Alevi Yaşam koşullarının doğal bir sonucu olarak daha çok sözlü gelenek yoluyla günümüze ulaşan Alevilik zengin ve eşsiz bir halk edebiyatında ifadesini bulur. Alevi inanç ve kültürünün günümüze ulaşmasında yüzyıllardır nesilden nesile aktarılan bu halk edebiyatı geleneğinin rolü büyüktür. Örneğin Alevilik’in inanç esasları Oniki İmamlar dedelik taliplik rehberlik müsahiplik gibi inanç kurumları Kerbela Pir Sultan’ın asılması Peygamber’in miracı gibi olaylar bu gelenek içerisinde yer alan nefesler/deyişler menkıbeler vb. yoluyla bugüne gelmiştir. Alevi ozanların nefeslerinin dili ağırlıklı olarak halkın kullandığı öz-Türkçe’dir. Ancak bazı bölgelerde başka yerel dillerin de kullanıldığı görülmektedir.

Halkın dilinde olması nedeniyledir ki yüzyıllar önce söylenmiş bulunan bu edebiyat ürünleri bugün bile rahatça halk tarafından anlaşılabilmektedir.

Bu güçlü halk edebiyatı yazılı ve sözlü kaynaklar olmak üzere günümüze iki şekilde ulaşmıştır. Ancak daha çok sözlü gelenek yoluyla nesilden nesile aktarılarak günümüze gelmiştir. Alevi edebiyatında düzyazıdan çok manzum eserler gelişmiştir. Yazılı kaynaklar sınırlı olmakla birlikte elyazması kitaplarla birçok deyiş mersiye ve nefeslerin günümüze ulaştığı görülmektedir. Bu halk edebiyatının geçmişi IX.-X. yüzyıllara kadar uzanmaktadır. Bugün Anadolu’da yaşayan insanların atalarının yaşadığı Orta Asya’da da ozanlık geleneği yaygın durumdaydı. Sazın atası olan kopuz ile çeşitli konuları içeren şiirler dile getirilirdi. Efsanevi Türkmen ozanı Dede Korkut bu geleneğin en tanınmış temsilcisi durumundaydı. İslam dininin benimsenmesi ve Anadolu’ya göçler sonrasında bu gelenek yeni unsurlar da eklenmek suretiyle devam ettirildi. Sünni gelenekte sınırlı bir rolü olan müziğe bakışın aksine Aleviler’de saz ve söz birlikteliğine dayanan bir halk edebiyatı ortaya çıktı. Özellikle XIV. yüzyıldan itibaren Arapça-Farsça-Türkçe karışımı bir dille ve halkın duygularını yansıtmayan konuları ele alan sarayın ve ulemanın kullandığı divan edebiyatıyla halk edebiyatının yolları tamamen ayrıldı. Çünkü bu edebiyat halkın diline duygusuna müziğine ve düşüncesine yabancıydı.

Kaynağını büyük ölçüde ozanlık geleneğinden alan Alevi Edebiyatı Anadolu’nun engin inanç ve kültür ikliminden acılarla dolu sosyal-siyasal ortamından da beslenerek Yunus Emreleri Şah Hatayileri Pir Sultan Abdalları ve adları sayılmakla bitmez Hak aşıklarını yarattı. Bu Hak aşıkları Anadolu insanının adeta gözü kulağı ve haklarının yılmaz savunucuları oldular. Öyle ki kimi zaman bu uğurda canlarını vermekten bile çekinmediler. Onların bu canla başla sürdürdükleri mücadele sonucundadır ki Alevilik ve onun coşkulu edebiyatı günümüze kadar gelebildi. Alevi Dedeleri ve Babaları da Anadolu’nun her yanını karış karış dolaşarak bu coşkulu halk edebiyatını yaymakta büyük hizmetler gördüler. Bugün Anadolu’da varolan halk edebiyatı ve halk müziği varlığını büyük ölçüde Aleviler’e borçludur. Radyolarda ve televizyonlarda yeralan ve en çok sevilen deyişleri Pir Sultan Abdal Şah Hatayi ve diğer Alevi ozanlarının deyişleri oluşturmaktadır.

Alevi Edebiyatı denilince akla daha çok deyişler gelir. Ancak buyruk menakıbname vilayetname fıkralar cönkler hikâye ve tarihsel romanlar da bu edebiyatın türlerindendir. Alevi ozanlarının şiirleri genellikle “nefes” “deyiş” ya da “deme” olarak adlandırılır. Deyişlerde konu olarak daha çok Alevi inancı ve kültürü konuları işlenmektedir. Tanrı ve insan sevgisi esastır.Yunus’un da dediği gibi:

Yetmiş iki milleti
Bir göz ile görmeyen
Halka müderris olsa
Hakikatte asidir

Deyişler düvaz-imamlar miraçlamalar semahlar ve mersiyeler gibi alt dallara da ayrılabilir. Düvaz-imamlar içerisinde Oniki İmamlar’ın sırayla adları geçen deyişlerdir. Miraçlamalar Hz. Muhammed ile Hz. Ali’nin yer aldığı Mirac Olayını anlatan Semah deyişleri Aleviler’in semahlarında kullanılan Mersiyeler ise Kerbela olayının konu edildiği hüzünlü deyişlerdir. Tüm bu deyişler cem ibadetlerinde saz eşliğinde yüzyıllardır dile getirilmekte ve kendilerine özgü müzikal makamları bulunmaktadır.

