kadar onlarca kez ayaklanmışlardır. Yavuz Sultan Selimler Kanuni Sultan Süleymanlar III. Muratlar Aleviliğe zulmün padişahlarıdır. Osmanlı Devleti nezdinde Aleviler hep başıbozuk bozguncu olmuştur. "Kızılbaş dinsiz" denilerek "katli vacip" görülmüşlerdir. Yüzbinlerce Alevi katledilmiştir isyanlarda. Ama yine de Aleviler teslim alınamamıştır. İmam Hüseyin gibi biat etmemişlerdir egemene. "İşte kement işte boynum asarsan dönen dönsün ben dönmezem yolumdan" diyen nice Pir Sultanlar çıkartmıştır. İşte Aleviliğin özü budur. Haksızlığa karşı sessiz kalmamaktır. Zulmün karşısında boyun eğmemektir. Direnmektir doğru bildiğini savunmaktır. Aleviler de böyle yapmıştır. Egemenlerin inançlarına yasalarına kurallarına uymamışlardır. Kendi inanç gelenek göreneklerine göre kendi yaşam biçimlerini hukuklarını yaratmışlardır.

  Egemenler gerek Selçuklu Devleti'nde gerekse Osmanlı'da kendi özünü kültürünü yitirirken zevk-ü sefa içinde ahlaki çöküntü yaşarken Aleviler Anadolu'da halkın öz kültürünün değerlerinin en önemli koruyucusu yaratanı ve yaşatanı olmuştur.

  Cumhuriyet döneminde de egemen sınıfların Alevilere yaklaşımı temelde pek değişmemiştir. Osmanlı yıkılmış halifelik kaldırılmış laik olma iddiasında bir devlet kurulmuş ama devletin resmi dini yine Sünnîlik olmuştur. Kurtuluş Savaşı'ndan itibaren yeni cumhuriyet için savaşmalarına onu savunmalarına rağmen Aleviler yine yok sayılmış inkar edilmiş inançları yasaklanmıştır. Cumhuriyetin hemen ilk yıllarındaki yasaklamalarla birlikte Aleviler inançlarını gizli yaşamak zorunda kalmıştır. Sistem bir yandan "şeriatçılığa" "dini yobazlığa" karşı Alevileri kendine yedeklerken diğer yandan Alevilere karşı baskı ve güvensizlik politikalarını devam ettirmiştir. Alevileri doğrudan veya dolaylı biçimlerde dışlamıştır sistem.

  Aleviler kapitalizmin egemen hale geldiği sınıflar mücadelesinin modern aşamasında da safını genel olarak ilerici sol ve devrimci güçlerden yana yapmıştır. Aleviliğin ilericilikten yana bu tutumu özellikle 1960'lardan itibaren düzen solu tarafından istismar edilmiş ve Aleviliği kendi sistemlerine dayanak yapmaya çalışmışlardır. Ancak Alevi halkın önemli bir kesimi özellikle 1960'lar 70'ler boyunca devrimci mücadeleden yana tavır koymuştur... Bunun birinci nedeni Aleviliğin zulme karşı isyanlarla şekillenen tarihsel özüyle devrimcilerin ideolojisi arasında önemli bir yakınlık olmasıdır. İkisi de ezilen sınıfların inaçlarını taleplerini ifade etmektedir. Tarihsel ekonomik kültürel bir bağ vardır aralarında. Kültürel ahlaki değerlerinde adalet anlayışında Alevilikle devrimcilerin değerleri örtüşmüş ve Aleviler kendilerini devrimcilerle özdeşleştirmiştir. Mahirler Denizler İbrahimler faşizmin zoru karşısında İmam Hüseyin gibi Bedreddinler Pir Sultanlar gibi boyun eğmemişler çatışmalarda darağaçlarında işkencehanelerde kahramanca direnmişlerdir. Bu yanıyla da Aleviler devrimcileri tarihleriyle özdeşleştirmişler ve bağırlarına basmışlardır.

  Aleviler politikleştikçe devrimcileştikçe bekleneceği gibi üzerlerindeki baskılar ve asimilasyon çabaları da her zamankinden daha fazla olmuştur. 70'li yıllar boyunca tüm saldırılara rağmen oligarşi Alevileri devrimcilerden kopartmayı başaramamış ancak Sünnîlerin de devrimciler yanında yeralmasını önlemek için halkları inançları temelinde bölmeye çalışmıştır. Bunun için de yüzyıllardır canlı tuttuğu Alevi-Sünnî düşmanlığını körükleyerek provokasyonlar örgütlemiş Erzincan'da Malatya'da Maraş'ta Sivas'ta Çorum'da katliamlar gerçekleştirmiştir.

  12 Eylül döneminde de Alevilere yönelik sindirme ve Aleviliği devrimcilerden koparma saldırısı devam etti asimilasyon politikaları daha öne çıkarıldı. Aleviler yine yok sayılırken ilk ve orta öğretimde din derslerinin zorunlu hale getirilmesiyle birçok Alevi köyüne camiler yapılmasıyla "Sünnîleştirme"de yeni adımlar atılıyordu.

  Yakıldık katledildik çok oyunlar oynandı üzerimizde

  Fakat 1990'ların ilk yarısında devrimci mücadelenin yeniden geliştiği dönemde görüldü ki Alevilerin yoğun olduğu yoksul semtlerde devrimcilere yönelik yine güçlü bir sempati ve destek vardı. Aleviler yüzlerce yıldır baskılara rağmen tarihsel özlerini yaşattıkları gibi Maraş katliamından zorunlu din derslerine kadar uzanan yoğun baskı asimilasyon dönemine rağmen yine o özlerini sürdürüyorlardı.

  Sivas ve Gazi katliamlarına Alevi halk büyük bir ayağa kalkışla cevap verdi. 1 Mayıs'larda başta devrimci hareket olmak üzere devrimcilerin bayrağı altında yürüyerek zulme biat etmeyeceğini haykırdı tüm dünyaya. Aleviliğin tarihsel özü de somut tercihleri de açıktı.

  Oligarşi özellikle Gazi'yi 1995-96 1 Mayıs'larını izleyen süreçte Aleviliği devrimden ve devrimcilerden koparıp düzene çekmek için çok daha sinsi dolaylı ve kapsamlı yöntemleri uygulamaya koydu.

  Bazı işbirlikçi Alevi bezirganlara sağ partilerde yer açıldı Alevi halkın cemevleri ve çeşitli dernekleriyle siyasal ve toplumsal örgütlenmelerini geliştirmeleri karşısında yine işbirlikçi bezirganlar devreye sokularak bu örgütlenmelerin içi boşaltılmaya çalışıldı.

  Sivas'ta Gazi'de olduğu gibi oligarşi katliamlarla bir taraftan Alevileri sindirmeye çalışırken (her iki katliamın da tek hedefi elbette sadece Aleviler değildir ama Aleviler bu katliamlarla sindirilmek istenen kesimlerin başında gelmektedir) bir taraftan da İzzetin Doğan Fermani Altun gibi inancını satılığa çıkarmış din bezirganları ön plana çıkartılarak Aleviler bölünmeye ve düzene yedeklenmeye çalışılıyordu. Oligarşi işbirlikçi Aleviler için trilyonlarca liralık bütçeler ayırmıştı. (Tansu Çiller 3 trilyon ayırdıklarını açıklamıştı örneğin.)

  Bu yöntemler çok çeşitli biçimlere bürünerek bugün de devam etmektedir. Yıllardır Alevileri düşman olarak gören Alevileri katleden gerici faşist partiler bile Aleviliği tanıdıklarını söylemekte Alevilerin oylarını almak için "açılım" üstüne "açılım" yapmaktadırlar. Ancak zihin olarak hiçbir zaman gerçek düşüncelerinde en küçük bir değişimin olmadığını da görmekteyiz. Tüm bu açılım demagojilerine rağmen Alevilerin en temel en demokratik hakları yine kabul edilmiyor Alevilik yine inkar ediliyor asimilasyon eğitim sistemindeki "Sünnî dayatmacılıktan" Alevi köylerine cami yaptırmaya kadar çeşitli biçimlerde sürüyor.

  Tek amaçları Aleviliğin muhalif yanlarını yok etmek Aleviliğin devrimcilerle olan tarihsel ve somut bağlarını koparmak; düzen Aleviliğini yaratmaktır. Bu bağı koparmak amacıyla ideolojik politik polisiye pek çok yöntemle saldırılıyor.

  Bunun için de Aleviliğin sadece dini boyutunu öne çıkartıp tarihsel özünü gizlemeye çalışıyorlar. AKP gibi Aleviliği gerçekte sapkınlık olarak görüp tanımamakta ısrar eden egemenlerin inkar ve asimilasyon politikalarına Alevi bezirganlarından da katılanlar yok değil.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart  Alevileri devlete yamamaya çalışan bezirganlar devlet ağzıyla "terörist" diye saldırıyorlar devrimcilere. Her koşulda zulme ve baskıya karşı Alevi halkın yanında olan devrimciler değilmiş gibi Alevi halka «kendinizi teröristlere kullandırmayın» «çocuklarınıza sahip çıkın» diye devlet ağzıyla öğütler vermekteler. Alevileri yıllardır katleden inkar eden asimilasyon politikaları uygulayan seçimlerden seçimlere oylarını almak için aldatan kullanmaya çalışan inançlarını kültürlerini aşağılayan Maraşlar'ı Sivaslar'ı Gaziler'i yaratan bu devlet değilmiş gibi kendilerini devlete kanıtlamaya çalışıyorlar. Alevilerin devrimcilerle bağlarının olmadığını kendilerinin ne kadar "barışçı!" olduğunu kanıtlayarak devletin zulmünden kurtulmak gibi zavallı ve boş hesaplar yapıyorlar.