Anadolu’da yaşayan Alevi toplulukların büyük bir bölümü yüzyıllardır inanç esaslarının yer aldığı başvuru kitaplarına büyük saygı göstermişlerdir. Bu kitapların içeriği kadar halk arasındaki adı da bir o kadar gizemli ve kutsal olarak görülmektedir. Buyruk olarak adlandırılan bu kitaplar Alevilik’in dinsel esaslarının yer aldığı bir yönetmelik niteliğindedir. Alevilik’i geçmişten bugüne taşıyan dinsel önderler de bu el yazma kitapları esas alarak yolu ve erkanı yürütürler. Buyruklar daha çok iki Alevi ulusunun adlarına dayandırılırlar. Bunlardan biri Oniki İmamlar’ın altıncısı olan İmam Cafer-i Sadık diğeri ise Şah İsmail Hatayi’nin atası Şeyh Safiyüddin Erdebili’dir. Yani Buyruklar temelde Şeyh Safî Buyruğu ve İmam Cafer Buyruğu olmak üzere iki türdür. Buyruklar yüzyıllar boyunca Alevilik’in inanç esaslarına kaynaklık eden en önemli eserler olmuşlardır.

Aleviler’in özellikle Trakya ve Balkanlar’da yayılmış ve Alevilik’in Bektaşi koluna mensup topluluklarında ise Buyruklar yerine Erkanname olarak adlandırılan el yazması kitaplar bulunmaktadır. Bu kitaplar gelenek ve Sufilik’e ait pek çok unsurun yanısıra menkıbevi bilgileri de içermektedir. Örneğin işlenen konuların içinde yer yer Kur’an-ı Kerim ayetlerinin yorumlarına büyük ozanların öğretici deyişlerine ve Alevi gülbanglarına ve hatta düşkünler için uygulanacak yaptırımlara yer verilmektedir. Erkannameler de Buyruklarla aynı işlevlere sahip olarak yüzyıllardır Alevi inanç önderlerine kılavuzluk eden temel dinsel kaynaklar olarak hizmet görmüşlerdir.

Menkıbeler ve Vilayetnameler’de Hacı Bektaş Abdal Musa Demir Baba Seyyid Ali Sultan ve Karaca Ahmet gibi Alevi ulularının başlarından geçen ibret ve bilgi verici olaylar menkıbevi tarzda yeralmaktadır.

Bunların yanısıra Kerbela olayını konu alan eserler de bulunmaktadır. Bunlar genel olarak Maktel-i Hüseyin olarak adlandırılırlar. Bu kitaplarda hem tarihi hem yarı-tarihi bilgiler ışığında Hz. Hüseyin’in ve yakınlarının Kerbela’da acımasızca şehid edilmeleri acıklı bir şekilde ele alınmaktadır.

Cönkler Alevi şairlerinin deyişlerinin yeraldığı elyazması eserlerdir. Pek çok Alevi’nin özellikle de Dede kökenli ailelerin elinde geçmişten kalan pek çok elyazması cönk defterleri bulunmaktadır. Bu defterlerde pek çok tanınmış veya amatör ozanlara ait şiirler yer almaktadır.

Ayrıca Hz. Ali’nin ve diğer Alevi ulularının kahramanlıklarının yeraldığı tarihsel roman ve hikayeler de Alevi edebiyatının halk tarafından çok sevilen türlerindendir. Cenk kitapları olarak da adlandırılmaktadırlar. Bunların en yaygın olanları Hz. Ali ve Battal Gazi’nin kahramanlıklarını konu alan cenk kitaplardır.

Anadolu fıkra geleneği içerisinde Bektaşi fıkralarının ayrı bir yeri bulunmaktadır. Bu fıkraların temelini Alevilik’in Tanrı ve inanç konularındaki yorumları oluşturmaktadır. Biçimci anlayışa karşı çıkılır dinsel tutuculuk mizahi bir şekilde hicvedilir ve sonuçları ne olursa olsun ince bir zeka ile kınanır. Bektaşi tipi geniş bir hoşgörü örneği olarak işlenir. Burada bir fikir vermek bakımından Bektaşi fıkralarından birkaç örnek görelim:

Düşüneyim de...
Ramazan başında Bektaşi’ye sormuşlar:
- Erenler. Nasıl oruç tutacak mısın?
Bektaşi büyük bir ciddiyetle cevap vermiş:
- Vallahi uzun uzun düşünmeden hiçbir iş yapmam. Hele bayrama kadar düşüneyim de o zaman cevap veririm.

İçinde Olma da!
Bektaşi babasına sormuşlar:
- Cenaze giderken tabutun neresinde olmalı?
Bektaşi:
- İçinde olma da neresinde olursan ol.

Enel Batıl mı Desin?
Bir mecliste Hallac-ı Mansur’un menkıbesinden söz edildiği sırada orada olan yobazlardan birisinin “Hiç ‘Enel-hak’ denir mi?” demesiyle orada bulunan Baba erenler şu yanıtı vermiş:
- Ya imanım “Enel-batıl” mı deseydi!


ALINTIDIR