  Zulmün olduğu yerde «barış»tan söz etmek zulmü desteklemektir. Aleviler zulmü desteklememişlerdir. Mücadele varsa şiddet varsa bunu ne halk istedi ne devrimciler. Tarihte Alevilerin isyan nedeni ne ise bugünkü sınıflar mücadelesinin devrimci mücadelenin nedenleri de aynıdır. Bundan dolayı Alevilerle devrimciler arasındaki bağlar kopartılamaz. Bundan dolayı Alevilik özünü ancak devrimci mücadele içinde bulabilir.

  Hiçbir düzen kurumu hiçbir düzen partisi düzenin sol görünümlü hiçbir gücü hiçbir reformist güç Aleviliğin özüne karşılık veremez. Çünkü bu öz onların varlık nedenleriyle karşıtlık içindedir.

  Alevilik inanç boyutuyla da toplumsal boyutuyla da yüzyıllar boyunca sadece bir "dini inanç" olmakla sınırlı kalmamıştır. Alevilik sadece bir dini kurallar bütünü olarak tanımlanamaz. Böyle bir tanım yapmaya kalkışmak bile Aleviliği baştan inkar anlamına gelir.

  Aleviliğin tarihsel özünde "cem" etrafında sadece bir ibadet değil bütün bir toplumsal yaşam şekillenmesi vardır. Bu şekillenme inancını ibadetini yerine getirirken egemenlerin zulmüne sömürüsüne adaletsizliğine karşı halkın direnişini halkın dayanışmasını örgütleyen bir misyonla yüklüdür. Dedeler şeyhler dini önderler olduğu kadar toplumsal önderlerdir. Bu anlamdadır ki Alevilik her türlü haksızlıklara karşı mazlum ezilen halkın inanç biçimi olmuştur. Aleviliğin tüm tarihi bunu söyler kültürü destanları türküleri şiirleri bunu anlatır. Aleviliğin tarihsel özü dediğimiz budur.

  Alevilik inanç boyutuyla kültürel boyutuyla tarihsel toplumsal işleviyle böyle bir bütünlük arzettiği içindir ki Alevilik tarihsel özünden kopartıldığında ondan geriye hiçbir şey kalmaz. O tarihsel öz yok sayılırsa binlerce Cemevi onlarca televizyon kanalı da olsa Alevilik yaşatılamaz ve geliştirilemez.

  Alevilik inanç olarak da kültürel olarak da değerlerinin yaşatılması toplumsal yaşamın düzenlenmesi kapitalizmin pisliklerinden kendilerini koruyabilmeleri açısından da tarihsel özüne sıkı sıkıya sarılarak hayatın ihtiyaçlarına cevap verebilir. Alevilik için bu tarihsel öz: DEVRİMCİLİKTİR devrimci mücadeledir. Alevilik ancak devrimci mücadele içinde tarihsel özüne kavuşabilir. Devrimcilikle araya mesafe koymak demek aslında Alevilikle araya mesafe koymak demektir. Aleviliğin kendi ellerimizle öldürülmesi demektir.

  Aleviliği gerçek özüyle sahiplenme cesaretini gösteremeyenler Aleviliği ancak düzenin icazeti içinde savunabilenler devrimcilerle araya mesafe konulmasını savunurlar.

  Bu korkaklıklarıyla Aleviliğin asimilasyonuna ortak olmaktadırlar. Onların Aleviliğinde Baba İshaklar Bedreddinler Pir Sultanlar ve elbette günümüzde zulme karşı direnişi sürdüren Alevi yiğitleri İbililer Bediiler Fidanlar yoktur onlarda. Bu icazetli anlayışla Aleviliği Alevi inancını Alevilerin haklarını savunmak mümkün değildir.

  Aleviliği düzenle uzlaştırmak düzen partilerine yedeklemek isteyenler Aleviliğin tarihsel özüne ve değerlerine ihanet etmektedirler. Hiçbir ilerici demokratik Alevi kurumu düzene kanal açmanın aracı olmamalıdır. Aleviliğin öldürülmesine karşı çıkmak devrimden yana saf tutmak devrimci mücadele içinde olmaktır. Aleviliğin değerlerini özünü başka türlü ve başka zeminlerde yaşatmak mümkün değildir.

  Alevilik devrimciliktir; Aleviliği Alevilik yapan tüm değerlerin karşılığı devrimcilikte vardır. Alevi halkının devrimle bağını kimse koparamaz. Pir Sultanlar'ın Babailer'in Bedreddinler'in ve Bediiler'in Fidanlar'ın isyanı ve isyan nedenleri devrim mücadelesinde sürüyor...2009.04.05


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş